Розпорядження від " 24 " вересня 2012 р. №66 р-кСкачати 243.11 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір243.11 Kb.

УКРАЇНА

ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Вінницької областіРОЗПОРЯДЖЕННЯ


від “

24вересня

2012 р.66 р-к
Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником,

заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації

Керуючись ст.ст.10, 40 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та у зв'язку з кадровими змінами в райдержадміністрації:

1. Затвердити:

1.1. Розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації (додаток 1).

1.2. Персональний розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації (додаток 2).

1.3. Порядок заміщення повноважень першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації (додаток 3).

1.4. Список комісій, комітетів, робочих груп, координаційних райдержадміністрації , які очолюють, згідно розподілу обов'язків, голова райдержадміністрації, перший заступник, заступники та керівник апарату райдержадміністрації (додаток 4 ).

2. Встановити, що доручення та вказівки першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації з питань, що належать до їх компетен­ції, є обов'язковими для виконання структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомами сільських, селищних, міської рад в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, відповідними підприємствами, організаціями та установами.

3. Першому заступнику, заступнику голови та керівнику апарату райдержадміністрації у місячний термін внести на розгляд голови рай держадміністрації пропозиції щодо змін до складу комісій, дорадчо-консультативних та інших допоміжних органів згідно з ним розподілом обов'язків.

4. Розпорядження голови райдержадміністрації від 20.05.2011 р. №27 р-к "Про розподіл обов'язків між головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації" визнати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Голова районної


державної адміністрації Анатолій Бузік

Затверджено

Розпорядження голови райдержадміністрації

від

24.09.

2012р.

№ 66 рк


РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ

між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністраціїГОЛОВА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Очолює та здійснює керівництво діяльністю Тульчинської районної дер­жавної адміністрації, несе персональну відповідальність за виконання завдані, відне­сених законодавством України до компетенції районної державної адміністрації, здій­снення наданих повноважень, реалізацію законів України, актів Президента України. Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

Відповідає за реалізацію кадрової політики в органах виконавчої влади. Відпо­відно до ст.5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" формує склад і ви­значає структуру райдержадміністрації.

Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівника апарату, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

У межах затвердженого бюджету виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням, розпо­ряджається приміщеннями, спорудами, обладнанням, що перебувають у віданні та управлінні районної державної адміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ га організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації або уповноважує на це своїх заступників.

Погоджує відповідно до чинного законодавства призначення на посади та зві­льнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня.

За результатами роботи районної державної адміністрації голова районної державної адміністрації застосовує встановлені законодавством заходи заохочення та обмеження до посадових осіб управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною в районі в межах повноважень. Контролює хід призову на військову та альтернативну службу, мобілізаційну підготовку. Співпрацює в цих питаннях з районним військовим комісаріатом, районним Товариством сприяння обороні України.

Забезпечує режимно-секретну роботу. Несе відповідальність, згідно з чинним законодавством, за порушення вимог Закону України ,.Про державну таємницю", інших нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці. Забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування району і їх посадовими особами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

Здійснює організацію та керівництво територіальною обороною району.

Координує взаємодію райдержадміністрації з: Немирівським міжрегіональним відділенням служби безпеки України, РВ ГУ МВС України у Вінницькій області, РВ ГУ МНС у Вінницькій області, райвійськкоматом, державною податковою інспекцією єю в районі, відділенням державного казначейства в районі, прокуратурою району, районним судом, районним управлінням юстиції.

Сприяє органам місцевого самоврядування у виконанні власних повноважень, організовує контроль за здійсненням ними делегованих повноважень органів вико­навчої влади.

Щорічно звітує перед районною радою з питань виконання бюджетних та со­ціально-економічних, культурних програм розвитку району та делегованих повнова­жень. Входить до складу президії районної ради.

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" представ­ляє райдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, ор­ганізаціями, та громадянами як в Україні, так і за її межами.

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовніш­но-економічних зв'язків, укладає договори з іноземними партнерами в межах компе­тенції, визначеної законодавством.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покла­дених на районну державну адміністрацію. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законом.

У разі виникнення надзвичайних випадків вживає передбачених законодавст­вом особливих заходів щодо підтримання громадського порядку, захисту життя і здо­ров'я людей, збереження матеріальних цінностей.

Координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Спрямовує і контролює роботу апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, зокрема:

- режимно-секретного органу районної державної адміністрації; .

- фінансового управління районної державної адміністрації;

- державного реєстратора;

- дозвільного центру районної державної адміністрації.

Укладає від імені районної державної адміністрації угоди щодо використання земельних ділянок, відповідно до повноважень визначених законодавством.

Утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Бере участь в роботі політико-консультативної ради при райдержадміністрації та районній раді.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, норма­тивно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органами виконавчої влади вищого рівня.


Перший заступник, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків:

1. Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, основних завдань та повноважень райдержадміністрації у визначених сферах діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації, консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій райдержадміністрації, а та­кож районних підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм вла­сності щодо:

- реалізації в районі Програм діяльності Кабінету Міністрів України, розроб­лення відповідних заходів та планів;

здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації";

формування та виконання районного бюджету;

підготовки проектів з питань соціально-економічного та культурного розвитку району;

розроблення і виконання районних програм та угод стосовно економічного і соціального розвитку району;

контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах;

забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, голів облдержадміністрації та райдержадміністрації;

підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів,
утворених головою райдержадміністрації;

розроблення проектів розпоряджень голови адміністрації;

вирішення питання діяльності управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

2. Вносять на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації:

ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх структурними під­розділами в районі, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами
райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;

щодо взаємодії райдержадміністрації з Тульчинською районною радою, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Відповідають за підготовку проектів розпоряджень, інших документів, що видаються в райдержадміністрації, вживають вичерпних заходів щодо врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візують та вносять на розгляд голови адміністрації доопрацьовані проекти.

Дають доручення управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Беруть участь відповідно до розподілу обов'язків у розгляді питань в райдержадміністрації, управліннях, відділах, інших структурних підрозділах адміністрації та територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади в районі на засіданнях постійних комісій районної ради.

В установленому порядку здійснюють особистий прийом громадян та забез­печують розгляд їх звернень.

Сприяють органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у вза­ємодії з райдержадміністрацією та її апаратом.

Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з об'єднаннями громадян з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню їх статут­них завдань, забезпечують додержання законних прав цих об'єднань.

Вносять голові райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

Здійснюють за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, робочими групами, що утворюються головою райдержадміністрації.

За рішенням голови райдержадміністрації, а також при прийнятті нових нормативно-правових актів, здійснюють інші функції і повноваження.
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАИДЕРЖАДМІЮСТРАЦП

Згідно з ст.39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" у разі від­сутності голови районної державної адміністрації виконує його функції та повнова­ження.

Координує діяльність заступників голови районної державної адміністрації.

Несе відповідальність за здійснення в районі державної політики з реформу­вання системи господарських, промислово-виробничих відносин.

Здійснює контроль за реалізацією в районі державної політики в галузі про­мисловості, транспорту, зв'язку, у сферах цивільного та шляхового будівництва, ви­робництва будматеріалів і буддеталей на підприємствах і організаціях усіх форм вла­сності, житлово-комунального господарства, побутового та торговельного обслугову­вання, формування та виконання бюджетів.

Вносить узгоджені пропозиції з реструктуризації та реформування підпри­ємств вищевказаних галузей, координує реалізацію кадрової політики в цих галузях.

Організовує роботу з питань енергозабезпечення, енергозбереження.

Організовує роботу із структурної перебудови містобудівного комплексу ра­йону з метою ефективного використання виробничих ресурсів, забезпечення дотри­мання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, охорони, використання та реставрації пам'яток архітектури і містобудування.

Сприяє розширенню процесу приватизації та демонополізації виробництва, розвитку підприємницької діяльності.

Організовує розробку програм соціально-економічного розвитку району та підготовку звіту райдержадміністрації перед районною радою з питань соціально-економічного розвитку.

Забезпечує ефективне використання державних централізованих капіталовк­ладень на будівництво об'єктів виробничого та соціального призначення.

Відповідає за реалізацію кадрової політики в управліннях, відділах райдержа­дміністрації та служб району, діяльність яких координує.

Сприяє розвитку науково-технічного прогресу та зовнішньоекономічних від­носин, інвестуванню нових технологій, освоєнню нових видів товарів народного спо­живання, підвищення їх якості.

Спрямовує та контролює діяльність управлінь, відділів райдержадміністрації: управління економіки; фінансове управління;

управління праці та соціального захисту населення в частині забезпечення ре­алізації державних гарантій в сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одер­жання винагороди за працю

відділ містобудування та архітектури; відділ з питань надзвичайних ситуацій;

Забезпечує співпрацю та координацію діяльності райдержадміністрації з ра­йонним управлінням Пенсійного фонду України, районним центром зайнятості, районним відділом статистики, районною санітарно-епідеміологічною станцією, управ­лінням газового господарства, електромережею, Вінницькою дирекцією УДППЗ Укрпошти ЦПЗ №6, цехом телекомунікаційних послуг №22, автотранспортними, шляхо­вими і будівельними організаціями, рай СТ, МБТІ.

Співпрацює з головними управліннями та управліннями облдержадміністра­ції: економіки, житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту та зв'язку, капітального будівництва, промисловості та розвитку інфраструктури, з пи­тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль­ської катастрофи, фінансовим, регіонального розвитку та євроінтеграції.

Контролює роботу комісії з контролю за додержанням цін і правил торгівлі та захисту прав споживача

Виконує інші доручення голови райдержадміністрації.


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙДЕГЖАДМШІСТРАЦІЇ

Несе відповідальність за реалізацію в районі агропромислової політики, рефо­рмування аграрного сектора економіки. Організовує роботу і впровадження структур­ної, технічної та технологічної політики в агропромисловому комплексі. Вживає за­ходів з метою здійснення державної політики щодо підтримки сільськогосподарсько­го виробництва, сприяє формуванню на території район інтегрованих структур ви­робництва і переробки сільськогосподарської продукції, прозорої та конкурентної ринкової інфраструктури щодо матеріально-технічного забезпечення та ринків збуту продукції агропромислового комплексу. Виконує заходи з налагодження ефективної роботи переробної галузі.

Здійснює контроль за реалізацією на території району державної політики що­до проведення земельної та аграрної реформ.

Організовує впровадження політики соціальної розбудови сільської місцевості, виконання державних і регіональних замовлень з виробництва і заготівлі сільгосп­продукції.

Відповідає за реалізацію кадрової політики у агропромисловому комплексі ра­йону.

Забезпечує взаємодію з підприємствами, організаціями, установами розташо­ваними на території району, незалежно від форм власності, з питань пов'язаних з сільськогосподарським виробництвом. Вносить та реалізує узгоджені пропозиції з ре­структуризації та реформування підприємств переробної галузі.

Спрямовує і координує діяльність управлінь та відділів, установ, організацій:

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

управління ветеринарної медицини та державної інспекції ветеринарної меди­цини;

районного відділу Держкомзему України;

інспекції державного технічного нагляду в районі;

районної насіннєвої інспекції;

районної станції захисту рослин;

Бюро по ідентифікації тварин.

Співпрацює з головним управлінням агропромислового розвитку облдержадмі­ністрації, з інспекцією якості та формування ресурсів сільськогосподарської продук­ції, державною екологічною інспекцією в Вінницькій області, державним управлін­ням охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області, обласною інспекцією з карантину рослин, міжрайонним управлінням меліоративних систем, державним лісомисливським господарством, Райагролісом», Тульчинським риб цехом, Державним підприємством по племінній справі, ветсанзаводом.

Сприяє роботі комісій і товариств, організацій:

- комісії з розгляду питань пов'язаних з погодженням документів із землеуст­рою;

Товариств: охорони природи; мисливців і рибалок; кролівників-любителів; бджолярів-любителів.

Виконує інші доручення голови райдержадміністрації.
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІЩСТРАЦП

Несе відповідальність за дотриманням в районі державної політики в соціаль­но-політичній та соціально-культурній сферах. Забезпечує контроль за дотриманням Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій з питань внутрішньої політики, в галузі науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та туризму, молодіжної по­літики, соціального захисту та зайнятості населення.

Забезпечує налагодження та ефективне здійснення політико-правової роботи в районі, взаємодіє з цих питань із органами виконавчої влади та місцевого самовряду­вання.

Відповідає за реалізацію кадрової політики в управліннях, відділах райдержадміністрації та службах району, діяльність яких координує.

Координує діяльність засобів масової інформації, організовує співпрацю з по­літичними партіями, громадськими організаціями, об'єднаннями громадян. Взаємодіє з редакціями райгазети "Тульчинський край " та районного ефірного радіомовлення.

Спрямовує і контролює діяльність управлінь та відділів райдержадміністрації:

управління праці та соціального захисту населення, крім забезпечення реалі­зації державних гарантій і у сфері праці, в тому числі і право своєчасного одержання винагороди за працю;

відділів: освіти, культури та туризму, у справах молоді та спорту, охорони здоров'я;

районного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді;

служби у справах дітей.

Забезпечує співпрацю та координацію діяльності райдержадміністрації з центральною районною лікарнею, стоматологічною поліклінікою, Тульчинським об­ласним будинком дитини, обласним дитячим ортопедичним санаторієм, Печерською обласною лікарнею відновного лікування, Тиманівським обласним туберкульозним санаторієм, Тиманівським обласним будинком-інтернатом геріатричного типу.

- районним комітетом товариства Червоного Хреста.

Співпрацює з управліннями та головними управліннями культури та туризму, охорони здоров'я та курортів, освіти і науки, з питань внутрішньої політики, у спра­вах засобів масової інформації та зв'язків з громадськістю, у справах молоді та спор­ту, службою у справах дітей облдержадміністрації. Сприяє:

роботі політико-консультативної ради при голові райдержадміністрації та го­лові районної ради;

роботі Громадської колегії при голові райдержадміністрації та голові районної ради

роботі районної комісії по розгляду питань, пов'язаних із поновленням стату­су учасника війни.

Виконує інші доручення голови райдержадміністрації.
КЕРІВНИК АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП

Несе відповідальність за організацію роботи апарату районної державної адмі­ністрації, підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації, доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців. Здійснює контроль за станом організаційної, правової та кадрової роботи, діловодства та контролю в структу­рних підрозділах райдержадміністрації, за станом взаємодії з правоохоронними орга­нами та питаннями оборонної роботи.

Забезпечує контроль за дотриманням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Конституції України, Указів та розпоряджень

Президента України, нормативно-правових актів Кабінету міністрів України, розпо­ряджень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації.

Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства при підготовці проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та порядку роботи з таємними докумен­тами та документами з грифом „Для службового користування".

Здійснює організаційно-правову оцінку розпорядчих документів структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів міської, селищних, сільських рад, вно­сить голові райдержадміністрації пропозиції з цих питань.

Організовує:

відповідно до чинного законодавства роботу із зверненнями громадян;

взаємодію апарату райдержадміністрації з іншими підрозділами райдержадмініс­трації, організаціями, установами та об'єднаннями громадян;

роботу щодо сприяння проведенню виборів та референдумів згідно з чинним за­конодавством;

підготовку подань про нагородження державними нагородами, відзнаками. Пре­зидента України, присвоєння почесних звань та іншими нагородами;

роботу з підбору, розстановки та підготовки керівних кадрів органів виконавчої влади та державних службовців апарату райдержадміністрації;

роботу з кадровими документами, аналізує добір, розстановку кадрів в районі згі­дно з затвердженою номенклатурою, штатним розписом;

- контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих пов­новажень органів виконавчої влади;

- взаємодію райдержадміністрації з районною радою, релігійними конфесіями, за­безпечує дотримання в районі законодавства про релігійні об'єднання громадян. Спрямовує та контролює діяльність підрозділів апарату райдержадміністрації:

- організаційного;

- загального;

- фінансово-господарського забезпечення;

- юридичного;

- ведення Державного реєстру виборців;

- з питань внутрішньої політики та зв'язків з ЗМІ;

з питань мобілізаційної роботи.

Сприяє організації роботи:

державного реєстратора;

- державного адміністратора.

Координує роботу щодо забезпечення структурних підрозділів адміністрації транспортом, приміщеннями, інвентарем, вносить пропозиції голові райдержадмініс­трації з цих питань.

Відповідає за забезпечення роботи щодо запобігання та протидії корупції в ор­ганах виконавчої влади з метою її належного організаційного забезпечення.

Співпрацює з Немирівським міжрайонним відділенням Служби безпеки Украї­ни, РВ УМВС України у Вінницькій області, РВ ГУ МНС у Вінницькій області, Дер­жавною податковою інспекцією в Тульчинському районі, районним судом, прокура­турою району, райвійськкоматом, управлінням юстиції району, військовою частиною дислокованою на території району.

Координує роботу архівного відділу райдержадміністрації.

Виконує інші доручення голови райдержадміністрації.

Затверджено

Розпорядження голови райдержадміністраціївід

24.09.

2012р.

№ 66 рк


ПОРЯДОК

Заміщення повноважень першого заступника, заступників голови

районної державної адміністрації


Посада

Хто заміщує

Голова райдержадміністрації

Перший заступник голови райдержадміністрації

Перший заступник голови райдержадміністрації

Заступник голови райдержадміністрації

Заступник голови райдержадміністрації

Керівник апарату райдержадміністрації

Заступник голови райдержадміністрації

Перший заступник голови райдержадміністрації

Затверджено

Розпорядження голови райдержадміністрації

від

24.09.

2012р.

№ 66 ркСПИСОК

комісій, комітетів, робочих груп, координаційних рад райдержадміністрації, які очо­люють, згідно розподілу обов'язків, голова райдержадміністрації, перший заступник, заступники та керівник апарату райдержадміністрації

Голова райдержадміністрації очолює:

Колегію районної державної адміністрації;

районну координаційну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

районну комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

районну комісію з питань захисту прав дитини;

районну робочу групу з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель;

інші комісії, ради, головою яких затверджений.
Перший заступник голови райдержадміністрації очолює:

районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

комісію з питань обстеження приміських маршрутів для визначення їх збитковості у Тульчинському районі;

районну координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху;

комісію з контролю за станом пасажирських перевезень автомобільним транспортом у Тульчинському районі;

робочу групу по обстеженню спеціалізованих підприємств та ї приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України „Про металобрухт";

робочу групу по перевірці цін за надання послуг та оренду торгових площ (приміщень) на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи;

районну комісію з питань погашення заборгованості підприємств водопостачання та водовідведення;

районну комісію з питань енергетичної безпеки;

комісію з питань визначення суми збитків, завданих об'єктам внаслідок порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері благоустрою;

районну комісію із розв'язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло;

- робочу групу з організації роботи щодо легалізації тіньової зайнятості населення;

- районну комісію по перевірці знань з охорони праці;

- конкурсну комісію на заміщення вакантних посад працівників апарату, управлінь, відділів інших служб райдержадміністрації ;

- районну раду по роботі з кадрами;

- районну робочу групу з реалізації в районі швейцарко-українського проекту «Де­централізація влади в Україні» DеsРго;

- районну раду з питань безпечної життєдіяльності населення;

- інші комісії, робочі групи головою яких затверджений.


Заступник голови райдержадміністрації

(з питань агропромислового розвитку) очолює:

- районну комісію по грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

- районну комісію по визначенню на відшкодування розмірів збитків власникам землі та землекористувачам на території Тульчинського району;

районну комісію по вибору земельних ділянок під будівництво, реконструкцію, пе­реобладнання, благоустрій об'єктів, розташованих на території району;

надзвичайну протяепізоотичну комісію:

районну комісію з питань поводження з безхазяйними відходами:

районну професійну комісію з питань створення фермерських господарств;

інші комісії, робочі групи головою яких затверджений.


Заступник голови райдержадміністрації

(соціально-гуманітарна сфера) очолює:

надзвичайну протиепідемічну комісію;

комісію у справах альтернативної (невійськової) служби:

районну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій;

районну евакуаційну комісію;

комісію по розгляду питань, пов'язаних з наданням субсидій;

координаційний центр .з питань організації роботи щодо посилення соціального захисту під час оптимізації цін і товарів на природний газ на житлово-комунальні послуги;

районну координаційну раду з питання сприяння репродуктивного здоров’я і сприяння матері та дитини;

районний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної структур.

комісію по розгляду питань пов'язаних з наданням населенню державних допомог, пільг та компенсацій;

координаційну раду з питань оздоровлення дітей;

координаційну раду з питань запобігання захворювання на ВІЛ/СНІД;

координаційну раду з питань роботи з сім'ями та у справах жінок при голові райдержадміністрації;

районну координаційну раду по сприянню діяльності товариств «Українського козацтва;

районну редакційну колегію «Книги пам'яті України»

позаштатну лекторську групу;

інші комісії, робочі групи, головою яких затверджена.
Керівник апарату райдержадміністрації очолює:

комісію сприяння контролю за дотриманням законодавства про свободу совісті та релігійні організації;

районну призовну комісію;

координаційну раду з питань організації шефства над Збройними Силами України;

спостережну комісію з питань соціального захисту, забезпечення працевлаштування і адаптації громадян звільнених з місць позбавлення волі:

комісію для проведення інвентаризації матеріальних цінностей;інші комісії, робочі групи головою яких затверджений.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка