Розпорядження міського голови від 31. 12. 2013p №1357-01p типовий колективний договір між адміністрацією І трудовим колективомСкачати 335.57 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір335.57 Kb.
Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від 31.12.2013p

1357-01p


ТИПОВИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією і трудовим колективом

_______________________________________

(назва виконавчого органу)

на 2014-2016 роки


Схвалений на зборах

трудового колективу

« ___» _______201___р.

протокол №____


Уповноважені представники сторін:

(Посада керівника та назва Голова профспілкової

виконавчого органу організації

Одеської міської ради)


______________________ ____________________


М.П. М.П.


1. Загальні положення
1.1. Колективний договір між адміністрацією (назва виконавчого органу Одеської міської ради) та профспілковою організацією на 2014-2016 роки (далі – договір) укладено на двосторонній основі відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», Галузевої угоди __________, інших законодавчих актів.

1.2. Сторонами договору (далі – Сторони) є (посада керівника виконавчого органу Одеської міської ради, ПІБ) та трудовий колектив в особі голови профспілкової організації ___________(далі – Профспілка).

Договором регулюються норми і гарантії, права та взаємні обов’язки Сторін стосовно врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин.

1.3. Договір укладено з метою посилення соціального захисту працівників (назва виконавчого органу Одеської міської ради), підвищення ефективності праці, удосконалення організації та оплати праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці та поліпшення медико-соціальної допомоги, забезпечення соціальних гарантій працівникам, запобігання трудовим конфліктам.

Невід’ємною частиною договору є додатки до нього (розроблюються виконавчим органом Одеської міської ради).

1.4. Положення даного договору поширюються на всіх працівників (назва виконавчого органу Одеської міської ради), незалежно від того чи є вони членами Профспілки, та є обов’язковими для виконання адміністрацією, працівниками й Профспілкою.

1.5. Договір набирає чинності з дня підписання представниками Сторін і діє до укладання нового.

1.6. Зміни та доповнення до цього договору вносяться у зв’язку зі змінами чинного законодавства, (Галузевої угоди) або за ініціативи однієї із Сторін після проведення переговорів або консультацій та досягнення домовленостей і набирають чинності після схвалення загальними зборами працівників і підписання Сторонами.

Прийняті нормативні акти, що забезпечують більш високі гарантії, ніж передбачені договором, мають пріоритет перед відповідними положеннями цього договору.

Всі доповнення та зміни до договору оформлюються протоколами, які додаються до договору, і підлягають обов’язковій повідомній реєстрації.

1.7. Пропозиції кожної із Сторін про внесення змін і доповнень до договору підлягають спільному розгляду Сторонами, наслідком чого має бути прийняте рішення в 7-денний строк від дня їх отримання іншою Стороною.

1.8. Кожна із Сторін, що уклала договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють його норми, положення або припиняють виконання взятих на себе зобов’язань, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

1.9. Договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування Сторін, що його підписали.

У випадку реорганізації договір зберігає силу протягом строку, на який він укладений, або може бути переглянутий за згодою Сторін.

При зміні (посада керівника виконавчого органу Одеської міської ради) чинність договору зберігається протягом терміну його дії, але не більше одного року. В цей період Сторони повинні розпочати переговори про укладання нового договору чи зміну або доповнення чинного договору.

1.10. Сторони домовилися на час дії договору забезпечувати здійснення заходів щодо попередження колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення – прагнути до їх вирішення відповідно до законодавства.

1.11. Профспілки з питань, що входять до їх компетенції, представляють інтереси працівників (назва виконавчого органу Одеської міської ради) в усіх органах місцевого самоврядування та виконавчої влади.
Розділ 2. Виробничо-економічні відносини. Забезпечення зайнятості
Сторони визнають взаємну спрямованість своєї діяльності на створення умов для забезпечення стабільної роботи та розвитку своєї сфери і забезпечують дотримання трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників.

З цією метою


Сторони домовились:

2.1. Будувати свої взаємовідносини відповідно до чинного законодавства України, (Галузевої угоди) і цього договору та спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи (назва виконавчого органу Одеської міської ради).

2.2. Не допускати обмеження трудових прав та соціально-економічних інтересів працівників, погіршення умов праці, безпідставного скорочення їх чисельності без вживання заходів для їх зайнятості.
Адміністрація зобов’язується:

2.3. Здійснювати заходи щодо забезпечення працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання завдань і функцій, покладених на (назва виконавчого органу Одеської міської ради).

2.4. Здійснювати заходи щодо забезпечення в трудовому колективі обстановки нетерпимості до порушників трудової та виконавської дисципліни, вживати до них заходи дисциплінарного й громадського впливу.

2.5. При розірванні трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 Кодексу Законів про працю України, обов’язково одержувати попередню згоду виборчого органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.


2.6. Організовувати взаємодію з державною службою зайнятості в м. Одесі з питань працевлаштування та інформування працівників про наявні вакансії на інших підприємствах, установах.

2.7. При припиненні трудового договору на підставі пункту 6 статті 36, пунктів 1, 2 та пункту 6 статті 40 Кодексу Законів про працю працівнику виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середньомісячного заробітку.Сторона Профспілки зобов’язується:

2.8. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення виконання завдань, своєчасно доводити їх до відома адміністрації, добиватися їх реалізації та інформувати працівників про вжиті заходи.

2.9. Представляти права та інтереси працівників у відносинах з адміністрацією (назва виконавчого органу Одеської міської ради).

2.10. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих і нормативних актів з питань праці та зайнятості.Розділ 3. Трудові відносини. Оплата праці

Сторони домовились:

3.1. Відстоювати інтереси працівників (назва виконавчого органу Одеської міської ради), конституційні права на своєчасну виплату заробітної плати відповідно до нормативно-правових актів про оплату праці.

3.2. Вживати заходів щодо дотримання норм діючого законодавства про оплату праці, (Галузевої угоди) та цього договору. Проводити політику щодо забезпечення підвищення рівня і якості життя працівників, дотримуватися вимог чинного законодавства у встановленні надбавок, доплат й інших виплат стимулюючого і компенсаційного характеру.

3.3. При несвоєчасній чи не в повному обсязі виплати заробітної плати вбачати ознаки грубого порушення законодавства про працю і вживати спільних оперативних заходів з їх усунення відповідно до законодавства.


Адміністрація зобов’язується:

3.4. Виплату заробітної плати здійснювати в першочерговому порядку згідно з діючим законодавством і цим договором. Всі інші платежі проводяться після виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати.

3.5. Встановлювати мінімальну заробітну плату (посадовий оклад) за повністю відпрацьовану норму часу в розмірі не нижче встановленого чинним законодавством рівня мінімальної заробітної плати.

3.6. Здійснювати оплату праці керівних працівників, спеціалістів і службовців відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), рішень Одеської міської ради від 27.06.2006 р. № 21-V «Про упорядкування умов оплати праці працівників органів місцевого самоврядування», від 04.07.2007 р. № 1378-V «Про упорядкування умов оплати праці» та розпоряджень міського голови від 24.03.2006 р. № 279-01р «Про впорядкування умов оплати праці працівників органів місцевого самоврядування» (зі змінами, внесеними розпорядженнями міського голови від 30.03.2006 р. № 282-01р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 24.03.2006 р. № 279-01р «Про впорядкування умов оплати праці працівників органів місцевого самоврядування», від 25.05.2007 р. № 449 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 24.03.2006 р. № 279-01р «Про впорядкування умов оплати праці працівників органів місцевого самоврядування»), від 14.02.2008 р. № 98-01р «Про упорядкування умов оплати праці працівників органів місцевого самоврядування».

3.7. При формуванні фонду оплати праці передбачати кошти на виплату премій, надання матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань, виплату надбавок, доплат та грошової винагороди службовцям за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування, зразкове виконання трудових обов’язків згідно із законодавством.

3.8. Розглянути питання впорядкування умов оплати праці працівників та підвищення рівня оплати їх праці після введення в дію нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та відповідних постанов Кабінету Міністрів України щодо умов оплати праці.

3.9.  Виплату заробітної плати проводити не рідше 2-х разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата у межах бюджетних асигнувань у наступні строки:

- за першу половину місяця - число (встановити число), за другу – - число (встановити число).

Розмір заробітної плати за першу половину місяця встановлюється з розрахунку не менше посадового окладу працівника за фактично відпрацьований час.

Виплачувати зарплату напередодні, якщо день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем.

3.10. В день остаточної виплати заробітної плати працівникам видаються розрахункові листки про суму нарахованої зарплати, розмірів відрахувань та сумі, що підлягає виплаті.

3.11. Забезпечити виплату заробітної плати за період перебування у відпустці не пізніше, ніж за 3 дні до її початку за умови своєчасного (за 15 днів до початку відпустки) подання заяви про відпустку.

3.12. Працівникам, які направлені у службові відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється у розмірі не нижче середнього заробітку.

3.13. Здійснювати індексацію та компенсацію заробітної плати працівників відповідно до індексу росту цін на споживчі товари та послуги в порядку, визначеному відповідними законами.

3.14. Здійснювати доплату прибиральницям службових приміщень у розмірі 10 % за використання дезінфікувальних засобів в роботі.

3.15. У разі затримки виплати заробітної плати працівникам надавати на вимогу Профспілок інформацію про наявність коштів на рахунку (назва виконавчого органу Одеської міської ради) відповідно до ст. 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а на вимогу працівника – відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату відповідно до ст. 31 Закону України «Про оплату праці».

3.16. Здійснювати щомісячне преміювання працівників (назва виконавчого органу Одеської міської ради) з урахуванням їх особистого внеску в результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше як 10 % посадових окладів і економії фонду оплати праці та за фактично відпрацьований час на підставі Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги.

3.17. В окремих випадках: за виконання важливих додаткових завдань, з нагоди державних і професійних свят, ювілейних і святкових дат – працівникам може бути виплачена одноразова премія (в кожному конкретному випадку) за наказом (посада керівника виконавчого органу Одеської міської ради) в межах затвердженого фонду оплати праці та її розмір не може перевищувати середньомісячну заробітну плату.

3.18. За особливі службові досягнення також можуть бути застосовані такі види заохочення посадової особи місцевого самоврядування:

- дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному Законом;

- представлення до відзнаки органу місцевого самоврядування або виконавчої влади (подяка, почесна грамота тощо);

- представлення до урядової нагороди та заохочувальних відзнак (подяка, почесна грамота тощо);

- представлення до державної нагороди.

3.19. Заходи заохочення не застосовуються до посадової особи місцевого самоврядування протягом строку дії накладеного на неї дисциплінарного стягнення.

3.20. Надавати та виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірах та порядку, визначених Положенням про преміювання та надання матеріальної допомоги.

3.21. Здійснювати виплату грошової винагороди посадовим особам за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування, зразкове виконання трудових обов’язків відповідно до Порядку видачі грошової винагороди посадовим особам (назва виконавчого органу Одеської міської ради) за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування, зразкове виконання трудових обов’язків, розробленого згідно з Порядком видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. № 212, в межах затвердженого фонду оплати праці (порядок розробляється виконавчим органом Одеської міської ради та додається до колективного договору).

3.22. Погоджувати з Профспілками усі питання, пов’язані з організацією праці, забезпечувати гласність умов оплати праці, порядок виплати доплат, надбавок, премій, винагород, інших заохочувальних виплат.

3.23. Рішення про зміну діючих і встановлення нових умов оплати праці приймати за узгодженням з Профспілками відповідно до діючого законодавства.Режим праці та відпочинку

Адміністрація зобов’язується:

3.24. Режим праці і відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, розроблених спільно з Профспілками і затвердженого на загальних зборах трудового колективу (розробляється виконавчим органом Одеської міської ради та додається до колективного договору).

3.25. Тривалість робочого часу працівників визначається відповідно до законодавства про працю України з урахуванням особливостей Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», правил внутрішнього трудового розпорядку і даного договору, виходячи з пятиденного робочого тижня тривалістю 40 годин.

Узгоджувати з Профспілками зміни режиму роботи, графік відпусток працівників, а також чергування працівників у вихідні та святкові дні.

3.26. Не вимагати від працівника виконання роботи, яка не обумовлена трудовим договором та посадовою інструкцією, з якою працівники повинні бути ознайомлені під особистий підпис.

3.27. Надавати переважне право в просуванні по службі спеціалістам високої кваліфікації, ініціативним та тим, хто постійно підвищує свій професійний рівень.

3.28. Встановити посадовим особам та службовцям місцевого самоврядування щорічну оплачувану відпустку тривалістю 30 календарних днів, іншим працівникам – 24 календарних дні за відпрацьований рік. Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з Профспілками до 31 грудня та доводити до відома всіх працівників (назва виконавчого органу Одеської міської ради).

Конкретний термін надання щорічних відпусток, визначений графіком, погоджується працівником та керівником структурного підрозділу, який зобов’язаний повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком строку.

3.29. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи за письмовим розпорядженням (посада керівника виконавчого органу Одеської міської ради) та за погодженням з Профспілками працівники виходять на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні з компенсацією відповідно до чинного законодавства. Працівники – службовці місцевого самоврядування можуть бути відкликаними із щорічної або додаткової відпусток у встановленому законодавством порядку, при цьому невикористана частина відпустки надається працівнику у будь-який час відповідного року або приєднується до відпустки у наступному році.

3.30. За сімейними обставинами та з інших поважних причин, за рішенням адміністрації, згідно із заявами надавати працівникам відпуски без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів на рік за винятком відпусток без збереження заробітної плати, що надаються працівникам в обов’язковому порядку, передбаченому Законом України «Про відпустки».

3.31. Надавати додаткову оплачувану відпустку жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або які усиновили дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

3.32. Надавати додаткову оплачувану відпустку за особливий характер роботи відповідно до законодавства згідно із затвердженим переліком (перелік видів додаткових оплачуваних додається до колективного договору).

3.33. Здійснювати організаційно-технічне забезпечення комісій по трудових спорах та підвищенню ефективності їхньої роботи.

3.34. Сторони спільно будуть вживати заходів по створенню в трудовому колективі обстановки нетерпимості до порушників трудової дисципліни.Сторона Профспілок зобов’язується:

3.35. Здійснювати громадський контроль за виконанням положень цього розділу, дотриманням законодавства про оплату праці та про відпустки.

3.36. Сприяти забезпеченню додержання трудової дисципліни в структурних підрозділах (назва виконавчого органу Одеської міської ради).

3.37. Надавати членам Профспілки безкоштовну правову допомогу та консультації щодо гарантій на працю, встановлених Конституцією та Кодексом законів про працю України, представляти їх інтереси у комісіях по трудових спорах, судах.Розділ 4. Охорона праці

Сторони домовились:

4.1. Проводити спільні дії по забезпеченню у структурних підрозділах (назва виконавчого органу Одеської міської ради) здорових і безпечних умов праці згідно із Законом України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». З цією метою:

- забезпечити систематичне проведення моніторингу стану охорони праці для визначення заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- здійснювати відомчий контроль за станом охорони здоров’я у (назва виконавчого органу Одеської міської ради).

4.2. Контроль за додержанням вимог нормативних актів з охорони праці покладається на адміністрацію та профспілковий комітет.

Адміністрація зобов'язується:

4.3. Забезпечити виконання комплексних заходів із досягнення встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення діючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму (комплексні заходи розробляються виконавчим органом Одеської міської ради та додаються до колективного договору).

4.4. Забезпечити створення на кожному робочому місці здорових і безпечних умов праці відповідно до чинних нормативно-правових актів.

4.5. Забезпечити функціонування системи управління охороною праці, а саме:

- призначити посадову особу на громадських засадах, яка буде забезпечувати вирішення конкретних питань з охорони праці, затвердити інструкцію про її обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на неї цих функцій;

- розробити, затвердити та забезпечити працівників інструкціями, іншими актами з охорони праці, що діють в межах (назва виконавчого органу Одеської міської ради).

4.6. Забезпечити:

- проведення періодичних медичних, протягом трудової діяльності, оглядів працівників згідно з вимогами положення про медичні огляди осіб, певних категорій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я від 21.05.2007 р. № 246, за рахунок коштів (назва виконавчого органу Одеської міської ради), що виділяються на його утримання;

- фінансування видатків на охорону праці не менше ніж 0,2 % від фонду оплати праці за попередній рік;

- комплектацію аптечок необхідними медикаментами раз у квартал.

4.7. Посадовій особі на громадських засадах з питань охорони праці надавати 4 години робочого часу на тиждень із збереженням середнього заробітку для виконання громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

4.8. Проводити навчання і інструктажі з охорони праці усіх працюючих. Не допускати до роботи працівників, які не пройшли інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

4.9. Забезпечити використання працівником права відмовитися від дорученої роботи, якщо виникла виробнича ситуація, небезпечна для його здоров’я чи життя.

4.10. Забезпечити своєчасне проведення розслідувань та обліку нещасних випадків, які трапилися при виконанні службових обов’язків.

Якщо комісією з розслідування встановлено, що нещасний випадок відбувся внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги, яка виплачується фондом соціального страхування, може бути зменшений у порядку, що визначається трудовим колективом за представленням адміністрації і Профспілки, але не більше, ніж 50%.

Профспілки зобов’язуються:

4.11. Здійснювати громадський контроль за створенням безпечних і нешкідливих умов праці в (назва виконавчого органу Одеської міської ради).

4.12. Забезпечити участь профспілок у розслідуванні кожного нещасного випадку на виробництві, розробці заходів з їх попередження, а також захищати потерпілих у випадках їх необґрунтованого обвинувачування.

4.13. Домагатись від адміністрації розробки і реалізації заходів, спрямованих на профілактику виробничого травматизму на робочих місцях.

4.14. Надавати працівникам безоплатну правову допомогу з питань законодавства про працю й охорону праці, медико-соціального та страхового забезпечення.
Розділ V. Соціальний захист та задоволення духовних потреб працівників
Сторони домовились:

5.1. Сприяти розвитку задоволення духовних потреб працівників, залучати їх та членів їх сімей до культурно масових заходів та до занять народною творчістю.

5.2. Щороку вживати заходів, спрямованих на проведення оздоровчої кампанії серед дітей працівників із залученням додаткових джерел фінансування.

5.3. Вживати заходів щодо забезпечення виконання встановлених законодавством гарантій і пільг працівникам та їх сім’ям, не обмежувати прав трудового колективу стосовно розширення цих гарантій за рахунок власних коштів профспілкової організації.

5.4. Сприяти вирішенню питань щодо надання пільгових путівок на лікування працівників (назва виконавчого органу Одеської міської ради), які цього потребують, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, вирішуючи питання профілактики захворювань, характерних для них.

Адміністрація зобов'язується:

5.5. Надавати службовцям місцевого самоврядування для вирішення соціально-побутових питань матеріальну допомогу за наявності коштів.

5.6. Забезпечити виплату службовцям місцевого самоврядування матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника, при наданні відпустки в межах затвердженого фонду оплати праці.

5.7. Брати участь у реалізації програм фізичного, соціально-культурного та духовного розвитку працівників (назва виконавчого органу Одеської міської ради).

5.8. У разі припинення служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з виходом на пенсію, посадовій особі виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 (десяти) посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування або на посадах державної служби, про що робиться запис у трудову книжку.

5.9. Включати представника Профспілок до складу комісій з соціального страхування, з атестації службовців місцевого самоврядування.

5.10. Створювати умови для забезпечення підвищення кваліфікації та професійного навчання працівникам (назва виконавчого органу Одеської міської ради).

Профспілки зобов’язуються:

5.11. Брати дольову участь, у межах можливостей профспілкового бюджету, у фінансуванні культурно-масових та спортивних заходів. Залучати ветеранів до участі в заходах, що проводяться.

5.12. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей працівників (назва виконавчого органу Одеської міської ради).

5.13. Проводити вшанування ветеранів, кращих працівників, жінок.

5.14. Організовувати під час зимових канікул новорічні свята для дітей працівників (назва виконавчого органу Одеської міської ради) та новорічні подарунки.

5.15. Щорічно до_____ проводити облік працівників, які потребують санаторно-курортного лікування.

5.16. Надавати матеріальну допомогу за рахунок профспілкового бюджету членам Профспілки у разі: довготривалої хвороби понад один місяць, одиноким матерям при народженні дитини, смерті близьких родичів (чоловіка, дружини, дітей, батьків).

5.17. Організовувати поздоровлення працівників (назва виконавчого органу Одеської міської ради) з ювілейними датами (50-річчя, 55- річчя, 60-річчя).

5.18.  Здійснювати громадський контроль за дотриманням законодавства і колдоговірних зобов’язань з питань соціально-побутового забезпечення працівників.

Розділ 6. Розвиток соціального діалогу та гарантії діяльності Профспілок
6.1. Сторони вважають, що соціальний діалог є об’єктивною необхідністю успішного вирішення питань з удосконалення соціально-трудових відносин, соціального захисту працівників і сприяє порозумінню та злагоді у колективі.

6.2. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватися законодавства України щодо прав Профспілок та невтручання у їх статутну діяльність.Сторони домовились:

6.3. Не приймати в односторонньому порядку рішень з основних питань забезпечення соціальних, економічних, культурних прав і інтересів працівників (назва виконавчого органу Одеської міської ради), які є предметом договору.

6.4. Взаємно інформувати одна одну про рішення з питань договору, які ними приймаються на своїх засіданнях.

6.5. Створювати умови для реалізації прав і гарантій діяльності профспілок, визначених законодавством.

6.6. На час дії даного договору за умови виконання Сторонами взаємних зобов’язань профспілкова Сторона утримується від організації страйків, масових виступів з питань, вирішення яких передбачається договором.
Адміністрація зобов'язується:

6.7. Надавати для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів працівників приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, освітленням, передбаченим договором.

6.8. Погоджувати з Профспілками накази та інші локальні нормативно-правові документи, що є предметом даного договору.

6.9. За наявності письмових заяв (назва виконавчого органу Одеської міської ради), які є членами Профспілок, щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати на рахунок Профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору в терміни, визначені цим договором. Адміністрація не має права затримувати перерахування зазначених коштів.

6.10. Надавати голові профкому, членам профкому, не звільненим від своєї основної роботи, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для виконання громадських обов’язків в інтересах колективу, але не менше ніж 2 години на тиждень.

6.11. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх кваліфікації.

6.12. Надавати профкому всю необхідну інформацію для ведення колективних переговорів, укладання договору та здійснення контролю за його виконанням (ст.10 Закону «Про колективні договори і угоди»).

6.13. У разі отримання дозволу департаменту фінансів Одеської міської ради здійснювати відрахування коштів профкому на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, літній відпочинок дітей, придбання путівок на відпочинок, лікування та ін. не менш, ніж 3 % фонду оплати праці.Розділ 7. Контроль за виконанням договору

та відповідальність Сторін
Сторони домовились:

7.1. Контроль за виконанням цього договору здійснюється Сторонами.

7.2. Сторони, що підписали договір, один раз на рік звітують про його виконання на засіданні спільної робочої комісії Сторін та інформують трудовий колектив.

7.3. При виявленні порушень виконання договору комісія робить подання у письмовій формі представникам Сторін, які підписали цей договір. Сторони зобов’язані не пізніше двотижневого строку провести взаємні консультації по суті подання Комісії та прийняти рішення в письмовій формі.

7.4. Під час здійснення контролю за виконанням договору Сторони зобов’язані надавати одна одній необхідну інформацію з питань, що є предметом цього договору.

7.5. Сторони несуть відповідальність за порушення або невиконання положень договору, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням договору відповідно до законодавства.
Заключні положення
Сторони домовились:

Спірні питання, що виникають під час реалізації договору, розв’язувати шляхом проведення двосторонніх консультацій і переговорів.


За дорученням Сторін і загальних зборів трудового колективу договір підписали:


Від Адміністрації Від Профспілки

(посада керівника виконавчого органу Голова профспілкової

Одеської міської ради) організації

___________ ___________

М.П. М.П.


«_____»____________2014 р.
Керуюча справами О. Оніщенко

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

від 31.12.2013p

1357-01p
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників ___________________________________

(назва виконавчого органу Одеської міської ради)


1. Загальні положення
1.1. Це положення про преміювання працівників (назва виконавчого органу Одеської міської ради) (далі – Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами) і вводиться з метою забезпечення стимулюючого впливу преміювання на ефективність праці, зміцнення трудової та виконавчої дисципліни, забезпечення єдиного підходу до здійснення преміювання та надання матеріальної допомоги у всіх виконавчих органах Одеської міської ради.

1.2. Положення визначає джерела, умови, показники і порядок преміювання міського голови, секретаря ради, заступників міського голови, керуючої справами виконавчого комітету, директорів департаментів, їх заступників, голів районних адміністрацій, їх заступників, керуючих справами районних адміністрацій, начальників управлінь, служб, інспекцій, відділів, заступників відповідних начальників, завідувачів секторів, головних бухгалтерів, державних адміністраторів, головних спеціалістів, спеціалістів всіх категорій, службовців, робітників.

1.3. Премія за цим Положенням є грошовою виплатою працівнику, пов’язаною з:


  • виконанням службових завдань і функцій, показників роботи та особистим внеском у загальні результати роботи виконавчого органу Одеської міської ради;

  • відсутністю порушень чинного законодавства;

  • бездоганним і вчасним виконанням розпорядчих документів, протокольних доручень та завдань керівництва;

  • дотриманням трудової та виконавської дисципліни;

  • постійним вдосконаленням організації своєї роботи і підвищенням професійної кваліфікації.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на осіб, що працюють за строковими трудовими договорами. Преміювання таких осіб здійснюється відповідно до умов трудового договору.

1.5. Премії за цим Положенням виплачуються в грошовій формі.

1.6. Премії за результатами роботи за відповідний місяць нараховуються щомісячно у відсотках до місячного посадового окладу конкретного працівника з урахуванням всіх надбавок та доплат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 % посадових окладів та економії фонду оплати праці. Премія працівникам нараховується та виплачується за фактично відпрацьований час з урахуванням положень, передбачених колективним договором.

1.7. Підставою для виплати премії є:

- для міського голови, секретаря ради, заступників міського голови, керуючої справами виконавчого комітету, директорів департаментів, їх заступників, голів районних адміністрацій, їх заступників, керуючих справами районних адміністрацій, начальників управлінь, служб, інспекцій та їх заступників – відповідне розпорядження міського голови або особи, яка виконує його обов’язки, яке готується щомісячно за підсумками роботи за місяць. Розмір преміювання щомісячно погоджується з департаментом фінансів Одеської міської ради;

- для головних бухгалтерів, державних адміністраторів, головних спеціалістів, спеціалістів всіх категорій, службовців, робітників – наказ (розпорядження) відповідного виконавчого органу Одеської міської ради (по виконавчому комітету Одеської міської ради, районним адміністраціям Одеської міської ради – відповідно розпорядження міського голови, розпорядження голови районної адміністрації). Середній розмір преміювання щомісячно погоджується з департаментом фінансів Одеської міської ради.

1.8. Преміюванню підлягають працівники, визначені в пункті 1.2 цього Положення, з дати їх призначення на посаду. Преміювання працівників, прийнятих на роботу з випробувальним терміном, здійснюється на загальних підставах після закінчення цього строку з дня визнання працівника таким, що витримав випробування. В період випробувального терміну виплачується премія в розмірі до 10 % посадового окладу.

1.9. Преміювання міського голови, секретаря ради, заступників міського голови та керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради здійснюється у відповідності з вимогами абз. 2 п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та на підставі рішення сесії Одеської міської ради від 04.07.2007 року № 1378-V «Про упорядкування умов оплати праці».

1.10. В окремих випадках за виконання важливих додаткових завдань, з нагоди державних і професійних свят, ювілейних і святкових дат працівникам може бути виплачена одноразова премія в кожному конкретному випадку за розпорядженням міського голови (голови районної адміністрації), наказом відповідного виконавчого органу в межах затвердженого фонду оплати праці. Розмір подібних виплат погоджується з департаментом фінансів Одеської міської ради та не може перевищувати середньомісячної заробітної плати.
2. Визначення фонду преміювання
2.1. Преміювання здійснюється в межах коштів, передбачених у кошторисі видатків на утримання виконавчого органу Одеської міської ради, затвердженого у встановленому порядку, за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.2. Розмір річного фонду преміювання визначається під час формування бюджету міста Одеси на відповідний рік виходячи з фінансових можливостей у розмірі не менш як 10 % посадових окладів.

2.3. На преміювання працівників за результатами роботи за місяць можуть бути спрямовані кошти в розмірі до 100 % місячного фонду заробітної плати (при забезпеченості кошторисними призначеннями), але не менше 10 % від фонду оплати праці за посадовими окладами, а також економія фонду оплати праці.

2.4. На преміювання працівників до Дня місцевого самоврядування спрямовуються кошти в розмірі до 100 % середньомісячного фонду заробітної плати (при забезпеченні кошторисними призначеннями).

2.5. На преміювання працівників з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня, професійного свята, річниці Незалежності України, ювілейних дат тощо спрямовуються кошти фонду преміювання та економія фонду оплати праці (при забезпеченні кошторисними призначеннями). Розмір подібних виплат погоджується з департаментом фінансів Одеської міської ради та не може перевищувати середньомісячної заробітної плати.

3. Показники преміювання та визначення розміру премії
3.1. Умови преміювання, за яких премія нараховується, не впливають на розмір премії, але їх дотримання обов’язкове для її одержання.

3.2. Преміювання працівників виконавчих органів Одеської міської ради здійснюється на підставі всебічного аналізу виконання ними основних обов’язків за умови підготовки подання на преміювання. По кожному виконавчому органу безпосереднім керівником виконавчого органу (або особою, яка виконує його обов’язки) готується подання на керівника та заступників керівника з зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, назви посади та розміру премії та подання на інших працівників із зазначенням середнього розміру преміювання. Зазначені подання погоджуються з департаментом фінансів Одеської міської ради та або безпосередньо з міським головою, або з посадовою особою, яка здійснює координацію діяльності виконавчого органу Одеської міської ради відповідно до розподілу обов’язків між Одеським міським головою, першим заступником Одеського міського голови, секретарем Одеської міської ради, заступниками Одеського міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради, затвердженого відповідним розпорядженням міського голови.

За відсутності вищезазначених подань міський голова має право одноосібно визначати розмір премій керівникам виконавчих органів та їх заступникам з урахуванням показників, зазначених в наступному пункті.

Щомісячне преміювання працівників виконавчих органів проводиться на підставі доповідних керівників структурних підрозділів виконавчого органу та наказів (розпоряджень) виконавчого органу Одеської міської ради, в яких зазначається розмір премії з урахуванням показників, зазначених в наступному пункті.

3.3. Для визначення розміру премії враховуються такі показники:

- своєчасність та якість виконання указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень обласної державної адміністрацій, рішень обласної, міської рад, виконавчого комітету, доручень міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради;

- своєчасність та якість виконання основних завдань, визначених положеннями про виконавчі органи Одеської міської ради, посадовими інструкціями;

- виконавська дисципліна;

- трудова дисципліна;

- інші показники.

3.4. Загальний розрахунковий розмір премій, що нараховується працівникам апарату та виконавчого органу Одеської міської ради, розраховується відділом бухгалтерського обліку (або іншим підрозділом відповідно до штатного розпису виконавчого органу, який виконує функції бухгалтерського обліку відповідно до положення про підрозділ (за відсутності – головним бухгалтером) з фонду преміювання та визначається у відсотках.

3.5. Премії не виплачуються працівникам за час:

- тимчасової непрацездатності;

- перебування працівника у відпустках усіх видів, передбачених чинним законодавством;

- за період довгострокових відряджень за кордон по вивченню досвіду роботи.

3.6. Премія не нараховується та не виплачується:

- працівнику, який на дату нарахування премії є звільненим, у разі, якщо він в місяці, за результатами якого проводиться преміювання, працював менше, ніж половину загальної кількості робочих днів, визначених відповідно до балансу робочого часу в місяці, за який здійснюється преміювання.

Зазначене обмеження не стосується працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я, пропрацювали неповний місяць у зв’язку з народженням дитини, вступом до навчального закладу або переходом на іншу роботу в порядку переведення. Подібним працівникам нарахування премії здійснюється за фактично відпрацьовані в цьому місяці дні;

- працівникам, які вперше прийняті на роботу і не відпрацювали повний місяць;

- працівникам, які порушили правила, норми та інструкції з охорони праці, протипожежної охорони, які могли призвести до нещасного випадку (ці порушення розглядаються як порушення трудової дисципліни).

3.7. Премія працівникам, оплата праці яких здійснюється відповідно до наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), нараховується у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавок та доплат, залежно від особистого трудового вкладу працівника, в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії фонду оплати праці. Розмір премії визначається керівником виконавчого органу, входить до середнього розміру премії працівників виконавчого органу, що погоджується у вигляді подання, та не може перевищувати 100 % місячної заробітної плати (при забезпеченості кошторисними призначеннями).

3.8. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за несвоєчасне або неякісне виконання своїх посадових обов’язків, в тому числі з порушенням строків виконання доручень, неякісною підготовкою матеріалів тощо, порушення правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни та громадського порядку.

3.9. Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

3.10. Премія обмежується працівникам під час проходження випробувального терміну та виплачується в розмірі до 10 % від посадового окладу.


4. Порядок преміювання
4.1. Преміювання працівників виконавчого комітету, керівників та заступників керівників виконавчих органів Одеської міської ради здійснюється шляхом видання розпорядження міського голови, яке є підставою для виплати премії.

4.2. Працівники виконавчих органів, відповідальні за підготовку подання на преміювання, щомісяця до 25 числа надають до департаменту фінансів Одеської міської ради погоджені у порядку, передбаченому у пункті 3.2 цього Положення, подання на керівників та заступників керівників для підготовки проекту розпорядження міського голови про преміювання керівників та заступників керівників виконавчих органів Одеської міської ради за підсумками роботи за місяць.

4.3. Проект розпорядження про преміювання працівників апарату ради та виконавчого комітету Одеської міської ради, його відділів та департаментів готує департамент бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради на підставі подань на преміювання, які готуються та надаються до зазначеного департаменту щомісяця до 25 числа керівниками відділів та департаментів виконавчого комітету Одеської міської ради. У поданні зазначаються працівники та конкретний розмір преміювання.

4.4. Преміювання міського голови, секретаря ради, заступників міського голови та керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради здійснюється в порядку та розмірі, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 у межах затверджених видатків на оплату праці.

4.5. За наявності підстав розмір премії окремим працівникам апарату та виконавчих органів Одеської міської ради може бути зменшено або збільшено у відповідності до показників у роботі.

4.6. Кожному працівнику, якому зменшується або збільшується розмір премії, повинно бути повідомлено про це відповідним керівником із зазначенням конкретних підстав.

4.7. Конкретний розмір премії працівників не може перевищувати 100 % місячної заробітної плати та визначається в межах встановленого фонду оплати праці.

4.8. Працівник, який не згодний з рішенням про преміювання, може оскаржити його міському голові до прийняття розпорядження про преміювання у разі, якщо премія йому встановлюється розпорядженням міського голови, а після прийняття розпорядження – до суду в установленому законодавством України порядку.
  1. Надання матеріальної допомоги

5.1. Матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» надається і виплачується в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, при наданні щорічних відпусток, але не менше посадового окладу.

5.2. Матеріальна допомога працівникам для вирішення соціально-побутових питань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» надається в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, в межах затвердженого фонду оплати праці. Підставою для надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам виконавчих органів та їх заступникам є відповідне розпорядження міського голови.

5.3. Питання щодо надання матеріальної допомоги працівникам, які зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування, вирішується керівником виконавчого органу. Виплата здійснюється у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

5.4. Виплати, передбачені пунктами 5.1 і 5.2 цього Положення, здійснюються за заявою працівника.

Керуюча справами О. Оніщенко


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка