Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 399.47 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір399.47 Kb.
  1   2   3   4
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

          1. library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.netПроблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за березень 2014 року
1. Політика в галузі освіти
Україна. Національне агентство з питань державної служби.

Про затвердження Методичних рекомендацій щорічного визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреб у підготовці магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та у підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: наказ Національного агентства України з питань державної служби від 26 лютого 2014 р. № 26 / Україна. Національне агентство з питань державної служби // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2014. – № 10. – С. 26-36.Сергій Квіт - Міністр освіти і науки України : Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів // Освіта України. – 2014. – № 9. – 3 березня. – С. 2.

2. Організація вищої освіти
378.4:31 Б19

Бакіров, В.С. Університет і суспільство : монографія / В.С.Бакіров. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 272 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378(075.8) В12

Вавринчук, М.П. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / М.П.Вавринчук. – Хмельницький : ТОВ "Поліграфіст - 2", 2012. – 256 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 10 (Абон. – 6, ДБВі. – 1, КУпр. – 1, Навч.    1, Чит. – 1)37.014.25(094.5) З-41

Збірник нормативно-правових документів з питань організації та підготовки в Україні фахівців для зарубіжних країн. – К. : ДП "ДЦМО"; ВКФ "КОМБІ ЛТД", 2008. – 540 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378(094) К46

Кізілов, О.І. Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посіб. / О.І.Кізілов, Т.В.Лісніча, О.В.Розгон. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 288 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 1, Чит. – 1)37.091.212(094) С88

Студент у законодавчому просторі вищої освіти : збірник нормативно-правових актів / уклад.: В.Д. Шинкарук, Н.Б. Шуст, С.М. Романюк та ін.; за заг. ред. І.О. Вакарчука. – К. : Знання України, 2008. – 410 с. + Гриф МОН. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Бритченко, И.Г. Вузы Украины на отечественном образовательном рынке МВА / И.Г.Бритченко, Ю.Ю.Евич, А.А.Князевич // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 2. – С. 7-11.Гаращук, О.В. Генезис стратегії і тактики формування освітньої домінанти в умовах глобалізації / О.В.Гаращук, В.І.Куценко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – № 748. – С. 281-289.Горська, С. Конкретика перших реформ : Міністр освіти і науки України С. Квіт про нові кроки в освітній політиці країни / С.Горська // Освіта. – 2014. – № 9. – 26 лютого-5 березня. – С. 3.Інформатизація освіти – важлива умова забезпечення якісно нової моделі підготовки майбутніх фахівців / К.В.Александрова, М.І.Романенко, С.А.Біленький, О.Б.Макоїд // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 38-39. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Моісеєва, Т. Атестат зменшує вагу : Міносвіти планує низку реформ в системі вищої освіти / Т.Моісеєва // Урядовий кур'єр. – 2014. – № 43. – 6 березня. – С. 4.Рябоконь, О.В. Позитивний досвід впровадження програми TEMPUS / О.В.Рябоконь, Т.Є.Оніщенко, О.О.Фурик // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 115-116. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Шулікін, Д. Декларація намірів : "паперотворчості" в навчальних закладах поменшає, умови прийому до ВНЗ будуть скориговані, адміністративний тиск на освітні заклади послабне – про це повідомило нове керівництво Міністерства освіти і науки України / Д.Шулікін // Освіта України. – 2014. – № 10. – 10 березня. – С. 8-9.Шулікін, Д. Сергій Квіт : «Ми повинні розмовляти з суспільством, щоб воно розуміло, що відбувається в освіті» : посаду міністра освіти і науки України обійняв президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт / Д.Шулікін // Освіта України. – 2014. – № 9. – 3 березня. – С. 5.

3.    Рейтингові вимірювання
Матат, Д. Міністерський вимір : рейтинг ВНЗ України. Серед класичних університетів третю позицію займає Сумський державний університет / Д.Матат // Освіта України. – 2014. – № 10. – 10 березня. – С. 11.Миколюк, О. "Таємниці" національних університетів : Центр дослідження суспільства оцінив 110 національних університетів України щодо відкритості / О.Миколюк // День. – 2014. – № 41. – 6 березня. – С. 9.

4.  Управління якістю вищої освіти
Гарантии качества образования : гармонизация процедур и объединение аккредитаторов. В Москве состоялся VIII (ежегодный) Международный форум Гильдии экспертов «Внедрение европейских стандартов и рекомендаций в системы гарантии качества образования» // Аккредитация в образовании. – 2014. – № 69. – Материал из Интернета.Жичкин, А.М. Метод применения инструментария контроля качества в организациях высшего профессионального образования / А.М.Жичкин // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 1. – С. 19-25.

5. Вища школа за напрямами підготовки

та технології викладання відповідних дисциплін


Економічна освіта
33:378.4(477.54) Е45

Економічна наука в Харківському університеті : колективна монографія / кол. авт. : В.В. Глущенко, В.В. Александров, С.І. Архієреєв та ін.; відп. ред. В.В. Глущенко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 372 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Алимбекова, Ф.Б. Взаимообусловленность толерантной культуры и культуры управленческой деятельности будущих менеджеров в системе высшего образования / Ф.Б.Алимбекова // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 1. – С. 94-97.
Інженерно-технічна освіта
378.4(477.46-25)(09) Ч-48

Черкаський державний технологічний університет: 50 років / відп. ред. В.М. Яценко; упоряд. В.М. Лазуренко. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – 292 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Использование CALS-технологий при подготовке бакалавров технических специальностей / И.А.Горобец, А.П.Михайлов, Н.В.Голубов, К.В.Лапаева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2012. – № 746. – С. 185-191.Колокольцев, В.М. Мониторинг эффективности вуза через призму университетского менеджмента : освещается многолетний опыт собственной системы мониторинга Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова / В.М.Колокольцев, А.Ю.Глухова // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 1. – С. 26-31.Смирнова, Г.И. Проектирование модульной программы компетентностного обучения студентов технических вузов / Г.И.Смирнова // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 1. – С. 44-45.

Медична освіта
378.4:616-083 В55

Вища освіта в медсестринстві : проблеми і перспективи : науково-практична конференція з міжнародною участю, м. Житомир, 17-18 жовтня 2013 р. / відп. ред. В.Й. Шатила; ред. кол. : В.З. Свиридюк, С.В. Гордійчук, О.В. Горай та ін. – Житомир : Житомирський ін-т медсестринства, 2013. – 328 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)378.4(477.83):61 Р57

Річний огляд Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 16 листопада 2012 р. – 16 листопада 2013 р. / під ред. Б.С. Зіменковського; ред. кол. : М. Гжегоцький, О. Лукавецький, О. Луцик та ін. – Львів : ЛНМУ, 2013. – 63 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Атаман, Ю.О. Навчання за програмою TEMPUS : можливості дистанційної освіти у вивченні питання клінічного обстеження хворого / Ю.О.Атаман // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 111-112. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Беленичев, И.Ф. Преподавание фармакологии в рамках проекта TEMPUS студентам медицинского факультета / И.Ф.Беленичев, С.А.Моргунцова, Н.В.Бухтиярова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 112-113. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Бондарев, Е.В. Внедрение дистанционного обучения на этапе последипломного образования специалистов фармации / Е.В.Бондарев, А.В.Файзулин, Е.Л.Халеев // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 30-31. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Вельма, С.В. Інноваційний підхід до реалізації особистісно-орієнтованого навчання іноземних студентів дисципліни "Інформаційні технології у фармації" / С.В.Вельма // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3.- Додаток. – С. 36-37. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Викладання патологічної анатомії за програмою проблемно-орієнтованого навчання TEMPUS / А.М.Романюк, Г.Ю.Будко, Л.І.Карпенко, Р.А.Москаленко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 114. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Волошин, М.А. Значення фундаментальних дисциплін при підготовці студентів медичного університету в рамках проекту "TEMPUS" / М.А.Волошин, М.С.Щербаков, М.Б.Вовченко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 42. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Воскобойнік, О.Ю. Проблеми формалізації знань з органічної хімії у студентів фармацевтичного спрямування / О.Ю.Воскобойнік, Л.М.Антипенко, С.І.Коваленко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 65-66. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Впровадження методів проблемно-орієнтовного навчання на кафедрі анатомії людини / В.З.Сікора, Г.Ф.Ткач, В.І.Буместер, О.О.Приходько // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 115. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Голубнича, В.М. Особливості викладання медичної мікробіології в межах проблемно-орієнтованого навчання / В.М.Голубнича // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 113-114. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Гребенник, Л.И. Виртуальные лабораторные работы по биологической химии как элемент новых когнитивных технологий в медицинском образовании / Л.И.Гребенник, Л.А.Примова, Л.Ф.Суходуб // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 42-43. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Дистанційна освіта на передатестаційних циклах провізорів / І.М.Білай, В.І.Дарій, О.А.Рижов, В.О.Демченко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 28. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Джунбаева, С.О. Дистанционное консультирование в предупреждении врачебных ошибок / С.О.Джунбаева // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 66-67. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Досвід дистанційного навчання на заочній частині циклів спеціалізації "Загальна практика – сімейна медицина" / О.М.Хвисюк, В.Г.Марченко, Ю.А.Коломійченко, В.В.Жеребкін // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 7-8. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Застосування когнітивних технологій у навчальному процесі на кафедрі фізколоїдної хімії Запорізького державного медичного університету / І.О.Юрченко, А.Г.Каплаушенко, Г.В.Чернега, С.О.Похмьолкіна // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 90-91. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Иванькова, Н.А. Особенности медицинского образования в контексте проблемно-ориентированного обучения / Н.А.Иванькова, А.И.Андросов // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 95-98. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Ивченко, В.К. Роль ГЗ "Луганский государственный медицинский университет" в становлении хирургической службы Луганской области / В.К.Ивченко // Хірургія Донбасу. – 2012. – № 1. – С. 7-9.Использование современных технологий обучения на клинической кафедре / Н.В.Кизима, О.Г.Иванько, Е.А.Радутная, М.В.Пацера // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 43-44. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Інформаційні технології навчання у міждисциплінарній інтеграції медичної хімії та фармакології як приклад кластерної моделі підготовки спеціаліста / Є.В.Трінкаль, П.А.Варванський, Н.М.Толмосова, В.В.Галиця // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 48-49. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Котелюх, М.Ю. Роль інформаційних технологій у розвитку професійних якостей майбутніх лікарів-іноземців / М.Ю.Котелюх // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 91-92. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Коломійченко, Ю.А. Використання системи MOODLE для самостійної роботи променевих діагностів в післядипломній освіті / Ю.А.Коломійченко, І.О.Крамний, І.О.Вороньжев // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 13-14. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.Краснов, В.В. Відкритий контент : проблеми та перспективи в системі медичної освіти / В.В.Краснов, М.М.Жирок // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3. – Додаток. – С. 12-13. – Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю, 11 жовтня 2013 р.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка