Соціокультурний компонент підготовки майбутніх учителів початкової школи у великій британіїСкачати 388.94 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір388.94 Kb.
  1   2   3
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Волошина Ольга Володимирівна

УДК 316.61:371.134:373.3(410)
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти


Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України, м. Київ.


Науковий керівник:

доктор педагогічних наук, професор

ПУХОВСЬКА Людмила Прокопівна,

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків.
Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор

ЛЕЩЕНКО Марія Петрівна,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра педагогіки, завідувач;кандидат педагогічних наук, доцент

КІЩЕНКО Юлія Володимирівна,

Херсонський державний університет,

завідувач кафедри перекладознавства.


Провідна установа:

Житомирський державний університет

ім. Івана Франка, кафедра педагогіки,

Міністерство освіти і науки України, м. Житомир.

.

Захист відбудеться 27 квітня 2007 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України, 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А.

Автореферат розісланий 27 березня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.С. Снісаренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. українське суспільство проходить через смугу складних соціокультурних трансформацій, які вимагають формування нової парадигми підготовки та професійної діяльності вчителя. В останнє десятиріччя стало актуальним включення до змісту шкільної і педагогічної освіти іноземних мов, культурологічних знань, передусім, пов’язаних із розвитком української культури, мови, освіти тощо. Декларуються різні мотиви – національно-культурне відродження, регіоналізація освіти, полікультурна освіта, становлення відкритого суспільства, але загальна тенденція зводиться до культуроцентричного розвитку шкільної і педагогічної освіти. Водночас, перспективи професійної підготовки вчителів в Україні неможливо уявити без таких явищ, як глобалізація, інтеграція, „Болонський процес”, які виступають зовнішнім чинником сучасних і майбутніх змін.

Як відзначалося на ХХІ Всесвітньому конгресі товариств з порівняльної педагогіки, інтенсивне формування світової культури в умовах інформаційного суспільства спричиняє руйнацію традицій, зміну культурних стереотипів і зміщення акцентів у культурній ідентифікації особистості. Урізноманітнення й ускладнення соціокультурного життя в країнах Європейської спільноти зумовлює посилення уваги європейських учених до проблем соціокультурної підготовки вчителів, формування спільних підходів до професії вчителя в нових соціокультурних умовах, обґрунтування їхніх ключових компетентностей у контексті Лісабонської стратегії розвитку Європи до 2010 р. За їхніми висновками, аксіологічні засади європейської педагогічної освіти еволюціонують у бік зростання соціальних цінностей як пріоритетів суспільного розвитку в умовах інтеграції, накопичується досвід поєднання традиційності та інноваційності в підготовці вчителя, змінюються його функції не тільки в шкільному класі, а й суспільстві в цілому.

Це явище є характерним і для Великої Британії, активної учасниці процесів формування загальноєвропейського освітнього простору, яка має багату історію, культурні традиції та інноваційні надбання в галузі професійної підготовки вчителів початкової школи. Дослідження особливостей соціокультурної підготовки вчителів початкової школи Великої Британії в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. дасть можливість виявити та використати позитивні ідеї досвіду цієї країни для оновлення педагогічної освіти України і представлення її здобутків у європейському освітньому просторі. Адже в традиціях педагогічної освіти України завжди чільне місце належало цінностям соціального оточення, яке нині стрімко змінюється, набуває нових характеристик. Завдячуючи консерватизму освітньої сфери, збереглась соціокультурна спрямованість цілісної підготовки вчителя початкової школи, відображена в її цілепокладанні, змісті, формах, методах тощо, а також проходить стрижневою лінією крізь усі компоненти змісту освітньо-професійної програми в стандартах підготовки вчителя початкової школи: 1) гуманітарної і соціоекономічної; 2) природничонаукової; 3) професійної і практичної.

Система освіти Великої Британії постійно знаходилась у полі уваги вітчизняних науковців, які досліджують широке коло проблем: теорію і практику британської загальноосвітньої школи (М.О.Алексевич, О.В. Матвієнко, А.А.Сбруєва, М.П.Лещенко, О.І.Локшина), вищу і професійну освіту (Н.М.Бідюк, О.В.Глузман, О. Кузнецова), освіту дорослих (С.М.Коваленко). З поміж них чільне місце належить науковим дослідженням у галузі педагогічної освіти, які виконувалися переважно на матеріалах Англії й Уельсу і стосувалися особливостей професійної підготовки вчителів в умовах інтеграції (Л.П.Пуховська), стандартизації педагогічної освіти (Н.М.Авшенюк), формування педагогічної майстерності вчителів (Ю.В.Кіщенко), реформування вищої педагогічної освіти (А.В.Парінов), розвитку післядипломної педагогічної освіти (С.І.Синенко).

Останнім часом в Україні посилилась увага до вивчення європейського досвіду соціалізації шкільної і студентської молоді (Н.М.Лавриченко), етнопедагогічних традицій виховання (О.Й.Демченко, В.Г.Домніч, В.М.Махінов, Я.В.Полякова, М.І.Тадеєва, Т.А.Швець) та громадянського виховання учнів у різних країнах Західної Європи ( О.В.Бажановська). У своїх висновках і рекомендаціях щодо майбутніх досліджень автори наголошують на необхідності вивчення досвіду підготовки вчителів до виховання молоді в нових соціокультурних умовах розвитку шкільної і педагогічної освіти на Європейському континенті.

Актуальність завдань інтеграції системи педагогічної освіти України у європейський і світовий освітній простір, недостатня наукова розробка цих проблем та потреби оновлення сучасної практики професійної підготовки вчителів початкової школи зумовили вибір теми наукового дослідження „Соціокультурний компонент підготовки майбутніх вчителів початкової школи у Великій Британії”.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження є складовою комплексного дослідження відділу порівняльної професійної педагогіки і психології Інституту педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України „Професійний розвиток фахівців у різних освітніх системах: порівняльний аналіз” (РК 0102U000397) та Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України „Зміст і методичне забезпечення навчальних курсів з проблем євроінтеграції в системі ППО” (РК 0106U002460).

Тему дослідження затверджено вченою радою Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (протокол № 6 від 27 березня 2003 року) і узгоджено в Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 5 від 27 травня 2003 року).Об’єкт дослідження – система професійної підготовки вчителів початкової школи у Великій Британії.

Предмет дослідження – соціокультурна підготовка майбутніх учителів початкової школи у Великій Британії.

Мета дослідження: дослідити теорію і практику соціокультурної підготовки майбутніх учителів початкової школи у Великій Британії у контексті європейської інтеграції та окреслити перспективи впровадження позитивних ідей сучасного британського досвіду соціокультурної підготовки вчителів початкової школи в педагогічну освіту України.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка