Тимчасовий стандарт вищої освітиСкачати 131.3 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір131.3 Kb.
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Затверджено

наказом ректора

від _______ № _______
Тимчасовий стандарт вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень

(рівень вищої освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень)


за

____________________________________________________________________ 1. (освітньо-професійною / освітньо-науковою)

програмою
підготовки бакалавра за напрямом 6.170202 Охорона праці

 1. (назва програми)

Схвалено Вченою радою університету “_______” __________________ 20___ року, протокол №__.Тимчасовий стандарт підготовки

бакалавра .

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)


за напрямом

6.170202 «Охорона праці»

Тип диплому

одиночний .

(одиничний, подвійний, спільний)


Обсяг програми

240______________.

( кредитів ЄКТС)Нормативний термін навчання 4 роки (8 семестрів)
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою, і вимоги до професійного відбору вступників.

 1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи.

 2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра Університет приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста». Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань.

 3. Університет приймає на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (іншою спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.


Мета програми визначити вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за напрямом 6.170202 «Охорона праці», відобразити перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими має оволодіти здобувач ступеня бакалавр.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 6.170202 «Охорона праці» маєзнати:

законодавчі, нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань охорони праці; основи трудового законодавства; системи управління охороною праці на підприємстві, організацію роботи з охорони праці на підприємствах (в установах, організаціях); методи управління охороною праці, соціально-економічні аспекти охорони праці, основи промислової безпеки та виробничої санітарії, основні технологічні процеси підприємства (установи, організації), методи вивчення умов праці на робочих місцях; систему стандартів безпеки праці; психофізіологічні вимоги до працівників виходячи з категорії важкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку працю; організаційні аспекти атестації робочих місць за умовами праці; особливості експлуатації устаткування, яке застосовується на підприємствах (установах, організаціях); правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт; методи і форми масово-роз’яснювальної роботи з питань охорони праці; основи економіки та організації виробництва.уміти:

використовувати положення законодавчих, нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів у практичної діяльності під час виконання професійних функцій;

дотримуватися вимог безпеки експлуатації технологічного устаткування і процесів під час виконання робіт, в також заходів з електро- та пожежної безпеки;

впроваджувати профілактичні заходи щодо запобігання професійних захворювань та професійних отруєнь, травматизму, аварій і пожеж;

впроваджувати і контролювати виконання наказів і розпоряджень органів управління підприємства з охорони праці;

встановлювати конкретні причини виробничого травматизму, професійних захворювань, приймати міри щодо їх усунення;застосовувати правові заходи у відповідності до наданих повноважень.
Характеристики програми:

 • предметна область (галузь знань) 1702 «Цивільна безпека»;

 • основна зорієнтованість програми підготовка бакалавра за напрямом 6.170202 «Охорона праці».


Програмні компетентності (опис 10-20 головних загальних і фахових компетентностей).

Компетенції

Шифр компетенції

1

2

соціально-особистісні:

КСО

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей (основи етики) і відносно природи (принципи біоетики);

КСО-1

- здатність навчатися;

КСО-3

- креативність, здатність до системного мислення;

КСО-5

- екологічна грамотність;

КСО-10

- правова ерудованість;

КСО-11

загальнонаукові:

КЗН

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, розуміння причинно-наслідкових зв'язків й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;

КЗН-1

- поглиблені знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички розробки і використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;

КЗН-3

- здатність орієнтуватись у категорійному апараті науки

КЗН- 6

- здатність генерувати нові ідеї, їх відстоювати та цілеспрямовано реалізовувати

КЗН- 7

- здатність використовувати принципи наукових досліджень, виявляти тенденції розвитку подій та прогнозувати розвиток надзвичайних ситуацій

КЗН- 8

інструментальні:

КІ

- навички управління інформацією;

КІ-4

- дослідницькі навички;

КІ-5

1професійні компетенції
загально-професійні:

КЗП

- володіння методами математичної обробки результатів дослідження та математичного моделювання;

КЗП-3

- володіння культурою безпеки й ризик-орієнтованим мисленням, при якому питання безпеки життя, здоров’я й навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети

КЗП-8

- розуміти особливості підходів попередження можливих загроз життю і здоров'ю працюючих

КЗП-11

- визначати економічну ефективність заходів, спрямованих на зниження виробничого травматизму, професійної захворюваності, аварійності

КЗП-12

- розуміти наукові й організаційні основи безпеки виробничих процесів і стійкості виробництв в надзвичайних ситуаціях

КЗП-13

- здатність застосовувати законодавчі та інші нормативно-правові акти з промислової безпеки та охорони праці

КЗП-14

спеціалізовано-професійні:

КСП

- здатність самостійно виконувати поставлене інженерне завдання в галузі забезпечення безпеки й поліпшення умов праці

КСП-7

- здатність оцінити небезпеки робочого місця 

КСП-8

- володіти основними поняттями системи управління охороною праці й системним мисленням, при якому питання системного підходу до управління охороною праці оцінюються як найважливіші пріоритети в професійній діяльності

КСП-10

- здатність до взаємодії з підприємствами, установами та організаціями з питань забезпечення безпеки у надзвичайних ситуаціях, проведення відповідних досліджень

КСП-11

- готовність застосовувати й нарощувати отримані знання у сфері охорони праці на первинних та наступних посадах призначення

КСП-16


Програмні результати навчання (опис 15-20 головних результатів, досягнення яких очікується від студента; студент після успішного завершення програми має продемонструвати заплановані знання, уміння, здатності тощо; виклад результатів навчання має включати тип результату навчання (уміння, знання, навички тощо; тематичну область результату навчання: фахові чи загальні результати, галузь (предметна область), особливі навички тощо; очікуваний стандарт або рівень, якого планується досягнути в результаті навчання).


Виробнича функція,

типова задача діяльності

та умінняВид і клас типової задачі діяльності, вид та рівень сформованості уміння

Контроль за станом умов та безпеки праці на робочих місцях (атестація робочих місць)

ПФ. Д

Організація проведення контролю за додержанням чинних нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів безпеки праці у процесі виробництва

ПФ. С

Визначення відповідності проектів будівництва, реконструкції, технічного переоснащення виробничих об'єктів та об'єктів соціально-культурного призначення вимогам нормативних правових актів з охорони праці

ПФ. Д

Визначення відповідності технологічної частини проекту вимогам нормативних правових актів з охорони праці

ПФ. Д

Оцінювання відповідності машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва вимогам чинних нормативних документів з охорони праці

ПФ. С

Оцінювання небезпеки процесів виробництва

ПФ. Д

Оцінювання безпеки електроустановок

ПФ. С

Оцінювання наслідків небезпечних подій

ПФ. С

Аналізування нещасних випадків, профзахворювань та аварійної обстановки (ситуації) (розслідування нещасних випадків)

ПФ. Е

Організація проведення експертизи проектної документації на відповідність нормативно-правовим актам з питань промислової безпеки та охорони праці

ПФ. Д

Організація дотримання безпеки та гігієни праці

ПФ. Д

Контроль за наявністю та утриманням у виробничих підрозділах матеріалів та засобів індивідуального захисту

ПФ. Д

Організація проведення занять та інструктажів з охорони праці

ПФ. Д

Організація проведення заходів з пропаганди знань з питань охорони праці

СВ. Д

Управління діями щодо попередження виникнення нещасних випадків та надзвичайних ситуацій техногенного характеру на виробництві

ПФ. Д

Здійснення контролю за дотриманням на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища

ПФ.Д


Вимоги професійних стандартів (у разі їхньої наявності).

Для забезпечення навчального процесу та практичної підготовки бакалавра необхідно виконання наступних вимог:

Викладачі, повинні мати спеціальність за дипломом про вищу освіту відповідного напряму підготовки або диплом про отримання наукового ступеня за відповідною науковою спеціальністю та сертифікат (диплом, свідоцтво) про професійну підготовку до педагогічної діяльності у галузі вищої освіти або диплом про вчене звання за відповідною кафедрою.

Наявність спеціалізованих лабораторій для вивчення професійно-орієнтованих дисциплін та відповідних баз практики.

Наявність відповідної навчально-методичної бази.
Придатність до працевлаштування (основні професійні назви робіт, місця роботи, професійні можливості, доступ до професійної або державної акредитації тощо; у випадку регульованих професій зазначають відповідний титул та права, із ним пов’язані.

Фахівець підготовлений до роботи у виді економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010:

Секція О – Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування;

Розділ 84 – Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 

Клас 84.12 – Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування.

Відповідно до здобутої кваліфікації фахівець здатний виконувати зазначені в Класифікаторі професій ДК 003:2010 професійні роботи: 3152 – інспектор з охорони праці та 2149.2 – інженер з охорони праці і обіймати первинну посаду в службах охорони праці закладів освіти, підприємств, установ чи організацій будь-якої форми власності та відомчого підпорядкування "Інспектор з охорони праці". Послідуючі посади - "інженер з охорони праці" (без категорії).Спрямованість програми (академічна, практична, дослідницька, прикладна, комбінована тощо);

Відмінності від інших подібних програм (мова викладання, стажування за кордоном, практики тощо):

– поглиблена загально-теотерична підготовка;

– спрямованість на охорону праці в закладах освіти.
Можливості подальшого навчання (опис усіх можливостей для продовження навчання на вищих рівнях):


 • магістратура за спеціальністю «Охорона праці (за галузями)» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

 • магістратура ВНЗ м. Харкова, які здійснюють підготовку студентів за спеціальністю «Охорона праці (за галузями)»: (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ ХПІ), Національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Національний університет цивільного захисту України);

 • магістратура інших ВНЗ України, які здійснюють підготовку за спеціальністю «Охорона праці (за галузями)».


Стиль викладання, навчання та система оцінювання:

 • студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання;

 • методи оцінювання: екзамени, тести, практика, контрольні, курсові та дипломні роботи.


Форми атестації здобувачів вищої освіти.

Державна атестація осіб проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками завдань діяльності та рівня сформованості здатностей вирішувати завдання діяльності, які можуть виникнути.

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, у тому числі під час захисту дипломної роботи, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до положення про екзаменаційну комісію, затвердженого вченою радою вищого навчального закладу.

Вищий навчальний заклад на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра за напрямом 6.170202 «Охорона праці» здійснюється шляхом здачі комплексного державного екзамену та захисту дипломної роботи1 Професійні компетенції визначаються відповідно до професійної діяльності та освітньо-професійного рівня

Каталог: resources
resources -> Уроки минулого I сучаснiсть рекомендаційний бібліографічний покажчик Херсон, 2013 ббк 91. 9: 2 + 20. 1я1
resources -> В освiтньому просторi
resources -> Мнстерство освти І науки украни
resources -> Відділ мистецтв Мистецький вісник
resources -> Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
resources -> Програма підготовки Другий (магістерський) рівень
resources -> Програма підготовки Перший (бакалаврський) рівень
resources -> Програма підготовки Перший (бакалаврський) рівень


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка