Систематизований бюлетень нових надходженьСторінка1/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.43 Mb.
  1   2   3   4
СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
(березень–квітень 2014 р.)

ЗМІСТ


Дисертації та автореферати дисертацій 2

Юридичні науки 2

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 2

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 3

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 4

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право 5

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 6

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 6

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 6

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 8

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 10

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура 11

12.00.11 Міжнародне право 11

12.00.12 Філософія права 11

Політичні науки 12

23.00.02 Механізм державного управління 12

Державне управління 12

25.00.02 Механізм державного управління 12

Наукові та навчальні видання 12

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 12

Науково-дослідницька робота 12

Юридична освіта 14

Теорія держави і права 14

Історія держави і права 14

Конституційне право 14

Адміністративне право 15

Фінансове право 16

Медичне право 16

Право інтелектуальної власності 16

Господарське право 18

Земельне право 18

Екологічне право 18

Трудове право 19

Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право 19

Система судових органів, органів прокуратури 19

Цивільний процес 19

Кримінальний процес 20

Криміналістика 20

Правова статистика 20

Держава і право зарубіжних країн 21

Медицина 21

Історія 21

Економіка 21

Політика 22

Наукова інформація та документація 22

Освіта. Педагогіка 22

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 23

Художня література (твори) 23

Релігієзнавство 23

Філософія 23

Психологія 24

Довідкові видання 24

Бібліографічні видання 24

Електронні ресурси 24

Умовні позначення місця знаходження
хр – книгосховище

н/аб – абонемент наукової літератури

студ/аб – студентський абонемент

ДБВ – науково–бібліографічний відділ

ч. з. № 1 – читальний зал № 1

ч. з. № 2 – читальний зал № 2

з/п – зал періодики

філ. № 1 – філія № 1 (вул. Динамівська, 4)

філ. № 2 – філія № 2 (вул. Пушкінська, 106)

код. – інформаційно–кодифікаційний відділ

ВРК – відділ рідкісних видань (вул. Пушкінська, 70)

навч. від. – навчальний відділ

Крим. ф–т – Кримський юридичний інститут

Полт. ф–т – Полтавський юридичний інститут

Укладач В. В. Брагінська, завідуючий сектором науково-бібліографічного відділу

т. 704–92–53 (внутрішній т. 2–53)

Дисертації та автореферати дисертацій


ВРК

Юридичні науки

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


(12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве)

Абакумова Е. В. Правовое положение евреев в Российской империи в конце XVIII – начале XIX века : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Е. В. Абакумова ; рук. работы Т. Е. Новицкая ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2014. – 24 с.Арнаутова Л. М. Правове забезпечення інформаційної політики сучасної України в аспекті процесів європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Л. М. Арнаутова ; кер. роботи О. В. Зайчук ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2014. – 20 с.

Богатир В. В. Правові засади організації та діяльності комерційних судів Таврійської губернії (1819–1898 роки) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. В. Богатир ; кер. роботи О. В. Зайчук ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2014. – 20 с.

Васильева Н. В. Юридические и неюридические средства в системе правового регулирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. В. Васильева ; рук. работы А. П. Спиридонов ; Омск. акад. МВД РФ, Барнаул. юрид. ин-т МВД России. – Омск : [б. и.], 2014. – 23 с.

Григоренко І. А. Правоохоронна діяльність в Україні та Німеччині (порівняльно-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / І. А. Григоренко ; кер. роботи С. Д. Гусарєв ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2014. – 19 с.

Дубов Г. О. Становлення методології юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Г. О. Дубов ; кер. роботи І. А. Безклубий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2014. – 16 с.

Дьомкіна Г. С. Правове регулювання у сфері легалізації документів (теретико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Г. С. Дьомкіна ; кер. роботи: О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко, Е. П. Іванченко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2014. – 20 с.

Купалова Т. Ю. Внутригосударственный и международный правовой опыт: проблемы интеграции и адаптации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Т. Ю. Купалова ; рук. работы Н. И. Матузов ; Саратов. гос. юрид. акад., Пензен. гос. ун-т. – Саратов, 2014. – 26 с.

Максимов Р. А. Механизм действия права в чрезвычайных ситуациях (общетеоретический аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р. А. Максимов ; рук. работы А. А. Фомин ; Пензен. гос. ун-т, Тольяттин. гос. ун-т. – Саратов, 2014. – 31 с.

Мельник О. Г. Теоретичні засади правовідносин в сфері реалізації судової влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. Г. Мельник ; кер. роботи В. В. Ладиченко ; Запоріз. нац. ун-т. – К., 2014. – 19 с.

Награбова Л. В. Деонтологічна концепція Дж. Бентама : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Л. В. Награбова ; кер. роботи Є. О. Гіда ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2014. – 18 с.

Севрюков Д. Г. Еволюція соціальної держави у Західній Європі: історико-теоретичні аспекти : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Д. Г. Севрюков ; наук. конс. О. Г. Мурашин ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2014. – 37 с.

Серегин А. В. Форма государственного правления (вопросы теории) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / А. В. Серегин ; науч. конс. И. А. Иванников ; Юж. федер. ун-т, Воронеж. гос. ун-т. – Ростов н/Д., 2014. – 56 с.

Цимбал В. О. Організаційно-правові засади діяльності народного комісаріату фінансів УСРР (1919–1936 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. О. Цимбал ; кер. роботи Б. І. Андрусишин ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2014. – 19 с.

Шубенкова К. В. Теоретико-правовые концепции А. С. Пиголкина : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / К. В. Шубенкова ; рук. работы В. А. Летяев ; Волгоград. гос. ун-т, Рос. акад. народ. хозяйства и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – Саратов, 2014. – 30 с.

Яковюк І. В. Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / І. В. Яковюк ; наук. конс. О. В. Петришин ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 474 с.

Яковюк І. В. Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01, 12.00.11 / І. В. Яковюк ; наук. конс. О. В. Петришин ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2014. – 40 с.

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право


(12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право)

Бондарчук І. В. Конституційно-правові основи легалізації громадських організацій і політичних партій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / І. В. Бондарчук ; кер. роботи Л. І. Летнянчин ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2014. – 20 с.

Бондарчук І. В. Конституційно-правові основи легалізації громадських організацій і політичних партій в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / І. В. Бондарчук ; наук. кер. Л. І. Летнянчин ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 227 с.

Губин М. Ю. Становление и развитие идеи светского государства в России: конституционно-правовой аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / М. Ю. Губин ; рук. работы Е. В. Кукушкин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2014. – 37 с.

Гультай М. М. Інститут конституційної скарги: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / М. М. Гультай ; наук. конс. О. В. Петришин ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2014. – 41 с.

Гультай М. М. Інститут конституційної скарги: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / М. М. Гультай ; наук. конс. О. В. Петришин ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 467 с.

Дубессан Р. Х. Д. Реформа государственно-территориального устройства Республики Ирак в ХХІ веке: проблемы теории и практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Р. Х. Д. Дубессан ; рук. работы Т. Д. Зражевская ; Воронеж. гос. ун-т, Рос. акад. правосудия. – М., 2014. – 24 с.

Короткова М. В. Конституционные основы взаимодействия органов публичной власти Российской Федерации и гражданина в информационной сфере : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / М. В. Короткова ; рук. работы В. Т. Кабышев ; Сарат. гос. юрид. акад., Воронеж. гос. ун-т. – Саратов, 2014. – 26 с.

Кудрявцева О. М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. М. Кудрявцева ; кер. роботи О. С. Лотюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2014. – 20 с.

Литвинов О. М. Республіканська форма правління як засада конституційного ладу України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. М. Литвинов ; наук. кер. Ю. Г. Барабаш ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 198 с.

Литвнов О. М. Республіканська форма правління як засада конституційного ладу України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. М. Литвнов ; кер. роботи Ю. Г. Барабаш ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2014. – 20 с.

Мацюк А. А. Народовладдя як конституційна основа формування, організації та здійснення влади в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / А. А. Мацюк ; кер. роботи О. Л. Копиленко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2014. – 21 с.

Петрецька Н. І. Конституційно-правовий статус окремих учасників навчально-виховного процесу в галузі вищої освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Н. І. Петрецька ; кер. роботи Ю. М. Бисага ; Ужгород. нац. ун-т. – К., 2014. – 20 с.

Ситник, Ю. М. Конституційне право громадян України на свободу об'єднання в політичні партії та його забезпечення в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ю. М. Ситник ; кер. роботи А. Ю. Олійник ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2014. – 20 с.

Словська І. Є. Верховна Рада України в системі вітчизняного парламентаризму: конституційно-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / І. Є. Словська ; наук. конс. О. Ф. Фрицький ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – К., 2014. – 47 с.

Стрільчук В. А. Строки в конституційному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право / В. А. Стрільчук ; кер. роботи Ю. С. Шемчушенко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2014. – 20 с.

Шелевер Н. В. Поняття та види імунітету в конституційному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Н. В. Шелевер ; кер. роботи О. Я. Рогач ; Ужгород. нац. ун-т. – К., 2014. – 20 с.

Щербанюк О. В. Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / О. В. Щербанюк ; наук. конс. А. О. Селіванов ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – К., 2014. – 35 с.

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


(12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право)

Айзетуллова Н. А. Система правовых стимулов и правовых органичений инвестиционной деятельности в сфере предпринимательства: цивилистическое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Н. А. Айзетуллова ; рук. работы А. В. Михайлов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Рос. акад. правосудия. – Казань, 2014. – 28 с.Бойко Н. М. Правове регулювання договору позички : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Н. М. Бойко ; кер. роботи В. А. Васильєва ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – К., 2014. – 21 с.

Владимирова М. О. Медиативное соглашение в системе гражданско-правового регулирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. О. Владимирова ; рук. работы В. А. Хохлов ; Самар. гос. эконом. ун-т, Сарат. гос. юрид. акад. – Казань, 2014. – 27 с.

Гетманцев М. О. Речові докази в цивільному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. О. Гетманцев ; кер. роботи Ю. В. Білоусов ; НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України. – К., 2014. – 20 с.

Єгоричева О. Ю. Цивільно-правова відповідальність за продаж споживачам товарів неналежної якості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. Ю. Єгоричева ; кер. роботи О. В. Дзера ; НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України. – К., 2014. – 20 с.

Іванова С. М. Визнання недійсним правочину як спосіб захисту цивільних прав та інтересів за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. М. Іванова ; кер. роботи А. Б. Гриняк ; НДІ приватн. права і підприємництва НАПрН України. – К., 2014. – 19 с.

Ильичев П. А. Исковая давность. Проблемы теории и правоприменительной практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / П. А. Ильичев ; рук. работы А. И. Масляев ; Моск. гос. юрид. акад., Фин. ун-т при Правительстве Российской Федерации. – М., 2014. – 33 с.

Кармаза О. О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / О. О. Кармаза ; наук. конс. С. Я. Фурса ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2014. – 36 с.

Карнаух Т. П. Особисті немайнові права юридичних осіб у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т. П. Карнаух ; кер. роботи Р. О. Стефанчук ; Хмельниц. ун-т упр. та права. – К., 2014. – 19 с.

Коренга Ю. В. Договір сурогатного материнства в сімейному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. В. Коренга ; кер. роботи А. Б. Гриняк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – К., 2014. – 20 с.

Кріцак Ю. О. Здійснення суб'єктивного авторського права на літературний твір : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. О. Кріцак ; кер. роботи Є. О. Мічурін ; НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України. – К., 2014. – 20 с.

Мазіна О. О. Контрафакція як дії, що порушують авторські права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. О. Мазіна ; кер. роботи О. І. Харитонова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2014. – 19 с.

Махінчук В. М. Теоретичні засади приватноправового регулювання підприємницьких відносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / В. М. Махінчук ; наук. конс. О. Д. Крупчан ; НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України. – К., 2014. – 40 с.

Нечипуренко М. О. Договір на проведення оцінки майна (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. О. Нечипуренко ; кер. роботи А. Б. Гриняк ; Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва НАПрН України. – К. : [б. в.], 2014. – 20 с

Нуруллина Р. Т. Гражданско-правовой режим антиквариата : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Р. Т. Нуруллина ; рук. работы К. М. Арсланов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Рос. прав. акад. М-ва юстиции Рос. Федерации. – Казань, 2014. – 24 с.

Падун Р. В. Визнання права як спосіб захисту цивільних прав та інтересів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Р. В. Падун ; кер. роботи І. С. Тімуш ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 18 с.

Петровський А. В. Процесуальні особливості розгляду та вирішення цивільних справ про визнання правочинів недійсними : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / А. В. Петровський ; кер. роботи С. І. Чорнооченко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 18 с.

Радкевич О. П. Цивільно-правова охорона і захист персональної інформації в мережі Інтернет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. П. Радкевич ; кер. роботи Ю. О. Заіка ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 20 с.

Резнік Г. О. Особисті немайнові права дитини (цивільно-правовий та сімейно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Г. О. Резнік ; кер. роботи О. Д. Крупчан ; НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України. – К., 2014. – 20 с.

Садикова Я. М. Предмет доказування у справах про захист авторських та суміжних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Я. М. Садикова ; кер. роботи В. А. Кройтор ; офіц. опон.: М. М. Ясинок, А. Г. Дідук ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2014. – 20 с.

Семочкина М. А. Инвестиционная деятельность с участием иностранных инвесторов в Российской Федерации (правовой аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. А. Семочкина ; рук. работы А. А. Спектор ; Моск. гос. юрид. акад., Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М., 2014. – 29 с.

Суха Ю. С. Цивільно-правові договори у сфері професійного спорту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. С. Суха ; кер. роботи Є. О. Харитонов ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2014. – 20 с.

Сущ О. П. Правове регулювання корпоративного інвестування: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. П. Сущ ; кер. роботи Ю. М. Жорнокуй ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2014. – 20 с.

Ткач І. В. Держава Україна як суб'єкт недоговірних зобов'язань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / І. В. Ткач ; кер. роботи З. В. Ромовська ; НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України. – К., 2014. – 20 с.

Трут Д. В. Цивільно-правові зобов'язання з множинністю осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Д. В. Трут ; кер. роботи В. Л. Мусіяка ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 20 с.

Яценко Н. Г. Правовий статус суду в цивільному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Н. Г. Яценко ; кер. роботи Ю. Д. Притика ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2014. – 20 с.

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право


Кучер О. С. Правове забезпечення планування господарської діяльності в КНР : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / О. С. Кучер ; кер. роботи В. А. Устименко ; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. – Донецьк, 2014. – 19 с.

Морозов Г. В. Правове регулювання ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Г. В. Морозов ; кер. роботи Д. В. Задихайло ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2014. – 19 с.

Морозов Г. В. Правове регулювання ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Г. В. Морозов ; наук. кер. Д. В. Задихайло ; НУ ЮАУ. – Х. : б. в., 2013. – 214 с.

Олефір А. О. Господарсько-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров'я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / А. О. Олефір ; кер. роботи В. М. Пашков ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2014. – 27 с.

Олефір А. О. Господарсько-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров'я : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / А. О. Олефір ; наук. кер. В. М. Пашков ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 235 с.

Панкратова В. И. Правовой режим единого казначейского счета бюджета в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / В. И. Панкратова ; рук. работы Р. Е. Артюхин ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. эконом.", Саратов. гос. юрид. акад. – М., 2014. – 24 с.

Пауль А. Г. Доходы бюджетов (бюджетно-правовое исследование) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / А. Г. Пауль ; науч. конс. М. В. Сенцова ; Воронеж. гос. ун-т, Рос. акад. правосудия. – Воронеж, 2014. – 48 с.

Семенишин А. В. Господарсько-правове забезпечення функціонування оборонно-промислового комплексу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 ; кер. роботи Д. В. Задихайло ; офіц. опон.: О. П. Подцерковний, І. Б. Чайкін ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2014. – 20 с.

Семенишин А. В. Господарсько-правове забезпечення функціонування оборонно-промислового комплексу в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / А. В. Семенишин ; наук. кер. Д. В. Задихайло ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 219 с.

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення


(12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения)

Гаєвая О. В. Державне регулювання оплати праці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. В. Гаєвая ; наук. кер. О. М. Ярошенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 209 с.

Гаєвая О. В. Державне регулювання оплати праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. В. Гаєвая ; кер. роботи О. М. Ярошенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2014. – 19 с.

Караченцев С. Ю. Правове регулювання розслідування професійних захворювань : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / С. Ю. Караченцев ; наук. кер. В. В. Жернаков ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 185 с.

Караченцев С. Ю. Правове регулювання розслідування професійних захворювань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / С. Ю. Караченцев ; кер. роботи В. В. Жернаков ; офіц. опон.: М. І. Іншин, Л. П. Амелічева ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2014. – 18 с.

Самарина О. А. Российское законодательство о социальном обеспечении и роль в его развитии конституционного (уставного) правосудия : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. А. Самарина ; рук. работы Ю. В. Васильева ; Перм. гос. нац. исслед. ун-т, Урал. гос. юрид. акад. – Пермь, 2014. – 26 с.

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право


(12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право)

Дивоняк І. Я. Правовий режим використання та охорони земель енергетики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / І. Я. Дивоняк ; кер. роботи В. Д. Басай ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – К., 2014. – 19 с.

Кондратенко Ю. В. Правове регулювання використання земель для містобудівних потреб в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ю. В. Кондратенко ; кер. роботи І. І. Каракаш ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – К., 2014. – 21 с.

Семчик О. В. Механізм реалізації права на землі залізничного транспорту України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. В. Семчик ; кер. роботи В. І. Курило ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – К., 2014. – 18 с.

Хотько А. В. Принцип платности землепользования – реализация в земельном законодательстве и правоприменительной практике : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / А. В. Хотько ; рук. работы И. О. Краснова ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2014. – 19 с.

Чернобай Е. Ю. Правовой режим земель полосы отвода железных дорог : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Е. Ю. Чернобай ; рук. работы Н. А. Духно ; офиц. оппон.: А. Е. Черноморец, Г. Л. Землякова ; Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ), Сарат. гос. юрид. акад. – М., 2014. – 27 с.

Чопик О. П. Правовий режим земель лісогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. П. Чопик ; кер. роботи В. І. Федорович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Х., 2014. – 20 с.

Чопик О. П. Правовий режим земель лісогосподарського призначення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. П. Чопик ; кер. роботи В. І. Федорович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – 182 с.

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


(12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право)

Білецька Г. М. Правове регулювання плати на землю в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Г. М. Білецька ; кер. роботи М. В. Коваль ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2014. – 20 с.

Білик В. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. О. Білик ; кер. роботи О. Є. Користін ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 20 с.

Бабич В. Л. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства України про військовий обов'язок і військову службу військовозобов'язаними та призовниками : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. Л. Бабич ; кер. роботи О. П. Савчук ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2014. – 20 с.

Березан В. М. Адміністративно-правове забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки під час проведення масових заходів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. М. Березан ; кер. роботи М. Н. Курко ; МАУП. – К., 2014. – 21 с.

Браславський Р. Г. Правове регулювання процедур виконання податкового обов'язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Р. Г. Браславський ; кер. роботи О. А. Лукашев ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – К., 2014. – 20 с.

Грідін О. В. Адміністративно-правовий статус Служби безпеки України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Грідін ; кер. роботи: В. К. Шкарупа, Ю. В. Делія ; Донец. юрид. ін-т МВС України. – К., 2014. – 20 с.

Делія Ю. В. Адміністративно-правові аспекти нормотворчості публічної адміністрації в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ю. В. Делія ; наук. конс. В. І. Курило ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – К., 2014. – 35 с.

Джабурія О. В. Компетенція адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Джабурія ; кер. роботи С. В. Ківалов ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2014. – 22 с.

Дорошенко Д. П. Система фінансового законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Д. П. Дорошенко ; кер. роботи І. Є. Криницький ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – К., 2014. – 20 с.

Закриницька В. О. Адміністративно-правові засади управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. О. Закриницька ; кер. роботи Н. П. Матюхіна ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2014. – 20 с.

Закриницька В. О. Адміністративно-правові засади управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. О. Закриницька ; кер. роботи Н. П. Матюхіна ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 210 с.

Кідалов С. О. Організаційно-правові засади діяльності органів охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. О. Кідалов ; кер. роботи В. І.Курило ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – К., 2014. – 20 с.

Калиновська Л. В. Правове регулювання обліку платників податків в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. В. Калиновська ; кер. роботи О. А. Лукашев ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Калиновська Л. В. Правове регулювання обліку платників податків в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. В. Калиновська ; кер. роботи О. А. Лукашев ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 211 с.

Колосовський Є. Ю. Адміністративна відповідальність неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. Ю. Колосовський ; кер. роботи М. В. Коваль ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2014. – 19 с.

Коротких А. Ю. Адміністративно-юрисдикційна діяльність адміністративного суду в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. Ю. Коротких ; кер. роботи І. С. Кравченко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – К., 2014. – 19 с.

Котович І. О. Касаційний перегляд судових рішень як інститут адміністративно-процесуального права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. О. Котович ; кер. роботи Л. І. Миськів ; Київ. міжнар. ун-т. – К., 2014. – 19 с.

Кучерук К. О. Адміністративно-правове регулювання права громадян на засоби самооборони : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / К. О. Кучерук ; рук. работы С. Ф. Константінов ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 21 с.

Лактіонов Д. В. Вплив інформації, що надається ЗМІ, на скоєння проступків дітьми: адміністративно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Д. В. Лактіонов ; кер. роботи В. Д. Сущенко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 20 с.

Лакушева Є. В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Лакушева ; кер. роботи О. А. Лукашев ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – К., 2014. – 20 с.

Лещенко О. В. Національний банк України як суб'єкт фінансово-правового регулювання грошового обігу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Лещенко ; кер. роботи Т. А. Латковська ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2014. – 20 с.

Маринчак Н. Є. Забезпечувальні заходи в податковому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Н. Є. Маринчак ; кер. роботи О. А. Лукашев ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – К., 2014. – 20 с.

Марчук М. П. Публічне адміністрування телебачення і радіомовлення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. П. Марчук ; кер. роботи О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 18 с.

Миронюк Р. В. Суб'єкти адміністративно-деліктного процесу : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Р. В. Миронюк ; наук. конс. Д. В. Приймаченко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – К., 2014. – 40 с.

Ніщимна С. О. Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері : автореф. дис. ... д–ра юрид. наук : 12.00.07 / С. О. Ніщимна ; наук. конс. Л. К. Воронова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2014. – 39 с.

Острівна Л. В. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в аудиторській діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. В. Острівна ; кер. роботи О. Є. Користін ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 20 с.

Плотнікова М. В. Правові акти Національного банку України як засіб державного регулювання діяльності банків в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. В. Плотнікова ; кер. роботи В. Д. Чернадчук ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2014. – 20 с.

Подоляка С. А. Адміністративні процедури прокурорської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. А. Подоляка ; кер. роботи О. Н. Ярмиш ; МАУП. – К., 2014. – 20 с.

Попова О. О. Адміністративно–правові засади надання органами внутрішніх справ адміністративних послуг у сфері обігу зброї : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. О. Попова ; кер. роботи М. Г. Вербенський ; ДНІ МВС України. – К., 2014. – 21 с.

Рамазанова У. В. Адміністративно-правовий статус громадських об'єднань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / У. В. Рамазанова ; кер. роботи Ю. В. Іщенко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 18 с.

Савон Т. М. Особливості провадження в адміністративному судочинстві України за відсутності сторін та третіх осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Т. М. Савон ; кер. роботи В. І. Книш ; МАУП. – К., 2014. – 19 с.

Собчук Ю. Г. Організаційно-правові засади регулювання відносин неплатоспроможності банків в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. Г. Собчук ; кер. роботи В. Д. Чернадчук ; Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. – К., 2014. – 20 с.

Солнцева Х. В. Адміністративна юрисдикція органів управління освітньою діяльністю в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Х. В. Солнцева ; кер. роботи Р. В. Шаповал ; МАУП. – К., 2014. – 20 с.

Сторожук О. Р. Організаційно-правові засади проходження дипломатичними працівниками дипломатичної служби : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. Р. Сторожук ; кер. роботи В. В. Ладиченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2014. – 22 с.

Фролков М. В. Адміністративно-правове забезпечення захисту прав споживачів у сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. В. Фролков ; кер. роботи О. М. Обушенко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – К. 2014. – 19 с.

Цвіркун Ю. І. Адміністративно-правове регулювання діяльності головуючого у судовому адміністративному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. І. Цвіркун ; кер. роботи О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 18 с.

Чмелюк В. В. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності місцевих органів виконавчої влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. В. Чмелюк ; кер. роботи О. В. Литвин ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2014. – 19 с.

Шамрай І. В. Реалізація принципу гуманізму в адміністративній діяльності міліції України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. В. Шамрай ; кер. роботи Т. О. Проценко ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2014. – 21 с.

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


(12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)

Ігнатов О. М. Теоретичні та прикладні проблеми протидії загальнокримінальній насильницькій злочинності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / О. М. Ігнатов ; наук. конс. О. М. Бандурка ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2014. – 36 с.

Бондаренко В. Е. Основание уголовно-правовой охраны и ее прекращение : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. Е. Бондаренко ; рук. работы Б. Т. Разгильдиев ; Сарат. гос. юрид. акад., Волгоград. акад. МВД РФ. – Саратов, 2014. – 30 с.

Гладкова Є. О. Кримінологічний аналіз і запобігання насильницьким злочинам проти працівників органів внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Є. О. Гладкова ; кер. роботи А. Б. Блага ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2014. – 18 с.

Егиазарян Н. А. Преступления против порядка управления в уголовном праве Армении и России (сравнительно-правовое исследование) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н. А. Егиазарян ; рук. работы А. И. Чучаев ; Моск. гос. юрид. акад., Владимир. гос. ун-т им. Столетовых. – М., 2014. – 27 с.

Жданова І. Є. Фізичний або психологічний примус як обставина, що виключає злочинне діяння : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / І. Є. Жданова ; кер. роботи П. А. Воробей ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 20 с.

Закаляпина Л. А. Предупреждение преступности в городах-курортах России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Л. А. Закаляпина ; рук. работы В. Н. Орлов ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2014. – 31 с.

Захарчук В. М. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. М. Захарчук ; кер. роботи В. К. Грищук ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2014. – 18 с.

Искалиев Р. Г. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Р. Г. Искалиев ; рук. работы Н. А. Лопашенко ; Сарат. гос. юрид. акад. – Саратов, 2014. – 24 с.

Ковалевська Є. С. Кримінально-правова охорона військового майна за статтями 411 та 412 Кримінального кодексу України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Є. С. Ковалевська ; кер. роботи М. І. Карпенко ; Нац. акад. упр. – Запоріжжя, 2014. – 20 с.

Коротюк О. В. Нотаріус як спеціальний суб'єкт злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Коротюк ; кер. роботи Є. В. Фесенко ; Акад. адвокатури України. – К., 2014. – 17 с.

Кричківський О. М. Конкуренція кримінально-правових норм при призначенні покарань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. М. Кричківський ; кер. роботи В. М. Василаш. – Запоріжжя, 2014. – 20 с.

Курилюк Ю. Б. Кримінальна відповідальність за порушення правил несення прикордонної служби : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. Б. Курилюк ; кер. роботи М. І. Карпенко ; Нац. акад. упр. – Запоріжжя, 2014. – 20 с.

Марисюк К. Б. Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / К. Б. Марисюк ; наук. конс. П. Л. Фріс ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Х., 2014. – 36 с.

Назаренко Д. О. Фонові для злочинності явища: феномен, детермінація та протидія : автореф. дис. ... д–ра юрид. наук : 12.00.08 / Д. О. Назаренко ; наук. конс. О. М. Литвинов ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2014. – 32 с.

Ниценко Р. А. Назначение наказания: обязательные смягчение и усиление : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Р. А. Ниценко ; рук. работы А. И. Рарог ; Моск. гос. юрид. ун-т, Москов. гос. лингвист. ун-т. – М., 2014. – 32 с.

Островський О. С. Кримінальна відповідальність за порушення права людини на свободу віросповідання за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. С. Островський ; кер. роботи С. Я. Лихова ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2014. – 18 с.

Перепелиця Д. І. Призонізація в механізмі криміногенної детермінації: характеристика та протидія : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Д. І. Перепелиця ; кер. роботи О. М. Литвинов ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2014. – 18 с.

Полтава К. О. Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов'язані із загибеллю людей або із тяжкими тілесними ушкодженнями, в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / К. О. Полтава ; кер. роботи В. В. Голіна ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2014. – 20 с.

Притула В. В. Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. В. Притула ; кер. роботи О. О. Житний ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2014. – 18 с.

Симонов А. Г. Уголовно-правовая охрана лесной и иной растительности от уничтожения или повреждения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. Г. Симонов ; рук. работы Э. Н. Жевлаков ; Моск. гос. юрид. акад., Рос. акад. правосудия. – М., 2014. – 27 с.

Скрекля Л. І. Жорстокість як наскрізне кримінально-правове поняття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Л. І. Скрекля ; кер. роботи В. О. Навроцький ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2014. – 18 с.

Снісаренко К. С. Кримінологічний аналіз і запобігання заняття проституцією : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / К. С. Снісаренко ; кер. роботи О. О. Житний ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2014. – 18 с.

Степаненко Д. Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Д. Ю. Степаненко ; кер. роботи О. О. Дудоров ; Луган. держ. ун-т внутр. справ. – К., 2014. – 20 с.

Усов Д. С. Кримінально-правова характеристика розголошення державної таємниці (ст. 328 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Д. С. Усов ; кер. роботи О. М. Литвинов ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2014. – 18 с.

Щербина О. В. Режим виконання і відбування покарань у виправних установах Державної пенітенціарної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Щербина ; кер. роботи І. Г. Богатирьов ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Х., 2014. – 18 с.

Яковець І. С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / І. С. Яковець ; наук. конс. А. Х. Степанюк ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Х., 2014. – 36 с.

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


(12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность ; оперативнорозыскная деятельность)

Атощук А. О. Початковий етап розслідування вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. О. Атощук ; кер. роботи А. В. Іщенко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 18 с.Басиста І. В. Правові основи прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / І. В. Басиста ; наук. конс. В. І. Галаган ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя, 2014. – 40 с.

Бондаренко Я. С. Касаційна перевірка судових рішень, прийнятих під час досудового розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Я. С. Бондаренко ; кер. роботи О. В. Шпотаківська ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 19 с.

Гречаная И. В. Судебное разбирательство в отношении несовершеннолетних : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / И. В. Гречаная ; рук. работы Л. Н. Масленникова ; Моск. гос. юрид. акад, Рос. акад. правосудия. – М., 2014. – 32 с.

Дехтяр О. Г. Засада безпосередності дослідження показань, речей і документів та її реалізація у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. Г. Дехтяр ; кер. роботи В. Д. Басай ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2014. – 20 с.

Жердев П. А. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / П. А. Жердев ; рук. работы Н. Е. Мерецкий ; Дальневост. юрид. ин-т МВД России, Москов. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – Краснодар, 2014. – 26 с.

Жупіна О. С. Розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов'язків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. С. Жупіна ; кер. роботи В. І. Бояров ; Запоріз. нац. ун-т. – К., 2014. – 19 с.

Завада С. В. Відсторонення від посади як захід кримінально-процесуального примусу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С.В. Завада ; кер. роботи Д. О. Савицький ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 19 с.

Мотлях О. І. Інструментальна діагностика достовірності вербальної інформації та використання її результатів у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / О. І. Мотлях ; наук. конс. А. В. Іщенко ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2014. – 32 с.

Пилипенко Д. О. Потерпілий як суб'єкт реалізації функції обвинувачення у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Д. О. Пилипенко ; кер. роботи О. О. Левендаренко ; Донец. юрид. ін-т МВС України. – Донецьк, 2014. – 18 с.

Пшенічко С. О. Повноваження слідчого судді з розгляду та вирішення скарг у досудовому провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. О. Пшенічко ; кер. роботи Ю. П. Аленін ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2014. – 20 с.

Тимчишин Д. М. Використання науково-технічних засобів у розслідуванні вбивств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Д. М. Тимчишин ; кер. роботи В. К. Весельський ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2014. – 20 с.

Топчій В. В. Розслідування злочинів проти трудових прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. В. Топчій ; кер. роботи В. Я. Горбачевський ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2014. – 16 с.

Червоткин А. С. Промежуточные судебные решения и порядок их пересмотра в российском уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. С. Червоткин ; рук. работы Г. И. Загорский ; Рос. акад. правосудия, Нац. исслед. Томск. гос. ун-т. – М., 2014. – 25 с.

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура


(12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность)

Косенко М. С. Організаційно-правові засади діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / М. С. Косенко ; кер. роботи А. М. Бірюкова ; Акад. адвокатури України. – К., 2014. – 19 с.

12.00.11 Міжнародне право


(12.00.10 Международное право; европейское право)

Запорозчук А. В. Міжнародно-правове регулювання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / А. В. Запорозчук ; кер. роботи І. М. Забара ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2014. – 20 с.Камінська Н. В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування (міжнародно-правові засади становлення, функціонування та розвитку) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Н. В. Камінська ; наук. конс. І. Г. Білас ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 2014. – 37 с.

Петров Р. А. Правова природа "acquis" Європейського Союзу та його транспозиція у правові системи третіх країн : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Р. А. Петров ; наук. конс. В. І. Муравйов ; Києво-Могилян. акад. – К., 2014. – 38 с.

Шевкунова Є. О. Джерела міжнародного екологічного права: становлення та розвиток : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Є. О. Шевкунова ; кер. роботи Ю. С. Шемшученко ; Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2014. – 18 с.

12.00.12 Філософія права


Андреєв Д. В. Соціально-правові комунікації в забезпеченні взаємодії влади та громадянського суспільства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Д. В. Андреєв ; наук. конс. В. М. Вовк ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2014. – 35 с.

Кісіль Р.-В. В. Філософсько-правова інтерпретація корупції як форми девіантної поведінки людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Р.-В. В. Кісіль ; кер. роботи В. К. Грищук ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2014. – 18 с.

Крочук М. І. Філософсько-правовий вимір гендерної рівності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / М. І. Крочук ; кер. роботи О. М. Балинська ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2014. – 16 с.

Попов Д. І. Філософсько-правові засади застосування природного права при здійсненні судового угляду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Д. І. Попов ; кер. роботи О. В. Грищук ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2014. – 19 с.

Слівінський В. Р. Акмеологічний вимір професійної самореалізації працівника ОВС: філософсько-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / В. Р. Слівінський ; кер. роботи М. М. Цимбалюк ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2014. – 18 с.

Швець О. В. Почуття відповідальності у діяльності людини: філософсько-правовий вимір : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / О. В. Швець ; кер. роботи Т. З. Гарасимів ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2014. – 16 с.

Каталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2014
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень (сбнн) (вересень – жовтень 2012 р.) Зміст
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р
BULLETEN2014 -> Систематизований бюлетень нових надходжень


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка