Систематизований бюлетень нових надходженьСторінка1/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.2 Mb.
  1   2   3   4
СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
(листопад–грудень 2013 р.)
ЗМІСТ


Дисертації та автореферати дисертацій 2

Філософські науки 2

09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії 2

Юридичні науки 2

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 2

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 3

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 3

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 5

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 6

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 6

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 9

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 10

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура 10

12.00.11 Міжнародне право 11

12.00.12 Філософія права 11

Державне управління 11

25.00.02 Механізм державного управління 11

Педагогічні науки 11

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки 11

Психологічні науки 12

19.00.06 Юридична психологія 12

Соціальні комунікації 12

27.00.03 Книгознавствобібліотекознавствобібліографознавство 12

Наукові та навчальні видання 13

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 13

Науково-дослідницька робота 13

Юридична освіта 15

Теорія держави і права 15

Історія держави і права 16

Конституційне право 16

Адміністративне право 17

Інформаційне право 18

Фінансове право 18

Зобов’язальне право 19

Право інтелектуальної власності 19

Спадкове право 19

Господарське право 19

Сімейне право 20

Земельне право 20

Екологічне право 20

Аграрне (сільськогосподарське)право 20

Трудове право 20

Право соціального забезпечення 21

Кримінологія 21

Кримінально-виконавче право 21

Система судових органів 21

Система органів прокуратури 22

Цивільний процес 22

Кримінальний процес 22

Криміналістика 23

Філософія держави і права 23

Держава і право зарубіжних країн 23

Країнознавство 23

Соціологія 23

Історія 24

Економіка 24

Політика 24

Безпека життєдіяльності 25

Культура 25

Освіта. Педагогіка 25

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство 25

Мовознавство 25

Літературознавство 25

Художня література (твори) 26

Мистецтвознавство 28

Релігієзнавство 29

Філософія 29

Логіка 29

Етика 29

Психологія 29

Довідкові видання 29

Бібліографічні видання 29

Електронні ресурси 30

Повнотекстові документи 30Умовні позначення місця знаходження
хр – книгосховище

н/аб – абонемент наукової літератури

студ/аб – студентський абонемент

ДБВ – науково-бібліографічний відділ

ч. з. № 1 – читальний зал № 1

ч. з. № 2 – читальний зал № 2

з/п – зал періодики

філ. № 1 – філія № 1 (вул. Динамівська4)

філ. № 2 – філія № 2 (вул. Пушкінська106)

код. – інформаційно–кодифікаційний відділ

ВРК – відділ рідкісних видань (вул. Пушкінська70)

навч. від. – навчальний відділ

Крим. ф–т – Кримський юридичний інститут

Полт. ф–т – Полтавський юридичний інститут


Дисертації та автореферати дисертацій


ВРК

Філософські науки

09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії


Ємельянова Ю. П. Етнос як суб'єкт соціокультурної реальності (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Ю. П. Ємельянова ; наук. конс. О. О. Чемшит ; Севатопол. нац. техніч. ун-т. – Д.2013. – 32 с.

Юридичні науки

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


(12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве)

Бабаджанян К. А. Взаимная ответственность личности и государства как основа гармонизации взаимоотношений между ними (теоретико-правовой аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / К. А. Бабаджанян ; рук. работы Н. И. Матузов ; Сарат. гос. юрид. акад., Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – Саратов, 2013. – 22 с.Баскова А. В. Управление монастырским имуществом в XVI-XVII вв.: историко-правовое исследование (на материалах монастырей Белозерско-Вологодского края) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. В. Баскова ; рук. работы И. А. Исаев ; Моск. гос. юрид. акад., Рос. акад. правосудия. – М., 2013. – 26 с.

Васильева Н. В. Юридические и неюридические средства в системе правового регулирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. В. Васильева ; Омск. акад. МВД РФ, Барнаул. юрид. ин-т МВД России. – Омск, 2013. – 23 с.

Габінет Д. А. Форма української держави: еволюція вітчизняної політико-правової думки у період між світовими війнами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Д. А. Габінет ; кер. роботи О. М. Биков ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2013. – 20 с.

Гончаров В. В. Офіційне тлумачення юридичних норм як засіб встановлення і трансформації їх змісту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. В. Гончаров ; наук. кер. П. М. Рабінович ; Львів. нац. ун-т ім. Франка. – Л., 2012. – 16 с.

Грахоцкі А. П. Прававое становішча Рускай праваслаунай і рымска-каталіцкай цэрквау на беларускіх землях (1863-1905 гг.) : автореф. дис. ... канд. юрыд. наук : 12.00.01 / А. П. Грахоцкі ; кір. роботи В. А. Кадаубовіч ; Гомел. дзярж. ун-т ім. Ф. Скарыны. – Мінск, 2013. – 24 с.

Зубенко А. В. Акти тлумачення норм права в системі правових актів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. В. Зубенко ; наук. кер. В. І. Акуленко ; Ін-т політології і права Нац. пед. ун-ту ім. Драгоманова. – К., 2013. – 20 с.

Ісакова В. М. Право на правову допомогу: поняттяособливостігарантії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. М. Ісакова ; наук. кер. О. В. Петришин ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 19 с.

Ісакова В. М. Право на правову допомогу: поняттяособливостігарантії : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. М. Ісакова ; наук. кер.: О.  В. Петришин ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 207 с.

Левицька Н. О. Нормативно-правовий інститут: загальнотеоретична характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. О. Левицька ; наук. кер. Л. А. Луць ; Львів. нац. ун-т ім. Франка. – Л., 2013. – 19 с.

Личко BC. Поняття та види правової допомоги в Україні: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / B. C. Личко ; кер. роботи В. В. Завальнюк ; Одес. юрид. акад. – О., 2013. – 24 с.

Лукашевич Д. А. Распад СССР: историко-правовое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Д. А. Лукашевич ; рук. работы Т. Е. Новицкая ; Моск. гос. у-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т государства и права РАН. – М., 2013. – 26 с.

Матат Ю. І. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в юридичній практиці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ю. І. Матат ; наук. кер. І. В. Процюк ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Матат Ю. І. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в юридичній практиці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ю. І. Матат ; наук. кер. І. В. Процюк ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 200 с.

Рогов А. П. Особенности государственного принуждения в правовом государстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. П. Рогов ; рук. работы А. А. Воротников ; офиц. оппон.: Н. Н. Вопленко, Т. М. Бугрова ; Сарат. гос. юрид. акад., Пенз. гос. ун-т. – Саратов, 2013. – 26 с.

Романюк Є. О. Основні властивості права в контексті природно-правового та позитивістського праворозуміння : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Є. О. Романюк ; кер. роботи О. Л. Богініч ; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Сардаева О. Г. Установление фактических обстоятельств дела как основа квалификации юридически значимого поведения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. Г. Сардаева ; рук. работы В. Л. Кулапов ; Сарат. гос. юрид. акад., Морд. гос. ун-т. им. Огарева. – Саратов, 2013. – 26 с.

Фролова Е. А. Неокантианство в русской фмлософии права во второй половине XIX - первой половине XX века : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Е. А. Фролова ; науч. конс. М. Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Рос. акад. правосудия. – М., 2013. – 55 с.

Чистякова Ю. В. Методологічна роль семіотичного підходу у порівняльно–правовому пізнанні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ю. В. Чистякова ; кер. роботи М. А. Дамірлі ; Одес. юрид. акад. – О., 2013. – 24 с.

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право


(12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право)

Аль-Мухамед Г. З. А. Конституционное право на судебную защиту и гарантии эффективной реализации в России и Республике Ирак : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Г. З. А. Аль-Мухамед ; рук. работы Т.  Д. Зражевская ; ВГУ, Моск. гос ун-т им. Ломоносова. – М., 2013. – 24 с.

Васильев С. А. Конституционно-правовые основы взаимодействия общественных объединений с правоохранительными органами России в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / С. А. Васильев ; рук. работы В. В. Таболин ; Акад. упр. МВД России, Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". – М., 2013. – 23 с.

Вискулова В. В. Гарантии избирательных прав граждан в современной России: вопросы теории и практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / В. В. Вискулова ; науч. конс. С. А. Авакьян ; Моск. гос. ун-т им. Ломоносова, Акад. нар. хоз. и гос. службы при Президенте РФ. – М., 2013. – 48 с.

Говорун С. О. Конституционный принцип равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от имущественного положения в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / С. О. Говорун ; рук. работы Г. Н. Комкова ; Сарат. гос. ун-т им. Чернышевского, Ин-т государства и права РАН. – М., 2013. – 27 с.

Лексин И. В. Конституционно-правовые проблемы территориального устройства современного государства (особенности России и зарубежный опыт) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / И. В. Лексин ; науч. конс. С. А. Авакьян ; Моск. гос. ун-т им. Ломоносова, Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". – М., 2013. – 54 с.

Новикова М. В. Клерикальное государство и церковь. Взаимоотношения церкви и государства в Израиле и в сопредельных странах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / М. В. Новикова ; рук. работы И. А. Алебастрова ; Моск. гос. юрид. акад., Ин-т государства и права РАН. – М., 2013. – 35 с.

Ширей Б. О. Конституционные основы сохранения исторического и культурного наследия Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Б. О. Ширей ; рук. работы В. И. Радченко ; Сарат. гос. юрид. акад., Пенз. гос. ун-т. – Саратов, 2013. – 26 с.

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


(12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право)

Волошин В. О. Правове регулювання договірних відносин у сфері промислової власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. О. Волошин ; наук. кер. Ю. Л. Бошицький ; Київ. ун-т права. – К., 2012. – 19 с.

Гаврилов Д. А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Д. А. Гаврилов ; рук. работы С. А. Паращук ; Моск. гос. ун-т им. Ломоносова, Ин-т государства и права РАН. – М., 2013. – 21 с.

Гасанов З. У. Наследование земельных участков и имущественных прав на них : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / З. У. Гасанов ; рук. работы З. Ф. Сафин ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, С-Петерб. ун-т. – Казань, 2013. – 21 с.

Герасимовський С. В. Недійсність правочиніввчинених під впливом насильства та погрози : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. В. Герасимовський ; наук. кер. Є. О. Харитонов ; Одес. юрид. акад. – О., 2013. – 20 с.

Гуменюк В. І. Особливості розгляду зовнішньоторгових спорів комерційним арбітражем України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. І. Гуменюк ; наук. кер. В. І. Семчик ; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – К., 2012. – 16 с.

Добкіна К. Р. Цивільно-правовий статус торгово-промислової палати України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / К. Р. Добкіна ; наук. кер. В. В. Мусієнко ; Київ. ун-т права. – К., 2012. – 17 с.

Другова В. А. Договір іпотеки за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. А. Другова ; наук. кер. М. В. Венецька ; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – К., 2010. – 18 с.

Ефимцева Т. В. Место инновационного права в системе отраслей российского права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Т. В. Ефимцева ; науч. конс. Л. Г. Ефимова ; Моск. гос. ун-т им. Ломоносова. – М., 2013. – 48 с.

Єрошенко О. Б. Правове регулювання наказаного провадження за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. Б. Єрошенко ; наук. кер. Л. М. Зілковська ; Одес. нац. ун-т ім. Мечнікова. – О., 2013. – 20 с.

Іванчулинець Д. В. Законне представництво у цивільному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Д. В. Іванчулинець ; наук. кер. П. Ф. Немеш ; Закарп. держ. ун-т. – К., 2012. – 20 с.

Ковальська В. С. Юридичний факт як підстава зміни та припинення сімейних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. С. Ковальська ; наук. кер. С. Д. Гринько ; Хмельн. ун-т упр. та права. – О., 2013. – 22 с.

Комаров В. А. Лікарські засоби як об'єкти цивільних прав : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. А. Комаров ; наук. кер. Р. Б. Шишка ; Київ. ун-т права. – К., 2012. – 19 с.

Костина К. В. Гражданско-правовые средства охраны прав потребителей услуг подвижной радиотелефонной связи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / К. В. Костина ; рук. работы А. В. Михайлов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Моск. гос. юрид. акад. – Казань, 2013. – 27 с.

Красавчикова Л. И. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью по законодательству Российской Федерации и Федеративной Республики Германия (сравнительно-правовое исследование) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. И. Красавчикова ; рук. работы Л. Ю. Василевская ; Моск. гос. юрид. акад., Урал. гос. юрид. акад. – М., 2013. – 27 с.

Лобан О. Л. Відшкодування шкодизавданої життю та здоров'ю військовослужбовців : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. Л. Лобан ; наук. кер. Є. О. Харитонов ; Одес. юрид. акад. – О., 2013. – 20 с.

Матвиенко Д. В. Защита авторских прав иностранных граждан в Российской Федерации и в странах Европейского союза : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Д. В. Матвиенко ; рук. работы И. В. Шугурова ; Сарат. гос. юрид. акад., Сарат. гос. соц.-эконом. ун-т. – Саратов, 2013. – 26 с.

Мигалюк Л. В. Непойменовані договори в цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. В. Мигалюк ; наук. кер. В. В. Луць ; НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України. – К., 2013. – 20 с.

Мусин Э. Ф. Система гражданско-правовых средств в области природопользования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Э. Ф  Мусин ; рук. работы З. Ф. Сафин ; Казан. (Приволж.) федерал. ун-т, Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – Казань, 2013. – 21 с.

Нечипоренко В. В. Цивільно-правове регулювання перестрахування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. В. Нечипоренко ; наук. кер. Г. В. Єрьоменко ; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – К., 2012. – 20 с.

Паракуда О. В. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов'язання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. В. Паракуда ; наук. кер. О. В. Дзера ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 17 с.

Сабирова Т. Р. Договор энергоснабжения в системе гражданско-правовых договоров : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т. Р. Сабирова ; рук. работы Д. Х. Валеев ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Казань, 2013. – 25 с.

Сайфутдинова И. К. Гражданско-правовая защита владения земельным участком : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / И. К. Сайфутдинова ; рук. работы З. Ф. Сафин ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, НИУ. – Казань, 2013. – 19 с.

Семків В. В. Договори у сфері використання природних ресурсів: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. В. Семків ; наук. кер. Н. Р. Кобецька ; Прикарп. нац. ун-т ім. Стефаника. – К., 2013. – 20 с.

Татаринцева К. Н. Ограничения прав участников рынка ценных бумаг при обороте акций : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / К. Н. Татаринцева ; рук. работы Г. Д. Отнюкова ; Моск. гос. юрид. акад., ИГП РАН. – М., 2013. – 25 с.

Тимошенко О. А. Касаційне провадження у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. А. Тимошенко ; наук. кер. Б. К. Левківський ; Київ. ун-т права. – К., 2012. – 19 с.

Трофимова Е. В. Правовые механизмы легитимации субъектов предпринимательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Е. В. Трофимова ; рук. работы И. В. Ершова ; Моск. гос. юрид. акад, Рос. акад. правосудия. – М., 2013. – 30 с.

Хачатрян В. С. Міжнародні договори України про правову допомогу як форма уніфікації колізійного регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. С. Хачатрян ; наук. кер. Д. В. Задихайло ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – К., 2013. – 20 с.

Чепис О. І. Інтереси в цивільному праві: сутністьмісце та особливості захисту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. І. Чепис ; наук. кер. Ю. М. Бисага ; Ужгород. нац. ун-т. – Х., 2010. – 16 с.

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення


(12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения)

Абдуллаев Э. Э. Сравнительная характеристика отдельных институтов трудового права Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов: правовое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Э. Э. Абдуллаев ; рук. работы Е. Ю. Забрамная ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Рос. прав. акад. М-ва. юстиции РФ. – М., 2013. – 21 с.

Бартків А. Я. Особливості правового регулювання праці працівниківщо працюють у фізичних осіб за трудовим договором : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / А. Я. Бартків ; наук. кер. Б. Г. Розовський ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – К., 2012. – 20 с.

Вісьтак М. Я. Міжнародно-правові акти в системі джерел трудового права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / М. Я. Вісьтак ; наук. кер. П. Д. Пилипенко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К., 2012. – 16 с.

Вусенко Ю. В. Правові відносинищо забезпечують функціонування індивідуальних трудових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ю. В. Вусенко ; наук. кер. І. М. Якушев ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – К., 2012. – 16 с.

Девізоров Д. С. Правове регулювання укладення трудового договору з особливими категоріями працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Д. С. Девізоров ; наук. кер. О. М. Ярошенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 20 с.

Ісаєв Ю. В. Спеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ю. В. Ісаєв ; наук. кер. С. М. Прилипко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 20 с.

Кравченко О. О. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб митної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. О. Кравченко ; наук. кер. С. М. Прилипко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 19 с.

Махмадуллоев Н. Р. Правовое регулирование трудовых отношений трудящихся-мигрантов в Республике Таджикистан - члене Евразийского экономического союза : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Н. Р. Махмадуллоев ; рук. работы З. А. Икрами ; Ин-т философии, политологии и права АН Респ. Таджикистан, Акад. труда и соц. отношений. – Душанбе, 2013. – 26 с.

Менкенов А. В. Трудовой стаж и его роль в праве социального обеспечения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / А. В. Менкенов ; рук. работы З. А. Кондратьева ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2013. – 26 с.

Рошканюк В. М. Правове регулювання соціального захисту в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / В. М. Рошканюк ; наук. кер. Ю. М. Бисага ; Ужгород. нац. ун-т. – К., 2012. – 19 с.

Русаль Л. М. Юридичні факти як підстава припинення індивідуальних трудових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Л. М. Русаль ; наук. кер. В. Я. Бурак ; Львів. нац. ун-т ім. Франка. – К., 2012. – 16 с.

Саурин С. А. Правовое регулирование оплаты труда работников бюджетной сферы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / С. А. Саурин ; рук. работы А. М. Куренной ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, НИУ "Высш. шк. экономики". – М., 2013. – 31 с.

Соцький А. М. Правове регулювання організації праці у контексті сучасного розвитку економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / А. М. Соцький ; наук. кер. В. І. Щербина ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 20 с.

Черновська С. М. Правове регулювання трудових відносин наукових працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / С. М. Черновська ; наук. кер. Н. М. Хуторян ; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – К., 2012. – 20 с.

Шелеп І. Ф. Трудовий юрисдикційний процес : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / І. Ф. Шелеп ; наук. кер. П. Д. Пилипенко ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – К., 2012. – 16 с.

Яценко Т. П. Правове регулювання служби працівників органів внутрішніх справ за контрактом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Т. П. Яценко ; наук. кер. О. М. Бандурка ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2012. – 18 с.

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право


(12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право)

Василишина М. И. Правовое обеспечение публичных интересов в лесном законодательстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / М. И. Василишина ; рук. работы М. И. Васильева ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Сарат. гос. юрид. акад. – М., 2013. – 28 с.

Головкін О. В. Правове регулювання екологічного контролю та нагляду в Україні: теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / О. В. Головкін ; наук. конс. В. В. Костицький ; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – К., 2013. – 32 с.

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


(12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право)

Аббасов Т. О. Проблемы финансово-правового регулирования ипотечного жилищного кредитования: федеральный и региональный аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Т. О. Аббасов ; Сарат. гос. юрид. акад., Северо-Кавказ. федер. ун-т. – Саратов, 2013. – 26 с.

Баклан О. В. Адміністративно-правове регулювання підприємництва в Україні (теоретико-прикладний аспект) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Баклан ; наук. конс. В. І. Курило ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористув. України. – К., 2013. – 39 с.

Бєлік І. Б. Правове регулювання оподаткування електронної комерції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. Б. Бєлік ; наук. кер. С. Ф. Константінов ; МАУП. – К., 2013. – 19 с.

Бова И. А. Финансово-правовые основы института банковской тайны в Российской Федерации: проблемы теории и практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / И. А. Бова ; рук. работы Е. Н. Пастушенко ; Сарат. гос. юрид. акад., Ростов. гос. экон. ун-т. – Саратов, 2013. – 22 с.

Бутко П. Є. Правовий статус фізичних осіб-платників податків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / П. Є. Бутко ; кер. роботи Г. В. Россіхіна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 20 с.

Васильків Ф. Ф. Адміністративно-правовий режим та діяльність органів внутрішніх справ у районі проведення спецоперацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ф. Ф. Васильків ; наук. кер. М. В. Лошицький ; Львів. ун-т бізнесу та права. – Л., 2012. – 20 с.

Волков В. Ю. Адміністративно-правове регулювання в галузі стандартизації та сертифікації в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. Ю. Волков ; кер. роботи Л. Р. Біла-Тіунова ; Одес. юрид. акад. – О., 2013. – 20 с.

Голубитченко М. А. Финансово-правовое регулирование банковского надзора (российский и международно-правовой опыт) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / М. А. Голубитченко ; рук. работы Н. И. Химичева ; Сарат. гос. юрид. акад., Сарат. гос. социал.-эконом. ун-т. – Саратов, 2013. – 26 с.

Гуржій А. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. В. Гуржій ; наук. кер. О. Н. Ярмиш ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2013. – 20 с.

Желеф Г. Б. Адміністративно-правове регулювання діяльності холдингових компаній : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Г. Б. Желеф ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2013. – 19 с.

Жирнова Н. А. Банковская и налоговая тайны как объекты финансово-правового регулирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Н. А. Жирнова ; рук. работы Д. А. Смирнов ; Сарат. гос. юрид. акад., Рос. прав. акад. М-ва. юстиции РФ. – Саратов, 2013. – 26 с.

Заяць Р. Я. Правовий аналіз обставинщо виключають адміністративну відповідальність : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Р. Я. Заяць ; наук. кер. В. Л. Ортинський ; Львів. ун-т бізнесу та права. – Л., 2012. – 20 с.

Зозуль І. В. Презумпції в адміністративному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. В. Зозуль ; наук. кер. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. – К., 2013. – 19 с.

Іваха В. О. Адміністративно-правове регулювання державної кадрової політики України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. О. Іваха ; наук. кер. В. В. Середа ; Львів. ун-т бізнесу та права. – Л., 2012. – 20 с.

Кір'ян В. О. Правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. О. Кір'ян ; наук. кер. І. М. Сопілко ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Кондратенко В. М. Принципи гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. М. Кондратенко ; кер. роботи О. М. Капля ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2013. – 20 с.

Кравцова К. М. Адміністративно-правове регулювання обігу пестицидів в сільському господарстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / К. М. Кравцова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Л., 2012. – 20 с.

Кротюк О. В. Принцип офіційного з'ясування всіх обставин у справі та його реалізація в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Кротюк ; наук. кер. Д. М. Лук'янець ; Ін-т держави і права ім. Корецького. – К., 2013. – 18 с.

Куликов А. С. Финансово-правовой режим валютных операций в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / А. С. Куликов ; рук. работы А. А. Ялбулганов ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. эк.", Финанс. ун-т при Правительстве РФ. – М., 2013. – 24 с.

Курило С. Л. Адміністративно-правові засоби взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. Л. Курило ; наук. кер. В. М. Гаращук ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 19 с.

Курило С. Л. Адміністративно-правові засоби взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. Л. Курило ; наук. кер.: В. М. Гаращук ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 195 с.

Куркова К. М. Організаційно-правові засади захисту прав на результати творчої діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / К. М. Куркова ; наук. кер. В. І. Курило ; Нац. ун.т біоресурсів і природокористування. – К., 2013. – 21 с.

Лиходаева Н. Г. Правовые основы внутреннего финансового контроля в кредитных организациях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Н. Г. Лиходаева ; рук. работы Е. В. Покачалова ; Сарат. гос. юрид. акад., Башк. гос. ун-т. – Саратов, 2013. – 26 с.

Макаревич К. А. Финансово-правовое регулирование государственно-частного партнерства в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / К. А. Макаревич ; рук. работы Е. М. Ашмарина ; Моск. гос. юрид. акад, Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ. – М., 2013. – 28 с.

Маркова О. О. Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ в договірних відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. О. Маркова ; наук. кер. Ж. В. Завальна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Л., 2012. – 20 с.

Микулець В. Ю. Інформаційно-правові засади у сфері безпеки дорожнього руху в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. Ю. Микулець ; кер. роботи В. І. Цимбалюк ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – К., 2013. – 18 с.

Миттельман К. Г. Финансово-правовое регулирование обращения иностранной валюты на территории Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / К. Г. Миттельман ; рук. работы Н. М. Артемов ; Моск. гос. юрид. акад., Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 2013. – 22 с.

Міщенко Л. В. Принцип взаємної відповідальності держави та інших учасників публічних фінансових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. В. Міщенко ; наук. кер. О. П. Гетманець ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – [б. м.], 2012. – 20 с.

Мовчан Д. В. Реєстраційне провадження в діяльності органів виконавчої влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Д. В. Мовчан ; наук. кер. О. Б. Червякова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 21 с.

Мовчан Д. В. Реєстраційне провадження в діяльності органів виконавчої влади : дис. ...  канд. юрид. наук : 12.00.07 / Д. В. Мовчан ; наук. кер. О. Б. Червякова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 181 с.

Немченко В. О. Формування внутрішнього переконання судді в адміністративному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. О. Немченко ; наук. кер. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 15 с.

Панфілова О. Є. Адміністративно-правові основи застосування захисних заходів у зовнішній торгівлі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. Є. Панфілова ; кер. роботи Б. А. Кормич ; Одес. юрид. акад. – О., 2013. – 21 с.

Парубець Ю. Г. Адміністративно-правові засади взаємодії державних органів влади з інститутами громадянського суспільства у забезпеченні екологічних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. Г. Парубець ; наук. кер. Т. О. Проценко ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 21 с.

Полонський Д. М. Забезпечення правопорядку та режиму законності патрульно-постовою службою міліції України (організаційно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Д. М. Полонський ; кер. роботи К. К. Афанасьєв ; Луган. держ. ун-т внутр. справ. – К., 2013. – 18 с.

Решетников Н. А. Правовое регулирование налогооблажения субъектовоказывающих рекламные услуги : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Н. А. Решетников ; рук. работы Н. И. Химичева ; Сарат. гос. юрид. акад., Рост. гос. экон. ун-т. – Саратов, 2013. – 26 с.

Рибченко А. О. Верховенство права як принцип адміністративного судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. О. Рибченко ; наук. кер. О. П. Рябченко ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – К., 2013. – 20 с.

Самілик Л. О. Адміністративно-правові основи регулювання охорони здоров'я громадян в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. О. Самілик ; кер. роботи С. Г. Стеценко ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – К., 2013. – 20 с.

Сівков С. В. Адміністративно-правовий статус Міністерства соціальної політики України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. В. Сівков ; наук. кер. О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2013. – 16 с.

Сквірський І. О. Громадський контроль у публічному управлінні: теоретично-правові та праксеологічні аспекти : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / І. О. Сквірський ; наук. конс. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. – К., 2013. – 35 с.

Скороход І. В. Організаційно-правові засади взаємодії податкових підрозділів Міністерства доходів і зборів України з аудиторами при здійсненні фінансового контролю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. В. Скороход ; кер. роботи М. І. Ануфрієв ; МАУП. – К., 2013. – 19 с.

Стратієнко Л. В. Адміністративно-правові засади організації та функціонування господарських судів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. В. Стратієнко ; кер. роботи В. В. Конопльов ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – К., 2013. – 16 с.

Тандир О. В. Адміністративно-правовий захист прав суб'єктів інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Тандир ; наук. кер. С. В. Слюсаренко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – К., 2013. – 19 с.

Хорт І. В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ в сфері охоронної діяльності: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. В. Хорт ; кер. роботи М. І. Ануфрієв ; МАУП. – К., 2013. – 20 с.

Черленяк Р. Н. Правовое регулирование доходов федерального бюджета в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Р. Н. Черленяк ; рук. работы О. В. Болтинова ; Моск. гос. юрид. акад., Рос. прав. акад. М-ва юстиции РФ. – М., 2013. – 30 с.

Чинчин М. М. Правові основи податкового адміністрування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. М. Чинчин ; наук. кер. О. А. Лукашев ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – К., 2013. – 20 с.

Швец А. В. Нормативно-правовое обеспечение законных интересов субъектов налоговых правоотношений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / А. В. Швец ; рук. работы Е. В. Покачалова ; Сарат. гос. юрид. акад., Моск. гос. юрид. акад.. – Саратов, 2013. – 22 с.

Шелухін О. М. Адміністративно-правові засади діяльності недержавних охоронних структур та служб безпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Шелухін ; кер. роботи С. В. Лихачов ; Донец. юрид. ін-т МВС України. – К., 2013. – 19 с.

Шкільова Н. В. Правове регулювання оподаткування нерухомості в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Н. В. Шкільова ; наук. кер. І. Є. Криницький ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – К., 2013. – 20 с.

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


(12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)

Бершов Г. Є. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність судових органів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Г. Є. Бершов ; наук. кер. О. М. Литвинов ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 16 с.

Бортник В. А. Честь та гідність особи як об'єкт злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. А. Бортник ; кер. роботи В. В. Коваленко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2013. – 18 с.

Бринзанська О. В. Кримінальна відповідальність за злочинищо посягають на діяльність установ кримінально-виконавчої системи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Бринзанська ; наук. кер. О. О. Кваша ; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – К., 2012. – 20 с.

Дюнова Т. В. Виконання покарання у виді довічного ув'язнення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Т. В. Дюнова ; наук. кер. А. Х. Степанюк ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Х., 2013. – 20 с.

Задорожний А. А. Запобігання злочинам у сфері службової діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. А. Задорожний ; наук. кер. Ю. Е. Черкасов ; Нац. акад. внутр. справ України. – Л., 2013. – 20 с.

Короленко О. М. Кримінальна відповідальність за злочинивчинені в стані сильного душевного хвилювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. М. Короленко ; наук. кер. О. М. Костенко ; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – К., 2012. – 20 с.

Костенко В. В. Кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ злочинампов'язаним з незаконним обігом підакцизних товарів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. В. Костенко ; наук. кер. С. Ю. Романов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 16 с.

Кромова А. Я. Уголовно-правовая характеристика контрабандыпредусмотренной ст. 229 УК РФ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. Я. Кромова ; рук. работы С. М. Кочои ; Моск. гос. юрид. акад, Вят. гос. гуманитар. ун-т. – М., 2013. – 28 с.

Лемішко Ю. Ю. Обставиниякі обтяжують покаранняза кримінальним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. Ю. Лемішко ; наук. кер. В. І. Тютюгін ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Лемішко Ю. Ю. Обставиниякі обтяжують покаранняза кримінальним законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. Ю. Лемішко ; наук. кер.: В. І. Тютюгін ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 235 с.

Марченко М. Ю. Кримінологічна характеристика та запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. Ю. Марченко ; наук. кер. В. В. Голіна ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. Сташиса НАПрН України. – Х., 2013. – 20 с.

Морозюк С. М. Кримінально-правова характеристика злочинів проти інтересів сім'ї та підопічних (ст.ст. 164-169 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. М. Морозюк ; наук. кер. С. Я. Лихова ; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – К., 2012. – 18 с.

Рябчинська О. П. Теоретико-правові засади функціонування системи покарань в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / О. П. Рябчинська ; наук. конс. Т. А. Денисова ; Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 40 с.

Савінова Н. А. Кримінально-правова політика забезпечення інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Н. А. Савінова ; наук. конс. П. Л. Фріс ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 40 с.

Терещук С. С. Застосування заохочувальних норм особливої частини кримінального права в діяльності органів внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. С. Терещук ; наук. кер. О. О. Житний ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 20 с.

Туєв О. А. Кримінологічні засади протидії рейдерству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. А. Туєв ; наук. кер. О. М. Литвинов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 18 с.

Шевчук Т. І. Кримінологічна характеристика та запобігання насильницьким злочинам проти життя та здоров'я особи у сільській місцевості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Т. І. Шевчук ; наук. кер. О. М. Гумін ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 18 с.

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


(12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность ; оперативнорозыскная деятельность)

Анохін А. М. Предмет доказування у кримінальних провадженнях про дорожньо-транспортні пригоди : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. М. Анохін ; наук. кер. О. І. Галаган ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2013. – 16 с.Антимонов А. С. Особенности расследования преступлений совершенных несовершеннолетними женского пола : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / А. С. Антимонов ; рук. работы Е. П. Ищенко ; Юго-Запад. гос. ун-т, Башкир. гос. ун-т. – М., 2013. – 21 с.

Ахундова А. А. Захист прав підозрюваного у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. А. Ахундова ; наук. кер. О. В. Батюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – К., 2013. – 17 с.

Бєляєва К. В. Загальнонаукові процесуальні та правові підстави і тактика психологічного експерименту в досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / К. В. Бєляєва ; наук. кер. В. Г. Гончаренко ; Акад. адвокатури України. – К., 2013. – 15 с.

Валігура Д. М. Оскарження до суду рішеньдій чи бездіяльності органу досудового розслідування та прокурора : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Д. М. Валігура ; наук. кер. О. І. Галаган ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2013. – 18 с.

Жеребко О. І. Судово-експертна діяльність: сутністьпринципиорганізаційні основи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. І. Жеребко ; наук. кер. І. П. Красюк ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.

Круль С. М. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування розбоїв : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. М. Круль ; наук. кер. М. А. Погорецький ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 18 с.

Марущак Н. В. Забезпечення права особи на повагу до її гідності на стадії досудового розслідування у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н. В. Марущак ; наук. кер. В. П. Шибіко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – [К.], 2010. – 19 с.

Морозова Е. А. Теория и практика первоначального этапа расследования фальшивомонетничества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Е. А. Морозова ; рук. работы Е. П. Ищенко ; Моск. гос. юрид. акакд., Воронеж. гос. ун-т. – М., 2013. – 25 с.

Подкатилина М. Л. Судебная лингвистическая экспертиза экстремистских материалов: теоретические и методические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / М. Л. Подкатилина ; рук. работы Е. И. Галяшина ; Моск. гос. юрид. акад., Воронеж. гос. ун-т. – М., 2013. – 28 с.

РинковаО. В. Судово-екологічна експертиза в судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. В. Ринкова ; кер. роботи І. В. Гора ; Акад. адвокатури України. – К., 2013. – 19 с.

Хохряков М. А. Пределы судебного разбирательства уголовных дел в суде первой инстанции: законодательствотеорияпрактика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / М. А. Хохряков ; рук. работы С. А. Насонов ; Моск. гос. юрид. акад., Акад. управл. МВД России. – М., 2013. – 25 с.

Чернецький О. К. Слідчий експеримент в кримінальному судочинстві: тактика і психологія : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. К. Чернецький ; наук. кер.: В. О. Коновалова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 221 с.

Чернецький О. К. Слідчий експеримент у кримінальному судочинстві: тактика і психологія : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. К. Чернецький ; наук. кер. В. О. Коновалова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 19 с.

Чичиркіна С. П. Організація і тактика розслідування службових підроблень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. П. Чичиркіна ; наук. кер. В. В. Юсупов ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 17 с.

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура


(12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность)

Драган О. В. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами адміністративної юрисдикції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / О. В. Драган ; наук. кер. І. М. Козьяков ; Нац. акад. прокуратури України. – К., 2012. – 19 с.

Жданов В. А. Регулирование международной торговли в области прав на аудиовизуальные произведения по праву ВТО : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / В. А. Жданов ; рук. работы Л. П. Ануфриева ; Моск. гос. юрид. акад., Моск. гос. ун-т им. Ломоносова. – М., 2013. – 24 с.

Калюжная О. И. Международно-правовые проблемы регламентации прохода судов в Малаккском и Сингапурском проливах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / О. И. Калюжная ; рук. работы К. А. Бекяшев ; Моск. гос. юрид. акад., Рос. ун-т дружбы народов. – М., 2013. – 25 с.

Мамедов Г. А. Функції прокуратури в Україні та Азербайджанській республіці (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Г. А. Мамедов ; наук. кер. А. С. Васильєв ; Одес. нац. ун-т ім. Мечнікова. – К., 2011. – 18 с.

Сурвилло Я. В. Международно-правовая ответственность за загрязнение окружающей среды при разработке минеральных ресурсов международного района морского дна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Я. В. Сурвилло ; наук. кер. К. А. Бекяшев ; Моск. гос. юрид. акад., Казан. (Приволж.) федер. ун-т. – М., 2013. – 27 с.

Шайдуллина А. А. Международно-правовое регулирование устойчивого использования биологического разнообразия : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / А. А. Шайдуллина ; рук. работы Г. И. Курдюков ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, РУДН. – Казань, 2013. – 29 с.

12.00.11 Міжнародне право


(12.00.10 Международное право; европейское право)

Бусурина Е. О. Дисциплинарная ответственность адвоката в правозащитной деятельности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Е. О. Бусурина ; рук. работы С. И. Володина ; Моск. гос. юрид. акад, РУДН. – М., 2013. – 30 с.

Шемшученко С. О. Міжнародно-правові стандарти у сфері захисту іноземних інвестицій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / С. О. Шемшученко ; кер. роботи В. Г. Буткевич ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2013. – 16 с.

Юрченко О. В. Туризм у сучасному міжнародному праві: особливості регулювання та практика реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. В. Юрченко ; наук. кер. О. Л. Копиленко ; Ін-т законодавства Верхов Ради України. – К., 2013. – 20 с.

12.00.12 Філософія права


Бачинський Т. В. Формування основ правового світогляду та правової культури шкільної молоді (філософсько-правовий вимір) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Т. В. Бачинський ; наук. кер. П. М. Рабінович ; Львів. нац. ун-т ім. Франка. – Л., 2013. – 18 с.

Івашев Є. В. Взаємозв'язок антропології та аксіології права як чинник розвитку теорії прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Є. В. Івашев ; кер. роботи О. О. Бандура ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2013. – 19 с.

Каталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2013
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка