Статут інституту молекулярної біології І генетики національної академії наук україни (нова редакція) м. Київ – 2003 І. Загальні положенняСкачати 201.5 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір201.5 Kb.

Затверджую


Віце-президент Національної

академії наук України

академік НАН України

______________В.Д.Походенко“17” 02 2003 р.

СТАТУТ
ІНСТИТУТУ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ І

ГЕНЕТИКИ


НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

УКРАЇНИ


(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ – 2003І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, далі Інститут, створений на базі Сектора молекулярної біології і генетики Інституту мікробіології і вірусології ім. акад. Д.К.Заболотного АН УРСР на підставі постанови Ради Міністрів Української РСР від 18 червня 1973 року №276 та згідно постанови Президії АН УРСР від 28 червня 1973 року № 263.

  2. Інститут є науковою установою, що перебуває у веденні Національної академії наук України і входить до складу Відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної і клінічної фізіології НАН України (далі - Відділення). Переведення інституту з одного відділення до іншого визначається Президією НАН України за поданням вченої ради Інституту та за погодженням з відповідними відділеннями НАН України.

  3. Інститут є державною науковою неприбутковою установою з правами юридичної особи. У своїй діяльності він керується чинним законодавством, Статутом Національної академії наук України, Основними принципами організації та діяльності науково-дослідного інституту НАН України, затвердженими постановою Президії НАН України 25.06.02 р. №159, іншими нормативними актами Національної академії наук України та цим Статутом.

  4. Інститут має круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші печатки, штампи, бланки, необхідні для ведення діловодства, самостійний баланс, бюджетний, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків України, веде діловодство та бухгалтерський облік.

  5. Економічну основу діяльності інституту становить бюджетне фінансування, яке має дві складові:

 • загальний фонд, що містить обсяг надходжень на фінансування науково-дослідних робіт, цільових наукових і науково-технічних програм, проектів, тем та ініціативних розробок;

 • спеціальний фонд, який складається із коштів, отриманих за виконання госпдоговірних робіт, за проведення економічної, в тому числі зовнішньоекономічної діяльності за профілем інституту, та набутих іншим шляхом, не забороненим законом.

  1. Інститут на правах оперативного управління користується закріпленими за ним основними фондами і обіговими коштами та іншим майном Національної академії наук України на умовах безстрокового користування без зміни його форми загальнодержавної власності.

  2. Інститут не рідше одного разу на п’ять років звітує про свою наукову і науково-організаційну діяльність перед загальними зборами Відділення НАН України і Президією НАН України (в разі потреби).

  3. Місцезнаходження Інституту і його юридична адреса:

03143, м. Київ –143, вул. Акад. Заболотного, 150.

ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ


  1. Головними завданнями Інституту є здійснення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі молекулярної біології, генетики та біотехнології з метою збагачення наукового та науково-технічного потенціалу України, сприяння її соціально-економічному розвитку.
  1. З цією метою Інститут:

 • розвиває теоретичну базу відповідних розділів біології;

 • виявляє на базі фундаментальних досліджень принципово нові можливості науково-технічного прогресу та розробляє рекомендації для впровадження науково-технічних розробок;

 • вивчає та узагальнює досягнення світової науки за профілем Інституту, сприяє їх використанню в науковій роботі, при підготовці кадрів та в господарстві України;

 • розроблює прогнози в галузі молекулярної біології, генетики та сучасної біотехнології на тривалий період та визначає актуальні й перспективні напрями цих досліджень;

 • виконує договірні науково-дослідні, дослідно-технологічні та інші роботи по вирішенню конкретних завдань замовників.

   1. Розробляє за широкою участю наукового колективу основні напрями досліджень інституту і подає їх на затвердження в установленому порядку. Під час визначення наукової тематики враховуються рішення Загальних зборів, Президії, Відділення, а також рекомендації проблемних наукових рад.

   2. Складає, затверджує і виконує плани науково-дослідних робіт, розв'язує питання їхнього матеріально-технічного і фінансового забезпечення.

   3. Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за своїм профілем і визначає можливості їх використання в матеріальній та духовній сферах життя суспільства, бере участь у розробці та реалізації міжнародних програм і проектів.

   1. Розробляє прогнози та проводить експертизу з відповідних напрямів науки і техніки.

   2. Організовує, проводить та бере участь у конкурсах наукових робіт (проектів, заявок) і за результатами конкурсу надає необхідні ресурси та забезпечує виконання відповідних досліджень.

   3. Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, в тому числі міжнародні.

   4. Здійснює інформаційну та видавничу діяльність, засновує наукові видання.

   5. Проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, атестує працівників інституту.

   6. Здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру, прикріплення, стажування, в тому числі за кордоном, а також спільні з вузами кафедри та інші форми.

   7. Створює у встановленому порядку спеціалізовані вчені ради при інституті для захисту кандидатських і докторських дисертацій.

   8. Інститут забезпечує високу якість досліджень, систематичне нагромадження і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.

2.3 Інститут:   1. Самостійно розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і затверджує його в установленому в НАН України порядку.

   2. Преміює працівників відповідно до положення інституту про преміювання, здійснює інші види стимулювання праці співробітників інституту.

   3. Укладає у встановленому порядку угоди і договори про наукове та науково-технічне співробітництво з організаціями, в тому числі зарубіжними й міжнародними, здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

   4. У порядку, встановленому чинним законодавством та нормативними актами НАН України, вирішує питання про вступ до спілок, асоціацій та ведення інших форм спільної діяльності з організаціями й підприємствами, в тому числі закордонними.

   5. Набуває майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності (науково-дослідні, дослідно-конструкторські розробки, винаходи тощо) у встановленому законом порядку, в тому числі відповідно до угоди зі своїми науковими працівниками і співробітниками, котрі, як автори, є суб’єктами права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені в інституті.

   6. Має право згідно з чинним законодавством реалізувати на внутрішньому і зовнішньому ринках об’єкти інтелектуальної власності, що йому належать, а також зразки і малі серії приладів, устаткування, матеріалів та іншої наукоємної продукції, надавати науково-технічні послуги, здійснювати рекламні заходи.

   7. З метою застосування науково-технічних розробок у виробництві за дозволом Президії НАН України може виступати засновником підприємств із змішаною формою власності, до статутних фондів яких передаються належні інституту майнові права, і одержувати відповідні доходи від їхньої діяльності, а також використовує інші форми зв’язку науки з виробництвом.

   8. Створює фонди соціального захисту науковців відповідно до чинного законодавства.

   9. Має право в порядку, встановленому в НАН України, на укладання договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на балансі інституту, а також договорів продажу майна. Кошти, що отримані інститутом від оренди або продажу майна в повному обсязі, спрямовуються на виконання його статутних завдань.

2.4 Належні інститутові права реалізує його директор, вчена рада, а також за встановленим розподілом обов’язків інші службові особи інституту.ІІІ. СТАТУТ І СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ
  1. Статут інституту є основним актом, який регулює його діяльність.
  1. Статут розробляє дирекція інституту після обговорення в науковому колективі, приймає вчена рада, погоджується він з Відділенням Національної академії наук України і набуває чинності після затвердження та реєстрації в Президії НАН України.
  1. Статут визначає загальні положення, основні завдання наукової, науково-організаційної та господарської діяльності інституту; порядок управління інститутом; структуру інституту; майнові права (у тому числі на об’єкти інтелектуальної власності); порядок реорганізації та ліквідації. У статуті передбачається участь колективу у розв’язанні соціальних питань, зокрема шляхом укладання колективного договору між трудовим колективом та адміністрацією інституту.
  1. Структуру інституту розробляє дирекція, її розглядає вчена рада та затверджує Відділення НАН України.

Структурними підрозділами інституту є: науково-дослідний відділ, лабораторія або сектор, а також управлінські та науково-допоміжні підрозділи і служби. В інституті можуть створюватись наукові колективи, в тому числі на контрактній основі, що організуються на певний термін для розв’язання конкретних завдань.


  1. Інститут може створювати філії та наукові відділення на правах структурного підрозділу інституту, конструкторські, технологічні і проектні бюро, а також інші структурні підрозділи без прав юридичної особи.
  1. Структурні підрозділи, що не мають прав юридичної особи, діють за положеннями, затвердженими наказом директора за погодженням з вченою радою інституту. В підпорядкуванні інституту можуть знаходитись підприємства (організації) з правом юридичної особи, які створюються для забезпечення наукової діяльності інституту за рішенням Президії НАН України і діють на підставі Статуту, який затверджується та реєструється у встановленому в НАН України порядку.IV. МАЙНО І КОШТИ ІНСТИТУТУ  1. Інститут здійснює повноваження по використанню та розпорядженню закріпленими за ним Президією НАН України основними фондами та обіговими коштами, а також іншим майном, набутим в результаті його діяльності, відповідно до встановленого в НАН України порядку без права зміни їх форми державної власності.

4.2 Основними джерелами формування коштів та майна Інституту є:

 • кошти, що складаються з загального і спеціального фондів бюджету;

 • кошти та майно, що надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

 • кошти та майно, що надходять як добровільні пожертвування;

 • кошти від оплати вартості наданих послуг, робіт тощо;

4.3 Інститут, здійснюючи повноваження по управлінню майном і коштами,:

4.3.1. Розпоряджається своїми фінансовими ресурсами, забезпечуючи використання коштів на виконання НДР, створення технічних та соціальних умов для ефективної роботи колективу.

4.3.2. Здійснює зовнішньо-економічну діяльність безпосередньо або через інші зовнішньо-економічні організації, зокрема: • створює спільні науково-технічні та виробничі колективи з організаціями зарубіжних країн;

 • виконує науково-дослідні та проектно-технологічні роботи за контрактами з зарубіжними установами, організаціями і фірмами;

 • експортує результати своєї науково-технічної діяльності;

 • імпортує прилади, обладнання, машини, вироби, реактиви, матеріали та інші товари для виробничих потреб та задоволення соціальних потреб колективу Інституту.

   1. Одержує від організацій, підприємств, кооперативів, добровільних фондів, товариств, асоціацій (акціонерних, наукових та ін.), інших юридичних та фізичних осіб фінансові та матеріальні ресурси як безоплатно, так і на умовах повної або часткової оплати виконання послуг або творчого співробітництва.

   2. Вирішує питання застосування колективних, контрактних та інших форм оплати праці та елементів внутрішньоінститутського госпрозрахунку.

   3. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт своїх основних фондів.

   4. Сприяє поліпшенню житлових та культурно-побутових умов працівників, при наявності необхідних коштів бере участь у будівництві житлових будинків та інших об’єктів соціально-побутового призначення.


V. УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ


  1. Управління інститутом здійснюється на основі і в порядку, встановленому його Статутом.
  1. Інститут очолює директор, якого обирають за конкурсом загальні збори Відділення НАН України з урахуванням думки наукових працівників інституту терміном на п’ять років із числа провідних учених і затверджує Президія НАН України. У випадку, коли обрання директора не відбулося, а також у разі реорганізації або створення нового інституту Президія НАН України може призначити директора (директора-організатора) інституту на термін до двох років.

Директор керує інститутом і відповідає за його діяльність перед Національною академією наук України.


  1. Директор :

 • забезпечує додержання законності і державної дисципліни в діяльності інституту;

 • керує розробленням основних напрямів науково-дослідних робіт, тематичного плану Інституту, а також планів підготовки наукових кадрів, видання наукових праць, проведення нарад і конференцій, фінансування, матеріально-технічного забезпечення, будівництва і, в разі необхідності, виносить їх на затвердження до Відділення або Президії НАН України;

 • організує і контролює виконання планів НДР, ДППВ і рішень Президії НАН України, перевіряє роботу підрозділів і окремих співробітників Інституту;

 • забезпечує укомплектування Інституту кваліфікованими кадрами, сприяє підвищенню кваліфікації співробітників;

 • забезпечує координацію робіт та наукове співробітництво з іншими установами та організаціями, що проводять дослідження в споріднених галузях;

 • керує діяльністю вченої ради Інституту;

 • укладає з профспілковим комітетом колективний договір про вирішення соціальних питань та проведення заходів з охорони праці і забезпечує його виконання;

 • керує міжнародними науковими зв’язками Інституту;

 • подає Президії НАН України і Відділенню звіти про результати діяльності Інституту;

 • сприяє свободі наукової творчості, залученню молоді до творчої роботи;

 • не рідше одного разу на рік звітує перед колективом Інституту про результати діяльності Інституту за звітний період та перспективи діяльності наступного року.

5.4 Директор має право: • розпоряджатися фінансами і матеріально-технічними ресурсами Інституту;

 • затверджувати плани НДР та ДППВ, плани робіт підрозділів, укладати господарчі договори та угоди з іншими організаціями, установами та підприємствами;

 • розробляти структуру і штатний розклад Інституту;

 • встановлювати і змінювати посадові оклади в межах діючого в Національній академії наук України порядку;

 • у відповідності з трудовим законодавством приймати на роботу, переміщувати, звільняти і направляти у відрядження співробітників Інституту;

 • вживати заходи заохочення співробітників та накладати дисциплінарні стягнення;

 • проводити конкурси на заміщення вакантних посад співробітників Інституту, затверджувати рішення вченої ради Інституту за результатами конкурсів, приймати рішення за результатами атестації наукових та інженерно-технічних працівників;

 • затверджувати результати конкурсів прийому до аспірантури і докторантури Інституту, переводити аспірантів з одного виду аспірантури до іншого, вносити зміни до планів прийому до аспірантури і докторантури за спеціальностями;

 • представляти Інститут у керівних органах Національної академії наук України, державних установ та громадських організаціях;

 • видавати накази, розпорядження, положення та інструкції Інституту в межах своєї компетенції.

5.5 Директор Інституту користується всіма правами, наданими йому цим Статутом, без окремого на це доручення. Директор має право видавати доручення на ведення господарських, судових та інших справ іншим службовим особам, у тому числі з правом передоручення.

5.6 Директор організує роботу по забезпеченню в Інституті державної таємниці.ВЧЕНА РАДА ІНСТИТУТУ

5.7 Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада (далі – вчена рада) інституту – є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, яку визначає Статут Інституту. Головою вченої ради є за посадою директор інституту, заступниками голови – заступники директора інституту з наукової роботи, секретарем – вчений секретар інституту. Кількісний склад членів вченої ради складається з 22 осіб.  1. Не менше як три чверті складу вченої ради обираються на термін повноважень директора таємним голосуванням на зборах колективу (конференції) наукових працівників інституту, а решта її членів призначається наказом керівника Інституту. До складу вченої ради входять всі члени Національної академії наук України (академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України), які працюють в інституті.

  2. Вчена рада інституту обговорює основні напрями наукової і науково-технічної діяльності інституту і рекомендує їх до затвердження відповідним відділенням та Президією НАН України.

Розглядає питання:

 • пов’язані з удосконаленням структури інституту;

 • координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;

 • проведення нарад і конференцій;

 • міжнародного наукового співробітництва інституту; науково-видавничої діяльності; висування видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей, в тому числі міжнародних;

 • висунення та обговорення кандидатур на посаду директора інституту;

 • обрання наукових працівників за конкурсом;

 • порушення клопотань про присвоєння працівникам інституту вчених та почесних звань;

 • висування кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України.

Аналізує стан реалізації наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів.

Ухвалює:


 • програми, проекти науково-дослідних робіт і дослідно-конструкторських робіт;

 • річний звіт про наукову роботу інституту.

Затверджує:

 • результати атестації наукових працівників;

 • теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів).

Рекомендує:

 • кандидатури на призначення заступником директора з наукової роботи, вченого секретаря інституту, головних редакторів та членів редколегій наукових видань інституту;

 • інші питання, які передбачені Статутом інституту.
  1. Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як 1/2 її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов’язкова присутність 2/3 складу вченої ради.

Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за визначенням вченої ради) голосуванням, якщо Статут інституту не передбачає іншого порядку.

5.11 Заступників директора інституту з наукової роботи і вченого секретаря призначає директор інституту за погодженням вченої ради інституту та відповідного відділення і затверджує Президія НАН України.5.12 Заступника директора інституту з загальних питань або з адміністративно-господарської роботи призначає директор інституту за погодженням з Відділенням НАН України та затверджує Бюро Президії НАН України.

  1. Заступник директора Інституту з наукової роботи заміщує директора в разі його відсутності; відповідає за наукову і науково-організаційну роботу наукових та науково-допоміжних підрозділів у відповідності з встановленим розподілом обов’язків, організує роботи по охороні праці у відповідності з положенням, затвердженим Президією НАН України.

  2. Розподіл обов’язків між заступниками директора Інституту з наукової роботи при наявності кількох заступників встановлюється директором.

  3. Вчений секретар Інституту є помічником директора у керівництві науковою та науково-організаційною роботою Інституту.

До обов’язків вченого секретаря Інституту входить:

 • контроль за виконанням завдань керівних органів і планів науково-дослідних робіт;

 • складання на підставі пропозицій, що їх подають підрозділи Інституту, проектів планів науково-дослідних та дослідно-технологічних робіт Інституту, складання зведених звітів про наукову та науково-організаційну роботу Інституту;

 • організація підготовки наукових кадрів в аспірантурі і докторантурі Інституту;

 • забезпечення необхідними матеріалами засідань вченої ради інституту.

  1. Вчений секретар Інституту, на якого директором покладені обов’язки по здійсненню функцій міжнародних наукових зв’язків Інституту, є помічником у керівництві роботою по міжнародному науковому співробітництву.

  2. До обов’язків вченого секретаря входить:

 • забезпечення підготовки пропозицій до планів міжнародного наукового співробітництва НАН України з зарубіжними країнами і необхідних документів для відрядження вчених;

 • організація у встановленому порядку прийому зарубіжних вчених в Інституті та забезпечення виконання програм їх перебування;

 • складання звітів про міжнародне наукове співробітництво Інституту.

  1. Заступник директора Інституту з загальних питань керує адміністративно-господарськими, планово-фінансовими і технічними підрозділами та службами Інституту.

  2. До обов’язків заступника директора Інституту з загальних питань входить:

 • безпосереднє керівництво господарською роботою;

 • нагляд за господарським утриманням будівель і споруд, дотримання санітарно-гігієнічних норм, виконання вимог загальної охорони і пожежної безпеки;

 • забезпечення Інституту транспортом, обладнанням, інвентарем та матеріалами;

 • керівництво будівництвом, капітальним і поточним ремонтом;

 • контроль за виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни;

 • укладання договорів і ведення справ з господарських питань від імені Інституту без особливих на те доручень.

  1. Керівників філіалів і наукових відділень інституту, а також інших відокремлених структурних наукових підрозділів обирає вчена рада інституту і затверджує Президія НАН України за поданням Відділення НАН України.

  2. Завідувачі наукових відділів, лабораторій (секторів), головні, провідні, старші, наукові, молодші наукові співробітники заміщують посади шляхом обрання за конкурсом або за підсумками чергової атестації. Завідувачів наукових відділів і головних наукових співробітників за поданням директора та Відділення НАН України затверджує на посадах Президія НАН України, провідних наукових співробітників – Бюро Відділення НАН України.

  3. Завідуючий науковим підрозділом:

 • організує роботу з підготовки підрозділом проектів НДР і подання їх на відповідні конкурси. Співробітники Інституту мають право подавати проекти на конкурси після погодження проекту з керівником підрозділу;

 • організує роботу з підготовки підрозділом проектів договірних робіт. Співробітники Інституту мають право представляти замовникам проекти договірних робіт після погодження проекту з керівником підрозділу.

  1. На завідуючого науковим підрозділом покладені обов’язки по:

 • складанню планів НДР наукового підрозділу і подачі їх на затвердження в установленому порядку;

 • організації роботи по виконанню тем, включаючи видачу завдань та контроль за їх виконанням співробітниками – виконавцями тем; фінансовому забезпеченню робіт і раціональному використанню коштів;

 • підготовці та подань звітів про виконання планів підрозділу;

 • розробці заходів щодо використання результатів наукових досліджень підприємствами та організаціями.

  1. В межах своїх повноважень контролює своєчасні взаємні розрахунки з іншими підрозділами Інституту, а також з сторонніми організаціями.

  2. Організовує інформаційну і патентно-ліцензійну роботу у межах відділу, лабораторії, а також роботу наукових семінарів даного наукового підрозділу.

  3. Вивчає стан розвитку досліджень у зарубіжних країнах і розробляє пропозиції щодо міжнародного наукового співробітництва у відповідній галузі досліджень.

  4. Розробляє проект штатного розкладу підрозділу.

  5. Обов’язки та права керівників наукових і допоміжних підрозділів регламентуються їхніми положеннями, проекти яких розробляються заступником директора спільно з керівниками підрозділів і затверджуються директором.

  6. Обов’язки та права головних, провідних, старших, наукових, молодших наукових співробітників, інженерно-технічних працівників та службовців Інституту регламентуються відповідними посадовими інструкціями, які розробляються керівниками підрозділів (служб) на підставі “Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів та службовців” і затверджуються директором.

  7. Керівники тем відповідають за виконання плану науково-дослідних робіт, якість і строки досліджень згідно з посадовими інструкціями.

  8. Інститут може мати почесного директора, радника дирекції, яких призначає Президія НАН України. За поданням інституту почесним директором може бути призначений дійсний член Національної академії наук України після досягнення 65-річного віку та звільнення від обов’язків директора інституту, який тривалий час очолював інститут, зробив видатний внесок у науку, організацію наукових досліджень та розвиток інституту і під керівництвом якого інститут посідав провідне місце у певній галузі науки та досяг значних успіхів у підготовці кадрів і реалізації результатів досліджень.

Дійсні члени, члени-кореспонденти НАН України після досягнення пенсійного віку можуть, за їх бажанням, бути призначені радниками при дирекції.

5.32 Дирекція з профспілковою організацією укладає колективний договір, який детально регламентує взаємовідносини трудового колективу та адміністрації відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди”.VI. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ІНСТИТУТУ  1. Реорганізацію або ліквідацію інституту проводить Президія НАН України за поданням Бюро Відділення НАН України, до складу якого він входить, або одного із віце-президентів Національної академії наук України згідно з розподілом обов’язків.

  2. Після ліквідації інституту його майно переходить у розпорядження Президії НАН України.

Директор Інституту

академік НАН України Г.Х.Мацука


Статут ІМБіГ НАН України прийнято на засіданні Вченої ради Інституту 17.12.2002 року (протокол №19)


Статут зареєстровано в Юридичному відділі Президії НАН України

Реєстраційний № ____17/1035__________ від ____17.02.03 р.__________

Начальник Юридичного відділуПрезидії НАН України С.М.Черновська


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка