Розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 січня 2014 р м. Теребовля №12 одСкачати 141.1 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір141.1 Kb.
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


голови районної державної адміністрації
від 20 січня 2014 р. м.Теребовля № 12 - од
Про Порядок забезпечення режиму

секретності та охорони службової інформації

під час прийому іноземних делегацій, груп та

окремих іноземців
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 17 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1561-12» на підставі розділу ХХ Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1561-12, статей 81 - 95 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань, та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1893:
1. Затвердити Порядок забезпечення режиму секретності та охорони службової інформації під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців (додається).

2. Управлінню економіки, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації забезпечити дотримання Порядку забезпечення режиму секретності та охорони службової інформації під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і міжнародного співробітництва.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюю особисто.
Виконувач обов’язків голови

районної державної адміністрації В.К. БОЙКО


ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядження голови районної

державної адміністрації

12.01.2014 року № 12 - од

П О Р Я Д О К

забезпечення режиму секретності та охорони службової

інформації під час прийому іноземних делегацій,

груп та окремих іноземців
1. Рішення про можливість прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців (далі – іноземці) приймається головою районної державної адміністрації, який несе відповідальність за прийом іноземців і проведення роботи за ними та вжиття необхідних заходів для охорони службової інформації.

Безпосередньо організацію прийому іноземців і роботи з ними забезпечує управління економіки районної державної адміністрації (пп. 9, 10 п.4 Положення про управління економіки Теребовлянської райдержадміністрації затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації 25.02.2013 р. №69-од).

2. Управлінням економіки районної державної адміністрації разом з іншими підрозділами райдержадміністрації, що беруть участь у прийомі іноземців, розробляється програма роботи з іноземцями (додаток 1), яка повинна містити:

1) відомості про іноземців, іноземні підприємство, установу, організацію (викладаються в обсязі, відомому організації, що приймає іноземців, - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), посада, рік народження, громадянство, стать особи, найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації);

2) підстави, мету та строк перебування іноземців;

3) список посадових осіб, відповідальних за прийом іноземців і проведення роботи з ними, а також за здійснення інших заходів, пов’язаних з візитом;

4) переліки:

- питань які плануються для обговорення, із зазначенням обсягу і характеру інформації, що може бути передана іноземцям;

- структурних підрозділів та службових приміщень організації, які іноземцям дозволено відвідати;

- місць, де застосовуватимуться іноземцями кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура, інші технічні засоби і порядок їх застосування;

- маршрутів і порядок переміщення іноземців на території районної державної адміністрації;

- інші необхідні відомості.

Програму роботи з іноземцями затверджує голова районної державної адміністрації.

3. Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації завчасно готує інформацію у письмовій формі до органу СБУ про склад закордонної делегації із зазначенням прізвищ, імен та посад її членів, а також про час перебування та мету відвідання організації. Разом з інформацією надсилається копія програми проведення роботи з іноземцями.

4. З метою запобігання просоченню службової інформації, всі матеріальні носії інформації, які плануються для передачі іноземцям, попередньо оцінюються експертною комісією. За результатами оцінки комісія складає акт експертизи:

- за наявності в матеріальних носіях службової інформації, згідно з додатком 2 ;

- за відсутності в матеріальних носіях службової інформації, згідно з додатком 3 .

Експертиза матеріальних носіїв інформації проводиться експертною комісією до затвердження головою районної державної адміністрації програми проведення роботи з іноземцями.

5. У разі, коли експертною комісією виявлено в матеріальних носіях службову інформацію, у складеному, відповідно до додатка 2 акті зазначається назва таких матеріальних носіїв та відповідний пункт Переліку відомостей, які містять службову інформацію.

6. Передача іноземцям зазначених в акті матеріальних носіїв, які містять службову інформацію, здійснюється з дозволу голови районної державної адміністрації, якому надано право відповідно до пункту 1 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію затверджувати перелік відомостей, які містять службову інформацію.

7. У разі, коли експертною комісією не виявлено в матеріальних носіях службової інформації, рішення про передачу іноземцям таких носіїв приймається головою районної державної адміністрації на підставі акта, складеного відповідно до додатка 3.

8. В організаціях, що систематично приймають іноземців, обладнуються виділені для цієї мети приміщення, які до початку відвідання іноземцями та після його завершення перевіряються працівниками підрозділу технічного захисту інформації.

У таких організаціях може складатися список посадових осіб, які беруть безпосередню участь у прийомі і проведенні роботи з іноземцями.

9. Повноваження осіб, на яких покладаються функції з організації прийому і проведення роботи з іноземцями, визначаються у відповідних програмах та розпорядженнях голови районної державної адміністрації. Працівники районної державної адміністрації, які беруть участь у прийомі і проведенні роботи з іноземцями, повинні діяти лише в межах наданих їм повноважень і забезпечувати збереження службової інформації.

10. Під час прийому і проведення роботи з іноземцями забороняється залишати іноземців у службових приміщеннях та на території районної державної адміністрації без супроводу.

11. В управлінні економіки районної державної адміністрації ведеться журнал обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями згідно з додатком 4.

12. За підсумками прийому і проведення роботи з іноземцями в управлінні економіки районної державної адміністрації складається у довільній формі звіт про виконання відповідної програми, в якому зазначаються:

- відомості щодо іноземців (викладаються в обсязі, відомому в управлінні економіки районної державної адміністрації, - ім’я та по батькові (за наявності), прізвище, рік народження, посада);

- інформація про виконання програми роботи з іноземцями (стисло розкривається зміст переговорів, зазначаються найменування структурних підрозділів, які відвідали та з роботою яких ознайомилися іноземці);

- відомості щодо передачі іноземцям службової інформації та ким надано дозвіл на таку передачу;

- пропозиції та рекомендації.

Звіт готується в кількох примірниках, затверджується головою районної державної адміністрації та надсилається за його рішенням заінтересованим організаціям.

13. Програма проведення роботи з іноземцями, та звіт про виконання програми зберігаються в управлінні економіки райдержадміністрації в окремій номенклатурній справі.

14. Начальник управління економіки районної державної адміністрації зобов’язаний здійснювати контроль за діяльністю осіб, на яких покладаються функції організації прийому і проведення роботи з іноземцями, а також за виконанням відповідних програм.

15. У разі потреби в одночасному здійсненні охорони службової інформації і забезпечення режиму секретності під час прийому іноземців захист конфіденційної та секретної інформації провадиться відповідно до вимог розділу ХХ Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. №1561-12.
Керівник апарату районної

державної адміністрації І.Й. ЯГНИЧ

Додаток 1

до пункту 2 Порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

(посада керівника організації)

________ ________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

” ___ ” _________ 20___ року
ПРОГРАМА

проведення роботи ______________________

(найменування організації)з ______________________________________

(іноземною делегацією, групою,

окремими іноземцями)
Відомості про іноземців _______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові

____________________________________________________________________

(за наявності), посада, рік народження, громадянство, стать)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Підстави прийому ____________________________________________________

____________________________________________________________________


Мета прийому _______________________________________________________
Строк перебування _________ днів з ___________________ по ______________
Відповідальні за прийом _______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада,

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

номер телефону)

Перелік питань, що плануються для обговорення, _________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Перелік структурних підрозділів та службових приміщень

організації, які іноземцям дозволено відвідати, ___________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Перелік місць, де іноземцями застосовуватимуться кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура, інші технічні засоби, і порядок їх застосування_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Маршрути та порядок переміщення іноземців на території організації _______

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Перелік службової інформації, яка планується для передачі іноземцям _______

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Робота з іноземцями:


1-й день

число, місяць, день тижня10 год. Прибуття ______________

(місце прибуття)

______________________________


Зустрічають ___________

______________________

______________________


2-й день

число, місяць, день тижня10 год. Бесіда

Обговорювання питання ________

______________________________

14 год. Відвідування ___________

_____________________________

Вечір – вільнийПроводить ____________

Присутні ______________

______________________

Організовує ___________

Присутні ______________


___-й день

число, місяць, день тижня8 год. Переїзд до _______________

9 год. 30 хв. Прибуття до _______

_____________________________

10 год. Обговорювання

питання ______________________

_____________________________

14 год. Заключна бесіда
18 год.

Відвідування __________________

_____________________________

10 год. Від’їздСупроводжує __________

Проводить ____________

Присутні ______________

______________________


Проводить ____________

Присутні ______________

______________________

Супроводжує __________

______________________

_____________________________ ________________ ____________________

(посада керівника підрозділу (підпис) (ініціали та прізвище)

зовнішніх відносин)


ПОГОДЖЕНО

_____________________________ ________________ ____________________

(посада керівника, (підпис) (ініціали та прізвище)

найменування структурного

підрозділу)
” ____ ” ________________ 20 ___ року
Додаток 2

до пункту 4 Порядку


ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

(посада керівника організації)

________ ________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

” ___ ” _________ 20___ рокуАКТ

експертизи матеріальних носіїв

інформації, які планується

передати іноземцям
Експертна комісія _______________________________________________

(найменування організації)

у складі _____________________________________________________________

посада, прізвище та ініціали)

розглянувши _________________________________________________________

(найменування матеріальних носів інформації,

____________________________________________________________________

дата і номер реєстрації, стислий зміст)

____________________________________________________________________,
вважає, що:

1) у матеріальних носіях __________________________________________

(найменування матеріальних носіїв

____________________________________________________________________

інформації, дата і номер реєстрації)

____________________________________________________________________


міститься інформація стосовно _________________________________________

(стислий зміст)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
яка відповідно до пункту ______ Переліку відомостей, що становить службову інформацію Теребовлянської районної державної адміністрації і належить до службової інформації;
2) передача іноземцям матеріальних носіїв службової інформації, що є власністю держави, зазначених у пункті 1 цього акта, повинна здійснюватися відповідно до законодавства з дозволу голови Теребовлянської районної державної адміністрації.

Голова комісії ___________________ ______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії ___________________ ______________________________

___________________ ______________________________

” __________________ 20 ___ року

Додаток 3

до пункту 4 Порядку


ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

(посада керівника організації)

________ ________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

” ___ ” _________ 20___ року

АКТ

експертизи матеріальних носіїв

інформації, які планується

передати іноземцям
Експертна комісія _______________________________________________

(найменування організації)

у складі _____________________________________________________________

посада, прізвище та ініціали)

розглянувши _________________________________________________________

(найменування матеріальних носів інформації,

____________________________________________________________________

дата і номер реєстрації, стислий зміст)

____________________________________________________________________,
вважає, що:
1) у матеріальних носіях __________________________________________

(найменування матеріальних носіїв

____________________________________________________________________

інформації, дата і номер реєстрації)

____________________________________________________________________
не міститься службова інформація;

2) перелічені в пункті 1 цього акта матеріальні носії можуть бути передані іноземцям.

Голова комісії ___________________ ______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії ___________________ ______________________________
___________________ ______________________________
” ___ ” __________________ 20 ___ року

Додаток 4

до пункту 11 Порядку
ЖУРНАЛ

обліку ділових зустрічей

з іноземними делегаціями,

групами та окремими іноземцями

________________________________

(найменування організації)


Поряд-ковий номер

Час пере-бування

Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) іноземця, держава, підприємство (установа, організація)

Мета прийому, ініціали та прізвище посадових осіб, відповідаль-них за прийом

Підрозділи організації, з роботою яких ознайомилися іноземці

Ініціали та прізвище працівників організації, які брали участь у прийомі

Підсумки прийому (зазначаються відомості про виконання програми проведення роботи з іноземцями, у разі передачі службової інформації – відомості про неї, ким видано дозвіл на передачу такої інформації)

Номер справи, тому, аркушів,

що передані інозем-цям


Примітка.


Підрозділи зовнішніх відносин організацій у звітах про ділові зустрічі з іноземцями відображають також інформацію про прийом іноземців на підприємствах, в установах і організаціях, що їм підпорядковані або належать до сфери їх управління.База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка