Тести з клінічної імунології та алергології для крок-2Сторінка7/8
Дата конвертації29.06.2020
Розмір1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.4.Хворий 26 роківзвернувсязіскаргаминанежитьводянистогохарактеру, багаторазовечхання, періодичнезакладанняноса, свербіжочей, головнийбіль. Загостреннящорічнізкінцялипнядопочаткужовтня, протягом 5 років. Станпогіршуєтьсяпривиїздізамежіміста. Об’єктивно: набрякочей, сльозотеча, кон’юнктивагіперемована. Приобстеженнівнутрішніхорганівпатологіїневиявлено. Вашпопереднійдіагноз:

 1. Ріновіруснаінфекція.

 2. Аденовіруснаінфекція.

 3. Гипертрофічнійриніт.

 4. Поліноз.*

 5. Вазомоторнійриніт.

3.5.Подружжяскаржитьсянабезпліддяпротягом 2 років. Учоловікацедругийшлюб, впершомудітейтакожнебуло. Клініко-анамнестичніданівиключаютьнаявністьзапальнихпроцесіворганіврепродукціїупацієнтів. Показникиімунограмуподружжянормальні, антиспермальніантитілавідсутні, індексгістосумісності 125%. Вкажітьнаможливупричинубезпліддя.

 1. Вториннийімунодефіцитужінки.

 2. Антиспермальнийконфлікт.

 3. Підвищенагістосумісністьподружжя.*

 4. Зниженийіндексгістосумісностіподружжя.

 5. Дисгаммаглобулінемія.

3.6.ХворомуН., 47 роківпроведеноалотрансплантаціюпечінки. Індексгістосумісності 65%. На 4-ийденьпісляопераційногоперіодуз’явивсябільуправомупідребер’ї, нудота, підвищення t до 38,1°С. Імунограма: зменшеннякількості CD3+- та CD4+-клітиннатлізбереженнячисла CD8+-лімфоцитів, ІРІ - 0,5. Упункційномуаспіраті: переважаютьнейтрофілитамакрофаги, високийрівеньІЛ-1,ФНП-. Щозагрожуєхворому?

 1. Гостракризавідторгнення.

 2. Надгостракризавідторгнення.

 3. Хронічнакризавідторгнення.

 4. Інфекційнеускладнення.*

 5. ЦМВ-гепатит.

3.7.Хворий 60 роківскаржитьсяназниженняапетиту, загальнуслабкість, схуднення. Об’єктивно: шкірасірогокольору, склериіктеричні, печінка +2 см. НаУЗДчеревноїпорожнинивизначенооб’ємнеутворенняупаренхиміпечінкипоблизуворіт, d=5 см. Якедослідженняпотрібнопровестидляуточненнядіагнозу?

 1. Визначенняα-раково-ембріональногоантигену.*

 2. Визначеннямаркеріввіруснихгепатитів.

 3. Визначення LE-клітин.

 4. Визначеннярівняпротипухлиннихантитіл.

 5. Визначеннярівняантитілдомікросомгепатоцитів.


3.8. Пацієнт 20 роківхворієпротягомроку: скаржитьсянашвидкувтому, підвищеннятемпературитіладо 38С, нічнупітливість, значнесхудненняпротягом 2 останніхмісяців. Об'єктивно: пухирцевівисипинагубах, збільшеніусігрупипериферичнихлімфовузлів, кандидозротовоїпорожнини. Ваналізікрові: лейкоцити 3,3109/л, ШОЕ 15 мм/год, В-лімфоцитів - 12 %, співвідношення CD4+/CD8+- клітин - 0,5. Якимметодомпідтвердитинайбільшймовірнийдіагноз?

 1. ВиявленняантитілуреакціїІФАабоРІАдоВІЛ.*

 2. Біологічнапробанаморськихсвинках.

 3. ВизначеннякількостіТ-лімфоцитів.

 4. ПробаМанту.

 5. Реакціягальмуванняміграціїлейкоцитів.

3.9.Хлопчику 14 років. Знаходитьсяпіднаглядомгематологазприводутромбоцитопеніїз 7 років. Відомо, щоз 12 роківпідліток 2-3 разинарікхворієнагострупневмонію, маєрецидивуючугерпетичнуінфекцію, екземузперіодуновонародженості. Необхіднозапідозритинаступнийрізновидпервинногоімунодефіциту

  1. СиндромДі-Джорджи.

  2. СиндромЛуї-Бар.

  3. СиндромМак-К’юзика.

  4. СиндромВіскота-Олдріча.

  5. Х-зчепленуагамаглобулінемію.


3.10.Юнак 24 роківчерез 2 місяціпіслявведенняпротиправцевоївакцинивідчувперіодичнезниженнягостротизору, появупарестезійунижніхкінцівках, м’язовуслабкість, піврокупотомурозвинулися: ністагм, атаксія, тремор. Вкровівинайденовисокийтитрантитілдоосновногобілкамієліну. Якийнайбільшсучаснийметодімунотерапіїможливозапропонувати?

 1. СистемніГКС.

 2. Препаратиβ-інтерферону.

 3. Кополімер-1.

 4. Сандоглобулін.

 5. ОКТ-3.


4. ЗадачіІІрівня (Типовазадача) кожнаправильновирішеназадача

4 бали

4.1Жінка 33 роківлікуєтьсязприводурецидивуючогогерпесу (H. labialis). Рецидививиникаютьпісляпереохолодження, натліемоційногоперевантаження, ГРЗ, одинразна 1-2 місяці, незалежновідпорироку. Етіотропнелікуванняприноситькороткочаснийнестійкийефект. Вдитинствічастохворіланаінтерстиціальнібронхопневмонії. Вродинієвипадкионкологічнихзахворювань.

Якийімунологічнийстатуспацієнтки? Дефектякоїланкиімунітетунаявнмйунеї? Наякісубпопуляціїлімфоцитівслідвпершучергузвернутиувагуприімунологічномуобстеженні?

 1. Імуносупресія. Можнадуматипродефектклітинноїланкиімунітету. Визначеннякількостітафункціональногостану CD3, CD4 та CD8-клітин.

 2. Імуносупресія. Можнадуматипродефектгуморальноїланкиімунітету. Визначеннякількостітафункціональногостану CD19-22-клітин.

 3. Нормальнийстатус. Дефектівроботиімунноїсистеминемає. Доцільностівпроведенніімунологічногообстеженнянемає

 4. Імуносупресія. Можнадуматиподефектфагоцитозу. Визначеннякількостітафункціональногостану CD 14-клітин.

4.2.Однезнаведенихтвердженьєневірне

 1. МакрофагитаВ-лімфоцитиекспресуютьнасвоїйповерхнімолекулиголовногокомплексугістосумісностіІІкласу.

 2. НабiльшостiантигенопрезентуючихклітинекспресіямолекулголовногокомплексугістосумісностікласуІІiндукуєтьсягамма-iнтерфероном

 3. В-лiмфоцитивиступаютьякантигенпрезентуючiклiтиниздебільшогопривториннійiмуннiйвідповіді.

 4. МакрофагитаВ-лiмфоцитиекспресуютьнасвоїйповерхнілишемолекулиголовногокомплексугістосумісностіІкласу.

4.3. Підібратипариправильнихтверджень

1. Т-незалежнаімуннавідповідьхарактеризується

2. Т-залежнаімуннавідповідьхарактеризується


 1. ПереважноюпродукцієюIgМ.

 2. Наявністюімунологічноїпам`яті.

 3. ВідсутністюучастіТ-хелперів.

 4. ПродукцієюімуноглобулінівIg G, A, E.

4. ЗадачіІІрівня (Типовазадача) кожнаправильновирішеназадача

4 бали

4.4.Жінка 40 років, надійшладоклінікизіскаргаминанападзадишки, якийтриваєкількагодинінепрохо­дитьпідвпливомранішефективногосальбутамолу. З'явилосясерцебиттятанеспокій. 8 роківхворієнахронічнийбронхіт. Об'єктивно: стантяжкий, хворасидить, спираючисьрукамиобкрайстолу, блідийціаноз, навідстанічутносвистячедихання. Влегеняхнатліпослабленогодиханнявислухо­вуютьсяуневеликійкількостірозсі­янісухіхрипи. Пульс– 108 уд./хв. AT - 140/80 ммрт. ст. Якийступіньтяжкостізагостреннябронхіальноїастми? Якіпрепаратитребазастосовувативпершучергу?

A. Легкийступіньзагострення. Стабілізаторимембранопасис­тихклітин.

B. Тяжкийступіньзагострення. Адреноміметики

C. Загрозазупинкидихання. АнтигістамінніІпокоління.

D. Середньоїтяжкості. Інгаляційніхолінолітики

E. Тяжкийступіньзагострення. Кисневатерапія, системніглюкокортикоїди.4.5.Пацієнт 25 роківзвернувсядотерапевтазіскаргаминарізкуслабість, схудненняна 5 кгзаостанні 2 місяці, субфебрилітетвпродовж 3 місяців, задишку. Турбуєчастезагостреннягерпетичноїінфекціїзвиразковимиушкодженнямишкіритаслизовихоболонок, щозберігаютьсябільше 1 міс.
Об’єктивно: системналімфаденопатія, кандидозротовоїпорожнини; ваналізікрові - анемія, абсолютналімфопенія.

Якийдіагнознеобхідновиключитипершим? Доякогоспеціалістаслідскеруватихворого?

A. Гемобластоз. Оглядгематолога, клінічногоімунолога.

B. ВІЛ/СНІД. Оглядінфекціоніста, клінічногоімунолога.

C. Мононуклеоз. Оглядінфекціоніста, клінічногоімунолога.

D Лімфогранулематоз. Оглядонколога, гематолога.

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

З КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ

ВАРІАНТ № 2

1. Питання І рівня (1 правильна відповідь) кожен тест 1 бал

1.1. До антигенпрезентуючих клітин належать: макрофаги, дендритні клітини та В-лімфоцити

А. так


В. ні

1.2. Т-кілери переважно беруть участь в захисті від позаклітинних збудників

А. так


В ні

1.3. Антитіла продукуються природними кілерами після зустрічі з антигеном

А. так


В. ні

1.4. Кількість Т-лімфоцитів кілерів - супресорів у периферичній крові становить 20-30%

А. так.


В. ні.

1.5. Усі клітини імунної системи походять від єдиного попередника – гемопоетичноїполіпотентної стовбурової клітини

А. так


В. ні

1.6. Т- лімфоцити - хелпери 2-го типу продукують цитокіни, які забезпечують переважний розвиток клітинної імунної відповіді

А. так


В. ні

1.7. Активація комплементу за класичним шляхом починається з першого субкомпоненту комплементу (С1q), що фіксується до Fc - фрагментів імуноглобулінів

А. так


В. ні

1.8.ТФРβ супресорнийцитокін, який синтезується Т-регуляторними клітинами

А. так


В. ні

1.9.Тимусзалежні антигени – це антигени, імунну відповідь на які здійснено з обов’язковою участю Т- лімфоцитів - кілерів

А. так


В. ні

1.10. В разі Т-незалежної стимуляції В-лімфоцитів швидко зростає вміст антигенспецифічних антитіл тільки одного класу – IgM

А. так


В. ні

2.Тести І рівня(1 правильна відповідь) кожен тест 2 бали

2.1.Вкажiть, якi з нижчеперерахованих методiв виявлення антитiл, найбiльш широко використовуються при дiагностицi аутоiмунних захворювань:

 1. Iмунофлюоресцентніметоди.

 2. Реакцiяаглютинацiї.

 3. Радiоiмунологiчнийаналiз.

 4. Даніметодивзагалі не використовуються.

2.2. Показання для довенноговведенняімуноглобулініввсі, крім:

 1. Природженіімунодефіцити.

 2. Набутіімунодефіцити.

 3. Бактеріальна інфекція.

 4. Вірусна інфекція.

 5. Алергія.

 6. Ендотоксичний шок.

2.3. Зв’язок між факторами природної резистентності та специфічним імунітетом здійснюється на рівні

А. Т-лімфоцитів.

В. В-лімфоцитів.

С. Імуноглобулінів.

D. Макрофагів.

2.4. Які механізми вродженої резистентності не беруть участі в антибактеріальному iмунiтеті?


 1. Активація комплементу по альтернативному шляху.

 2. Виділення цитокінів макрофагами та їх активація.

 3. Виділення цитокінів природними кілерами.

 4. Активація еозинофілів.

2.5. Яку дію індукують Т-лiмфоцитихелпери 2 типу

 1. Пролiферацiю В-лiмфоцитiв.

 2. Диференціювання В-лiмфоцитiв у плазматичні клiтини.

 3. Розширення пулу В-клiтин пам’яті.

 4. Переключення синтезу важких ланцюгів імуноглобулінів.

 5. Усі відповіді вiрнi.


3. Тести ІІ рівня (одна правильних відповідь) кожен тест 3 бали
1. У пацієнта 50 роківзастосуваннятрадиційноїтерапіїщодозагостренняхронічногонекалькульозного панкреатиту протягом 1,5 місяціввиявилосянеефективним. При УЗД тілазалозивинайденоділянку, підозрілу на наявністьпухлинного росту. Якідані при дообстеженнібудутьнайбільшінформативними?

 1. Лейкоцитоз та прискорена ШОЕ.

 2. Атиповіклітини у панкреатичному соку.

 3. Ретроградна дуоденопанкреатографія.

 4. Гастродуоденоскопія.

 5. Специфічніонкологічнімаркери у крові.

2. Пацієнтка 32 років, на протязімісяцянепокоїть кашель, підвищеннятемператури до 38,0 градусів. В анамнезі – аскаридоз. На R – грамівиявленогомогеннийокремийінфільтрат без чіткихконтурів. В аналізікрові – еозинофіли до 55\%. Якийнайбільшвірогіднийдіагноз? 1. Вогнищевапневмонія.

 2. Туберкульозлегенів.

 3. Хронічнийбронхіт, загострення.

 4. Еозинофільнийінфільтрат (синдром Лефлера).

 5. Пухлина легень.

3. При перевірці крові донорів на станції переливання крові, в сироватці одного з них виявлені антитіла до вірусу імунодефіциту людини. Який метод рекомендується для підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції?

 1. Вестернблоту.

 2. Електронноїмікроскопії.

 3. Імуноферментногоаналізу.

 4. Імунофлюоресценції.

 5. Радіоімунногоаналізу.

4. Пацієнтка 26 років з підвищеною фоточутливістю, артритами променево-зап’ясних та ліктевих суглобів, дисковидним висипом на шкірі обличчя та тулуба. Було виставлено діагноз: СЧВ. В аналізі крові: гемоглобін-80 г/л, еритроцити-1,5·1012/л, лейкоцити-2,0·109/л, лімфоцити-15%, тромбоцити-150·109/л, ШОЕ-50 мм/год. Запропонуйте метод імунокорекції: 1. Призначення терапії ГМ-КСФ.

 2. Призначення фотомодифікації крові.

 3. Призначення ГКС.

 4. Замісні переливання крові.

 5. Призначення терапії метилурацилом.

5. Каретою швидкоїдопомогибуло доставлено юнака 16 років. Зіслівлікаря хворого турбувалоутрудненедихання. Було введено димедрол, папаверин, еуфілін. Під час транспортуваннярозвинуласяасфіксія, щопотребувалонакладаннятрахеостоми. Об’єктивно: обличчянабрякле, бліде, у параорбітальнійділянці гематома. В анамнезітакі прояви у спостерігалисянеодноразово, починаючись через кілька годин післятренувань з боксу. Якийдіагнознайбільшвірогідний? 1. Астматичний статус.

 2. Вродженийангіоневротичний набряк.

 3. Закрита черепно-мозкова травма.

 4. Вертебро-базилярнанедостатність.

 5. Алергічний набряк Квінке.

6. Подружжяскаржиться на безпліддяпротягом 3 років. Чоловіклікується у андролога з приводу хронічногонеспецифічного простатиту. Імунологічнеобстеженнязасвідчило: у дружинипоказники в межах норми, в імунограмічоловіка число CD4+ лімфоцитівпідвищене у 1,5 рази, а CD8+ лімфоцитів - зниженепорівняно до норми, ІРІ збільшений у 2 рази. Індексгістосумісності - 25%. У чоловікавизначеніаутоантиспермальніАт у спермі та соковіпростатиудіагностичномутитрі. Вкажіть на можливу причину безпліддя. 1. Антигаметнийконфлікт.

 2. Вториннийімунодефіцит у чоловіка.

 3. Підвищенийіндексгістосумісностіподружжя.

 4. Зниженійіндексгістосумісностіподружжя.

 5. Первиннийімунодефіцит у чоловіка.

7. Пацієнту 22 роки. За останнійріктричілікувався з приводу лакунарноїангіни, впродовжтрьохмісяціврецидивуєфурункульоз. В імунограмі: ФІ – 39% , ФЧ- 2, CD4/CD8- 0,25, IgM 0,24г/л, IgG,- 6,7 г/л, IgA 0,89г/л. Який синдром набутого (вторинного) імунодефіцитногозахворюванняу пацієнта? 1. Алергічний.

 2. Нейроімуноендокринний.

 3. Імунопроліферативний.

 4. Автоімунний.

 5. Інфекційний.

8. Пацієнту М, 49 років проведено алотрансплантацію нирки. Індекс гістосумісності 75% Після пересадки нирки призначено імуносупресивну терапію. На 16-ий день після операції відкрилася нориця з зеленуватим виділенням і раптово з’явилися ознаки гострої ниркової недостатності. В імунограмі: значне зменшення загального вмісту CD3+-та CD4+-клітин при підвищенні числа CD8+-та CD19+-лімфоцитів, ІРІ=0,8. Що загрожує пацієнту? 1. Гостра криз відторгнення.

 2. Надгостра криза відторгнення.

 3. Хронічна криза відторгнення.

 4. Інфекційне ускладнення.

 5. Медикаментозний гломерулонефрит.

9. Пацієнт 38 років скаржиться на свистяче утруднене дихання, сухий кашель, що з’явилися через місяць після зміни помешкання. Аускультативно: везикулярне дихання з подовженим видихом, розсіяні сухі, свистячі хрипи. При дослідженні виявлено обструкцію бронхіальної прохідності легкого ступеня. Прік-тестом у період ремісії виявлено реакцію (+++) на алергени домашнього пилу серій № 016, 018. Заключний діагноз:

 1. Атопічна бронхіальна астма.

 2. Обструктивний бронхіт.

 3. Неалергічна бронхіальна астма.

 4. Астматична форма полінозу.

 5. Системний мастоцитоз.

10. Юнак 18-ти років у зв'язку з головним болем прийняв таблетку аспірину. Через 2 дні розвинувся набряк повік, губ, відмічає утруднене дихання, уртикарні елементи на шкірі тулуба. Реакція гальмування міграції лейкоцитів з аспірином негативна. Імуноглобулін Е -в нормі. Зазначте найбільш ймовірний діагноз:

 1. Напал бронхіальної астми.

 2. Набряк Квінке.

 3. Спадковий ангіоневротичний на­бряк.

 4. Алергічний дерматит.

 5. Псевдоалергічна реакція.

4. Задачі ІІ рівня (Типова задача) кожна правильно вирішена задача

4 бали

4.1Дівчинка 4 років. За останній рік тричі хворіла на гостру лакунарну ангіну, двічі на гнійний отит, двічі на бронхіт з обструктивним синдромом, стоматит, часто скаржиться на біль в епігастрії та пілородуоденальній зоні. Спостерігається гастроентерологом з 3-х років з діагнозом: дискінезія жовчовивідних шляхів на тлі анатомічного дефекту (перегин жовчного міхура в вихідному відділі), реактивний панкреатит, дисбактеріоз кишечника. Дитячий заклад не відвідує. В родинному анамнезі по лінії батька: рецидивні бронхолегеневі захворювання, випадки тонзило- та аденектомій в дитячому віці, гастрити. По лінії матері: виразкові хвороби шлунку та 12-палої кишки, апендектомії, хронічні субкомпенсованітонзиліти та атопічна бронхіальна астма у бабусі.

Ваше заключення щодо імунологічного статусу пацієнтки.Дефект якої ланки імунітету найбільш вірогідний? Консультація яких фахівців може бути рекомендована додатково?

A. Імунодефіцитне захворювання. Дефект клітинної ланки імунітету. Консультація алерголога, генетика, фтизіатра та імунолога.

B. Аутоімунне захворювання. Надмірне утворення імуноглобулінівIgG та M, в т.ч. до аутоантигенів. Консультація ревматолога та алерголога.

C. Вікова особливість (критичний період становлення імунної системи). Дефектів роботи імунної системи немає. Додаткових консультацій, крім педіатра та гастроентеролога не потребує.

D. Імунодефіцитне захворювання. Дефіцит місцевого імунітету. Консультація клінічного імунолога, отоларинголога, алерголога.

4. Задачі ІІ рівня (Типова задача) кожна правильно вирішена задача

4 бали

4.2.Пацієнт 19 років звернувся до алерголога з приводу набряків, які виникають на обличчі, волосистій частині голови, кінцівках після сильного стресу і/або фізичному навантаженні. Набряк блідий, щільний, болісний, тримається 3-4 дні, а потім поступово зникає. При прийомі антигістамінних препаратів стан не покращується. Із анамнезу виявлено, що у дядька зі сторони матері мали місце аналогічні набряки. Двоюрідна сестра хворого загинула при явищах задухи при набряку гортані. При об’єктивному дослідженні хворого змін зі сторони внутрішніх органів не виявлено.

Ваш попередній діагноз? Які препарати необхідно ввести Пацієнту для купування набряку? Які препарати використовують для ситуаційної профілактики? Які лабораторні дослідження потрібно провести Пацієнту для підтвердження діагнозу?


 1. Набряк Квінке. Антигістамінні препарати та ГКС, профілактика- мембраностабілізатори, терапія - специфічна імунотерапія. Рівень загального IgE.

 2. Вроджений ангіоневротичний набряк. Переливання свіжозамороженої плазми, έ- амінокапронова кислота, профілактика – препаратами метилтестостерону. Визначення рівня С1 інгібітору і/ або інактиваторів С 2 та С4.

 3. Набутий ангіоневротичний набряк. Переливання свіжозамороженої плазми, έ- амінокапронова кислота, профілактика – даназол. Визначення рівню С1 інгібітору і/ або інактиваторів С 2 та С4.4. Задачі ІІ рівня (Типова задача) кожна правильно вирішена задача

4 бали
4.3 Хлопчик 16 років часто хворіє останні 9 місяців. Двічі переніс гнійний гайморит, одноразово - гнійну лакунарну ангіну та двохстороннюпневмонію. Відмічається субферилітет, реґіонарна лімфаденопатія. Бактеріальне дослідження мокротиння виявило присутність золотистого стафілококу. Призначено третій курс антибіотиків, згідно чутливості збудника. Ефект лікування незначний та короткочасний.

Вірогідний імунологічний статус пацієнта? Дефект якої ланки імунітету можливий у пацієнта? Які імунологічні показники слід визначити для підтвердження імунодефіцитного стану?

А Невідомий. Можна думати про дефект факторів вродженої резистентності. Лейкограму, показники фагоцитозу, гуморальні фактори.

B Нормальний. Дефектів роботи імунної системи немає. Доцільності в проведенні імунологічного обстеження немає.

CІмуносупресія. Можна думати про дефект гуморального імунітету. Визначення кількості CD22+ клітин, спектру імуноглобулінів сироватки крові, рівня секреторного IgA, лізоциму.

DАутоагресія. Визначення кількості CD3+ клітин, CD4+ хелперів, CD8+ кілерів/супресорів, CD22+ клітин, рівня циркулюючих імунних комплексів.

4. Задачі ІІ рівня (Типова задача) кожна правильно вирішена задача

4 бали

4.4 Жінка 35 років лікується з приводу часто рецидивуючогокандидозного вагініту. Вперше скарги з’явились після лікування хронічного специфічного аднекситу трьома антибіотиками одночасно. Етіотропне лікування приносить короткочасний нестійкий ефект.

Вірогідний імунологічний статус пацієнта? Дефект якої ланки імунітету у пацієнта? Які імунологічні показники слід визначити для підтвердження імунодефіцитного стану?

A.Імуносупресія. Можна думати про дефект моноцитарно- макрофагальної ланки. Лейкограму, лімфограму, показники фагоцитозу

B.Імуносупресія. Можна думати про дефект клітинного імунітету. Визначення кількості CD3+ клітин, CD4+ хелперів, CD8+ кілерів/супресорів, CD22+ клітин,

C. Нормальний. Дефектів роботи імунної системи немає. Доцільності в проведенні імунологічного обстеження немає

D. Невідомий. Можна думати про дефект системи місцевого імунітету. Рівень секреторного IgA, лізоциму в цервікальному слизу.

4. Задачі ІІ рівня (Типова задача) кожна правильно вирішена задача

4 бали

4.5 Пацієнтка 35 років, яка з приводу СЧВ отримує імуносупресивну терапію впродовж двох років.Відмічає ремісію по основному захворюванню, але за останній рік сім разів виникало загострення лабіального герпесу, двічі хворила на лакунарну ангіну.

Який імунологічний статус пацієнтки? Дефект якої ланки імунітету у пацієнтки? Які імунологічні показники слід визначити?


 1. Імуносупресія (вікова). Можна думати про дефект клітинного імунітету. Лейкограму, лімфограму, показники фагоцитозу

 2. Імуносупресія(індукована) Можна думати про комбіноване порушення імунітету. Лейкограму, білковий спектр крові, лімфограма, спектр імуноглобулінів сироватки крові.

 3. Імунний статус нормальний. Дефектів роботи імунної системи немає. Доцільності в проведенні імунологічного обстеження немає

 4. Аутоагресія Можна думати про дефект системи місцевого імунітету. рівня секреторного IgA, лізоциму слини.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка