СтандартнийСкачати 269.51 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір269.51 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики

та продовольства України

_______________________ № _____
Стандартний договір

страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1)
Штамп страховика ________________________ № ________
Дата укладення: „__” _______________ 20__ року.
Місце укладення: ___________________________________________________
Страховик: ______________________ в особі __________________________,

(найменування страховика) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі ліцензії: серія _____ № ________ на проведення страхування сільськогосподарської продукції, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, „___” _____________ 20___ року, з однієї сторони, та
страхувальник: _______________________ в особі ____________________,

(найменування страхувальника) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі _________________________________________________,

місцезнаходження, телефон __________________________________________,

з іншої сторони (далі – Сторони), уклали Стандартний договір страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі – Договір) про нижченаведене.
Вигодонабувачем за цим Договором є: ____________________________.

(найменування)


Предмет Договору
1. Предметом Договору є майновий інтерес страхувальника, що не суперечить закону і пов’язаний із володінням, користуванням та розпоряджанням майбутнім врожаєм кукурудзи на зерно, що страхується з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування та збирається на земельних ділянках (площах), які належать страхувальнику на правах власності, оренди (суборенди).
2. Назва кукурудзи на зерно, що застрахована (далі – застрахована культура) ____________________________________________________.
3. Загальна площа посіву застрахованої культури, га ________________.
4. Кадастровий номер, або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS – супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84, або номер карти полів _______________________________________________________.
5. Середня врожайність застрахованої культури за останні 5 років, ц/га __________________________________________________________________.
6. Рівень страхового покриття (обране позначити знаком „V”):
50, 55, 60, 65, 70 75 80 85 відсотків.
7. Застрахована врожайність (п. 5 х п. 6), ц/га ______________.
8. Ціна одиниці врожаю грн/ц ___________________.
9. Місце дії Договору: __________________________________________.
10. Загальна страхова сума (страхова вартість врожаю) за Договором (п. 3 х п. 7 х п. 8), грн _______.
11. Страховий тариф, відсотків ______________.
12. Страховий платіж (п. 10 х п. 11), грн ________________.
13. Визначення фактичної врожайності (обране позначити знаком „V”):


біологічним методом

методом контрольного обмолоту

Страховик зобов’язаний ознайомити страхувальника з процедурою визначення врожайності перед проведенням робіт із врегулювання збитків та визначення врожайності.


14. Огляд посівів кукурудзи на зерно для прийняття її майбутнього врожаю на страхування здійснюється у період з 15 травня по 20 червня (включно) 20__ року, про що складається Акт огляду посівів кукурудзи на зерно, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі – Акт огляду).
Дата складання Акту огляду: „__”____________ 20__ року.
15. Сплата страхових платежів здійснюється одноразово.
Строк сплати до „__”____________ 20__ року.
Страхові випадки
16. Страховим випадком за Договором є настання певної події або їх комбінації за одним або кількома страховими ризиками, передбаченими Договором, внаслідок яких відбулося пошкодження або загибель застрахованої культури, що призвело до недоотримання або неотримання її врожаю на всій або частині площі посіву та завдало збитків страхувальнику, а саме:
1) град, удар блискавки;
2) землетрус;
3) лавина, земельний зсув, земельний або земельно-водний сель;
4) сильний вітер, пилова буря, шквал, смерч, суховій, видування;
5) сильний дощ, тривалі дощі, повінь, паводок, вимокання;
6) посуха у весняно-літній період;
7) зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню, ґрунтової кірки, випадіння рослин;
8) пожежа;

9) епіфітотія;


10) осередок масового розмноження шкідливого організму;
11) спалах масового розмноження шкідника рослин;
12) вторинні хвороби рослин;
13) протиправні дії третіх осіб стосовно сільськогосподарської культури.
17. Не вважається страховим випадком за Договором пошкодження або загибель застрахованої культури, якщо вона настала у разі:
1) подій, не передбачених Договором:
захворювань рослин, якщо їх поширення не визнане епіфітотією;
впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі;
техногенних аварій, будь-якого забруднення або зараження навколишнього природного середовища;
військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів;
громадянської війни, терористичного акту, народного хвилювання або страйку;
вилучення або знищення застрахованого майна за розпорядженням органів державної влади;
порушення страхувальником встановлених правил зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних речовин і предметів;
2) навмисних дій або бездіяльності страхувальника;
3) грубих порушень страхувальником агротехнічних, санітарних вимог, що виявляється в невиконанні страхувальником умов Договору щодо строків (термінів) проведення належних заходів згідно з узгодженою при страхуванні технологічною картою, якою обумовлено дотримання визначених агротехнічних правил та вимог агротехніки стосовно застрахованої культури, санітарних вимог щодо здійснення сільськогосподарських робіт, передбачених Договором.
Умови здійснення страхової виплати

18. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов’язаний надати страховику такі документи:


1) заяву на виплату страхового відшкодування з посиланням на номер Договору та описом страхових випадків;
2) документи відповідних органів державної влади, які підтверджують факт та/або причину настання страхових випадків, зазначених у пункті 16 Договору;
3) фінансові та бухгалтерські документи, необхідні для встановлення розміру страхового відшкодування на обґрунтовану вимогу страховика.
Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надаються страховику у формі оригіналів або їх копій, засвідчених нотаріально чи засвідчених належним чином самим страхувальником за умови надання страховику можливості звірки цих копій з оригіналами документів.

19. Після повідомлення про подію, що має ознаки страхового випадку, страховик (представник страховика) за участю страхувальника проводить огляд пошкоджених або загиблих посівів застрахованих культур та складає Акт огляду;


20. Після повідомлення про запланований початок збиральних робіт застрахованої культури та фіксації події, що має ознаки страхового випадку, страховик або представник страховика за участю страхувальника проводять процедури визначення фактичної врожайності та складають Акт визначення врожайності кукурудзи на зерно, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1) або Акт визначення врожайності кукурудзи на зерно, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1) та при необхідності додатки до них.
21. Розмір прямого збитку, завданого страхувальнику, визначається в цілому по застрахованих площах як частина запланованого врожаю, втрачена в результаті впливу страхових ризиків, які зазначені у пункті 16 цього Договору, і встановлена згідно з оцінкою збитку, зафіксованою у відповідному акті визначення врожайності, складеному страховиком чи уповноваженим представником страховика за результатами показників фактичної врожайності, отриманих методом визначення біологічної врожайності або методом контрольного обмолоту;
22. Підставою для виплати страхового відшкодування є Страховий акт при страхуванні майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі – Страховий акт) або аварійний сертифікат.
Основним документом для складання Страхового акта є:
1) у разі загибелі застрахованої культури на всій застрахованій площі посіву – Акт огляду, складений після настання страхового випадку;

2) у разі загибелі застрахованої культури на частині площі посіву чи пошкодження застрахованої культури – Акт визначення врожайності кукурудзи на зерно, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1) або Акт визначення врожайності кукурудзи на зерно, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1) та при необхідності додатки до них.


Страховик складає Страховий акт протягом 2 робочих днів з дня отримання письмової заяви страхувальника та документів, передбачених підпунктами 2, 3 пункту 18 Договору.
Складання аварійного сертифіката здійснюється аварійним комісаром, що отримав кваліфікаційне свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму за певним напрямом діяльності – для аварійних комісарів, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку в сільському господарстві (за спеціалізацією рослинництво) та внесені до переліку осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків, який веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
23. Страхове відшкодування виплачується страховиком протягом
14 днів з дня підписання Страхового акта.
24. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, якщо страхувальник:
1) не надав необхідних документів відповідно до пункту 18 цього Договору або не допустив представника страховика для проведення огляду площ посіву застрахованої культури, в тому числі і при врегулюванні збитків, у зв’язку з чим не можна визначити причини та розмір збитку;

2) не виконав своїх зобов’язань, зазначених у підпунктах 1, 2, 4, 5, 7, абзацах третьому, п’ятому, шостому, сьомому, восьмому підпункту 8 пункту 29 цього Договору;


3) або особа, яка знаходиться із страхувальником у трудових відносинах, вчинив(ла) навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку, або не вжив(ла) заходів щодо запобігання страховому випадку і зменшенню розміру збитку;
4) надав свідомо неправдиві відомості про об’єкти, що страхуються, або про факт настання страхового випадку;
5) порушив агротехнічні норми вирощування застрахованої культури або умови страхування, передбачені цим Договором та/або Умовами страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1), затвердженими розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від ____________ 2015 року № _____ та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від ___________ 2015 року № _____, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України „___”__________ 2015 року за № ________ (далі – Умови страхування), що спричинило виникнення збитків;
6) не повідомив або несвоєчасно повідомив страховика без поважних причин про настання страхового випадку, що призвело до неможливості встановлення обставин, характеру та розміру збитків;
7) не розпочинав збирання вирощеного врожаю застрахованої культури у встановлені агротехнічні терміни/строки.
25. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування оформлюється письмово з умотивованим обґрунтуванням причин відмови та протягом 14 днів з дня складання відповідного акта визначення врожайності або Акта огляду вручається або надсилається страхувальнику.
Права та обов’язки Сторін
26. За Договором страховик має право:
1) перевіряти надану страхувальником інформацію щодо застрахованої культури, а також отримувати інформацію та проводити огляд її стану під час дії Договору;
2) у разі необхідності залучати аварійного комісара та/або представника територіального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі для участі у проведенні оглядів посівів застрахованих культур під час виконання Договору, а також врегулювання збитків;
3) перевіряти виконання страхувальником вимог Умов страхування та Договору;
4) проводити власну перевірку (розслідування) для з’ясування причин настання страхового випадку та розміру збитку;
5) направляти запити до органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування з питань (відповідно до їх компетенції), пов’язаних з перевіркою (розслідуванням) причин настання страхового випадку і визначенням розміру збитку;
6) отримати від страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту настання страхового випадку та розміру страхового відшкодування;
7) у випадку розходження розрахунків про розміри збитків звернутися до аварійного комісара за погодженням із страхувальником;
8) відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим Договором та законом;
9) не приймати на страхування майбутній врожай кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування за наявності таких ознак:
посіви кукурудзи на зерно ураженні хворобами і шкідниками, пошкодженні внаслідок несприятливих погодних умов, засмічені карантинними об’єктами (організмами), зазначеними у Переліку регульованих шкідливих організмів, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 листопада 2006 року № 716, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2006 року за № 1300/13174 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 04 серпня 2010 року № 467, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2010 року за № 720/18015);
посіви кукурудзи на зерно мають огріхи (незасіяні або необроблені частини поля), загущені чи зріджені на окремих полях (ділянках);
на посівах кукурудзи на зерно спостерігається пригнічення рослин внаслідок нестачі або надлишку вологи чи поживних елементів (азоту, фосфору, калію);
10) розірвати Договір відповідно до законодавства України;
11) інші права, передбачені законодавством ________________________
27. За Договором страховик зобов’язаний:
1) ознайомити страхувальника з Умовами страхування, з процедурами оглядів посівів та врегулювання збитків;
2) не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом;
3) протягом 2 робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;
4) керуватись документами органів державної влади, до компетенції яких належить встановлення факту, причин та наслідків подій, вказаних у пункті 16 Договору;
5) при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в порядку та в термін або протягом строку, передбачені Договором;
6) у випадку відмови у виплаті страхового відшкодування письмово повідомити страхувальника про причини відмови в термін або протягом строку, що передбачені Умовами страхування та Договором;
7) у разі отримання від страхувальника в період дії Договору повідомлення, передбаченого підпунктом 8 пункту 29 Договору, провести спільний із страхувальником огляд посівів застрахованої культури для фіксування її стану не пізніше 2 робочих днів після отримання такого повідомлення, про що скласти Акт огляду, зазначивши в коментарях виконавця огляду інформацію про вплив страхових ризиків та їх наслідки, які сприяли настанню страхового випадку, стан застрахованої культури;
8) у разі отримання від страхувальника в період дії Договору повідомлення, передбаченого підпунктом 9 пункту 29 Договору, провести спільний із страхувальником огляд посівів застрахованої культури та виконати процедури із врегулювання страхових випадків, а саме: визначення врожайності застрахованої культури біологічним методом або методом контрольного обмолоту не пізніше 7 робочих днів після отримання такого повідомлення, про що скласти відповідний акт визначення врожайності;
9) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством ____________

______________________________________________________________.


28. За Договором страхувальник має право:
1) при настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування в порядку та в термін (протягом строку), передбачені Договором;

2) розірвати Договір відповідно до законодавства України, у тому числі Умов страхування, та цього Договору;


3) у судовому порядку оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування;
4) у разі незгоди з результатами експертизи, замовленої та оплаченої страховиком, замовити за власний рахунок проведення повторної експертизи;
5) мати інші права, передбачені законодавством ____________________

______________________________________________________________.29. За Договором страхувальник зобов’язаний:
1) своєчасно сплатити страховий платіж у розмірі та в термін, зазначені у Договорі;
2) в узгоджений із страховиком термін (протягом строку) згідно з Договором провести спільний огляд посівів, що приймаються на страхування, із складанням Акту огляду, в якому відображається стан посівів, а у випадку незгоди з результатами огляду посівів може зазначити в коментарях причини такої незгоди;
3) дотримуватись під час дії Договору агротехнічних, санітарних та інших вимог щодо вирощування застрахованої культури;
4) оперативно усувати виявлені під час перевірок представником страховика недоліки та упущення в агротехніці вирощування застрахованої культури;
5) надавати можливість страховику, уповноваженій ним особі, аварійному комісару та/або представнику територіального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі проводити огляд стану посівів застрахованої культури в період дії Договору;
6) вживати заходів щодо зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхових випадків;
7) повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо застрахованої культури;
8) при настанні події, що має ознаки страхового випадку:
повідомити Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, департаменти агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій або управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (відповідно до територіального розташування об’єкта страхування) про її настання не пізніше 72 годин з дня, коли стало відомо про настання випадку, що має ознаки страхового;
повідомити у письмовій формі страховика не пізніше 72 годин з дня, коли стало відомо про настання випадку, що має ознаки страхового;
повідомити відповідні органи державної влади про настання ризиків, зазначених у підпунктах 1 – 13 пункту 15 Договору не пізніше 72 годин з дня, коли стало відомо про настання випадку, що має ознаки страхового, та отримати підтвердні документи про причини/обставини/характер пошкоджень та наслідки випадку;
надати страховику на його запит необхідну документально підтверджену інформацію про перелік фактично виконаних агротехнічних заходів на момент настання страхового випадку за цим Договором;
не перешкоджати страховику, та/або аварійному комісарові, та/або представнику територіального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в огляді місця події та проведенні власної перевірки (розслідування), а також надавати їм достовірну інформацію щодо події, яка відбулася;
надати страховику, та/або аварійному комісарові, та/або представнику територіального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та визначення розміру страхового відшкодування;
вжити заходів щодо збереження до огляду страховиком, та/або аварійним комісаром, та/або представником територіального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі пошкоджених посівів застрахованої культури в тому вигляді, якого вони набули після події (яка може бути визнана страховим випадком), якщо інші дії, спрямовані на мінімізацію збитку, не були узгоджені страховиком;
у разі необхідності залучати до визначення розміру збитку та складання страхового акта представника територіального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі;
здійснювати інші дії, передбачені законодавством та встановлені Договором;
9) у разі настання у період дії Договору події, що має ознаки страхового випадку, та відповідної фіксації даного факту, страхувальнику необхідно не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку збирання врожаю застрахованої культури повідомити про це страховика та надати йому можливість проведення огляду посівів застрахованої культури і процедур із врегулювання збитків;
10) повідомити Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, департаменти агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій або управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації протягом 5 робочих днів з моменту дострокового припинення дії Договору;
11) виконувати інші зобов’язання, передбачені законодавством ________

______________________________________________________________.


Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору
30. За невиконання або неналежне виконання умов Договору сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому законом.
31. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно виплаченого страхового відшкодування за кожний календарний день прострочення виплати.
32. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які настали після набрання чинності Договором. До таких обставин, зокрема, належать війна і бойові дії, блокада, страйк, акти або дії державних органів, крім актів індивідуальної дії, й інші обставини та (або) чинники, контролювати та (або) впливати на які жодна зі Сторін не могла.
33. Сторона Договору, для якої стало неможливим виконання обов’язків за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна найбільш швидким з можливих способів, але не пізніше 10 календарних днів із моменту настання обставин непереборної сили, повідомити іншу Сторону Договору про ситуацію, що склалася, а також вислати поштою повідомлення щодо дії цих обставин протягом 4 робочих днів з дня надання такого повідомлення.

Інші умови
34. Договір укладено на підставі вільного волевиявлення Сторін відповідно до Законів України „Про страхування” та „Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”, а також:
заяви на страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі – Заява на страхування) (додаток 1 до Договору);
Умов страхування;
стандартних страхових тарифів для страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1), затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від __________ 2015 року № _____ та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від ____________ 2015 року № _____, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України _____________ 2015 року за № _______;
переліку полів посівів кукурудзи на зерно, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (додаток 3 до Договору), технологічної карти страхувальника щодо вирощування кукурудзи на зерно, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (додаток 2 до Договору), та Акта огляду, які є невід’ємними додатками до Договору.
35. Обов’язковою умовою підтвердження інформації, наданої страхувальником у Заяві на страхування є підписання Акта огляду для цілей прийому майбутнього врожаю кукурудзи на зерно на страхування.
36. Усі повідомлення за Договором будуть вважатися зробленими належним чином, тільки якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим (цінним) листом, кур’єром або вручені особисто за місцезнаходженням Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв’язку одержувача. Допускається повідомлення Сторін засобами електронного зв’язку з подальшим обов’язковим підтвердженням оригіналами документів.


Порядок зміни умов і припинення дії Договору
37. Зміна умов Договору не допускається.
38. Дія Договору припиняється:
1) після закінчення строку дії Договору;
2) при виконанні страховиком зобов’язань за Договором у повному обсязі;
3) у разі його розірвання за згодою Сторін;
4) в інших випадках, передбачених законом та Договором.
39. Страхувальник може розірвати Договір у разі невиділення йому з державного бюджету субсидії на відшкодування частини страхового платежу (страхового внеску, страхової премії), фактично сплаченого ним за Договором.
40. Дія Договору може бути достроково припинена на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію Договору одна із Сторін зобов’язана повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати припинення дії Договору.
У разі дострокового припинення дії Договору настають наслідки, передбачені статтею 28 Закону України “Про страхування” та статтею 24 Закону України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державної підтримки».

Строк дії Договору

41. Строк дії Договору з „__” ________ 20__ року до завершення збирання врожаю у відповідності з агротехнічними вимогами, однак не пізніше 01 грудня 20__ року, та до виконання страховиком зобов’язань за Договором у повному обсязі.


42. Договір набирає чинності з дня внесення страхового платежу (страхового внеску, страхової премії) страховику, але не раніше дати, встановленої в пункті 41 Договору як дата початку строку його дії.
43. Відповідальність страховика за Договором починається з дня внесення страхового внеску (страхового внеску, страхової премії) на поточний рахунок страховика), але не раніше дати, встановленої в пункті 41 Договору як дата початку строку його дії.
44. При несплаті страхового платежу (страхового внеску, страхової премії) в строк, визначений у пункті 15 цього Договору, він вважається таким, що не набрав чинності.
45. Дія Договору закінчується о 24 годині 00 хвилин (за київським часом) дати, зазначеної у пункті 41 цього Договору, як дата закінчення строку його дії.
46. Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Усі примірники мають однакову юридичну силу.
47. Невід’ємними частинами цього Договору є:
Заява на страхування;
технологічна карта страхувальника щодо вирощування кукурудзи на зерно, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (додаток 2 до Договору);
перелік полів посівів кукурудзи на зерно, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (додаток 3 до Договору);

Акт огляду.48. Реквізити та підписи Сторін:


СТРАХОВИК

СТРАХУВАЛЬНИК

Місцезнаходження:_________________

_____________________________________________________ тел.___________

(код за ЄДРПОУ)

З Договором та Умовами страхування ознайомлений(на) та зобов’язуюсь їх виконувати.


Підпис______________________

М.П. (за наявністю)Місцезнаходження: ______________

_______________________________

____________________ тел.________

(код за ЄДРПОУ)З Договором та Умовами страхування ознайомлений(на) та зобов’язуюсь їх виконувати.
Підпис_____________________ М.П. (за наявністю)

Директор Департаменту

фінансово-кредитної політики Б. Р. Ахіджанов


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка