Слов’янський державний педагогічний університет на правах рукопису Тищенко Катерина АнатоліївнаСторінка1/15
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису


Тищенко Катерина Анатоліївна
УДК 811.161.2 (09)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

В НАУКОВІЙ КОНЦЕПЦІЇ А.Ю.КРИМСЬКОГО

Спеціальність 10.02.01 – українська мова


Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Науковий керівник –

Глущенко Володимир Андрійович,

доктор філологічних наук, професор

Слов’янськ – 2006ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ...................................................................4

ВСТУП.....................................................................................................................5

РОЗДІЛ 1


ВИВЧЕННЯ ПРАЦЬ А.Ю.КРИМСЬКОГО В ЛІНГВІСТИЧНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. МЕТОД І НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ............................10

1.1. Вивчення праць А.Ю.Кримського в лінгвістичній історіографії.10

1.2. Метод дослідження...........................................................................20

1.3. Напрямки дослідження.....................................................................24

Висновки...................................................................................................28

РОЗДІЛ 2


МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ А.Ю.КРИМСЬКОГО....................................29

2.1. Лінгвоісторіографи про методологію досліджень А.Ю.Кримського………………………………………………………...29

2.2. Порівняльно-історичний та історичний методи в лінгвогенетичних дослідженнях.............................................................34

2.3. Методологічні засади наукових досліджень А.Ю.Кримського....44

Висновки...................................................................................................53

РОЗДІЛ 3


ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ А.Ю.КРИМСЬКОГО.............................................................................................55

3.1. Спільнослов’янська та «спільноруська» прамови в науковій концепції А.Ю.Кримського.....................................................................55

3.2. Утворення української мови в інтерпретації А.Ю.Кримського....71

3.3. Погляди А.Ю.Кримського на гіпотезу М.П.Погодіна – О.І.Соболевського….................................................................................78

Висновки..................................................................................................102

РОЗДІЛ 4


ІСТОРІЯ ФОНЕТИЧНИХ ЯВИЩ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПРАЦЯХ А.Ю.КРИМСЬКОГО...........................................................................................105

4.1. Вокалізм............................................................................................107

4.2. Консонантизм...................................................................................129

Висновки..................................................................................................148

РОЗДІЛ 5

ІСТОРІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПРАЦЯХ А.Ю.КРИМСЬКОГО...........................................................................................150

5.1. Іменник.............................................................................................152

5.2. Прикметник......................................................................................159

5.3. Дієслово............................................................................................165

Висновки..................................................................................................175

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....................................................................................177

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....................................................183


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
блр.

білоруська мова

д.-р.

давньоруська мова

псл.

праслов’янська мова

рос.

російська мова

сп.-сл.

спільнослов’янська мова

сп.-сх.-сл.

спільносхіднослов’янська мова

ст.-сл.

старослов’янська мова

сх.-сл.

східнослов’янські мови

укр.

українська мова

* * *відм.

відмінок

дав.

давальний відмінок

дієсл.

дієслово

зах. діал.

західні діалекти

зн.

знахідний відмінок

імен.

іменник

кл.

клична форма

літ.

літературна форма

мн.

множина

місц.

місцевий відмінок

наз.

називний відмінок

нак. сп.

наказовий спосіб

одн.

однина

ор.

орудний відмінок

ос.

особа

род.

родовий відмінок

ВСТУП

Ім’я Агатангела Юхимовича Кримського (1871 – 1942) – ученого-філолога, україніста і сходознавця, оригінального письменника і перекладача, передового громадського діяча – широко відоме не тільки в Україні, а й у наукових колах багатьох зарубіжних країн.

Науково-теоретична й організаторська діяльність А.Ю.Кримського є важливим і багатогранним джерелом історії українського народу, його науки і культури.

Праці А.Ю.Кримського посідають одне з найвизначніших місць у розвитку філологічної науки кінця XIX ст. – першої половини XX ст.

Мовознавець широкого профілю, А.Ю.Кримський інтенсивно працював над проблемами слов’янської філології, його цікавила українська граматика, лексикологія і лексикографія, діалектологія, український правопис, українське літературознавство, фольклористика та етнографія.

Наукова спадщина А.Ю.Кримського досліджена недостатньо. Але праці А.Ю.Кримського використовують сучасні лінгвісти під час історичного коментування явищ української фонетики і морфології.

Визначним явищем у галузі україністики кінця XIX ст. – початку XX ст. стала оригінальна праця А.Ю.Кримського «Украинская грамматика» [146], яка відзначається багатством матеріалу, цікавими спостереженнями, використанням багатьох історичних джерел, порівняннями фактів української мови з відповідними фактами слов’янських та інших індоєвропейських мов. У цій праці поєднані принципи теоретичного аналізу мовних явищ з історичним коментарем до фактів сучасної мови (фонетика, орфоепія, морфологія, правопис та ін.).

Відзначаючи, що «Украинская грамматика» А.Ю.Кримського не позбавлена деяких хиб і недоліків, відомі вчені (О.О.Шахматов, В.О.Розов та ін.) оцінили її як працю, що збагатила філологічну науку даними про українську мову й стала важливим посібником для середньої і вищої школи [215, с. 77; 277, с. 143-144]. На думку Є.К.Тимченка, зазначена праця А.Ю.Кримського «має в собі чимало цінного матеріалу, цікавих спостережень і догадів» [248, с. 20-21].

Пізніше в співавторстві з О.О.Шахматовим А.Ю.Кримський опублікував книгу «Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася» [140]. Збагатили філологічну науку й такі дослідження А.Ю.Кримського, як «Филология и погодинская гипотеза» [147], «Древнекиевский говор» [143], «Історія української мови» [137].

Вивчаючи спадщину цього видатного вченого, лінгвоісторіографи приділяли значну увагу питанням історичної фонетики, граматики, розвитку української мови та її діалектів у працях А.Ю.Кримського (М.А.Жовтобрюх, В.М.Русанівський, Т.О.Гаврилова та ін.). Крім того, ґрунтовний аналіз наукової діяльності А.Ю.Кримського здійснив В.А.Глущенко в монографії «Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і pp. ХІХ ст. – 20-і pp. ХХ ст.)». Щодо питання історії української мови в концепції А.Ю.Кримського, то повністю воно не розкрите.Актуальність теми зумовлена необхідністю всебічного й об’єктивного висвітлення питання про історію української мови в науковій концепції А.Ю.Кримського (це питання розроблене недостатньо), значущістю внеску видатного представника українського мовознавства в розвиток україністики.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є частиною фундаментальної наукової роботи кафедри загального та російського мовознавства і теорії та історії літератури Слов’янського державного педагогічного університету «Методологічні аспекти історіографії українського і російського порівняльно-історичного мовознавства», затвердженої Міністерством освіти і науки України та зареєстрованої в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації під номером 0106U001359 (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В.А.Глущенко). Тема дисертації затверджена на засіданні бюро Наукової ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України (протокол № 5 від 25 грудня 2003 р.).

Мета дослідження полягає в усебічному розкритті теоретичних положень А.Ю.Кримського, на яких ґрунтується його дослідження з історії української мови. Праці А.Ю.Кримського буде розглянуто в широкому контексті мовознавства XIX – XX ст.ст.

Досягнення цієї мети передбачає розв'язання таких основних завдань:

1) розкрити особливості методології досліджень А.Ю.Кримського;

2) визначити джерела вивчення мовної історії в інтерпретації вченого;

3) проаналізувати праці А.Ю.Кримського з історичної фонетики і морфології української мови, а також із проблеми східнослов’янського глотогенезу;

4) дослідити питання походження української мови, розвитку її фонетичної та морфологічної систем у науковій концепції А.Ю.Кримського максимально повно й об’єктивно, з урахуванням еволюції поглядів ученого на різні аспекти розглянутих проблем;

5) показати те нове, що було внесене цим ученим у вивчення історії української мови;

6) виявити, які положення А.Ю.Кримського зберегли свою значущість для мовознавства XX – XXI ст.ст.Об’єктом дослідження є сукупність наукових текстів, розглянутих у лінгвоісторіографічному аспекті. Це праці з історичної фонетики і морфології української мови, з проблеми східнослов'янського глотогенезу, автором яких є А.Ю.Кримський. Залучені також монографії, статті, навчальні посібники, рецензії, рукописи відомих українських і російських мовознавців XIX ст. – 30-х рр. XX ст. та деяких учених інших країн.

Предметом дослідження є вивчення теоретичних тверджень А.Ю.Кримського щодо питань історії української мови в контексті компаративістики 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст.

Методи дослідження. Методологія дослідження ґрунтується на принципі історизму. Загальну оцінку надаємо залежно від того, що нового вніс А.Ю.Кримський у науку порівняно зі своїми попередниками та яке значення мали його праці для свого часу, а не з погляду сучасного рівня знань. Отже, поставлені в дослідженні завдання розв’язуються за допомогою актуалістичного методу, який є загальнонауковим методом теоретичного рівня наукового пізнання. Він знаходить застосування в історіографії будь-якої науки, зокрема в історіографії мовознавства.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що питання вивчення історії української мови в концепції А.Ю.Кримського вперше виступає як предмет спеціального монографічного дослідження. Це зумовило необхідність теоретичного обґрунтування цієї проблеми. У дисертації розглянуто значну кількість наукових праць (305), зокрема й маловідомих, з урахуванням еволюції поглядів ученого на різні аспекти порушеної проблеми. Набуло подальшого розвитку питання про визначення пріоритетного джерела вивчення історії мови в лінгвістичних дослідженнях А.Ю.Кримського. Розкрито особливості методології вченого. Вивчено погляди мовознавця на проблему східнослов’янського глотогенезу. Уперше всебічно досліджено полеміку А.Ю.Кримського та О.І.Соболевського, пов’язану з питанням походження української мови. Виявлено, які твердження А.Ю.Кримського є перспективними для мовознавства ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертації сприятимуть розв’язанню методологічних проблем історіографії компаративістики. Здобуті результати можуть бути використані у викладанні курсів історії лінгвістичних учень, вступу до мовознавства, української діалектології, історичної граматики української мови, а також у культурно-просвітній роботі.

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження одержані дисертантом самостійно. У спільній з О.М.Голуб (здобувачем наукового ступеня кандидата філологічних наук) статті «Проблема хронологізації мовних явищ в українській компаративістиці кінця ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст.» здобувачеві належить виклад позицій А.Ю.Кримського щодо формування української мови, а також висвітлення внеску вченого в розв’язання проблеми східнослов’янського глотогенезу.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації було обговорено на засіданнях кафедри загального та російського мовознавства і теорії та історії літератури Слов’янського державного педагогічного університету (2002 – 2006 рр.), а також на щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів Слов’янського державного педагогічного університету (2002 – 2005 рр.). За темою дослідження прочитані доповіді на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Лексико-граматичні інновації в слов’янських мовах» (Дніпропетровськ, 2005), на Міжнародній науково-практичній конференції «Білорусько-російсько-польське зіставне мовознавство, літературознавство, культурологія» (Вітебськ, 2006), на Міжнародній науково-практичній конференції «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення» (Горлівка, 2006) і на ІІІ Міжнародній конференції, присвяченій Європейському Дню мов (Луганськ, 2006).

Публікації. Основні результати дисертації відбито у 10 публікаціях, зокрема в 7 статтях, уміщених у фахових виданнях України.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка