Сумський національний аграрний університет лісова Людмила ОлександрівнаСкачати 369.42 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації04.11.2016
Розмір369.42 Kb.
  1   2   3
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Лісова Людмила Олександрівна

УДК 339.5.012:338.43.01


РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Суми – 2008

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському національному аграрному університеті

Міністерства аграрної політики України


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Михайлова Любов Іванівна

Сумський національний аграрний університет,

завідувач кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Губенко Василь Іванович

Білоцерківський національний аграрний університет

завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

кандидат економічних наук, доцентЗінчук Тетяна Олексіївна

Державний вищий навчальний заклад

”Державний агроекологічний університет”,

м. Житомир, доцент кафедри

зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Захист відбудеться “03липня 2008 р. об 1100 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.859.01 в Сумському національному аграрному університеті за адресою: 40030, м. Суми, вул. Кірова, 160, зала засідання вченої ради.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Сумського національного аграрного університету за адресою: 40030, м. Суми, вул. Кірова, 160.
Автореферат розісланий “02” червня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, доцент В.В. Пилипенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Актуальність теми. Однією з особливостей ХХІ сторіччя є зростаюча економічна взаємозалежність усіх країн в умовах глобалізації, регіоналізації й диверсифікації товарних, фінансових, інвестиційних та інших ринків. Все це визначає специфіку та особливості зовнішньоекономічної діяльності, яка відіграє вирішальну роль у перебігу національних внутрішніх та посиленні міжнародних інтеграційних процесів, створенні передумов для нарощування темпів соціально-економічного розвитку. Нині проблема ведення зовнішньоекономічної діяльності є найскладнішою для товаровиробників як з точки зору умов торгівлі, так і постійно оновлюваних ”правил гри” на світовому ринку. Особливо актуальним це питання є для підприємств агропромислового комплексу, керівники яких в першу чергу мають усвідомити необхідність активного та постійного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та загрозу припинення виробництва суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності АПК України, що може стати неконкурентоспроможним при набутті повноправного членства України в СОТ. Недостатній рівень опрацьованості та суперечливості окремих наукових положень, а також відсутність досконалого механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності слід вважати основними причинами нестабільності та все ще низької ефективності цієї діяльності в агропромисловому комплексі.

Головна мета держави в цих умовах полягає в розробці зовнішньоекономічної стратегії, визначенні напрямків розвитку експортного потенціалу, підтримці галузей агропромислового комплексу та підприємств в розвитку експортних виробництв.

Проблеми управління, регулювання та стимулювання зовнішньоекономічної діяльності України, у т.ч. й АПК, досліджувалися багатьма вченими. У першу чергу слід назвати наукові праці А. Альохіна, В. Авер’янова, В. Будкіна, І. Бураковського, В. Власова, А. Гальчинського, В. Геєця, В. Горьового, В. Губенка, Б. Данилишина, С. Дем’яненка, Т. Зінчук, С. Кваші, О. Кириченка, А. Кредісова, Л. Михайлової, А. Мокія, О. Онищенка, М. Павловського, М. Портера, П. Саблука, О. Шпичака та ін. Вже впродовж тривалого часу приділяється значна увага дослідженню аспектів ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю, формуванню та використанню експортного потенціалу у працях Ф. Бутинця, І. Васіної, А. Вічевича, І. Жиглей, Ф. Зінов’єва, Л. Кадуріної, Ю. Макогона, О. Максимця, В. Пархоменка, І. Паски, Л. Островського та ін. Проте, теоретична і практична необхідність вирішення проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємствами АПК регіону шляхом обґрунтування напрямів оптимізації міжнародного економічного співробітництва та удосконалення ринкової інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності обумовлює доцільність проведення окремого дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в руслі державних програм і тем наукових робіт, що виконувалися в Сумському національному аграрному університеті, зокрема за темою “Вдосконалення національного менеджменту організацій в умовах розширення світогосподарських зв’язків України” (номер державної реєстрації 0104U009102, 2004-2007 рр.) та ”Соціально-екологічний зміст та організаційно-економічні основи державного регулювання якості життя” (№ державної реєстрації 0104U003424, 2004-2006 рр.).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є наукове обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення організації та підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємствами агропромислового комплексу Сумської області.

Відповідно до поставленої мети в дисертаційній роботі вирішувалися наступні завдання: • визначити місце зовнішньоекономічної діяльності в системі функціонування агропромислового комплексу та узагальнити підходи до тлумачення сутності поняття «експортного потенціалу» та «організаційно-управлінських основ зовнішньоекономічної діяльності»;

 • узагальнити методичні підходи до визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності регіону;

 • з’ясувати основні тенденції та перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин сільськогосподарських підприємств області із зарубіжними партнерами в короткостроковій та довгостроковій перспективі;

 • визначити резерви зростання позитивного зовнішньоторговельного сальдо продовольства і сільськогосподарської сировини області за рахунок удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю на державному та регіональному рівнях;

 • обґрунтувати резерви зростання обсягів зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового комплексу на основі оптимізації товарної структури експорту агропромислової продукції;

 • визначити напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектора регіону в контексті удосконалення ринкової інфраструктури.

Об’єктом дослідження є процеси розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Сумської області.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів зовнішньоекономічної діяльності в підприємствах АПК Сумської області.

Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дисертаційного дослідження є фундаментальні положення економічної теорії та державного управління зовнішньоекономічною діяльністю, а також наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі.

У роботі використано системний метод наукового пізнання, відповідно до якого здійснено комплексне дослідження розвитку зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу як єдиного цілого із узгодженим взаємозв’язком усіх його складових. Крім цього, у роботі застосовувались методи, які використовуються на емпіричному та теоретичному рівнях, а саме: метод термінологічного аналізу – для вивчення історії поняття ”зовнішньоекономічна діяльність”; пізнавальний метод – для дослідження ролі експортного потенціалу галузі, країни; метод наукової абстракції – для поглиблення понять ”агропромисловий комплекс” та ”експортний потенціал”. Для оцінки стану зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу регіону застосовувалися такі статистико-економічні методи, як: порівняння (середньообласних та середньодержавних показників); метод екстраполяції (для розрахунку прогнозних потреб та мінімального обсягу виробництва продукції сільського господарства); графічні методи, методи аналізу та синтезу. Для визначення впливу факторів на обсяг зовнішньоторговельного сальдо та оптимізації структури експорту сільськогосподарської продукції застосовано економіко-математичні методи та метод факторного аналізу. На основі соціологічного методу та експертної оцінки визначено основні напрямки вдосконалення державного регулювання та можливі варіанти вирішення проблеми зовнішньоекономічної діяльності в сільському господарстві. Для теоретичних узагальнень та формулювання висновків були використані абстрактно-логічні методи.Інформаційними джерелами дисертаційного дослідження стали Закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові документи міністерств, програмні документи державних регіональних органів, офіційні матеріали Головного управління статистики в Сумській області, результати моніторингу Головного управління економіки та Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Сумської області, результати власних спостережень та соціологічних досліджень, наукові публікації з проблеми дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному обґрунтуванні науково-теоретичних і практичних основ функціонування та розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового комплексу регіону.

Найважливіші результати дослідження викладені в таких положеннях:вперше:

 • розроблено оптимізаційну модель удосконалення структури експорту агропродовольчої продукції з урахуванням потенційних вимог використання виробничого потенціалу агропромислових підприємств в стратегії зовнішньоекономічної діяльності регіону;

поглиблено і доповнено:

 • існуючі наукові погляди на тенденції і перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин аграрних підприємств регіону із зарубіжними партнерами, шляхом наукового обґрунтування даних процесів з урахуванням особливостей розвитку сировинної бази регіону;

 • концептуальні підходи до визначення передумов (історичних, економічних та соціальних) становлення і розвитку зовнішньоекономічних відносин регіону в аграрному секторі з європейськими державами за рахунок удосконалення функціонування інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції;

 • механізм управління зовнішньоекономічними зв’язками на регіональному рівні, який полягає в посиленні взаємодії зовнішньоекономічної сфери та економіки регіону;

набули подальшого розвитку:

 • методичні підходи до визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектора, узагальнення яких дозволяє з упевненістю стверджувати, що дефіцит знань, відсутність єдиної загальноприйнятої методики розрахунку показників позначаються на результатах оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності і призводять до зниження ступеня надійності прийнятих рішень, і, як наслідок, до виникнення економічного ризику;

 • шляхи забезпечення зростання позитивного сальдо зовнішньої торгівлі продовольством і сільськогосподарською сировиною підприємств області на основі виявленого кількісного впливу зміни рівня фізичного обсягу експорту аграрної продукції, її ціни та обсягу й ціни імпорту;

 • пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування підприємств АПК завдяки розширенню зовнішньоекономічної діяльності на основі наукового обґрунтування умов розвитку біржової торгівлі шляхом удосконалення функціонування товарних бірж.

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані автором рекомендації та основні положення щодо вдосконалення регіонального управління зовнішньоекономічною діяльністю можуть використовуватися для стабілізації економічної ситуації в регіоні та впроваджуються Головним управлінням економіки в Сумській області (довідка № 03-03/540 від 27.03.2008 р.). Основні положення та результати дисертаційного дослідження щодо забезпечення ефективної зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі прийняті для впровадження Головним управлінням агропромислового комплексу в Сумській області (довідка №03/204 від 28.01.2008 р.). Окремі положення дисертаційної роботи щодо удосконалення біржової діяльності використовуються Сумською товарною біржею ”Сумиагропромбіржа” з метою подальшого розвитку експорту продукції АПК (довідка №08 від 28.01.2008 р.). Результати дослідження використано в Сумському національному аграрному університеті при розробці програм та викладанні дисциплін ”Основи зовнішньоекономічної діяльності” та ”Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” за програмою підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальностями ”Менеджмент організацій” та ”Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (акт від 03.12.2007 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою працею та містить одержані автором нові результати в галузі наук економіки та управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислового комплексу. При виконанні дисертаційного дослідження використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію на Міжнародній науково-практичній конференції ”Сталий розвиток аграрного сектора економіки” (м. Харків, 2004 р.); Х Міжнародній науково-виробничій конференції «Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения» (м. Белгород, 2006 р.); Міжнародній науково-практичної конференції ”Аграрний форум – 2006” (Суми, 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції ”Євроінтеграція та конкурентоспроможність продукції агропромислового комплексу України” (м. Київ, 2007 р.); 8-й Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції ”Жінки в науці та освіті” (м. Алушта, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції ”Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства” (м. Дніпропетровськ, 2008 р.); та науково-практичних конференціях викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (м. Суми, 2004-2007 рр.).

Публікації. Основні положення і результати дослідження висвітлено в 11 публікаціях загальним обсягом 2,12 др. арк., з яких 5 у наукових фахових виданнях, 6 – в інших виданнях, з яких 2 – за кордоном, 4 – в матеріалах конференцій. Частка дисертанта в опублікованих працях становить 2,02 др. арк., у т.ч. у фахових виданнях – 1,38 др. арк. Особистий внесок здобувача в роботі [2] становить 0,04 др. арк. та роботі [11] – 0,2 др. арк.

Обсяг та структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Вона викладена на 191 сторінці друкованого тексту. Матеріали дисертації містять 27 таблиць, 17 рисунків, 20 додатків. Список використаних джерел налічує 201 найменування.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У першому розділі Теоретико-методологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності та формування експортного потенціалу АПК” досліджено концептуальні аспекти розвитку та формування механізму зовнішньоекономічної діяльності, розкрито теоретичні основи сутності експортного потенціалу та його значення для агропромислового комплексу України, а також систематизовано методичні підходи до оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств.

У результаті аналізу етапів та концепцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності ми дійшли висновку, що єдиний погляд на це питання в теорії й практиці ще не встановився. Проте, узагальнення теоретичного матеріалу, що висвітлює розвиток міжнародного бізнесу в історичному аспекті, дозволило виділити три основні етапи еволюції поглядів на зовнішньоекономічну діяльність: класичні описові концепції міжнародної торгівлі (до ХІХ сторіччя включно); регулятивні теорії розвитку зовнішньоекономічної діяльності (середина 70-х років ХХ сторіччя); сучасні концепції системного підходу до управління міжнародним бізнесом (кінець ХХ сторіччя).

У свою чергу, в процесі інтернаціоналізації господарського життя та зростання економічної взаємозалежності країн усе більшого значення набуває формування ефективного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю країни та регулювання зовнішньої торгівлі і фінансових потоків.

Сутність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності полягає в приведенні системи зовнішньоекономічних відносин у такий стан, що забезпечувало б оптимальну реалізацію державних, колективних і особистих інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в конкретному періоді та на перспективу на основі права, загальновизнаних міжнародних норм і правил. Проте, для цього необхідно забезпечити ефективну діяльність механізму державного регулювання зовнішньої торгівлі.

Формування ефективної системи зовнішньоекономічної діяльності України вимагає урахування особливостей усіх її суб’єктів. Такий підхід дозволяє більш ґрунтовно оцінити характер застосовуваних ними інструментів, а також торговельних, інвестиційних та інших форм співробітництва.

Таким чином, державна політика регулювання експортно-імпортних операцій, зокрема політика підтримки національного виробника, має проводитися комплексно, з урахуванням усіх можливих інструментів, а також наслідків їх застосування.

Дослідження показали, що існуючі несприятливі тенденції в зовнішній торгівлі України (періодично пасивне торговельне сальдо, посилення сировинної спрямованості структури експорту ) не залишають сумнівів у тому, що необхідною умовою інтенсифікації зовнішньоторговельної діяльності на сучасному етапі стає, перш за все, підвищення ефективності використання вітчизняного експортного потенціалу, сутність якого ми визначаємо як здатність виробляти конкурентоспроможну продукцію для продажу на зовнішніх ринках; тобто, це той обсяг продукції, який народне господарство країни здатне виробити понад обсяги забезпечення норм внутрішнього споживання.

У свою чергу, вивчення методичних підходів до оцінки показників економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності показало, що в науковій літературі та в практиці управління зовнішньоекономічною діяльністю не існує єдиного методу їх визначення, що, безперечно, не сприяє формуванню достовірного та оперативного інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в системі зовнішньоекономічної діяльності.

На наш погляд, для оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності регіону доцільно використовувати дещо інші показники, які мають більш спрощений вигляд, але досить точно визначають ефект від даного виду діяльності. Їх можна поділити на кількісні та якісні. Кількісні показники відображають кількісні зміни у сфері зовнішньоекономічної діяльності або загальні обсяги зовнішньоекономічних операцій; якісні ж характеризують раціональність використання коштів у даній сфері відносин. Окремо виділимо показники структури зовнішньоекономічних відносин. До них відносяться: товарна, географічна та інституціональна структури зовнішньоекономічних відносин (рис. 1).
Показники оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності
Кількісні
показники інтенсивності показники інтегрованості

зовнішньоекономічних зв’язків країни до світової економікиобсяг експорту

та обсяг імпорту експортна квота

зовнішньоторговельний оборот (ЗТО)

реекспорт (реімпорт) імпортна квота

офіційні валютні резерви

обсяги зовнішніх інвестицій зовнішньоторговельна квотаЯкісні

показники динаміки показники результативності

зовнішньоекономічних відносин зовнішньоекономічної діяльності

темпи росту експорту темпи приросту експорту платіжний балансекспорт на душу населення

темпи росту імпорту темпи приросту імпорту імпорт на душу населенняЗТО на душу населення

темпи росту ЗТО темпи приросту ЗТО

Показники структури

товарна географічна інституціональна

Рис. 1. Показники оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності
У другому розділі Оцінка та аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності у сучасних умовах функціонування агропромислового комплексу” проаналізовано динаміку розвитку експортно-імпортних операцій АПК Сумської області, виявлено характерні риси структури і тенденцій зовнішньоекономічної діяльності регіону та розглянуто механізм функціонування та результати діяльності внутрішнього біржового ринку в системі розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Проведений аналіз фінансово-господарського стану підприємств агропромислового комплексу регіону показав, що вони володіють виробничим потенціалом та ресурсами не лише для виробництва продукції та задоволення власних потреб населення, а й для її реалізації на зовнішніх ринках. При цьому результати досліджень дають підстави стверджувати, що акцент розвитку зовнішньоекономічної діяльності дедалі активніше слід зміщувати в регіони. Так, одним із стратегічних напрямів розвитку Сумської області є входження її економіки в систему міжнародних і світових економічних відносин та нарощування експортного потенціалу.

Обсяг експорту на душу населення у 2005 р. (основний показник рівня зовнішньоекономічної діяльності регіону) зріс майже на чверть і становив 468,1 дол. США проти 376 дол. США в 2004 р., але у 2006 р. цей показник дещо зменшився і становив лише 424,0 дол. США. Для порівняння: у сусідній Чернігівській області даний показник складає 212,8 дол. США, а Харківській – 254,2 дол. США. За рейтингом серед областей країни Сумська область посідає 12 місце.

Позитивним моментом зовнішньоторговельного обороту області залишається наявність великої питомої ваги експортованої продукції з високим ступенем переробки та спрямованість на експорт готових виробів (табл. 1). 

Таблиця 1

Стан та динаміка розвитку експорту продукції сільського господарства Сумської області, тис. дол. СШАПоказники

Роки

Відхилення 2006 р. до 1997 р.

1997

2001

2003

2005

2006

Загальний обсяг експорту товарів по області

32451,98

225668,31

351089,13

578100,27

513746,5

в 16 раз

І. Живі тварини та продукція тваринництва

245,51

24406,74

28662,68

33339,53

9229,2

в 37,5 раз

ІІ. Продукція рослинного походження

954,02

3772,23

3564,98

7695,38

6157,7

в 6,5 раз

ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження

1,08

63,87

0,0


7,62

11,6

в 11 раз

Всього по сільському господарству

1200,61

28242,84

32227,66

41042,53

15398,5

в 13 раз

Питома вага експорту продукції сільського господарства в загальному обсязі, %

3,7

12,5

9,2

7,1

3,0

- 0,7 в.п.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка