Сумський національний аграрний університет волченко Наталія ВасилівнаСкачати 444.38 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір444.38 Kb.


СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Волченко Наталія Василівна
УДК 339.5 : 631.11
РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОторговельної ДІЯЛЬНОСТІ аграрними підприємствами

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Суми – 2009

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському національному аграрному університеті

Міністерства аграрної політики України


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Михайлова Любов Іванівна

Сумський національний аграрний університет,

завідувач кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграціїОфіційні опоненти: доктор економічних наук, старший

науковий співробітникШубравська Олена Василівна

ДУ «Інститут економіки та прогнозування

НАН України», м. Київ, заввідділом форм і методів

господарювання в агропродовольчому комплексі


кандидат економічних наук, доцент

Зінчук Тетяна Олексіївна

Житомирський національний агроекологічний

університет, м. Житомир, професор кафедри

зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Захист відбудеться 17 грудня 2009 р. о 1000 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.859.01 в Сумському національному аграрному університеті за адресою: 40021, м. Суми, вул. Кірова, 160, зала засідання вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Сумського національного аграрного університету за адресою: 40021, м. Суми, вул. Кірова, 160.

Автореферат розісланий “14” листопада 2009 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, доцент В. В. Пилипенко

Загальна характеристика дисертаційної роботи
Актуальність теми дослідження. Світова економічна криза спричинила зниження економічної активності на глобальному рівні, що призвело до уповільнення світової експансії торгівлі товарами. Не дивлячись на це, темпи зростання обсягів торгівлі випереджають темпи зростання обсягів світового виробництва. При цьому міжнародна торгівля аграрною продукцією завжди матиме місце у системі міжнародних економічних відносин як одна із складових забезпечення світової продовольчої безпеки. Сукупні показники міжнародної торгівлі формуються зовнішньоторговельними потоками підприємств, а тому загальнодержавна вигода безпосередньо залежить від рівня розвитку зовнішньоторговельної діяльності. Сьогодні аграрні підприємства України не відрізняються високим рівнем ефективності здійснення зовнішньоторговельної діяльності, що часто уповільнює чи взагалі не дозволяє їм ефективно виходити на зовнішні ринки збуту власної продукції, або гідно конкурувати з іноземними товаровиробниками. Це відбувається через недостатній рівень теоретичного забезпечення та недосконалість практичних механізмів здійснення зовнішньоторговельної діяльності. Посилює негативний вплив зазначених проблем стрімкий розвиток інтеграційних та глобалізаційних процесів, який засобами лібералізації торгівлі спричиняє незахищеність національних аграрних товаровиробників.

Необхідність наукового обґрунтування розвитку зовнішньоторговельної діяльності спричиняє активізацію досліджень у сфері здійснення даного виду господарської діяльності.

Проблема наукового обґрунтування доцільності здійснення міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією розглядалася ще відомими представниками класичної школи економічної думки. Перші теорії міжнародної торгівлі доводилися А. Смітом, Д. Рікардо, Р. Торренсом саме на прикладі сільськогосподарської продукції. Більш пізніші дослідження теоретичних аспектів зовнішньоторговельної діяльності здійснювалися М. Портером, П. Самуельсоном, П. Кругманом та іншими економістами. Проблеми здійснення та управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємств розглядалися у наукових працях В. Васенка, В. Власова, В. Губенка, Т. Зінчук, С. Кваші, А. Кірєєва, В. Козика, А. Крєдісова, Л. Михайлової, А. Осики, Т. Осташко, А. Румянцева, П. Саблука, В. Саллі, Т. Циганкової, В. Цимбалістого, І. Школи, О. Шубравської та інших.

Необхідність розв’язання існуючих проблем розвитку зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств засобами максимізації надходжень від експортних поставок та мінімізації зовнішньоторговельних витрат обумовлює доцільність проведення даного дослідження.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою Міжвідомчого координаційного плану наукових досліджень з екологічних та соціально-економічних проблем розвитку продуктивних сил України Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (2007-2010 рр.), відповідає основним напрямам науково-дослідних робіт, що виконуються у Сумському національному аграрному університеті, зокрема за темами: “Вдосконалення національного менеджменту організацій в умовах розширення світогосподарських зв’язків України” (номер державної реєстрації 0104U009102, 2004-2007 рр.); “Аналіз розвитку світового та вітчизняного аграрних ринків” (номер державної реєстрації 0108U003522, 2008-2010 рр. ).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є наукове обґрунтування теоретичних основ зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств та розробка практичних рекомендацій щодо її вдосконалення в умовах розвитку інтеграційних процесів.

Для досягнення поставленої мети у дисертаційному дослідженні ставилися до виконання наступні завдання:

- доповнити понятійний апарат зовнішньоторговельної діяльності як складової системи міжнародної торгівлі;

- розробити концепцію формування зовнішньоторговельних витрат як базис для підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств;

- удосконалити методичні підходи стосовно дослідження розвитку зовнішньоторговельної діяльності;

- оцінити основні тенденції розвитку зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами в контексті лібералізації економіки та активізації інтеграційних процесів;

- визначити основні наслідки реалізації євроінтеграційних прагнень України та вступу до Світової організації торгівлі для розвитку зовнішньоторговельної діяльності;

- обґрунтувати заходи щодо розвитку зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами шляхом оптимізації посівних площ під експортоорієнтованими культурами та оптимізації структури зовнішньоторговельних витрат.Об’єктом дослідження є процеси розвитку зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств.

Предметом дослідження є система теоретико-методологічних та практичних засад зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств в умовах інтенсивності інтеграційних процесів.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є базисні положення економічної теорії та теорії менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, наукові праці закордонних та вітчизняних вчених-економістів.

У процесі наукового дослідження були використані методи теоретичного рівня пізнання: індукції та дедукції (для формулювання теоретичних положень щодо теоретичних аспектів здійснення зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами); аналізу та синтезу (для обґрунтування терміну “інертний учасник міжнародної торгівлі”); абстрактно-логічний (для формулювання концепції зовнішньоторговельних витрат підприємства). На емпіричному рівні дослідження були використані методи: економіко-математичного моделювання (для побудови оптимальної структури посівних площ експортоорієнтованих культур та зовнішньоторговельних витрат підприємств); порівняння показників і кореляційно-регресійного аналізу (для визначення зв’язку між урожайністю зернових та коефіцієнтом порівняльної переваги); індексний (при розрахунках показників динаміки зовнішньої торгівлі аграрних підприємств); соціологічного дослідження та експертних оцінок (для визначення наслідків вступу України до СОТ та причин інертної участі аграрних підприємств у міжнародній торгівлі).Інформаційною базою при виконанні дисертаційного дослідження були нормативно-правові документи, зокрема, закони, укази Президента та постанови Кабінету Міністрів України, державні цільові програми тощо; офіційні матеріали Департаменту зовнішньоекономічного співробітництва Міністерства аграрної політики України, Головного управління статистики, Головного управління агропромислового розвитку та Головного управління економіки Сумської облдержадміністрації; фінансова звітність аграрних підприємств Сумської області; результати проведення авторських соціологічних опитувань та досліджень безпосередньо на аграрних підприємствах; наукові публікації за тематикою дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у системному та комплексному обґрунтуванні теоретико-методологічних основ зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств та розробці практичних рекомендацій щодо її вдосконалення в умовах розвитку інтеграційних процесів.

Найбільш важливі результати дисертаційного дослідження викладені у таких положеннях:вперше:

- запропоновано концепцію формування зовнішньоторговельних витрат, зміст якої полягає у виділенні в окрему категорію зовнішньоторговельних витрат; здійсненні їх класифікації залежно від напрямку надходження до організації та впливу обсягів поставки на розмір витрат; формуванні системи чинників впливу; формулюванні етапів ефективної процедури менеджменту зовнішньоторговельних витрат. Використання даної концепції дозволить підвищити ефективність управління зовнішньоторговельними операціями. На відміну від існуючих, вона передбачає включення до числа зовнішньоторговельних не лише митних витрат, а й інспекційних, транспортно-експедиційних, біржових, банківських, консультаційних, управління якими має бути спрямовано на мінімізацію питомої ваги постійних у загальній структурі зовнішньоторговельних витрат;

- обґрунтовано доцільність зміни структури посівних площ у сільськогосподарських підприємствах області на основі використання розробленої економіко-математичної моделі оптимізації посівів, у якій враховано необхідність дотримання балансу окремих видів сільськогосподарської продукції та максимізації прибутку від експорту, отримуваного всіма учасниками міжнародної торгівлі;

удосконалено:

- понятійний апарат зовнішньоторговельної діяльності шляхом введення поняття інертних учасників зовнішньої торгівлі, до яких віднесені виробники продукції, експорт якої здійснюється іншими підприємствами, з числа учасників зовнішньоекономічної діяльності, що розвиває сутнісні характеристики зовнішньоторговельної діяльності та дозволяє повніше проаналізувати її розвиток в окремому регіоні;

- методичні положення щодо впливу факторів на розвиток зовнішньоторговельної діяльності підприємств, які, на відміну від існуючих, ураховують взаємозв’язки факторів різних рівнів. Дотримання послідовності оцінки від глобального рівня до рівня підприємства дозволить ґрунтовніше оцінити розвиток зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами;

дістали подальшого розвитку:

- підходи до оцінки розвитку зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами, зокрема, запропоновано застосування системи визначення порівняльних переваг у міжнародній торгівлі сільськогосподарською продукцією, що, на відміну від існуючих методів, дозволяє враховувати вплив природних факторів на формування таких переваг і визначати рівень стійкості останніх;

- економічні прогнози наслідків посилення глобалізаційних процесів у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією, які пропонується здійснювати на основі синтезу гіпотез імовірності створення інтеграційних одиниць та оцінки розвитку міжнародної торгівлі, що, на відміну від існуючих підходів, дозволяє поглибити аналіз переваг і загроз, обумовлених реалізацією інтеграційних прагнень держави.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в уточненні понятійного апарату зовнішньоторговельної діяльності та формулюванні концепції зовнішньоторговельних витрат, що використовуються науковцями дослідних установ з метою подальшого розвитку теоретичних основ здійснення зовнішньоторговельної діяльності та науково-викладацькими кадрами в навчальному процесі.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо розвитку зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами. Матеріали дослідження використовуються керівниками підприємств, органами регіонального управління АПК з метою підвищення ефективності здійснення зовнішньоторговельної діяльності.

Результати дисертаційного дослідження, що мають прикладний характер, знайшли практичне застосування при підготовці рекомендацій XIV Міжнародного науково-практичного семінару “Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій” (акт № 52-01/7.9.7-134 від 27.01.2008 р.); у роботі Головного управління агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації при розробці Програми розвитку сільських територій Сумської області на 2008-2010 рр. (довідка № 01-01/277 від 06.02.2009 р.). Методика дослідження впливу чинників на розвиток зовнішньоторговельної діяльності та модель оптимізації посівних площ під експортоорієнтованими культурами використані у діяльності СТОВ “Вікторія”, Краснопільського району Сумської області (довідка №35а від 15.05.2009 р.). ТОВ “Велетень”, м. Глухів Сумської області використовується модель оптимізації посівних площ під експортоорієнтованими культурами та методи визначення наслідків інтеграційних процесів і їх впливу на розвиток підприємства (довідка № 253 від 16.06.2009 р.). Методи визначення наслідків інтеграційних процесів та рівня їх впливу на розвиток підприємства, а також концептуальні основи формування зовнішньоторговельних витрат та системи управління ними впроваджені в ПВКФ “Арпіт”, м. Суми (довідка № 100 від 16.04.2009 р.).

Основні теоретичні узагальнення, що містяться в дисертаційній роботі, використовуються у навчальному процесі Сумського національного аграрного університету при викладанні дисциплін “Міжнародний менеджмент”, “Менеджмент ЗЕД”, “Проблеми євроатлантичної інтеграції України” (акт № 1143/1 від 27.04.2009 р.).

За результатами участі у Всеукраїнському конкурсі на кращі аспірантські наукові праці з питань євроатлантичної інтеграції авторська розробка на тему: “Вплив інтеграційних прагнень України на її участь у міжнародній торгівлі сільськогосподарською продукцією” зайняла друге місце (ВНУ ім. Лесі Українки, м. Луцьк, 2009 р.).Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею та містить одержані автором результати дослідження теоретичних підходів та методичних рекомендацій щодо розвитку та вдосконалення зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств за умови активізації глобалізаційних та інтеграційних процесів. При виконанні дисертаційної роботи використані ідеї та положення, що є результатом особистих досліджень здобувача. З наукових праць, що опубліковані у співавторстві, використовувалися лише власні розробки.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію на Міжнародних науково-практичних конференціях: “Формування і функціонування аграрних ринків та їх інфраструктури” (ТДАТУ, м. Мелітополь, 2007 р.); “Ринкова трансформація економіки АПК”, присвяченій 10-річчю факультету менеджменту (ХНТУСТ ім. Петра Василенка, м. Харків, 2007 р.); “Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект” (ДонДУ, м. Донецьк, 2008 р.); “Формування конкурентоздатності підприємств АПК” (ПДАА, м. Полтава, 2008 р.); “Економіка аграрних підприємств: проблеми теорії та практики” (ПДАА, м. Полтава, 2008р.); “Аграрний форум – 2008” (СНАУ, м. Суми, 2008р.); “Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів на сучасному етапі” (ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці, 2008 р.); “Особливості соціально-економічного розвитку України і регіонів” у рамках заходу “Дні науки – 2008” (КПУ, м. Запоріжжя, 2008 р.); “Україна та світове співтовариство: теорія та практика господарювання” (ТНУ ім. В. І. Вернадського, м. Сімферополь, 2008 р.); “Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобальних викликів” (КНТЕУ, м. Київ, 2008 р.); “Проблеми й перспективи розвитку підприємництва” (ХНАДУ, м. Харків, 2008 р.); “Молодь та інновації” (БГСХА, Білорусь, м. Горки, 2009 р.); “Аграрний форум – 2009” (СНАУ, м. Суми, 2009р.); “Розвиток аграрного виробництва в умовах світової фінансово-економічної кризи” (ННЦ ІАЕ, м. Київ, 2009 р.), а також науково-практичних конференціях викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (СНАУ, м. Суми, 2008 - 2009 рр.).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи відображені у 22 наукових працях (6,74 др. арк.), з яких 10 у – наукових фахових виданнях, 12 – в матеріалах конференцій та інших виданнях. Частка здобувача у наукових працях становить 5,42 др. арк., у т. ч. у фахових виданнях – 2,82 др. арк.

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел зі 171 найменування. Загальний обсяг роботи становить 234 сторінки. Основний зміст викладено на 163 сторінках друкованого тексту. Робота містить 23 таблиці, 33 рисунки, 17 додатків.
Основний зміст дисертаційної роботи
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, викладено мету та завдання, визначено предмет та об’єкт дослідження, викладено наукову новизну та практичне значення результатів.

У першому розділі “Теоретико-методичні основи розвитку зовнішньоторговельної діяльності в аграрному секторі економіки” систематизовано теоретичні основи здійснення зовнішньої торгівлі сільськогосподарськими підприємствами та управління окремими зовнішньоторговельними операціями, здійснено розмежування понять “зовнішня торгівля”, “міжнародна торгівля”, “світова торгівля”, введено поняття “інертний учасник міжнародної торгівлі”, узагальнено систему дій при управлінні окремою зовнішньоторговельною операцією; обґрунтовано концепцію формування зовнішньоторговельних витрат в системі забезпечення ефективності зовнішньоторговельних операцій, опрацьовано методичні підходи до дослідження розвитку зовнішньоторговельної діяльності та теоретичні підходи до обґрунтування напрямків торговельних потоків, механізму їх руху та обсягів шляхом узагальнення існуючих класичних і сучасних теорій міжнародної торгівлі.

Виконане дослідження дозволяє стверджувати, що зовнішня торгівля підприємства товарами – це процес купівлі-продажу товарів, що здійснюється за участю української сторони та закордонного контрагента. Поняття “міжнародна торгівля” та “зовнішня торгівля” повинні складати різнорівневий тандем, за якого перша є сукупністю зовнішніх торгівель підприємств товарами різних за країнами походження. Наступним рівнем необхідно назвати світову, або глобальну торгівлю, що являє собою сумарне значення міжнародної торгівлі всіх країн світу.

Автором обґрунтовано, що учасників зовнішньоторговельної діяльності можна розділити на дві категорії: активні та інертні. Інертний учасник міжнародної торгівлі – виробник продукції, що експортується, який сам не є безпосереднім учасником зовнішньоекономічної діяльності. Виготовлена продукція реалізується на території держави підприємствам, які в подальшому здійснюють її експорт. Наявність великої кількості інертних учасників є характерною для сільськогосподарської галузі. Активний учасник міжнародної торгівлі самостійно реалізує продукцію власного виготовлення за кордон. Необхідність переходу від інертної до активної участі зумовлена недоотриманням частки прибутку інертними учасниками.

Розгляд ефективності як співвідношення прибутків та витрат призводить до необхідності виділення в окрему категорію зовнішньоторговельних витрат підприємства, що являють собою грошовий еквівалент послуг, які одержує підприємство при здійсненні зовнішньоторговельної операції, необхідних для перетину продукцією державного кордону, виконання умов контракту та ввезення даної продукції на територію держави-контрагента. У процесі дослідження було встановлено, що їх можна класифікувати за напрямком надходження до організації, що надає послуги, та за впливом обсягів експортних поставок на розмір зовнішньоторговельних витрат. У роботі систематизовано з виділенням рівнів чинники впливу на формування зовнішньоторговельних витрат підприємства (рис. 1).

При управлінні витратами важливим аспектом є досягнення їх оптимального рівня, а критерієм оптимальності буде максимізація прибутку за умови мінімальних витрат. Ефективність зовнішньоторговельної діяльності підприємства залежить від того, наскільки керівництво спроможне оцінити вплив чинників на розмір витрат та вчасно здійснити корегування процесу їх формування. Процедура менеджменту зовнішньоторговельних витрат має бути безперервною та мати гнучкий характер.

Глобальна торговельна система складається із сукупності різних видів торгівлі, що здійснюються окремими суб’єктами господарювання на ринках. Кожен із суб’єктів торговельної діяльності піддається впливу інших. На підприємство впливають фактори зовнішнього середовища, що пов’язані як із державою, резидентом якої воно є, так і з іншими країнами світу. Таким чином, досліджуючи розвиток зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами необхідно враховувати ситуацію на національному, міжнародному та світовому ринках аграрної продукції.

Рис. 1. Чинники впливу на формування зовнішньоторговельних витрат


У другому розділі “Оцінка розвитку зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами в умовах інтеграційних процесів” здійснено аналіз розвитку зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами шляхом дослідження впливу факторів на розвиток зовнішньоторговельної діяльності підприємств із дотриманням послідовності оцінки від глобального до рівня підприємства.

Бурхливий розвиток міжнародної торгівлі є одним із ключових факторів, що свідчить про невідворотність процесу глобалізації, яка спричиняє поглиблення міжнародного поділу праці та лібералізацію торгівлі. Аналізуючи, за даними Світової організації торгівлі, темпи приросту обсягів виробництва продукції АПК у світі та темпи приросту обсягів експорту даної продукції, ми прийшли до висновку, що обсяги експорту зростають швидшими темпами, ніж обсяги виробництва продукції. Досліджувана тенденція свідчить про посилення залежності членів світового суспільства один від одного.

Проведене дослідження впливу світових ринків на розвиток зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами показало, що він здебільшого проявляється у коливанні цін на продукцію, що, як правило, спричинено несприятливими погодними умовами у регіонах-лідерах виробництва окремого виду продукції. Переміщення зон виробництва деяких видів сільськогосподарської продукції спричиняє необхідність додаткових витрат на транспортування продукції, внаслідок чого відбувається зростання зовнішньоторговельних витрат.

Серед класичних теорій міжнародної торгівлі однією з тих, які найкращим чином пояснюють потреби різних економік взаємодіяти, можна назвати теорію порівняльних переваг. Визначення коефіцієнта порівняльної переваги показують, що найбільшу порівняльну перевагу українські підприємства мали у 2002, 2005 - 2008 рр. у виробництві зернових, а у 2001 та 2003 - 2004 рр. – молока та молочних продуктів, яєць та меду. Розрахований коефіцієнт у 2002 р. для зернових становив 0,95, а у 2003 р. його значення стало від’ємним (- 0,13). Виникає питання, яким чином за один рік можна втратити порівняльну перевагу, алгебраїчне значення якої було вище наступної позиції на 0,19. Якщо враховувати, що порівняльна перевага залежить від продуктивності, то пояснення можна сформулювати, базуючись на дослідженні урожайності зернових за проблемний період. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу нами було встановлено, що наявність порівняльної переваги для України у міжнародній торгівлі зерновими на 41,98% залежить від їх урожайності.

У дисертаційній роботі визначено, що сезонні цикли експорту продукції аграрними підприємствами спричинені особливостями реалізації товарної групи зернових культур, що призводить до проблем зі зберіганням зерна, недостатньою кількістю сертифікованих зернових складів та завантаженням портів.

Аналіз сучасної ситуації в агропромисловому комплексі та окремих підприємствах свідчить про те, що не кожне підприємство може дозволити собі здійснювати зовнішньоторговельну діяльність. Основними причинами цього є невеликий розмір та незначні обсяги виробництва, високий рівень витрат, незадовільний стан ресурсного забезпечення, недостатній рівень підготовки кадрів, здатних управляти зовнішньоторговельною діяльністю, вплив зовнішніх факторів.

Сільськогосподарські підприємства Сумської області мають зерново-молочний напрямок спеціалізації, при цьому існує статистична інформація про експорт цих видів продукції і одночасно відсутня про сільськогосподарські підприємства-експортери продукції. Цей факт дозволив підтвердити наявність інертних учасників міжнародної торгівлі на регіональному рівні. Авторське опитування керівників та головних спеціалістів районних управлінь агропромислового розвитку, сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств всіх форм власності Сумської області дозволило визначити основні причини інертної участі сільськогосподарських товаровиробників у міжнародній торгівлі (рис. 2).

Рис. 2. Причини інертної участі товаровиробників Сумської області у зовнішній торгівлі сільськогосподарською продукцією, виявлені за результатами експертного опитування


Розрахунок показників динаміки експорту основних видів продукції аграрними підприємствами Сумської області за 2004 - 2008 рр. свідчить про зменшення обсягів експорту основних видів аграрної продукції на 36%. Здебільшого це відбулося за рахунок зниження фізичного обсягу експорту на 71%. Зростання цін на 122% не змогло перекрити зменшення фізичного обсягу експортних поставок.

У третьому розділі “Шляхи вдосконалення розвитку зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами” автором проаналізовано основні інтеграційні процеси, в яких бере участь Україна, та їх вплив на розвиток зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами; обґрунтовано доцільність застосування моделі оптимізації посівних площ експортоорієнтованих культур на основі показника прибутку від експорту з урахуванням балансу окремих видів зерна в Сумській області та мінімізації питомої ваги постійних витрат у загальному обсязі зовнішньоторговельних з метою забезпечення максимальної ефективності зовнішньоторговельних операцій; визначено основні наслідки вступу України до Світової організації торгівлі.

Проблеми міжнародної економічної інтеграції розглядаються, як правило, разом із проблемами міжнародної торгівлі, адже вони є неподільними складовими глобалізації. Інтеграційні спрямування кожної держави можуть впливати на міжнародну торгівлю, її географічну і товарну структуру по окремих регіонах. Спираючись на гіпотези, які Х. Мілер висунув у 90-х рр. минулого століття, та відповідаючи на питання, чому виникає потреба у співробітництві різних держав і інтеграції, можна сказати, що більшою є вірогідність доцільності інтеграційних процесів в рамках СНД. Через це намагання України активно співпрацювати з ЄС спричиняє ряд негативних наслідків. Водночас рішення про необхідність створення зони вільної торгівлі з ЄС має позитивне підґрунтя. Отримавши доступ до потужного європейського ринку, українські виробники будуть змушені нести додаткові видатки на дотримання європейських стандартів, а разом із доступом іноземних інвестицій в економіку країни буде отримана велика кількість закордонної конкурентоспроможної продукції, що може мати негативні наслідки для вітчизняних виробників.

За таких умов особливої уваги набуває питання підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами. Нами запропоновано розв’язання цього завдання за допомогою використання моделі оптимізації посівних площ зернових культур на основі показника прибутку від експорту з урахуванням балансу окремих видів зерна Сумської області. Алгебраїчну задачу оптимізації посівних площ зернових культур на основі показника прибутку від експорту можна представити у вигляді формули 1:


, ( 1 )
де Урj – урожайність культури j, т/га; хj – посівна площа під культурою j, га; Нj – надходження культури j з інших областей України, т; Зj – перехідні запаси культури j, т; Пj – сумарне значення обсягу попиту на культуру j в області, т; Цj – експортна ціна культури j, дол. США/т; Кj – офіційний курс гривні Національного банку України до валюти, у якій надходить виручка; Сj – собівартість виробництва 1 т культури j, що експортується, грн.; i – кількість товарів у товарній групі експорту.

Результати розв’язання економіко-математичної моделі свідчать про необхідність перерозподілу ріллі між пшеницею та двома іншими культурами – 62,9 тис. га. Обсяги виробництва пшениці зменшаться на 242,9 тис.т, а ячменю та кукурудзи – зростуть на 52,5 та 256,2 тис.т відповідно. Загальний ефект становить 72,2 млн. грн. Тобто, грошові надходження від експорту збільшаться на 154,8%. Таким чином, можна зробити висновок, що у загальній структурі посівних площ зростання питомої ваги ячменю та кукурудзи спричинить збільшення надходжень від експорту.

Для проведення оптимізації посівних площ у конкретних підприємствах нами було обране тридцять одно сільськогосподарське підприємство, які здійснюють одночасне вирощування досліджуваних експортоорієнтованих культур. Переорієнтація виробництва на вирощування ячменю та кукурудзи на зерно здебільшого відбулася на підприємствах, які мали найбільші показники урожайності. Застосування запропонованої методики оптимізації посівної площі під експортоорієнтованими культурами дозволяє досягти підвищення обсягів виробництва більш прибуткової культури для кожного окремого підприємства та досягти максимально можливої ефективності реалізації продукції даної товарної групи на зовнішніх ринках.

Оптимізовану структуру виробництва не можна вважати єдиним шляхом розвитку зовнішньоторговельної діяльності. Значну увагу необхідно приділяти управлінню зовнішньоторговельними витратами. Пропонується як чинник підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності розглядати вдосконалення структури зовнішньоторговельних витрат (табл. 1).Таблиця 1

Зовнішньоторговельні витрати та валовий прибуток за умови поставки різного обсягу продукції ПВКФ “Арпіт”

Обсяг експорту, т

Кількість вагонів, шт.

Сума поставки, тис. дол. США

Загальна сума витрат на експорт, тис. грн.

Питома вага постійних витрат у загальній сумі, %

Валовий прибуток, тис. грн.

1005,3

15

130,7

873,3

6,1

154,6

938,3

14

122,0

818,7

6,6

140,7

871,2

13

113,3

764,0

7,0

126,7

804,3

12

104,6

709,4

7,6

112,9

737,2

11

95,8

654,8

8,2

99,0

670,2

10

87,1

600,2

9,0

85,1

603,2

9

78,4

545,5

9,9

71,2

536,2

8

69,7

490,9

11,0

57,3

469,2

7

61,0

436,3

12,3

43,4

402,1

6

52,3

381,6

14,1

29,5

335,1

5

43,6

327,0

16,4

15,6

268,1

4

34,9

272,4

19,7

1,7

201,1

3

26,1

217,8

24,7

-12,2

134,0

2

17,4

163,1

32,9

-26,1

67,0

1

8,7

108,5

49,5

-40,0

Дослідження системи зовнішньоторговельних витрат нами було здійснено на прикладі ПВКФ “Арпіт”, яка є одним з експортерів сільськогосподарської продукції в Сумській області

Отримані результати свідчать про те, що збільшення прибутку можна досягти за рахунок зменшення питомої ваги постійних витрат на експорт продукції. Зі зменшенням питомої ваги постійних зовнішньоторговельних витрат у загальному обсязі витрат зменшується різниця між покроковими значеннями для кожної наступної поставки. Як результат, навіть незначна зміна призводить до відчутного приросту валового прибутку.

Проведене дослідження довело, що не дивлячись на наявність негативних наслідків членства у СОТ для сільського господарства України позитивний ефект можна отримати, реалізувавши переваги членства.

Спрямування коштів на сприяння збуту сільськогосподарської продукції та вдосконалення інфраструктури за рахунок покращення її соціальної складової та землекористування матиме найбільший позитивний вплив на стан сільськогосподарських товаровиробників. Створення об’єднань й укрупнення виробництва дозволить на рівних конкурувати з іноземними аналогами. На макрорівні розвиток співпраці з Європейським Союзом дозволить відкрити нові ринки збуту за умови вдосконалення системи сертифікації продукції. Отже, розумне використання переваг, які надаються членам СОТ, дозволить отримати додаткові прибутки.
Висновки
Результатом проведення дисертаційного дослідження стало розв’язання важливого науково-прикладного завдання щодо розробки теоретико-методичних та науково-практичних основ розвитку зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами шляхом застосування моделі оптимізації посівних площ експортоорієнтованих культур на основі показника прибутку від експорту з урахуванням балансу окремих видів продукції області, а також мінімізації питомої ваги постійних у загальній структурі зовнішньоторговельних витрат, що є актуальним в умовах інтеграційних процесів. Основні висновки полягають у такому:

1. У вітчизняній літературі вагоме місце займає дослідження зовнішньоторговельної діяльності та ефективності її здійснення. Проте здебільшого йдеться про зовнішньоекономічну діяльність в цілому, включаючи всі її види. Пропонується при дослідженні торговельної діяльності із закордонними контрагентами визначати зовнішню торгівлю, міжнародну торгівлю та світову торгівлю. Таке розмежування дозволить здійснювати дослідження більш вузького спрямування міжнародних економічних відносин, що повинно підвищити ефективність наукових досліджень у цій галузі. Узагальнення існуючих наукових підходів щодо визначення зовнішньоторговельної діяльності, суб’єктів, видів та принципів її здійснення, а також виконана оцінка практики її здійснення дозволили розподілити суб’єкти зовнішньоторговельної діяльності на дві основні категорії: активні та інертні учасники міжнародної торгівлі. При цьому, інертним учасником міжнародної торгівлі є виробник продукції, що експортується, який сам не є безпосереднім учасником зовнішньоекономічної діяльності. Інертна участь у міжнародній торгівлі спричиняє втрату значної частини потенційного прибутку сільськогосподарських товаровиробників на рівні посередників. Визначення інертних та активних учасників міжнародної торгівлі дозволяє оцінити реальний рівень міжнародної торгівлі держави, врахувавши всі аспекти цього виду міжнародних економічних відносин.

2. Для оцінки ефективності зовнішньоторговельної діяльності необхідно враховувати прибутки і витрати. Втім, питанню зовнішньоторговельних витрат і процедурі управління ними майже не приділяється уваги. Запропоновано концепцію формування зовнішньоторговельних витрат, яка включає виділення категорії зовнішньоторговельних витрат; здійснення їх класифікації залежно від напрямку надходження до організації та впливу обсягів поставки на розмір витрат; формування системи чинників впливу; формулювання етапів ефективної процедури менеджменту зовнішньоторговельних витрат. Використання запропонованої концепції дозволить підвищити ефективність управління зовнішньоторговельними операціями. До складу зовнішньоторговельних витрат запропоновано включати митні, інспекційні, транспортно-експедиційні, біржові, банківські, консультаційні витрати, управління якими має бути спрямовано на досягнення мінімальної питомої ваги постійних у загальній структурі зовнішньоторговельних витрат.

3. Запропоновано та використано метод дослідження впливу систематизованих чинників на розвиток зовнішньоторговельної діяльності підприємств із дотриманням послідовності оцінки від глобального до рівня підприємства. Зважаючи на походження факторів, що впливають на підприємство-учасника міжнародної торгівлі, прийняття рішення щодо здійснення зовнішньоторговельної діяльності має враховувати вплив кон’юнктури національного, міжнародного та світового ринків. Застосування такого методу дозволяє убезпечити учасника міжнародної торгівлі та спрогнозувати результати зовнішньоторговельної операції.

4. Специфіка дослідження зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією спричинила необхідність доповнення системи визначення порівняльних переваг при аналізі розвитку міжнародної торгівлі врахуванням впливу природних факторів на наявність таких переваг. Вплив природних факторів спричиняє мінливість показників порівняльної переваги. Це означає, що для прогнозування визначені показники порівняльних переваг мають корегуватися на показники продуктивності. Для зернових слід використовувати показник урожайності. Така система визначення порівняльних переваг є актуальною для сільськогосподарської продукції. Наявність експорту сільськогосподарської продукції за умови відсутності статистичних даних щодо виробників-експортерів свідчить про доцільність застосування до них терміну “інертний учасник міжнародної торгівлі”. Особливо актуальною ця проблема є для виробників зернових.

5. Прогнозування наслідків глобалізаційних процесів було здійснено шляхом синтезу гіпотез імовірності створення інтеграційних одиниць та оцінки розвитку міжнародної торгівлі, що, на відміну від існуючих методів, дозволяє виявити негативний вплив інтеграції за напрямком, який є протилежним найбільш вірогідному. Результати свідчать, що наслідки інтеграційних процесів можна представити у вигляді системи двостороннього впливу, коли кожен позитивний наслідок спричиняє можливість появи негативного. Одним із найбільш впливових чинників за останні п’ять років став вступ України до СОТ. Недостатнє інформаційне забезпечення цього процесу призвело до паніки з боку аграрних товаровиробників, а проведене нами дослідження наслідків вступу України до СОТ дозволило окреслити негативи та позитиви цього явища, а також визначити шляхи використання переваг та мінімізації впливу загроз.

6. Зважаючи на неможливість швидкого розв’язання проблем переходу аграрних підприємств від інертної до активної участі у міжнародній торгівлі, у короткостроковій перспективі важливим для розвитку зовнішньоторговельної діяльності є підвищення ефективності інертної участі. Результати дослідження довели, що це є можливим за умови застосування моделі оптимізації посівних площ зернових культур на основі показника прибутку від експорту з урахуванням балансу окремих видів зерна області. Застосування такої моделі як активними, так і інертними учасниками міжнародної торгівлі забезпечить досягнення максимально можливої ефективності зовнішньоторговельних операцій. Було визначено, що в цілому по області для підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств необхідно перерозподілити 62,9 тис. га угідь між пшеницею, ячменем та кукурудзою на користь останніх. Загальний ефект такої оптимізації становить 72,2 млн. грн., тобто, грошові надходження аграрних підприємств збільшаться на 154,8%. Використання запропонованої процедури менеджменту зовнішньоторговельних витрат із врахуванням критерію оптимальності (максимізація прибутку за умови мінімальних витрат) дозволяє підприємствам-експортерам підвищити ефективність зовнішньоторговельних операцій та визначити точку доцільності поставки, при якій обсяги зовнішньоторговельних витрат не спричиняють збитків. Граничним значенням питомої ваги постійних зовнішньоторговельних витрат у загальній структурі є 20%.

7. Запропоновані рекомендації та основні положення щодо розвитку зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами за рахунок оптимізації посівних площ експортоорієнтованих культур та оптимізації питомої ваги постійних у загальній структурі зовнішньоторговельних витрат націлені на використання державними органами управління агропромислового розвитку, аграрними підприємствами Сумської та інших областей.


Список опублікованих праць за темою дисертації
Статті у наукових фахових виданнях:

1. Брижик  Н. В. Застосування теорії порівняльних переваг у міжнародній торгівлі продукцією АПК / Н. В. Брижик // Економіка АПК. – 2007. – № 12. – С. 133–137 (0,38 д.а.);

2. Брижик Н. В. Міжнародна торгівля продукцією агропромислового комплексу України / Н. В. Брижик // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: економічні науки. Випуск 63. – Х.: ХНТУСГ, 2007.– С. 191–195 (0,25 д.а.);

3. Брижик Н. В. Проблеми наближення українських виробників сільськогосподарської продукції до світових ринків збуту / Л. І. Михайлова, Н. В. Брижик // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: економічні науки. Випуск 53. – Х.: ХНТУСГ, 2007. – С. 45–50 (0,27 д.а.) (автором проаналізовано ситуацію на світовому ринку зерна – 0,04 др. арк.);

4. Волченко Н. В. Вплив інтеграційних прагнень України на її участь у міжнародній торгівлі сільськогосподарською продукцією / Н. В. Волченко // Культура народов Причерноморья – 2008. – №147. – С. 51–55 (0,44 д.а.);

5. Волченко Н. В. Державне регулювання розвитку АПК в умовах членства України в СОТ / Л. І. Михайлова, Н. В. Волченко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІНАДУ “Магістр”, 2008. – № 3 (22). – С. 196–203 (0,5 д.а.) (автором проаналізовано показники експорту та імпорту продукції АПК Сумської області – 0,1 др. арк.);

6. Волченко Н. В. Захист вітчизняних товаровиробників від демпінгового імпорту за умови членства у СОТ / Н. В. Волченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка та менеджмент”. Випуск 7/2 (30) – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2008 – С. 79–85 (0,42 д.а.);

7. Волченко Н. В. Основні тенденції розвитку світового ринку молока та молочної продукції / О. М. Маслак, Н. В. Волченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка та менеджмент”. Випуск 8/1 (31) – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2008 – С.59–62 (0,29 д.а.) (автором проведено дослідження світових показників експорту та імпорту молочної продукції, визначено лідерів міжнародної торгівлі даним видом продукції – 0,04 др. арк.);

8. Волченко Н. В. Розвиток міжнародної торгівлі продукцією АПК в умовах глобалізації / Л. І. Михайлова, Н. В. Волченко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2008. – С. 94–98 (0,33 д.а.) (автором здійснено оцінку та порівняння темпів приросту світових обсягів виробництва та експорту продукції АПК і промисловості – 0,15 др. арк.);

9. Волченко Н. В. Конкретизація понятійного апарату зовнішньоторговельної діяльності підприємств / Н. В. Волченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка та менеджмент”. Випуск 5 (36) – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009 – С. 64–69 (0,35 д.а.);

10. Волченко Н. В. Передбачувані наслідки членства у СОТ для сільськогосподарських товаровиробників України / Н. В. Волченко // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 122–128 (0,5 д.а.).
В інших виданнях:

11. Волченко Н. В. Абсолютні показники в аналізі міжнародної торгівлі / Н. В. Волченко // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів на сучасному етапі: матеріали ІІ науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 23-24 жовтня 2008 р., м. Чернівці – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. – С. 26–28 (0,19 д.а.);

12. Волченко Н. В. Адаптаційні заходи експортерів сільськогосподарської продукції як необхідний крок євроінтеграції України / Н. В. Волченко // Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2008 р., м. Київ. Частина І. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2008. – С. 62–63 (0,1 д.а.);

13. Волченко Н. В. Державна підтримка участі сільськогосподарських товаровиробників у міжнародній торгівлі за умов членства України у СОТ / Н. В. Волченко // Економіка аграрних підприємств: проблеми теорії та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 24-25 вересня 2008 року) / під ред. І. І. Шупик, О. С. Песцової. – Полтава: П. П Рибалка, 2008. – С. 17–19 (0,13 д.а.);

14. Волченко Н. В. Зовнішня торгівля Сумської області в умовах інтенсифікації інтеграційних процесів / Н. В. Волченко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, 8-25 квітня 2008 р. Т ІІ. – Суми: видавництво “Довкілля”, 2008. – С. 84–85 (0,08 д.а.);

15. Волченко Н. В. Конкурентоспроможність експортної продукції підприємств АПК Сумської області після вступу України до СОТ / Н. В. Волченко // Формування конкурентноздатності підприємств АПК: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю з дня народження д.е.н., професора Рабштини В. М. (м. Полтава, 21-22 травня 2008 року). – Полтава: Довкілля-К, 2008. – С. 41–44 (0,13 д.а.);

16. Волченко Н. В. Регіоналізація в міжнародній торгівлі продукцією АПК / Н. В. Волченко // Дні науки – 2008: зб. тез доповідей в 3 т., Класичний приватний університет, 23-24 жовтня 2008, Т. 1 / ред. кол. Огаренко В. М. та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – С. 149–150 (0,08 д.а.);

17. Волченко Н. В. Стан та перспективи світового ринку зерна / О. М. Маслак, Н. В. Волченко // Агровісник Україна. – 2008. – № 9 (31) – С. 82–85 (0,3 д.а.) (автором здійснено аналіз ситуації на світовому ринку зерна – 0,04 др. арк.);

18. Волченко Н. В. Чинники підвищення ефективності експортних операцій аграрних підприємств / Н. В. Волченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції, 19 грудня 2008 р. – Х.: Видавництво ХНАДУ, 2008. – С.71 (0,06 д.а.);

19. Волченко Н. В. Шляхи вдосконалення розвитку зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами [наукове видання] / Н. В. Волченко. – Суми: ВВП “Мрія”, 2009 – 40 с. (1,67 д.а.);

20. Волченко Н. В. Концепція витрат на зовнішню торгівлю сільськогосподарською продукцією / Н. В. Волченко // Розвиток аграрного виробництва в умовах світової фінансово-економічної кризи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (у заочній формі) / Редкол.: П. Т. Саблук та ін. – Київ: ННЦ ІАЕ, 2009. – С. 172–177 (0,21 д.а.).

21.Волченко Н. В. Основні причини інертної участі сільськогосподарських товаровиробників у міжнародній торгівлі та шляхи їх усунення / Н. В. Волченко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ(20-29 квітня 2009 р.). – Т І. – Суми: видавництво “Довкілля”, 2009. – С. 68–69 (0,1 д.а.);

22. Волченко Н. В. Факторы влияния на участников внешней торговли сельскохозяйственной продукцией / Н. В. Волченко // Молодёжь и инновации – 2009: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых. Ч. 2. / гл. ред. А. П. Курдеко. – Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2009. –– С. 158–160 (0,13 д.а.).
Анотація

Волченко Н.В. Розвиток зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Сумський національний аграрний університет, Суми, 2009.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних та практичних основ розвитку зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами. В роботі доповнено понятійний апарат зовнішньоторговельної діяльності, розроблено концепцію зовнішньоторговельних витрат. Удосконалено методичні положення щодо впливу факторів на розвиток зовнішньоторговельної діяльності підприємств та запропоновано застосування системи визначення порівняльних переваг у міжнародній торгівлі із врахуванням впливу природних факторів. Обґрунтовано доцільність зміни структури посівних площ у сільськогосподарських підприємствах області шляхом використання моделі оптимізації посівних площ під експортоорієнтованими культурами. Визначено наслідки інтеграційних процесів та їх вплив на розвиток зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами.

Ключові слова: зовнішньоторговельна діяльність, інертний учасник міжнародної торгівлі, зовнішньоторговельні витрати, експорт, імпорт, інтеграція.
АННОТАЦИЯ

Волченко Н. В. Развитие внешнеторговой деятельности аграрными предприятиями. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Сумский национальный аграрный университет, Сумы, 2009.

Диссертационная работа посвящена исследованию теоретических и практических основ развития внешнеторговой деятельности аграрными предприятиями. В работе предложена схема понятийного аппарата внешнеторговой деятельности и исследованы его составляющие; введены термины “инертный участник международной торговли” и “активный участник международной торговли”, разграничены понятия внешней, международной и мировой торговли, обобщена система действий при управлении внешнеторговыми операциями.

Разработана концепция внешнеторговых затрат. Автором сформулирована категория “внешнеторговые затраты” и осуществлена их классификация в зависимости от поступления в организации и влияния объема поставки на размер затрат. Предложена система влияния на формирование внешнеторговых затрат предприятия с разделением на внешние и внутренние факторы. Сформулированы этапы эффективной процедуры менеджмента внешнеторговых затрат, которые основываются на классических представлениях о функциях менеджмента.

Автором предложено осуществление анализа развития внешнеторговой деятельности предприятия путем исследования факторов влияния, придерживаясь последовательности оценки от глобального до уровня предприятия. Общее представление об основных методиках исследования развития внешнеторговой деятельности предприятия представлено в диссертационном исследовании как эволюция теорий международной торговли.

В работе исследовано влияние мировых рынков аграрной продукции на развитие внешнеторговой деятельности аграрными предприятиями, осуществлены сравнения темпов прироста мировых показателей производства и международной торговли аграрной и промышленной продукции на протяжении последних 42 лет с целью выявления влияния глобализационных процессов на развитие международной торговли аграрной продукцией.

Оценка развития внешнеторговой деятельности предприятий на уровне государства и региона осуществлялась посредством анализа объемов и направлений внешнеторговых операций, определением сравнительных преимуществ, расчета показателей сезонности в развитии внешнеторговой деятельности. Автором проанализированы первые последствия вступления Украины во Всемирную торговую организацию для развития внешнеторговой деятельности аграрными предприятиями путем оценки изменений основных показателей экспортно-импортных операций за период с июня по декабрь 2004-2008 гг. В работе доказано наличие инертного участия сельскохозяйственных предприятий в международной торговле и определены основные причины этого явления посредством проведенного авторского экспертного опроса. Предложены пути перехода от инертного участия в международной торговле к активному.

Путем синтеза гипотез вероятности создания интеграционных единиц и оценки развития международной торговли было осуществлено прогнозирование влияния глобализационных процессов на развитие внешнеторговой деятельности аграрными предприятиями.

Впервые автором предложено использование модели оптимизации посевных площадей под экспортоориентированными культурами на основании показателя прибыльности экспорта с учетом баланса отдельных видов продукции области. Применение данной модели предлагается как активным, так и инертным участниками международной торговли с целью обеспечения максимально возможной эффективности внешнеторговых операций.

В дополнение к предложенной модели автором осуществляется усовершенствование структуры внешнеторговых затрат посредством уменьшения удельного веса постоянных внешнеторговых издержек в общем объеме, что должно обеспечить увеличение прибыльности внешнеторговых операций. Автором определено граничное значение удельного веса постоянных внешнеторговых затрат.

Посредством экспертного опроса в диссертационной работе осуществлена оценка возможных последствий вступления Украины во Всемирную организацию торговли для сельскохозяйственного сектора в целом и развития внешнеторговой деятельности в частности. Автором проанализированы возможности защиты украинских аграрных предприятий от демпингового импорта.

Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, инертный участник международной торговли, внешнеторговые издержки, экспорт, импорт, интеграция.
Annotation

Volchenko N. The development of foreign trade activity of agricultural enterprises. – Manuscript.

The thesis for getting the Candidate of economic science degree in Specialty 08.00.04 – Economics and Management in Enterprises (according to different kinds of economic activity). – Sumy National Agrarian University, Sumy, 2009.Thesis deals with research of theoretical and practical development’s principles of agrarian enterprises’ foreign trade activity. The concept definitions of foreign trade activity were defined more exactly; foreign trade costs’ conception was devised. Methodical proposition about factors’ influence on enterprises’ foreign trade activity were improved and system of comparative advantages’ determination supplemented with considering of natural factor influence was proposed. Expediency of area’s change under crops in agricultural enterprises was ground by means of usage optimization model for acreage planted under export crop. Consequences of integration process and its influence on development of foreign trade activity of agricultural enterprises were detected.

Keywords: foreign trade activity, inert participant of international trade, foreign trade costs, export, import, integration.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка