Сергеєва лариса МиколаївнаСкачати 339.87 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір339.87 Kb.
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

СЕРГЕЄВА Лариса Миколаївна


УДК 377. 6. 032

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ НАВИЧОК В УЧНІВ ВИЩИХ ПРОФЕСІЙНИХ УЧИЛИЩ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ – 2000Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано в Інституті педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України, м.Київ
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор

Сисоєва Світлана Олександрівна,

Інститут педагогіки і психології професійної освіти

АПН України, завідувач відділом педагогічних

технологій неперервної професійної освіти, м. Київ.Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Дьомін Анатолій Іванович, Національний аграрний

університет, кафедра педагогіки і психології, м. Київ.

кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент

Академії педагогічних наук України

Щербак Ольга Іванівна, Київський професійно-

педагогічний коледж ім. Антона Макаренка, директор,

м. Київ

Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет імені

Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки

України, м. Вінниця.
Захист відбудеться “5“ жовтня 2000р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України (2-й поверх, зал засідань).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України. (01053, м.Київ, вул. Артема, 52-В).

Автореферат розісланий “4“ вересня 2000 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Снісаренко О.С.


Загальна характеристика роботи
Актуальність та доцільність дослідження. Перебудова українського суспільства на принципово нових соціально-економічних засадах зумовлює необхідність реформування системи професійної освіти, підвищення загальноосвітнього, культурного та фахового рівня спеціалістів всіх галузей господарства, забезпечення їх конкурентоспроможності. За таких умов значної актуальності набуває підготовка учнів вищих професійних училищ (вищих закладів освіти I рівня акредитації) до праці в умовах стрімкого оновлення обладнання й технологій, формування у них високого рівня професійної компетенції, мобільності, інформованості. Важливого значення в зазначеній підготовці набуває поглиблення економічної освіти й економічного виховання молоді, підготовка фахівців, здатних до управлінської діяльності. Молодший спеціаліст підприємств невиробничої сфери потребує глибоких професійних знань, умінь творчо оцінювати виробничу ситуацію, приймати рішення, повинен оволодіти управлінськими навичками тощо. Слід зазначити, що удосконалення підготовки кадрів для торгівлі, громадського харчування та сфери послуг – одна з найважливіших умов підвищення соціальної ефективності та якості обслуговування населення, задоволення попиту споживачів. Вищі професійні училища реалізують сьогодні якісно новий підхід до професійної підготовки фахівців невиробничої сфери, зокрема, торгівлі й громадського харчування, на основі ступеневого різнорівневого навчання інтегрованим наскрізним професіям, готуючи молодших спеціалістів - техніків-технологів, товарознавців-комерсантів тощо.

В українській педагогіці накопичено багатий позитивний досвід підготовки висококваліфікованих спеціалістів із середньою освітою. Історико-педагогічні аспекти цієї важливої проблеми відображено у працях вітчизняних вчених Н.В.Абашкіної, А.І.Дьоміна, О.С.Дубінчук, Н.Г.Ничкало, В.І.Паламарчука, В.С.Пікельної, Н.М.Розенберга, Н.О.Талалуєвої, О.І.Щербак та інших. Проблемі становлення вищих професійних училищ присвячені праці І.Б.Васильєва, А.А.Бугерко, Г.Є.Гребенюка, О.М.Коханка, В.С.Петровича та інших. Проблемі підготовки кваліфікованих фахівців у галузі управління приділялась увага у дослідженнях В.С.Єфремова, О.В.Кудріна, Т.Є.Литвиненко, В.І.Маслова, В.С.Маслова, В.В.Олійника, Ю.Л.Старостіна та інших. Особливості підготовки фахівця-менеджера для різних галузей економіки і господарства представлені у роботах вчених В.І.Бондаря, Ю.В.Васильєва, Г.Л.Гаукач, В.С.Лазарева, Ю.П.Мічуди, Н.І.Селіверстової, В.П.Симонова, В.В.Шаркунової та інших.

Слід зазначити, що проблема формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ, у тому числі училищ торговельно-кулінарного профілю, не була предметом спеціальних психолого-педагогічних досліджень. Відсутність науково-обгрунтованих рекомендацій для інженерно-педагогічних працівників цих закладів освіти щодо формування управлінських навичок в учнів і підготовки їх до виконання різних управлінських функцій на кваліфікаційному рівні “молодший спеціаліст” сфери торгівлі та громадського харчування негативно позначається на якості професійної підготовки фахівців.

Таким чином, у зв’язку з недостатньою теоретичною розробленістю проблеми формування в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери управлінських навичок і внаслідок цього недостатнім практичним її впровадженням, а також враховуючи соціальну значущість підготовки їх до самостійної підприємницької діяльності, темою дослідження обрано: “Формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери”.Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України за темою: “Теоретико-методологічні проблеми відбору змісту і методики професійного навчання” (РК №0196 И 008881).

Об’єкт дослідження навчально–виховний процес у вищому професійному училищі.

Предмет дослідження – структура, зміст, форми і методи формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери.

Мета дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці структури, змісту, форм і методів формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери.

Гіпотеза дослідження грунтується на припущенні того, що ефективність формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери підвищується за таких умов: спрямованості економічної освіти учнів на підготовку їх до управлінської діяльності; практичного застосування отриманих знань і набутих навичок управлінської діяльності у процесі спеціально організованого індивідуального виробничого навчання, технологічної практики, навчально-виховної позааудиторної роботи; розробки та введення навчального курсу, спрямованого на формування управлінських навичок.

Відповідно до предмета, мети та гіпотези визначено основні завдання дослідження:

1.Проаналізувати стан досліджуваної проблеми у соціально-економічній і психолого-педагогічній літературі, в практичній діяльності вищих професійних училищ України.

2.Визначити та теоретично обгрунтувати структуру та зміст управлінських навичок учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери.

3.Визначити, теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити методику формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери.

4.Визначити методичні рекомендації щодо формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери для викладачів, майстрів виробничого навчання, педагогів професійної освіти, класних керівників.

Методологічну основу дослідження становлять: теорія наукового пізнання, теорії систем і теорії управління, діалектичний принцип загального розвитку предметів і явищ матеріального світу, поєднання навчання з продуктивною працею у специфічних умовах управлінського процесу; положення теорії управління, праці основоположників школи “класичного” менеджменту Ф.Тейлора і А.Файоля, особистісно-орієнтовний та системно-діяльнісний підходи до розгляду методики формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ.

Теоретичну основу дослідження становлять:

-наукові засади організації навчально-виховної роботи (С.У.Гончаренко, М.С.Каган, О.П.Кондратюк, О.О.Леонтьєв, О.М.Леонтьєв, В.М.Мадзігон, Л.І.Уманський та ін.);

- концептуальні положення щодо управління навчально-виховним процесом у закладах освіти (В.І.Бондар, Ю.В.Васильєв, Б.С.Кобзар, В.І.Маслов, В.С.Маслов, В.С.Пікельна, С.О.Сисоєва та ін.);

- теорія професійної освіти (С.Я.Батишев, А.П.Беляєва, Г.Є.Гребенюк, А.І.Дьомін, М.І.Махмутов, Н.Г.Ничкало та ін.);

- положення теорії і методики економічної освіти (В.Я.Бобров, І.В.Іткін, А.Я.Лівшиць, А.С.Нісімчук, В.О.Мадзігон, І.М.Носаченко, І.Ф.Прокопенко, Л.Г.Прусова, О.А.Чухно та ін.).

Методи дослідження теоретичного рівня: аналіз педагогічної, психологічної, історичної, економічної літератури та інших джерел з досліджуваної проблеми; вивчення нормативно-правових документів, навчальних планів, програм спеціальних та фахових навчальних курсів, іншої навчально-методичної документації; емпіричного рівня: діагностичні (анкетування, інтерв’ювання, бесіди); обсерваційні (пряме і непряме спостереження); прогностичні (моделювання, проектування, експертні оцінки); експериментальні (констатуючий і формуючий експерименти); кількісна і якісна обробка даних.

Організація дослідження. Дослідження здійснювалось у три етапи протягом 1994 – 1999 років:

На першому етапі (1994 – 1996 роки) вивчався стан розробки даної проблеми в її теоретичному і прикладному аспектах. Було розроблено програму і методики дослідження, висунуто загальну гіпотезу, сформульовано об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, визначено програму подальшої дослідної роботи. Аналізувалась нормативно-правова база діяльності закладів професійно-технічної освіти у нових соціально-економічних умовах. Здійснювалось вивчення стану підготовки кваліфікованих робітників й молодших спеціалістів у вищих професійних училищах (закладах освіти I рівня акредитації). Було розроблено експериментальний міжпредметний (інтегрований) курс “Правове регулювання управлінської діяльності на підприємствах громадського харчування”.

На другому етапі (1996 – 1998 роки) розроблено і теоретично обгрунтовано поняття “управлінські навички” визначено їх зміст. Вивчались дидактичні аспекти досліджуваної проблеми, здійснювався аналіз стану формування управлінських навичок і підготовки учнів до самостійної управлінської діяльності на підприємствах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, у малому бізнесі. Було розроблено варіанти експериментальних планів спецкурсів, факультативів, завдань технологічної практики, розділів курсової роботи. Здійснювалась експериментальна перевірка розробленої методики формування управлінських навичок, систематизовано, проаналізовано та узагальнено основні експериментальні дані у теоретичному і прикладному аспектах, а також впроваджено результати дослідження у практику роботи Першого вищого професійного училища м. Києва.

На третьому етапі (1998 – 1999 роки) було проаналізовано матеріали формуючого експерименту, узагальнено його результати, систематизовано і узагальнено весь дослідницький матеріал та викладено результати дослідження у рукописі дисертаційної роботи та наукових публікаціях.Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилась у Першому вищому професійному училищі та у Другому вищому професійному училищі Київського державного торговельно-економічного університету, вищому професійному училищі №18 м.Івано-Франківська, професійно-технічному училищі №16 м.Чернігова. У ньому брали участь 1437 учнів, 79 викладачів, 128 майстрів виробничого навчання, 87 керівників різних ланок управління підприємств торгівлі та громадського харчування міста Києва.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що:

 • вперше теоретично обгрунтовано доцільність формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери у сучасних соціально-економічних умовах, визначено структуру та зміст зазначених навичок; розкрито можливості використання професій широкого профілю (наскрізних та інтегрованих) для забезпечення мобільності і соціального захисту майбутнього робітника, озброєння його управлінськими навичками для максимально швидкої адаптації до виробничих умов у постійно змінних ринкових обставинах, розроблено та теоретично обгрунтовано метод аналізу конкретної управлінської ситуації;

- подальшого розвитку набули форми і методи формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ, підготовки їх до самостійної професійно-комерційної діяльності на підприємствах торгівлі та громадського харчування різних форм власності, оволодіння учнями професій широкого профілю.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає у тому, що:

 • теоретично обгрунтовано положення про необхідність спеціально організованої навчально-виховної роботи з підготовки учнів у вищих професійних училищах до управлінської діяльності на рівні професійно визначених повноважень;

 • уточнено суть понять “управлінські навички” молодших спеціалістів невиробничої сфери, “індивідуальне виробниче навчання” учнів вищих професійних училищ кулінарного профілю;

 • визначено й обгрунтовано обсяг управлінських навичок учнів вищих професійних училищ (кулінарного профілю) в умовах ступеневого навчання;

 • теоретично обгрунтовано структуру і зміст управлінських навичок молодших спеціалістів підприємств невиробничої сфери;

 • розроблено обгрунтовано методику формування управлінських навичок у процесі індивідуального виробничого навчання, технологічної практики, позааудиторної роботи;

 • теоретично обгрунтовано зміст самостійної роботи учнів щодо формування управлінських навичок.

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що розроблено і впроваджено:

 • методичні рекомендації щодо формування управлінських навичок в умовах індивідуальної професійної підготовки учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери для викладачів та майстрів виробничого навчання;

 • методичні рекомендації щодо змісту управлінських навичок робітників і молодших спеціалістів торгівлі та громадського харчування при ступеневому навчанні у вищому професійному училищі для керівників виробничої підготовки;

 • методичні рекомендації щодо організації позаурочної роботи з учнями для викладачів соціально-економічних дисциплін, класних керівників та педагогів професійного навчання;

 • міжпредметний (інтегрований) курс “Правове регулювання управлінської діяльності на підприємствах громадського харчування” для викладачів та учнів вищих професійних училищ, середніх професійно-технічних училищ кулінарного профілю.

Основні положення і рекомендації до організації формування управлінських навичок в учнів впроваджувались: у Першому і Другому вищих професійних училищах Київського державного торговельно-економічного університету, професійно-технічному училищі №16 м.Чернігова, у вищому професійному училищі №18 м.Івано-Франківська (довідка Міністерства освіти і науки України №3.1/20-58 від 25.05.2000 р.); на підприємствах громадського харчування орендного підприємства Фірма “Руна” м.Києва (довідка №168/12 від 01.09.1999р.). Протягом усього періоду теоретико-експериментальної роботи дисертант особисто брав участь в апробації і практичній реалізації розроблених положень та рекомендацій, займаючись викладацькою та методичною діяльністю, а також організацією позааудиторної роботи з учнями вищих професійних училищ м.Києва.

Особистий внесок автора в одержанні наукових результатів полягає у:

 • теоретичному обгрунтуванні поняття “управлінські навички” молодших спеціалістів підприємств невиробничої сфери;

 • розробці й теоретичному обгрунтуванні структури та змісту управлінських навичок учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери;

 • розробці методики формування управлінських навичок учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери;

 • розробці методу аналізу конкретної управлінської ситуації як складової моделювання ймовірної управлінської діяльності;

 • розробці науково-методичного забезпечення формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери та підготовки їх до професійної діяльності на відповідному рівні управління;

 • розробці навчальної програми міжпредметного (інтегрованого) курсу “Правове регулювання управлінською діяльністю на підприємствах громадського харчування” та підготовці відповідного навчального посібника для викладачів та учнів вищих професійних училищ, середніх професійно-технічних училищ кулінарного профілю.

Вірогідність результатів дослідження забезпечена методологічним обгрунтуванням його вихідних положень, використанням комплексу методів, які відповідають меті, предмету і завданням дослідження, аналізом значної кількості науково-методичних джерел з проблем підготовки кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів до управлінської діяльності в сфері малого бізнесу на підприємствах торгівлі й громадського харчування, поєднанням кількісного та якісного аналізу дослідницьких даних, а також результатами експериментальної перевірки висунутої гіпотези.

На захист виноситься:

 1. Розроблена і теоретично обгрунтована структура і зміст управлінських навичок молодшого спеціаліста підприємств невиробничої сфери;

 2. теоретично обгрунтований обсяг управлінських навичок учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери в умовах ступеневого навчання інтегрованим професіям;

 3. методика формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери, спрямована на формування означених навичок у процесі теоретичного, практичного і спеціально організованого індивідуального виробничого навчання, позааудиторних заходів, самостійної роботи учнів у період проходження технологічної практики.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дослідження обговорено на 7 міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференціях, проблемних та науково-методичних семінарах, педагогічних читаннях у Києві, Харкові, Вінниці, а також на міських нарадах методистів та інженерно-педагогічних працівників.

Основні теоретичні положення і висновки дисертації знайшли відображення у 16 одноосібних публікаціях автора, у тому числі: 10 статей у провідних наукових фахових виданнях, 1-навчальному посібнику, 1-методичних рекомендаціях; 4-тезах доповідей у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Структура дисертації. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст дисертації викладено на 168 сторінках, 11 додатків займають 17 сторінок. Робота містить 20 таблиць, 5 рисунків та 4 діаграми. Список використаних джерел включає 306 найменувань, з них 6 – іноземною мовою.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ дисертації

У вступі обгрунтовано актуальність і доцільність дослідження обраної проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, гіпотезу дослідження, методологічні та теоретичні основи дослідження, розкривається його наукова новизна, теоретичне і практичне значення, особистий внесок автора, сформульовано основні положення, що виносяться на захист, висновки про впровадження і апробацію результатів дослідження.

У першому розділі“Формування управлінських навичок учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери як соціальна та психолого-педагогічна проблема” – проаналізовано соціально-економічну та психолого-педагогічну літературу з проблеми професійної підготовки кадрів для підприємств торгівлі, громадського харчування й сфери послуг різних форм власності у закладах професійно-технічної освіти (I рівня акредитації) у нових соціально-економічних умовах, підкреслено необхідність підготовки молоді до специфічного виду трудової діяльності – комерції, підприємництва (у тому числі у невиробничій сфері), проаналізовано основні дефініції дослідження, узагальнено результати констатуючого експерименту.

Вивчення історичного аспекту розвитку економічної науки дало змогу зробити висновок, що економічна освіта завжди розглядалась як невід’ємна частина виховання в цілому. Сучасний етап реформування економіки і освіти дав можливість виділити економічну освіту та економічне виховання у самостійний напрям системи виховання (І.О.Барило, І.В.Іткін, О.М.Камишанченко, В.П.Кісельов, І.Ф.Прокопенко, В.А.Товстюк та ін.) та розглядати економічне виховання як оволодіння економічними знаннями й уміннями, потребою застосування їх на практиці (А.Ф.Аменд, М.А.Малиш, В.П.Шемікін та ін.).у розділі розкрито соціально-економічні фактори, що впливають на зростання інтересу суспільства до теорії і практики управління, підвищення ефективності господарювання, управління виробництвом та персоналом, розширення впливу підприємництва: здійснення поступового переходу до ринкових відносин, приватної власності, комерційних структур; політичні процеси становлення демократії, багатопартійності, плюралізму думок; процес соціалізації людини і в тому числі в умовах зниження життєвого рівня, безробіття.

У дисертації на основі теоретичного аналізу (Б.М.Андрушків, Н.К.Андрійченко, В.Т.Жигалов, А.В.Заболотний, А.П.Кісельов, А.В.Щур та ін.) показано, що малий бізнес є основою сучасної ринкової інфраструктури, і є вагомим фактором пом’якшення кризових процесів, сприяє збільшенню зайнятості, активізації споживчого попиту і його насиченості. Наукові дослідження вітчизняних вчених у галузі теорії і практики менеджменту (О.Г.Білорус, М.Д.Виноградський, Є.Г.Панченко, С.В.Платонов, В.І.Терещенко, Г.В.Щокін та ін.) суттєво вплинули на формування ідей і положень даної дисертаційної роботи та теоретичного обгрунтування положення про необхідність спеціально організованої навчально-виховної роботи у вищих професійних училищах з підготовки учнів до управлінської діяльності на рівні професійно визначених повноважень.

У розділі теоретично обгрунтовано соціально-економічні та соціально-педагогічні чинники, які впливають на реформування навчально-виховного процесу у вищому професійному училищі. До соціально-економічних віднесено: необхідність підготовки населення, і перш за все молоді, до праці у нових умовах господарювання; стимулювання продуктивності праці; необхідність пом’якшення соціально-економічних наслідків безробіття на грунті підготовки та перепідготовки професійно-мобільних і конкурентноспроможних фахівців за професіями широкого профілю (інтегрованими, наскрізними, суміжними); забезпечення державної підтримки, соціального стимулювання, правової захищеності найбільш економічно ініціативної частини населення в підприємницькій діяльності, залучення інвестицій у професійну освіту та впровадження інноваційних форм організації ступеневого професійного навчання. Педагогічними чинниками реформування навчально-виховного процесу у вищих професійних училищах є: гуманізація і гуманітаризація освіти, демократизація взаємовідносин між суб’єктами освітнього процесу, втілення у навчально-виховний процес нових педагогічних технологій, які сприяють адаптації молоді до складних ринкових умов, забезпечення рейтингових умов навчання, створення й розширення ступеневої структури професійної освіти, встановлення тісних інтеграційних взаємозв’язків між закладами профтехосвіти і вищими навчальними закладами I-IV ступенів акредитації.

У дисертації показано, що проблемі формування знань, навичок й умінь приділялась увага у працях К.Д.Ушинського, у дослідженнях Є.І.Бойка, С.П.Бондар, Є.П.Ільїна, І.Я.Лернера, В.О.Онищука, К.К.Платонова, П.А.Рудика, М.М.Скаткіна, З.І.Ходжави та ін. З цих робіт випливає, що уміння – це здатність виконувати складні комплексні дії або готовність до виконання складних комплексних дій на основі засвоєння знань, навичок і практичного досвіду (О.В.Петровський). Природа і закономірності формування умінь не можуть бути розкриті поза зв’язком із знаннями і навичками. У дослідженні доведено, що традиційно прийнята послідовність “знання – уміння – навички” може бути замінена послідовністю “знання – навички – уміння” (О.А.Абдуліна А.В.Барабанщиков, З.Ф.Леонова, К.К.Платонов). Уміння формуються на базі декількох навичок (Є.І.Бойко, В.В.Чебишева). При діяльнісному підході структура уміння щось робити виявляється багатокомпонентною, яка охоплює теоретичні та методичні знання, творче мислення і різні (перцептивні, інтелектуальні, рухові) навички. Аналіз психолого-педагогічної літератури дав можливість підтвердити, що навички не обов’язково слід пов’язувати з автоматизацією, але обов’язковою характеристикою навичок повинно бути якісне виконання дії: навички виступають як спеціальна характеристика відповідного уміння (Є.І.Бойко, В.Д.Мазниченко, П.А.Рудик), або як необхідний компонент уміння (С.У.Гончаренко). Виходячи з цього, у дисертації управлінські навички розглядаються як необхідний складовий компонент управлінських умінь, який відображає свідомо автоматизовані способи управлінських дій, на основі застосування знань про управлінську діяльність та прояв особистісних якостей, що сприяють успіху в управлінні.

Аналіз психолого-педагогічної літератури присвяченої особливостям формування навичок (Є.І.Бойко, В.О.Онищук, С.Л.Рубінштейн, К.К.Платонов, П.С.Рудик, З.І.Ходжава та ін.) дає можливість стверджувати, що управлінські навички формуються планомірно, за допомогою розв’язування типових управлінських завдань, виконання управлінських вправ, алгоритмічних приписів, творчих задач за зразком або інструкцією, систематичного набуття практичного управлінського досвіду, розвитку особистісних ділових та організаційних якостей, самовиховання рис характеру, свідомого ставлення до оціночної діяльності, формування об’єктивного ставлення, удосконалення професійних навичок.

На основі аналізу психолого-педагогічної, економічної, соціальної літератури у дисертації зроблено висновок, що система підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів до управлінської діяльності повинна мати комплексний характер. Для формування управлінських навичок доцільно визначити чотири етапи, а саме: переконання учнів у необхідності отримання управлінських знань, навичок, умінь; трансляція теоретичних знань про управління (з основ підприємницької та управлінської діяльності); визначення в індивідуальному виробничому навчанні форм діяльності, пов’язаних з виявленням в учнів управлінських навичок; корекція і вдосконалення управлінських навичок.

Актуальність й доцільність дослідження підтверджуються результатами констатуючого експерименту, який показує, що лише теоретичне ознайомлення з навчальними курсами економічних дисциплін, основ підприємницької та управлінської діяльності не забезпечують цілеспрямованого формування в учнів управлінських навичок: з 260 респондентів біля 62% викладачів і 72% майстрів виробничого навчання недостатньо уявляють собі шляхи та засоби формування в учнів управлінських навичок. З 400 учнів – біля 65% респондентів не володіють елементарними практичними навичками організації колективної справи, близько 75% не змогли правильно скласти ділові папери. Крім того, у процесі навчання отримуючи відповідні знання, учні не набувають необхідних управлінських навичок. За результатами констатуючого експерименту (400 респондентів) головними чинниками демотивації праці учнів є: перенавантаженість (54%), некомпетентний керівник (42%), невдачі на роботі (35%). Кваліфіковані працівники підприємств торгівлі та громадського харчування головними чинниками демотивації праці вважають: некомпетентного керівника (58%), невдачі на роботі (42%), критику, відсутність визнання (40%). У розділі подано критерії прояву управлінських навичок учнів за трьома рівнями – низький, середній, високий. Дослідження рівнів сформованості управлінських навичок показало, що низький рівень самовизначили близько 50% респондентів (оцінки експертів показують, що низький рівень виявлено у 63,5% респондентів, середній – 27%). Дослідження показують, що педагоги розуміють необхідність формування управлінських навичок в учнів, але тільки 38,4% респондентів вважають необхідним формування зазначених навичок у процесі навчання. На думку 76% учнів і 43% викладачів найсприятливішим середовищем для формування управлінських навичок є процес індивідуального виробничого навчання.

У другому розділі – “Формування управлінських навичок учнів в навчально-виховному процесі вищого професійного училища невиробничої сфери” обгрунтовано структуру і зміст управлінських навичок молодшого спеціаліста підприємств торгівлі й громадського харчування, представлено теоретично обгрунтовану і розроблену методику формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ, яка перевірена експериментально під час теоретичного, індивідуального виробничого навчання і технологічної практики.

На основі теоретичного аналізу джерел з проблеми дослідження у розділі розроблено і обгрунтовано структуру таких управлінських навичок молодшого спеціаліста підприємств торгівлі й громадського харчування: використання знань сучасної теорії управлінської діяльності; аналізу стандартної управлінської ситуації; алгоритмізування своєї виробничої діяльності і передбачення її наслідків; вироблення рішень у нестандартних виробничих ситуаціях; встановлення ділових стосунків; долання комунікативних бар’єрів; підтримки стилю та іміджу поведінки. Враховуючи специфіку професійно-управлінської діяльності молодших спеціалістів, у дисертації визначено обсяг управлінських знань, на яких базується формування управлінських навичок молодшого спеціаліста, як-то: знання про напрями управлінської діяльності, розробка тактики управління, групової динаміки колективу; ефективна діяльність підрозділу, психологічний клімат у колективі, тактика регулювання комерційної діяльності підрозділу, процес прийняття та реалізацію управлінських рішень. Доведено, що послідовне формування в учнів вищих професійних училищ управлінських навичок є принципово новим підходом при підготовці їх до професійної діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування.

У розділі обгрунтовано фактори, що впливають на формування управлінських навичок молодшого спеціаліста невиробничої сфери (взірець наставника, висока культура праці підприємств торгівлі та громадського харчування, задоволення від результатів своєї праці; особа педагога-викладача; навчальні заняття, факультативи, гуртки); визначено основні етапи формування управлінських навичок в учнів у процесі індивідуального виробничого навчання та технологічної практики (озброєння учнів знаннями науково-теоретичних основ управління і менеджменту; научіння учнів використовувати отримані теоретичні знання і набуті управлінські навички у професійній діяльності керування персоналом свого підрозділу). Визначено, що при умові сформованості управлінських навичок випускники вищих професійних училищ можуть залучатися до управлінської діяльності, наприклад: здійснювати управління персоналом свого підрозділу, давати аналіз і оцінку комерційної діяльності свого підрозділу, здійснювати практичне керівництво малим підприємством, досліджувати ринок покупців і споживачів, організовувати роботу у підрозділі, розгортати підприємницьку діяльність. У дисертації показано, що навчально-виробничий процес у вищих професійних училищах торговельно-кулінарного профілю повинен забезпечити підготовку учнів до організації праці персоналу, а також використовувати матеріально-технічну базу, вибирати і застосовувати оптимальні форми та засоби роботи із споживачами продукції. Крім того, учні повинні бути зорієнтовані на ефективну комунікативну взаємодію.

Під час наукового пошуку доведено, що на етапі підготовки молодших спеціалістів актуальними постають питання урізноманітнення форм професійної підготовки, переходу від вузькопрофільних професій до професій складних та інтегрованих, які відповідають усьому діапазону робіт з певної професії. Подано розроблений і теоретично обгрунтований обсяг управлінських навичок, які необхідно сформувати в учнів вищих професійних училищ при ступеневому навчанні для кваліфікації: “кухар ІІІ розряду”; “кухар ІV розряду”; “кухар V розряду”; “молодший спеціаліст”.

У розділі доведено, що кожен ступінь професійної підготовки підвищує кваліфікацію, додає суміжну професію, формує управлінські навички. Максимальному наближенню інтересів і потреб кожного учня (враховуючи рівень індивідуального сприйняття матеріалу) сприяє виробниче навчання. У дисертації доведено, що індивідуальне виробниче навчання є наочним процесом, який демонструє різні сторони професійної діяльності, сприяє ознайомленню учнів з комерційною (підприємницькою) діяльністю. У дисертації показано, що формування управлінських навичок сприяє постійному самовдосконаленню, самоосвіті, самовихованню учнів.

У розділі обгрунтовано вимоги до змісту підготовки учнів в умовах індивідуального виробничого навчання, виявлено специфіку організації технологічної практики, подано зміст міжпредметного (інтегрованого) курсу, що поєднує курс “Основи права” та “Основи підприємницької та управлінської діяльності”, обгрунтовано методи формування управлінських навичок. У роботі доведено, що використання розробленого методу аналізу конкретної управлінської ситуації, а також таких методів формування управлінських навичок, таких як: “круглий стіл”, індивідуальний практикум, мозковий штурм, лінгво-тренінг, ситуативні ділові ігри, колоквіум, полілог, тощо - сприяють розвиткові економічного мислення учнів, підвищують інтерес до вивчення окремих навчальних предметів, розвивають здатність швидко вирішувати стандартні управлінські завдання, залучають їх до самостійної творчої діяльності, виявляють стійкий інтерес учнів до складної роботи по управлінню людьми, навчають самостійному прийняттю рішення, відпрацьовують індивідуальний стиль управлінської діяльності, формують професійні погляди, розвивають творчі здібності, стимулюють бажання навчатися далі. У дисертації розроблено та експериментально перевірено зміст міжпредметного (інтегрованого) курсу “Правове регулювання управлінської діяльності на підприємствах галузі”, розділу технологічної практики “Аналіз управлінської діяльності на підприємствах галузі” та методичні рекомендації для їх використання. Визначено, що систему позааудиторної роботи необхідно спрямувати на завдання розширення професійного кругозору учнів, розвиток їх професійних інтересів, у тому числі і управлінських, розвиток творчих здібностей, прагнення до самоосвіти.

У розділі викладено результати педагогічного експерименту щодо формування управлінських навичок учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери. Узагальнені результати експериментальної роботи свідчать про ефективність запропонованої методики. Так, в учнів підвищився інтерес до теорії та практики сучасного менеджменту (з 464 учнів, охоплених експериментальною роботою, правильні відповіді на запитання контрольної роботи дали 17,6%, правильні неповні відповіді подали 72,8% учнів експериментальних груп; 63,6% учнів третього курсу і 89,7 % учнів четвертого курсу) систематично самостійно готуються до занять. Збільшилась кількість учнів експериментальних груп, які бажають продовжити навчання у вищих навчальних закладах (48,3%) і працювати за фахом (51,7%) у порівнянні з показниками до експерименту в цих же групах (39,2% і 24,4%; 73,4% учнів висловились, що управлінські навички “дуже потрібні і потрібні”; 42,1% – виявили готовність до подолання комунікативних бар’єрів, 40,1% учнів – здатність до встановлення ділових стосунків). Результати формуючого експерименту підтверджують, що запропонована методика формування управлінських навичок у кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів в умовах вищого професійного позитивно впливає на якість професійного навчання.

У загальних висновках викладено основні результати теоретичної та методичної розробки проблеми формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери.
ВИСНОВКИ

1. Соціально-економічні зміни у суспільстві зумовлюють необхідність переходу до ринкових відносин, приватної власності, комерційних структур, інтеграції виробництва, що суттєво впливає на вимоги професійної підготовки фахівців. Впровадження ступеневої освіти посилює мобільність випускників на ринку праці, сприяє їх конкурентоспроможності. Вищі професійні училища – навчальні заклади нового типу - мають реальні можливості для інноваційної діяльності, розробки і впровадження авторських програм і методик підготовки кваліфікованих робітничих кадрів і молодших спеціалістів, зокрема для торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. Розв’язання сучасних завдань підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів у вищих професійних училищах зумовлюють потребу пошуку нових форм і засобів організації навчально-виховної діяльності, підвищення рівня професійно-управлінської підготовки майбутніх фахівців невиробничої сфери. Зміст управлінської підготовки учнів вищих професійних училищ постає як нове динамічне утворення, обсяг і глибина якого визначаються індивідуальними особливостями як тих, хто управляє, так і тих, ким керують, а тому важливого значення набуває професійна підготовка керівника будь-якого управлінського підрозділу.

2. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури зроблено висновок, що навички виступають як спеціальна характеристика відповідного уміння. Управлінські навички є необхідним складовим компонентом управлінських умінь, які відображають свідомо автоматизовані способи управлінських дій, на основі застосування знань про управлінську діяльність та виявлення особистісних якостей, які сприяють успіху в управлінні. Управлінські навички формуються планомірно, за допомогою рішення типових управлінських завдань, виконання управлінських вправ, алгоритмічних приписів, творчих завдань за зразком або інструкцією, систематичного набуття практичного управлінського досвіду, розвитку особистісних ділових та організаційних якостей, самовиховання рис характеру, свідоме ставлення до оціночної діяльності, формування свого об’єктивного ставлення до удосконалення професійних навичок. Обгрунтовано структуру таких управлінських навичок молодшого спеціаліста підприємств торгівлі й громадського харчування: використання знань сучасної теорії управлінської діяльності; аналізу стандартної управлінської ситуації; алгоритмізування своєї виробничої діяльності і передбачення її наслідків; вироблення рішень у нестандартних виробничих ситуаціях; встановлення ділових стосунків; долання комунікативних бар’єрів; підтримки стилю та іміджу поведінки.

3. теоретичний аналіз проблеми дослідження та результати констатуючого експерименту дали можливість обгрунтувати методику формування управлінських навичок учнів, яка включає такі етапи їх формування: озброєння учнів знаннями науково-теоретичних основ управління, менеджменту; научіння використовувати отримані теоретичні знання у професійній діяльності щодо керівництва персоналом свого підрозділу; формування в учнів практичних управлінських навичок у процесі індивідуального виробничого навчання та технологічної практики; безпосередня участь у технологічному процесі та виконання індивідуальних програм завдань-спостережень. Розроблене методичне забезпечення формування управлінських навичок враховує складність і творчий характер управлінської праці, необхідність застосування різноманітних прийомів і способів роботи. Запропонована та експериментально перевірена методика формування управлінських навичок учнів побудована на основі принципів індивідуалізації навчання, інтегрованого підходу, наступності, а також з урахуванням традицій науки сучасного менеджменту, специфіки галузі торгівлі й громадського харчування.

4. Теоретично та методично обгрунтовані положення щодо організації індивідуального виробничого навчання, технологічної практики, позааудиторної роботи з учнями, їх самостійної роботи з формування управлінських навичок, змісту методичної роботи з викладачами, майстрами виробничого навчання було покладено в основу розроблених навчального плану і програми міжпредметного курсу “Правове регулювання управлінської діяльності на підприємстві громадського харчування”, методичних рекомендацій щодо формування управлінських навичок учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери.

Результати дослідження дають підставу вважати, що вихідна методологія є правильною, визначені завдання реалізовані, мету досягнуто, гіпотеза підтвердилась. Сукупність одержаних наукових висновків та практичних рекомендацій має важливе значення для професійної підготовки фахівців у закладах професійно-технічної освіти.Проведене дослідження дозволяє висловити рекомендації Міністерству освіти і науки України:

 • сприяти створенню підручників і дидактичних посібників з курсу “Основи підприємницької та управлінської діяльності” для учнів вищих професійних училищ;

 • відкрити рубрику у журналі “Професійно-технічна освіта” з питань використання сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання при підготовці робітників та молодших спеціалістів до управлінської діяльності у сфері малого та середнього бізнесу;

 • запропонувати періодично проводити Всеукраїнські олімпіади учнів вищих та середніх професійних училищ з теорії та практики сучасного менеджменту.

До подальших напрямків досліджень цієї важливої проблеми вважаємо за доцільне віднести: дослідження обсягу управлінських умінь для учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери; виявлення педагогічних умов позааудиторної виховної роботи по формуванню мовної та професійної культури учнів; здійснення порівняльно-педагогічного аналізу системи управлінської підготовки молодших спеціалістів у зарубіжних країнах.

Основний зміст дисертації відображено у 16 публікаціях загальним обсягом – 6,52 авторських аркушів, серед яких:

 1. Сергеєва Л.М. Правове регулювання управлінської діяльності на підприємствах громадського харчування: Навчально-методичний посібник. – К.: Академпрес, 1999. – 52с. – 2,56 авт. арк.

 2. Сергеєва Л.М. Самостійна робота учнів по підготовці до семінарських занять з політології та соціології: Методичні рекомендації. – К.: Академпрес, 1999. – 28 с. – 1,12 авт. арк.

 3. Сергеєва Л.М. Розвиток комунікативної культури на уроках основ менеджменту у вищому професійному училищі //Професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичне видання. – Харків, 1998. – №1-2 (7-8). – С.92-100. – 0,38 авт. арк.

 4. Сергеєва Л.М. Формування управлінських навичок учнів вищих професійних училищ // Проблеми сучасного мистецтва і культури: Збірник наукових праць: Теоретико-методичні питання педагогіки, культурології і мистецтвознавства. – К., 1998. – С.14-18. – 0,23 авт. арк.

 5. Сергеєва Л.М. Підготовка учнів вищих професійних закладів до управління в сфері малого бізнесу // Рідна школа, 1998. – № 9. – С.51-53. – 0,12авт. арк.

 6. Сергеєва Л.М. До питання про формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери //Проблеми сучасного мистецтва і культури: Збірник наукових праць. Теоретико-методичні питання педагогіки, культурології і мистецтвознавства. – К., 1998. – С.18-21. – 0,28 авт. арк.

 7. Сергеєва Л.М. Гуманізація освітнього процесу в коледжі //Проблеми сучасного мистецтва і культури /Досвід в умовах коледжу: Збірник наукових праць. – Харків, 1999. – С.59-61. – 0,17 авт. арк.

 8. Сергеєва Л.М. До питання про інтегрування професій у вищих професійних училищах // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 1999. – №3. – С.125-130. – 0,21 авт. арк.

 9. Сергеєва Л.М. Управлінські навички – учням ВПУ //Професійно-технічна освіта. –1999. – №3. – С.35-36. – 0,1 авт. арк.

 10. Сергеєва Л.М. Готувати спеціалістів-інтелектуалів //Професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. – Харків, 1999. – №2 (10). – С.35-40. – 0,24 авт. арк.

 11. Сергеєва Л.М. Моделювання конкретної управлінської ситуації як один із методів формування управлінських навичок //Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2000. – №2. – С.143-150. – 0,21 авт. арк.

 12. Сергеєва Л.М. Формування управлінських навичок у студентів коледжів невиробничої сфери. Професійна підготовка бакалаврів у закладах другого рівня акредитації: Гуманізація і гуманітаризація навчального процесу: Збірник наукових праць // Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Харків: Книж. Видав “Каравела”, 2000. – С.103-107. – 0,2 авт. арк.

 13. Сергеєв0а Л.М. Формування управлінських навичок учнів вищих професійно-технічних училищ //Психолого-педагогічні проблеми підготовки кадрів у системі ступеневої освіти: Матеріали науково-практичної конференції /Ред. Кол.: Н.Г.Ничкало (голова) та ін. – К., 1999. – С.236-241. – 0,15 авт. Арк.

 14. Сергеєва Л.М. Учням ВПУ – управлінські навички. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методології, теорія, проблеми // Зб. Наук. Пр. /Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2000. – 486 с. – С.202-206. – 0,23 авт. Арк.

 15. Сергеєва Л.М. Досвід, ідеї, перспективи формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ. Педагогічні інновації: ідеї. Реалії, перспективи: Збірник наукових праць /Ред. Кол.: Л.І.Даниленко (гол. Ред.) та ін. – Київ: Логос, 2000. – 308с. – С.108-112. – 0,17 авт. Арк.

 16. Сергеєва Л.М. Творчість особистості як умова формування управлінських навичок. Творча особистість у системі неперервної професійної освіти: Матеріали Міжнародної наукової конференції 16-17 травня 2000 р. /За редакцією С.О. Сисоєвої і О.Г.Романовського. – Харків: ХДПУ, 2000. – С.345-349. – 0,15 авт. арк.

Анотація

Сергеєва Л.М. Формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2000.

Дисертацію присвячено проблемі формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ, у яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів для підприємств торгівлі й громадського харчування. Теоретично обгрунтовано сутність, структуру і зміст управлінських навичок, необхідних молодшим спеціалістам для успішного виконання управлінських дій на підприємствах торгівлі та громадського харчування, визначено обсяг управлінських навичок молодшого спеціаліста, розроблено методику їх формування у процесі теоретичного навчання, індивідуального виробничого навчання, технологічної практики та у позааудиторній роботі.

Ключові слова: управлінські навички, формування управлінських навичок, індивідуальне виробниче навчання, міжпредметний інтегрований факультатив, метод аналізу конкретної управлінської ситуації.
Аннотация

Сергеева Л.Н. Формирование управленческих навыков у учащихся высших профессиональных училищ непроизводственной сферы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Центральный институт последипломного педагогического образования АПН Украины, Киев, 2000.

Диссертация посвящена проблеме формирования управленческих навыков у учащихся высших профессиональных училищ, в которых осуществляется подготовка квалифицированных рабочих и младших специалистов для предприятий торговли и общественного питания.

На основании теоретического анализа раскрыты социально-экономические факторы, которые влияют на рост интереса общества к теории и практики управления, повышения эффективности хозяйствования, управления производством и персоналом, расширения влияния предпринимательства. Результаты теоретического изучения источников по исследуемой проблеме дали возможность обосновать сущность, содержание, разработать структуру, определить объем управленческих навыков младшего специалиста предприятий торговли и общественного питания. Учебно-производственный процесс в высших профессиональных училищах торгово-кулинарного профиля должен обеспечить подготовку учеников к организации труда персонала, использованию материально-технической базы, оптимальных форм и средств роботы с потребителями продукции. Кроме того, учащиеся должны быть сориентированы на эффективное коммуникативное взаимодействие. Методика формирования управленческих навыков у учащихся высших профессиональных училищ учитывает обозначенную специфику, отвечает принципу объединения теоретического обучения с производственным трудом в реальных условиях хозяйствования и обеспечивает подготовку выпускников к управленческой деятельности путем включения их в активную учебную и производственную деятельность в соответствии с избранным уровнем овладения профессии. Максимальному сближению интересов и потребностей учащихся способствует индивидуальное производственное обучение, которое демонстрирует разные стороны профессиональной деятельности и способствует ознакомлению учащихся с коммерческой (предпринимательской) деятельностью.

Разработанная и экспериментально проверенная программа межпредметного (интегрированного) курса “Правовое регулирование управленческой деятельности на предприятиях общественного питания” способствует расширению профессионального кругозора учащихся, развитию профессиональных интересов, в том числе и управленческих, творческих способностей, постоянному самоусовершенствованию, самообразованию, самовоспитанию учащихся, формированию управленческих навыков.

Ключевые слова: управленческие навыки, формирование управленческих навыков, индивидуальное производственное обучение, межпредметный (интегрированный) факультатив, метод анализа конкретной управленческой ситуации.

Annotation


Sergeyeva L.M. Forming of management skills of the students of high learning vocational schools of non-industrial spheve. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree by speciality – 13.00.04. – theory and methods of vocational education. – Central institute of After Diploma Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kiev, 2000.

Thesis is devoted to the problem of forming management skills of the students of high learning vocational schools, specializing in training skilled workers and junior specialists for trade and catering enterprises. Peculiarities of training qualified staff for trade and catering enterprises in conditions of market economy, flexible demands, specification of business, have been considered.

Problem of developing knowledge, skills and abilities has been paid much attention to. Taking into consideration that skills are means as an ability of performing complex actions or readiness to perform the complex actions on the basis of knowledge, skills and practical experience achieved. Abilities could be formed on the basis of sone skills. So, management skills are a necessary integral part of managing abilities, which reflects intelligently automatic managing behaviour based on utilization of knowledge about management, and the display of personal qualities, which promote progress in management. forming management skills favours constant learners’ self-perfection, self-education, and a system of extracurricular activities is directed to the development of learners’ professional outlook and management interests, creative abilities as an integral parse of forming management skills.Key words: managing skills, forming management skills, individual industrial training, intersubjective diversified option, a method of analysing concrete management situation.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка