Систематизований бюлетень нових надходжень


Наукові та навчальні виданняСторінка2/6
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6

Наукові та навчальні видання

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Науково-дослідна робота


Звіт про наукову діяльність Національної академії правових наук України у 2011 році. – Х., 2012. – 272 с.

Х.е(4УКР)л5 / Н 35 ДБВНаукова діяльність Науково-дослідного інституту приватного права і підриємництва Національної академії правових наук України : довідник (2005–2010 рр.) / НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України. – К., 2011. – 151 с.

Х.е(4УКР)л2 / Н 34 ДБВЗбірники наукових праць

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. акад. – О. : Юрид. літ., 2010, 2012.

Вип. 65. – 2012. – 704 с. Вип. 66. – 2012. – 532 с.

Х0 я54 / А 43 н/абВісник Академії митної служби України. Серія "Право" : наук. зб. – Д., 2012. – №2 (9). – 163 с.

Я54 / Н 35 н/абВісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2012.

№ 3 (13). – 312 с. № 4 (14). – 272 с.

Я54 / А 38 хр, н/аб, з/п, філ. № 1, 2

+ Повнотекст. док.Громадянське суспільство в Україні: ретроспекція, сучасні правові доктринальні моделі та перспективи розвитку : зб. наук. пр. / НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України ; ред.: О. Д. Крупчан, О. В. Скрипнюк. – К., 2011. – 200 с.

Х061.091 / Г 87 хрДержавне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Право, 2012. – Вип. 24. – 256 с.

Х620 / Д 36 хр, н/аб

+ Повнотекст. док.

Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. управ. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управ. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012.

Вип. 2 (13). – 294 с. Вип. 3 (14). – 315 с.

Х621 я54 / Д 36 н/абПитання інтелектуальної власності : зб. наук. пр. / АПрН України, НДІ інтелек. власності. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ : Лазурит-Поліграф, 2011. – 288 с.

Х623.3 / П 35 хрПроблеми законності : зб. наук. пр. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012.

Вип. 119. – 324 с. Вип. 120. – 349 с.

Х0я54 / П 78 хр, з/п, н/аб, філ. № 1, 2., Полт. ф-т.

+ Повнотекст. док.

Теорія і практика правознавства [Електронний ресурс] : електр. наук. фахове вид. Нац. ун-ту "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – № 1 (2). – 342 с.

Х.я4 / Р 64 Повнотекст. док.Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. / ХНДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса, НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – Вип. 12. – 528 с.

Х629.341.3 / Т 338 хр, н/аб, ч.з. № 1, філ. № 1


Матеріали науково-практичних конференцій, наукових семінарів, "круглих столів"

Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова (Харків, 15 лют. 2013 р.) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", НАПрН України, Харків. обл. осередок всеукр. громад. орг. "Асоц. цивілістів України". – Х. : Право, 2013. – 400 с.

Х623 / А 43 хр, ч.з. № 1, н/аб, філ. № 2Актуальні проблеми правознавства : зб. тез доп. I міжнар. наук.-практ. конф. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Асоц. правників України, Ліга студ., Харків. осередок. – Х. : МАДРИД, 2012. – 365 с.

Х.е(0)л0 / А 43 ч.з. № 1Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 20 квіт. 2012 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 576 с.

Х629.3 / А 43 ч.з. № 1Актуальні проблеми трудового права в Україні : зб. тез студент. наук.-практ. конф., 26 груд. 2012 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Юрид. клініка, Каф. труд. права. – Х., 2012. – 228 с.

Х627 / А 43 ч.з. № 1Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : ст. учасн. восьмого Міжнар. "круглого столу" (м. Львів, 7–8 груд. 2012 р.) / ЛНУ ім. І. Франка, НДІ держ. буд-ва та місц. самовряд. НАПрН України, Львів. лаб. прав людини і громадянина. – Л. : Галиц. друкар, 2013. – 596 с.

Х01 / А 72 хрВплив Європейського Союзу на національне адміністративне судочинство : матеріали наук.-практ. конф. 25–26 трав. 2011 р. = Einfluss der Europaischen Union auf die Nationale verwaltungsgerichtsbarkeit : Wissenschaftich-Praktisce Konferenz, 25–26 Mai 2011 / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Нім. служба академ. обмінів, Ун-т ім. Георга-Августа (Гьотінген). – Х. : ХНУВС, 2012. – 149 с.

Х915.232.5 / В 80 ч.з. № 1Детективная деятельность в Украине: проблемы и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., 25–26 янв. 2013 р. / Харьк. экон.-прав. ун-т, Совет адвокатов Харьк. обл., Квалификац.-дисциплинар. комис. Адвокатуры и др. – Х. : Право, 2013. – 124 с.

Х621.163.1 / Д 38 хр, н/абЗахист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві : матеріали наук. семінару, 20 трав. 2011 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Ін-т вивч. пробл. злочинності. – Х. : ФІНН, 2011. – 160 с.

Х629.3 / З–38 хрІнформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі : зб. наук. ст. та тез повідомл. за метеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовт. 2012 р. / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, НДІ інформатики і права. – Х., 2012. – 214 с.

Х621.153 / И 74 хр, ч.з. № 1Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. наук. ст. та тез наук. повідомл. за матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23 лист. 2012 р., м. Полтава / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Полтав. юрид. ін-т, НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, Асоц. випускників НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Точка, 2012. – Ч. 1. – 444 с.

Х620.32 / П 68 ч.з. № 1Правотворческая политика в современной России : [сб. науч. тр. по материалам всерос. круглого стола] / РАН, Саратов. фил. Ин-та государства и права, Ассоц. юрид. вузов России, Моск. гуманитар.-экон. ин-т. – Саратов ; Минеральные Воды, 2009. – 380 с.

Х062.01 (4РОС) / П 68 ч.з. № 1Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. круглого столу, 19 жовт. 2012 р. – К., 2012. – 415 с.

Х625 / Р 64 Повнотекст. док.Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права : міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 29–30 листоп. 2012 р. : до 10-ї річниці утворення Вищ. адмін. суду України / Вищ. адмін. суд України. – К. : Істина, 2012. – 392 с.

Х621.074 / Р 68 хр, ч.з. № 1Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] : міжвуз. наук.-практ. семінар, 31 січ. 2013 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 132 с.

Ш12/17 / С 91 Повнотекст. док.Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього : зб. тез X Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2012 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Харків. асоц. політологів. – Х., 2012. – 372 с.

С50 / У 45 хр


Юридична освіта


Робоча програма навчальної та виробничої практик для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України зі спеціальності "Правознавство" (Державна виконавча служба України) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" : уклад.: Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Х., 2013. – 17  с.

Х.р(4УКР)32 / Р 58 хр, ч.з. № 1, студ. аб, навч. від.Робоча програма навчальної та виробничої практик для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України зі спеціальності "Правознавство" (Державна судова адміністрація України) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Х., 2013. – 15 с.

Х.р(4УКР)32 / Р 58 хр, н/аб, студ. аб, навч. від.Робоча програма навчальної та виробничої практик для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України зі спеціальності "Правознавство" (Органи юстиції) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Х., 2013. – 17 с.

Х.р(4УКР)32 / Р 58 хр, ч.з. № 1, студ. аб, навч. від.


Теорія держави і права


Мазуренко А. П. Российская правотворческая политика: концепция и реальность : монография / А. П. Мазуренко. – М. : Юрист, 2010. – 392 с.

Х062.01 (4РОС) / М 13 хрНадобко С. В. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / С. В. Надобко. – Х. : Юрайт, 2012. – Ч. 1 : Теорія держави. – 152 с.

Х0 я7 / Н 17 ч.з. № 1, філ. № 1Новітнє вченння про тлумачення правових актів : навч. посіб. з курсу тлумачення правових актів для суддів, що проходять підвищ. кваліф., і канд. на посади суддів, що проходять спец. підготовку : рекоменд. Вищ. кваліф. коміс. суддів України / відп. ред., кер. авт. кол. В. Г. Ротань. – Х. : Право, 2013. – 752 c.

Х062.05 я7 / Н 72 хр, ч.з. № 1Общетеоретическая юриспруденция : учеб. курс / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; под ред. Ю. Н. Оборотова. – О. : Фенікс, 2011. – 436 с.

Х0 я7 / О–28 ч.з. № 1Погорелов Є. В. Кодифікаційна діяльність в правовій системі України (загальнотеоретичний аспект) : монографія / Є. В. Погорелов. – Х. : НікаНова, 2012. – 166 с.

Х062.030 / П 43 хр, філ. № 1Прокопов Д. Є. Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина ХІХ – початок ХХ століть) : монографія / Денис Прокопов. – К. : Логос, 2011. – 543 с.

Х08в72 / П 80 хрРуднєва О. М. Міжнародні стандарти прав людини та їх роль у розвитку правової системи України : монографія / О. М. Руднєва. – Х. : ХНУВС, 2010. – 352 c.

Х062.09 / Р 83 хр, філ. № 1Саннікова М. В. Декларація як джерело права в романо-германській правовій системі : наук. доп. / М. В. Саннікова ; НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Юрайт, 2012. – 72 с. – (Наукові доповіді ; вип. 7).

Х081.1 / С 18 хр, н/аб


Історія вчень про державу і право


Кормич А. І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / А. І. Кормич. – К. : Алерта, 2012. – 334 с.

Х1(0) я7 / К 66 ч.з. № 1


Історія держави і права


Белый И. Л. Римское частное право : учеб. эксперимент.-прагмат. пособ. / И. Л. Белый, П. М. Федосеев ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Х. : Бурун Книга, 2013. – 336 с.

Х2(0)323–62 / Б 43 ч.з. № 1, філ. № 1Бойко І. Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (IX–XX ст.) : навч. посіб. / І. Й. Бойко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Атіка, 2012. – 348 с.

Х623–1 я7 / Б 77 хр, філ. № 1Навчально-методичний посібник з самостійної роботи студентів з історії держави і права зарубіжних країн [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 1 курсу ден. ф-тів : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. О. В. Криворучко. – Х., 2013. – 28 с.

Х2(0) р / Н 15 Повнотекст. док.Навчально-методичний посібник з самостійної роботи студентів з історії держави і права України [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освітн.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 1 курсу ден. ф-тів : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. О. В. Криворучко. – Х., 2013. – 24 с.

Х2(4УКР)р / Н 15 Повнотекст. док.Тематика курсових робіт з історії держави і права зарубіжних країн [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 1 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Д. Гончаренко [та ін.]. – Х., 2012. – 30 с.

Х2(0) р / Т 32 Повнотекст. док.Тематика курсових робіт з історії держави і права України [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 1 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Д. Гончаренко [та ін.]. – Х., 2012. – 29 с.

Х2(4УКР) р / Т 32 Повнотекст. док.


Конституційне право


Актуальні проблеми конституційного права України : підручник / Нац. акад. внутр. справ ; ред. A. Ю. Олійник. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 554 с.

Х620 я7 / А 43 ч.з. № 1, філ. № 1Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. – К. : Знання, 2012. – 652 c.

Х620.6 я7 / Д 36 ч.з. № 1Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції [Електронний ресурс] : монографія / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; за ред.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк. – К. : Ред. журн. "Право України", 2012. – 336 с. – (Академічні правові дослідження). – Дод. до юрид. журн. "Право України".

Х620.420.01 / Д 36 Повнотекст. док.Завдання для практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.–кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 3 курсу заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: С. Г. Серьогіна [та ін.]. – Х., 2013. – 35 с.

Х620.6 / З–13 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Закон України "Про вибори народних депутатів України" : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 січ. 2012 р. : відповідає офіц. текстові. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 164 с.

Х620.526.2 –32 / З–19 філ. № 1Закон України "Про засади державної мовної політики" : станом на 14 серп. 2012 р. (відповідає офіц. текстові). – К. : Правова єдність : Алерта, 2012. – 31 с.

Х620.4–32/ З–19 ч.з. № 1, філ. № 1Закон України "Про столицю України – місто-герой Київ" : наук.-практ. комент. / НАПрН України, Київ. регіон. центр ; за ред.: О. В. Скрипнюка, І. А. Тимченка, В. П. Тихого. – Х. : Право, 2012. – 248 с.

Х620.8 –32.23 / З–19 ч.з. № 1, 2Кармазін Ю. А. Конституція, яку ми захищаємо : виступи нар. депутата України на пленар. засід. Конституц. Суду України у зв'язку з прийнятими рішеннями / Ю. А. Кармазін. – К. : Логос, 2011. – 203 с.

Х620.12(4УКР) / К 24 хрМетодичні рекомендації та завдання до індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Муніципальне право" : (освіт.-кваліф. рівень "Магістр", ніпрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; ред.: С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова. – Х., 2013. – 27 с.

Х620.612 р / М 54 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Молдован В. В. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина : навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 206 с.

Х620.32 я7 / М 75 ч.з. № 1, філ. № 1Муниципальное право Российской Федерации : учебник для вузов / под ред. Н. С. Бондаря. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 721 с.

Х620.612 (4РОС) / М 90 хрНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.–кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: С. Г. Серьогіна [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 92 с.

Х620.61 / Н 15 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Конституційне право України" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 136 с.

Х620 р / Н 15 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Муніципальне право" : (освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. С. Г. Серьогіна [та ін.]. – Х., 2013. – 59 с.

Х620.612 р / Н 15 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Падалко Г. В. Теорія служби в органах місцевого самоврядування в Україні: муніципально-правове дослідження : монографія / Г. В. Падалко. – Х. : Право, 2012. – 288 с.

Х620.612 / П 12 хр, н/абПогорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; Нац. акад. внутр. справ. – 4-вид. перероб. та доопр. – К. : Ліра-К, 2012. – 576 с.

Х620(4УКР) я73 / П 43 ч.з. № 1, філ. № 1Проблеми конституційно-правового регулювання організації та функціонування органів влади Автономної республіки Крим : наук. доп. / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Оберіг, 2012. – 148 с. – (Наукові доповіді ; вип. 4).

Х620.420.031 (4УКР–6КРМ) / П 78 хр, н/аб, ч.з. № 1Програма навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень 6.030401 "Правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: С. Г. Серьогіна, П. М. Любченко, Л. В. Челомбітько. – Х., 2012. – 14 с.

Х620.61 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Муніципальне право" : (освіт.–кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: С. Г. Серьогіна, П. М. Любченко, І. І. Бодрова. – Х., 2012. – 9 с.

Х620.612 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Совгиря О. В. Конституційне право України : повний курс : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. – 2–ге вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

Х620 я7 / С 56 ч.з. № 1, філ. № 1Україна. Адміністративно-територіальний устрій : станом на 1 січ. 2012 р. / Верх. Рада України. – К. : Парлам. вид-во, 2012. – 784 с.

Х620.420.031 / У 45 хрШеверєва В. Є. Проблеми правового регулювання предвиборної агітації в Україні : монографія / В. Є. Шеверєва ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Слово, 2012. – 316 с.

Х620.5 / Ш 37 хр, н/аб, ч.з. № 1


Адміністративне право


Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : [підручник] / за заг. ред. О. М. Бандурка. – Вид. 2-ге. – Х. : Золота миля, 2012. – 584 с.

Х621 я7 / К 61 ч.з. № 1Бандурка О. М. Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок XVIII ст. – 1917 р.) : [монографія] / О. М. Бандурка. – Х. : Золота миля, 2012. – 616 c.

Х621.163 –1 / Б 23 хр, філ. № 1Бринцева Л. В. Сутність адміністративно-правових спорів та особливості адміністративного порядку їх вирішення в Україні : монографія / Л. В. Бринцева ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Юрайт, 2012. – 208 с.

Х621.074 / Б 87 хр, н/аб, ч.з. № 1Завдання до практичних занять і курсових робіт з навчальної дисципліни "Митне право України" [Електронний ресурс] : (галузь занань 0304 "Право", освіньо-кваліф. рівень "Спеціаліст", напрям підгот. 7.03040101 "Правознавство") : для студ. 5 курсу заоч. ф-ту / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. Г. Шульга [та ін.]. – Х., 2013. – 33 с.

Х621.165.203.1 р / З–13 Повнотекст. док.Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Адміністративна відповідальність" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.–кваліф. рівень "Спеціаліст", спец. 7.03040101 "Правознавство") : для студ. 5 курсу заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. В. Зуй. – Х., 2013. – 20 с.

Х621.033.2 р / З–13 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Митне право України" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 3 курсу заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. Г. Шульга [та ін.]. – Х., 2013. – 20 с.

Х621.165.203.1 р / З 13 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Розгляд судами адміністративних справ" : (освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" : для студ. ф-ту підгот. проф. суддів заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад: Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна. – Х., 2013. – 16 с.

Х621.074 р / З–13 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Закон України про захист прав споживачів : станом на 1 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 48 с.

Х621.159.2(4УКР)–32 / З–19 ч.з. № 1, 2Закон України про міліцію. Закон України про оперативно-розшукову діяльність. Закон України про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України. Статут патрульно-постової служби міліції України : станом на 28 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 200 с.

Х621.163 –32 / З–19 ч.з. № 1, 2Законодавство України про захист прав споживачів : зб. офіц. текстів законів станом на 5 берез. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 330 с.

Х621.159.2 –32 / З–19 ч.з. № 1Законодавство України про освіту : зб. офіц. текстів законів станом на 1 лют. 2012 р. / уклад. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 274 c.

Х621.151 / З–19 ч.з. № 1Законодавство України про правоохоронні та контролюючі органи : станом на 1 січ. 2013 р.: відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 168 с.

Х621(4УКР)–32 / З 19 ч.з. № 1, 2Законодавство України про торгівлю і торговельне обслуговування : зб. офіц. тестів законів станом на 15 лют 2012 р. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 408 с

Х621.147 / З–19 ч.з. № 1Кірмач А. В. Проходження державної служби: європейський досвід правового релюгування : монографія / А. В. Кірмач ; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. – К., 2011. – 192 с.

Х621.02 / К 43 хрКодекс України про адміністративні правопорушення : станом на 22 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 320 с.

Х621.0 –324 / К 57 ч.з. № 1, 2Крутов В. В. Становлення і розвиток недержавних суб'єктів сектору безпеки України (система безпеки підприємництва) : аналіт. доп. : (препринт) / В. В. Крутов, В. Г. Пилипчук ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2011. – 108 с.

Х621.14 / К 84 хрМетодичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи з адміністративного права [Електронний ресурс] : (галузь занань 0304 "Право", освіт.-кваліф. ріень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 2 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. Ю. Битяк [та ін.]. – Х., 2013. – 19 с.

Х621 р / М 54 Повнотекст. док.Митний кодекс України : станом на 1 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 384 с.

Х621.165.203.1 –324 / М 66 ч.з. № 1, 2Митний контроль автомобільних перевезень : зб. законодавства станом на 21 трав. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 176 с.

Х621.165.203.1 / М 66 ч.з. № 1, філ. № 1Обрусна С. Ю. Адміністративно-правові засади судової реформи в Україні: теорія, історія, сучасність : монографія / С. Ю. Обрусна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – 304 с.

Х621.164 / О–24 хр, філ. № 1Плеханов А. М. Отдельный корпус пограничной стражи на границе России (1893–1919) / А. М. Плеханов, А. А. Плеханов. – М. : Граница, 2012. – 520 с. : ил.

Х621.165.203.1 (4РОС) –1 / П 38 хрПрисяжнюк А. Й. Організаційно-правові засади державного контролю у сфері виконавчої влади : монографія / А. Й. Присяжнюк ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : Золота миля, 2012. – 398 с.

Х621.011 / П 77 хр, філ. № 1Смєлов В. А. Ігор Смешко : незакінчене досьє генерала розвідки... / В. А. Смєлов. – К. : Самміт–Книга, 2012. – 568 с.

Х.д / С 50 хр, н/аб, філ. № 2Тематика курсових робіт з адміністративного права [Електронний ресурс] : (галузь занань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 2 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. П. Битяк [та ін.]. – Х., 2013. – 79 с.

Х621 р / Т 32 Повнотекст. док.Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України : навч. посіб. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; за ред.: М. І. Іншин, В. І. Олефір. – К. : Хай-Тек Прес, 2012. – 1192 с.

Х621.163 я73 / Т 33 ч.з. № 1, н/аб


Інформаційне право


Ліпкан В. А. Систематизація інформаційного законодавства України : монографія / В. А. Ліпкан, В. А. Залізняк ; Акад. наук вищ. освіти України, Global organization of allied leadership, Academy of open society security. – К. : ФОП Ліпкан О. С., 2012. – 304 с. – (Ordo ordinans).

Х621.153 / Л 61 хрШепета О. В. Адміністративно-правові засади технічного захисту інформації : монографія / О. В. Шепета ; Акад. наук вищої освіти України, Global organization of allied leadership, Academy of open society security. – К. : ФОП Ліпкан О. С., 2012. – 296 с. – (Ordo ordinans).

Х621.153 / Ш 48 хр


Фінансове право


Попова С. М. Організація податкового контролю : наук.-практ. посіб. / С. М. Попова, В. Д. Понікаров. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 290 с.

Х622.02 / П 58 хр, філ. № 1


Цивільне право


Бандурка А. М. Правовое регулироование иностранных инвестиций в Украине : монография / А. М. Бандурка, О. В. Носова. – Х. : Золотая миля, 2011. – 400 с.

Х623.17 / Б 23 хр, філ. № 1Законодавство України про приватизацію : зб. офіц. текстів законів станом на 15 лют. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 374 с.

Х623.110.41 / З–19 ч.з. № 1Котирло О. О. Біржове право : навч. посіб. / О. О. Котирло ; Нац. акад. внутр. справ. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 268 с.

Х623.16 я7 / К 73 ч.з. № 1, філ. № 1Майданик РА. Цивільне право. Загальна частина : підручник / Р. А. Майданик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – К. : Алерта, 2012. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – 471 с.

Х623 я7 / М 14 ч.з. №1, філ. № 1


Зобов’язальне право


Гриняк А. Б. Особливості правового регулювання відносин за договорами підряду : монографія / А. Б. Гриняк ; НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України. – К., 2011. – 300 с.

Х623.211.61 / Г 85 хрЗаконодавство України про страхування : зб. офіц. текстів законів станом на 3 верес. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 410 с.

Х623.212.1 –32 / З–19 ч.з. № 1, філ. № 1Кодекс торговельного мореплавства України : станом на 22 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 128 с.

Х623.211.94–324 / К 57 ч.з. № 1, 2Краснова М. В. Договори в екологічному праві України : нач. посіб. / М. В. Краснова. – К. : Алерта, 2012. – 216 с.

Х623.204 / К 78 хр, філ. № 1Крупчан О. Д. Агентський договір : порівняльно-правовий аналіз за законодавством України та Республіки Молдова : монографія / О. Д. Крупчан, В. В. Проценко ; НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України. – К. : НДІ приват. права і підприємництва, 2011. – 357 с.

Х623.204 / К 84 хрОпадчий І. М. Грошові зобов'язання у приватному праві : [монографія] / Ігор Опадчий. – Вид. 2-ге. – К. : Юстініан, 2012. – 226с.

Х623.21 / О–60 хр, філ. № 1


Житлове право


Житлове право : навч. посіб. / Є. І. Федик [та ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 150 с

Х623.211.33 / Ж 74 ч.з. № 1, філ. № 1Житловий кодекс Української РСР : станом на 1 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 80 с.

Х623.211.33–324 / Ж 74 ч.з. № 1


Право інтелектуальної власності


Кравець В. Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) : навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 264 с. : табл.

Х623.3 я7 / К 77 ч.з. № 1, філ. № 1Коваль І. Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування : монографія / І. Ф. Коваль ; НАПрН України, НДІ ін-т інтелект. власності. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ : Лазурит-Поліграф, 2011. – 320 с.

Х623.316 / К 56 хрПраво інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред.: В. Р. Кравця, В. Г. Олюхи. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 270 с.

Х623.3 я7 / П 68 ч.з. № 1, філ. № 1Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності : монографія / НАПрН України, НДІ інтелект. власності. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ : Лазурит-Поліграф, 2011. – 326 с.

Х623.3 / Т 33 хрФордзюн Ю. І. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій ; Мукачів. держ. ун-т. – К. : Кондор, 2012. – 208 с.

Х623.3 я73 / Ф 79 ч.з. № 1, 2, н/аб, філ. № 1, 2


Спадкове право


Печений О. П. Спори про спадщину : [судова практика] / О. П. Печений. – Х. : Фактор, 2013. – 256 с. – (Судова практика і коментарі).

Х623.8 / П 31 н/аб


Господарське право


Апанасенко К. І. Дозвільна система у сфері господарської діяльності. Науково–практичний коментар Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Законодавтво. Судова практика : наук.-практ. посіб. / К. І. Апанасенко. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 312 с. – (Правозастосування).

Х623.90 (4УКР) –32.23 / А 76 ч.з. № 1, 2Відкриття і припинення підприємницької діяльності: зб. законодавства і зразків док. / ред. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 422 с.

Х623.9 –32 / В 42 ч.з. № 1Господарське право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Д. В. Задихайло, В. М. Пашков. – Х. : Право, 2012. – 696 с.

Х623.9 я7 / Г 72 хр, ч.з. № 1, 2

+ Повнотекст. док.

Знаменский Г. Л. Новое хозяйственное право. Избранные труды : сб. науч. тр. / Г. Л. Знаменский. – К. : Юринком Интер, 2012. – 488 с.

Х623.9 / З–72 хрПрограма навчальної дисципліни "Організація правової роботи на підприємствах, в установах, організація" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо–кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.01030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Д. В. Задихайло [та ін.]. – Х., 2013. – 14 с.

Х623.9 р / П 78 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1

+ Повнотекст. док.

Сімейне право


Міненкова Н. О. Усиновлення в Україні. Порядок. Процедура. Судова практика : посібник / Н. О. Міненкова, О. П. Печений. – Х. : Харків юрид., 2012. – 80 с.

Х624.5 / М 61 хр, н/аб, ч.з. № 1, філ. № 2Масюк В. Как зарегистрировать и расторгнуть брак в Украине / В. Масюк, Ю. Крайт. – Х. : Право, 2013. – 116 с.

Х624.3 / М 32 хр, н/абМироненко В. П. Сімейне право України : підручник / В. П. Мироненко, С. А. Пилипенко. – К. : Правова єдність, 2011. – 477 с.

Х624 я73 / М 64 ч.з. № 1


Земельне право


Земельні та майнові паї. Оренда землі : зб. законодавства станом на 1 листоп. 2012 р. / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 192 с.

Х625.13 –32 / З–51 ч.з. № 1, філ. № 1Земельне законодавство України : зб. офіц. текстів законів станом на 3 верес. 2012 р. / уклад. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 384 с.

Х625 –32 / З–51 ч.з. № 1, філ. № 1Земельний кодекс України : станом на 1 січ. 2013 р.: відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 120 с.

Х625–324 / З–51 ч.з. № 1, 2Мірошниченко А. М. Земельне право України : навч. посіб. / А. М. Мірошниченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Алерта, 2012. – 392 с.

Х625 / М 11 ч.з. №1, філ. № 1Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія / НДІ правознавства НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за ред.: А. П. Гетьмана, В. Ю. Уркевича. – Х. : Право, 2012. – 448 с.

Х625 / П 68 хр, н/аб

+ Повнотекст. док.

Процевський В. О. Водне право України : навч. посіб. / В. О. Процевський, О. М. Шуміло. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 176 с.

Х625.0 / П 84 ч.з. № 1, філ. № 1Санніков Д. В. Особливості використання і охорони земельних ділянок для садівництва громадян : монографія / Д. В. Санніков. – Х. : ФІНН, 2010. – 160 с. – (Бібліотека юриста).

Х625.112 / С 18 хр, н/аб


Екологічне право


Екологічне законодавство України : зб. офіц. текстів законів станом на 25 верес 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 686 с.

Х625.8 –32 / Е 45 ч.з. № 1, філ. № 1Екологічне право України : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. І. I. Каракаша. – К. : Фенікс, 2012. – 788 c.

Х625.8 я7 / Е 45 ч.з. № 1, філ. № 1Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / О. М. Шуміло [та ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 432 с.

Х625.8 я7 / Е 45 ч.з. № 1, філ. № 1Правові аспекти державного контролю за використанням та охороною земель, відповідальність за порушення земельного законодавства : станом на 29 жовт. 2012 р. / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 482 с.

Х625.801 –32 / П 68 ч.з. № 1, філ. № 1Правові форми екологічного контролю : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ред. М. В. Краснова. – К. : Правова єдність : Алерта, 2012. – 760 c.

Х625.8 / П 68 ч.з. № 1, філ. № 1


Аграрне (сільськогосподарське) право


Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Аграрне право" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.–кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 3 курсу заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Статівка А. М. – Х., 2013. – 9 с.

Х626 р / З–13 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Законодавство України про сільське господарство : зб. офіц. текстів законів станом на 5 берез. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 122 с.

Х626 –32 / З–19 ч.з. № 1, філ. № 1Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Аграрне право" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. П. Жушман [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 108 с.

Х626р / Н 15 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2

+ Повнотекст. док.

Панченко В. В. Внутрішньогосподарські локальні нормативно-правові акти сільськогосподарських підприємств як форма аграрного права : монографія / В. В. Панченко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ;. – Х. : С. А. М., 2012. – 164 с.

Х626.10 / П 16 хр, н/аб, ч.з. № 1, філ. № 2Програма навчальної дисципліни "Аграрне право" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. П. Жушман [та ін.]. – Х., 2013. – 15 с.

Х626 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Самсонова Я. О. Правові засади виробництва й реалізації виноградної продукції в Україні : монографія / Я. О. Самсонова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : С. А. М., 2012. – 176 с.

Х626.0 / С 17 хр, н/аб, ч.з. № 1, філ. № 1, 2

+Повнотекст. док.

Трудове право


Венедіктов С. В. Правове регулювання трудових відносин: вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посіб. / С. В. Венедіктов. – К. : Алерта, 2012. – 368 с.

Х627 / В 29 ч.з. № 1, філ. № 1Дараганова Н. В. Трудові спори : навч. посіб. / Н. В. Дараганова. – К. : Правова єдність : Алерта, 2012. – 272 с.

Х627.52 я7 / Д 20 ч.з. № 1, філ. № 1Закон України "Про зайнятість населення" : станом на 22 серп. 2012 р. (відповідає офіц. текстові). – К. : Правова єдність : Алерта, 2012. – 56 с.

Х627.03 –32 / З–19 ч.з. № 1, філ. № 1Законодавство України про працю : зб. офіц. тектів законів станом на 1 берез. 2012 р. / уклад. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 488 с.

Х627–32 / З–19 ч.з. № 1Збірник законодавчих актів про працю : станом на 10 січ. 2013 р. / упоряд.: Г. С. Гончарова, В. В. Жернаков. – Х. : Право, 2013. – 512 с.

Х627–32 / З–41 ч.з. № 1, 2Навчально-методичний посібник з трудового права : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 3 курсу заоч. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. В. Жернаков [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 48 с.

Х627 р / Н 15 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Процевський В. О. Приватно-правове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин : монографія / В. О. Процевський. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 332 с.

Х627 (4УКР) / П 84 хрТрудове право : підручник / за ред.: М. І. Іншина, В. І. Щербини. – Х. : НікаНова, 2012. – 560 с.

Х627 я7 / Т 78 ч.з. № 1, філ. № 1


Право соціального забезпечення


Законодавство України про соціальний захист : зб. офіц. текстів законів станом на 1 лют. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 574 с.

Х627.6 –32 / З–19 ч.з. № 1Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" : для студ. 5 курсу ден. ф-тів № 2, № 10 / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. В. Жернаков [та ін.]. – Х., 2013. – 40 с.

Х627.6 р / Н 15 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1

+ Повнотекст. док.

Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні : монографія / Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України ; наук. ред.: Н. М. Хуторян, М. М. Шумило. – К. : Ін Юре, 2012. – 540 с.

Х627.6 / П 68 хр, н/аб, філ. № 1


Кримінальне право


Селецький С. І. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / С. І. Селецький. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 180 с.

Х628.10я73 / С 29 ч.з. № 1, філ. № 1Селецький С. І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / С. І. Селецький. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 330 с.

Х628.10я73 / С 29 ч.з. № 1, філ. № 1


Кримінологія


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінологія" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство" (9 семестр) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. В. Голіна [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 96 с.

Х628.3 р / Н 15 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, навч. від., філ. № 1, 2

+ Повнотекст. док.

Кримінально-виконавче право


Автухов К. А. Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання : монографія / К. А. Автухов. – Х. : Право, 2013. – 200 с.

Х628.402.12 / А 22 хр, н/абЗавдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Організаційно-правові засади діяльності державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство") : для студ. 5 курсу ф-ту підгот. кадрів для Держ. пенітенц. служби України / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: К. А. Автухов, І. С. Яковець. – Х., 2013. – 38 с.

Х628.401 р / З–13 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 2

+ Повнотекст. док.

Кримінально-виконавче право України (схеми і таблиці) : навч. посіб. / МВС України, ХНУВС ; ред.: О. В. Лісіцков, О. М. Литвинов, Є. Ю. Бараш. – Х. : Тім Пабліш Груп, 2012. – 210 с.

Х628.4 я7 / К 82 ч.з. № 1, філ. № 1Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 16 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 88 с.

Х628.4 –324 / К 82 ч.з. № 1, 2Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінально-виконавче право" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 8.030401 "Правознавство"; освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2013. – 112 с.

Х628.4 р / Н 15 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Кримінально-виконавче право" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. В. Лисодєд, Л. П. Оніка, А. Х. Степанюк. – Х., 2012. – 21 с.

Х628.4 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Система судових органів


Бринцев В. Д. Судовий конституціоналізм в Україні: доктрина і практика формування : у 2 кн. : монографія / В. Д. Бринцев ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2013. – Кн. 1. – 392 с.

Х629.015.2 / Б 87 хр, н/абГоловін А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. – К. : Логос, 2012. – 369 с.

Х629.015.2 / Г 61 хрЗавдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Організація роботи суду" [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. ф-ту № 8 ден. форми навч. : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. Є. Марочкін [та ін.]. – Х., 2013. – 11 с.

Х629.01 р / З–13 Повнотекст. док.Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Судове право" : галузь знань 0304 "Право", освіт.–кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. ф-ту № 8 ден. форми навч. : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. Є. Марочкін [та ін.]. – Х., 2013. – 20 с.

Х629.01 р / З–13 Повнотекст. док.Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" : станом на 7 верес. 2012 р. (відповідає офіц. текстові). – К. : Правова єдність : Алерта, 2012. – 48 с.

Х629.08 –32 / З–19 ч.з. № 1, філ. № 1Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972–2012 роки) : станом на 1 листоп. 2012 р. / упоряд.: В. І. Борисова, І. П. Жигалкін, О. М. Сибига. – Х. : Право, 2012. – 376 с.

Х629.014–91 / З–41 ч.з. № 1Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах : навч. посіб. / А. В. Лапкін. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

Х629.0 / Л 24 ч.з. № 1, 2, н/аб, філ. № 1Молдован В. В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН : навч. посіб. / В. В. Молдован, А.  В Молдован ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 364 с.

Х629.0 я73 / М 75 ч.з. № 1, філ. № 1Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних, господарських та адміністративних справах : станом на 19 верес. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 420 с.

Х629.014–91 / П 63 ч.з. № 1, філ. № 1Рішення Конституційного Суду України : зб. станом на 22 жовт. 2012 р. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 570 с.

Х629.015.2 / Р 57 ч.з. № 1, філ. № 1Судова практика Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ / Вищ. спеціаліз. суд України з розгляду цивіл. і кримін. справ ; за заг. ред. : С. М. Міщенко. – Офіц. вид. – К. : Ін Юре, 2012. – Кн. 2 : Кримінальні справи. – 2012. – 496 с.

Х629.015 / С 89 хрТематика курсових робіт з судового права та методичні поради до їх виконання [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство" для студ. ф-ту № 8 ден. форми навч. : електрон. вид. / уклад. І. Є. Марочкін [та ін.] . – Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. – 18 с.

Х629.01 р / Т 32 Повнотекст. док.


Система органів прокуратури


Галузеві накази Генерального прокурора України : зб. станом на 8 жовт. 2012 р. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 264 с.

Х629.11 / Г 16 ч.з. № 1, філ. № 1Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Організація роботи в органах прокуратури" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.–кваліф. рівень "Спеціаліст", спец. 7.03040101 "Правознавство") : для студ. 4 курсу заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. Є. Марочкін, І. В. Назаров, А. В. Лапкін. – Х., 2013. – 10 с.

Х629.1р / З 13 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1

+ Повнотекст. док.

Закон України "Про прокуратуру". – К. : Правова єдність : Алерта, 2012. – 48 с.

Х629.1 –32 / З–19 ч.з. № 1, філ. № 1Лапкін А. В. Правові основи прокурорської діяльності : наук.-практ. посіб. / А. В. Лапкін. – 2–ге вид., змін. і допов. – Х. : Право, 2013. – 320 с.

Х629.1 / К 23 ч.з. № 1, н/абНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи прокурорської діяльності" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напріям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 4 курсу Ін-ту підгот. юрид. кадрів для СБУ України, Ін-ту підгот. кадрів для орг. юстиції, дених фак-тів № 2, 3, 6, 7, 9, 10 Ін-ту підгот. слід. кадрів для ОВС / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. Є. Марочкін [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 84 с.

Х629.11 р / Н 15 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Навчально–методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Основи прокурорської діяльності" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напріям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 4 курсу Ін-ту підгот. кадрів для органів. прокуратури України / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. Є. Марочкін [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 84 с.

Х629.11 р / Н 15 хр, ч.з. № 1, н/аб, навч. від., філ. № 2

+ Повнотекст. док.

Попов Г. В. Діяльність органів прокуратури у сфері захисту прав дітей / Г. В. Попов ; Нац. акад. прокуратури України. – К. : Алерта, 2012. – 168 с. – (Бібліотека прокурора).

Х629.12 / П 58 хр, філ. № 1


Цивільний процес


Виконавче провадження [Електронний ресурс] : хрестоматія на 2013/2014 навч. р. (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ ф-ту № 4 : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. В. Комаров [та ін.]. – Х., 2013. – 730 с.

Х629.217.7 / В 43 Повнотекст. док.Законодавство України про нотаріат : зб. офіц. текстів законів станом на 1 берез. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 420 с.

Х629.219–32 / З–19 ч.з. № 1Коротюк О. В. Нотаріальне посвідчення договорів. Практичні рекомендації / О. В. Коротюк ; Київ. міське від-ня Укр. нотаріал. контори. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 312 с.

Х629.219 / К 68 філ. № 1Наказне провадження в цивільному процесі : монографія / за заг. ред. В. І. Бобрика ; НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України. – К. : НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 202 с.

Х629.217.4 / Н 21 хрПорядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : станом на 12 берез. 2012 р. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 92 с.

Х629.219 / П 60 ч.з. № 1, н/абПроблеми оптимізації цивільного процесу в Україні : монографія / НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України ; за ред. : О. Д. Крупчана. – К. : НДІ приват. права і підприємництва, 2011. – 179 с.

Х629.2 / П 78 хрПровадження у справі до судового розгляду [Електронний ресурс] : хрестоматія на 2013–2014 навч. р. (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" : для студ. 5 курсу ф-ту № 4 : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. В. Комаров, К. В. Гусаров, А. Ю. Каламайко. – Х., 2013. – 515 с.

Х629.217.3 / П 78 Повнотекст. док.Фурса С. Я. Збірник позовних заяв. Як звернутися до суду загальної юрисдикції : практ. посіб. / С. Я. Фурса, Т. М. Кучер, Є. І. Фурса. – К. : КНТ, 2012. – 216 с.

Х629.213 / Ф 95 ч.з. № 1, філ. № 1Цивільний процес України : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за ред.: Р. М. Мінченко, І. В. Андронова. – Х. : Одіссей, 2012. – 496 с.

Х629.2 я7 / Ц 57 ч.з. № 1, філ. № 1


Господарський процес


Господарський процесуальний кодекс України : станом на 1 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 96 с.

Х629.221–324 / Г 72 ч.з. № 1, 2Законодавство і узагальнення судової практики з питань банкрутства : зб. офіц. текстів законів станом на 26 берез. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 420 с.

Х623.212.4–32 / З–19 ч.з. № 1Законодавство і узагальнення судової практики з питань банкрутства : зб. офіц. текстів законів станом на 15 квіт. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 420 с.

Х623.212.4–32 / З–19 філ. № 1Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судочинство в господарських судах" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. В. Комаров. – Х. : Право, 2012. – 68 с.

Х629.221р / Н 15 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1

+ Повнотекст. док.

Окремі питання розгляду господарськими судами справ за участю іноземних юридичних осіб / упоряд.: В. І. Борисова [та ін.] . – Х. : Право, 2012. – 528 с.

Х629.211.1 / О–51 ч.з. № 1, н/абСудова практика з питань господарського права / упоряд. В. І. Борисова [та ін.]. – Х. : Право, 2012. – 432 с.

Х629.221–8 / С 89 ч.з. № 1


Кримінальний процес


Зейкан Я. П. Адвокат: кримінальні справи : метод. поради : у 2 ч. / Я. П. Зейкан. – К. : Дакор, 2012. – 728 с.

Х629.316 / З–47 хр, філ. № 1Зейкан Я. П. Адвокат: цивільні справи : метод. поради / Я. П. Зейкан. – К. : Дакор : Світ книг, 2012. – 688 с.

Х629.316 / З–47 хр, філ. № 1Каркач П. М. Державне обвинувачення в суді за новим кримінальним процесуальним законодавством України : навч. посіб. / П. М. Каркач. – Х. : Право, 2013. – 184 с.

Х629.374.012 / К 23 ч.з. № 1, філ. № 1Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 1 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 344 с.

Х629.3–324 / К 82 ч.з. № 1, 2Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комен. : у 2 т. / НАПрН України ; ред.: В. Я. Тація, В. П. Пшонки. – Х. : Право, 2012. – Т. 1. – 768 с.

Х629.3(4УКР)–32.23 / К 82 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-тиМирошниченко Є. О. Особливості застосування нового Кримінального процесуального кодексу України в суді. Зразки процесуальних документів : практ. посіб. / Є. О. Мирошниченко. – Х. : Харків юрид., 2012. – 176 с. – (Настільна книга судді).

Х629.374 / М 64 хр, філ. № 1Михеенко М. М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве : монография / М. М. Михеенко. – Репр. воспроизвед. изд. 1984 г. – К., 2012. – 161 с.

Х629.3 / М 69 хр, н/абНовели Кримінального процесуального кодексу України 2012 року : зб. ст. – К. : Істина, 2012. – 128 с.

Х629.3–324 / Н 72 хр, філ. №1Тематика курсових робіт з криміналістики [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 4 курсу ден. ф-тів : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.]. – Х., 2013. – 47 с.

Х629.4 р / Т 32 Повнотекст. док.Тематика курсових робіт з кримінального процессу [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 4 курсу заоч. форми навч. : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. В. Вапнярчук [та ін.]. – Х., 2013. – 41 с.

Х629.3 р / Т 32 Повнотекст. док.Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" на 2012–2013 навч. р. [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. ден. форми навч. : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. В. Верхогляд-Герасименко [та ін.]. – Х., 2013. – 57 с.

Х629.3 р / Т 32 Повнотекст. док.


Криміналістика


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни "Криміналістика" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.] . – Х. : Право, 2013. – 168 с.

Х629.4 р / Н 15 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Оплата послуг з проведення експертиз та порядок оподаткування отриманих доходів" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.]. – Х., 2012. – 19 с.

Х629.40 р / П 78 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Польщиков В. В. Розкриття вбивств: Особливості розслідування нерозкритих убивств минулих років : навч. посіб. / В. В. Польщиков. – Маріуполь : Новий мир, 2013. – 196 с.

Х629.431.311 / П 53 хрПрограма навчальної дисципліни "Криміналістика" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. – Х., 2012. – 17 с.

Х629.4р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Судова балістика і судово-медичне дослідження при вогнестрільних ушкодженнях : навч. посіб. / Ун-т економіки ті права "Крок" ; за заг. ред.: В. І. Грязіна, А. С. Лісового. – К. : Атіка, 2012. – с.

Х629.414 / С 89 хр, філ. № 1Трепак В. М. Розслідування хабарництва, що вчиняється суддями : монографія / В. М. Трепак. – К. : Атіка-Н, 2012. – 200 с.

Х629.431.7 / Т 66 хр, філ. № 1Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації : монографія / В. М. Шевчук ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Апостіль, 2013. – 440 с.

Х629.42 / Ш 37 хр, ч.з. № 1, н/аб, філ. № 1


Судова медицина


Нетудихатка О. Ю. Судова медицина : навч. посіб. / О. Ю. Нетудихатка, Е. О. Мавед ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Х. : Бурун і К, 2012. – 240 с.

Х629.7 я7 / Н 57 ч.з. № 1Судова медицина. Медичне законодавство : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : у 2 кн. / за ред.: В. Ф. Москаленка, Б. В. Михайличенка. – К. : Медицина, 2011.

Кн. 1 : Судова медицина. – 448 с.

Кн. 2 : Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності. – 496 с.

Х629.7 / С 89 хр, філ. № 1


Філософія права


Галицький І. В. Толерантність у правовому житті сучасної України : монографія / І. В. Галицький ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О. : Фенікс, 2012. – 144 с.

Ю666.7 хрДзьобань О. П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади : монографія / О. П. Дзьобань ; НАПрН України, НДІ інформатики і права. – Х. : Майдан, 2013. – 360 с.

Ю666.7 / Д 43 хрОмельчук О. М Поведінка людини: філософсько-правовий вимір : монографія / О. М. Омельчук. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т управ. та права, 2012. – 384 с.

Ю666.7 / О–57 хрФілософія правового виховання : навч. посіб. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; ред.: А. П. Гетьман, О. Г. Данільян. – Х. : Право, 2012. – 248 с.

Х.х / Ф 56 ч.з. № 2


Держава і право зарубіжних країн


Європейський досвід удосконалення місцевого самоврядування / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Оберіг, 2012. – 64 с. – (Наукові доповіді ; вип. 3).

Х810.112 / Е 24 хр, н/аб, ч.з. № 1Матюхіна Н. П. Приватний сектор безпеки США: шляхи розвитку та реалії сьогодення : монографія / Н. П. Матюхіна ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Юрайт, 2013. – 280 с. – (Бібліотека юриста).

Х811.12 (7СОЕ) / М 35 хр, н/абПосикалюк О. О. Особисті немайнові права фізичних осіб в романській, германській, англо-американській системах приватного права : [монографія] / О. О. Посикалюк ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2011. – 205 с.

Х830.3 / П 61 хр


Міжнародне право


Братко І. В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан,тенденції та перспективи розвитку : монографія / І. В. Братко ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; за наук. ред. А. І. Дмитрієва. – О. : Фенікс, 2011. – 248 с. – (Серія "Міжнародне право").

Х932.211.13 / Б 87 хрІсторія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу : монографія / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; за ред. І. В. Яковюка. – К. : Ред. журн. "Право України", 2012. – 208 с. – (Академічні правові дослідження). – Дод. до юрид. журн. "Право України".

Х915.232.5 / И 90 Повнотекст. док.Чугаев О. А. Валютна інтеграція в Європейському Союзі : навч. посіб. / О. А. Чугаев ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 191 с.

Х915.232.5 / Ч–83 хрКаталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2013
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка