Робоча програма навчальної дисципліни технологія виробництва продукції аквакультуриСкачати 441.4 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації06.05.2016
Розмір441.4 Kb.
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТТехнологічний факультет

Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан технологічного факультету

В.Ф. Андрійчук

(підпис)

2010 р.

(дата)

Робоча програма навчальної дисципліниТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ АКВАКУЛЬТУРИ

(за вимогами КМСОНП)

З напрямку: Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва

(шифр: 6.090102, бакалавр)

Робоча програма складена на підставі типової навчальної програми дисципліни „Технологія виробництва продукції аквакультури"

для вищих навчальних закладів освіти .- Київ, 2002

Програму підготував доцент М.М.Побірський

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри технологій виробництва продукції тваринництва «___»________ 2010p., прот.№__

Зав. кафедри технологій виробництва продукції тваринництва І.В.Ковальчук

Схвалено методичною комісією технологічного факультету, спеціальність "Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва"

2010 р, протокол №

Голова методичної комісії І.В. Ковальчук
Нормативні документи

Форма нав-чання


Курс

Семестр

Лекцій, год

Лаборат., год

Семінар.

(практ),

годВсього

аудитор.

годСамостійні,

індивідуальні,

годинАудитор-на

і поза

аудит.

робота,

годинКурсові

год/

кредити

ECTSНав-чальна

Практи-ка,

год/кре-дити

ECTSПідсумко-вий

контроль,

форма,

семестр

год/креди-ти

ECTSВсього

годин

Кре-дити ECTS

Денна7

22

38
60

48


іспит

108

3

Денна скор.

2

4

16

14
30

78


залік

108

3

Заочна

Тз-086

6

10
16

92


іспит

108

3

Заочна

скор.

Тз-096

10
16

92


іспит

108

3

І.Мета і завдання вивчення дисципліни " Технологія виробництва продукції аквакультури"


1.1. Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців
Технологія виробництва продукції аквакультури - є складовою частиною спеціальної зоотехнії. Після освоення дисципліни «Технологія виробництва продукції аквакультури» студент повинен добре усвідомити місце цієї галузі серед інших галузей тваринництва, її здатності задовольняти потреби народного господарства в забезпеченні м’ясного балансу та вирішенні продовольчої програми.

Навчання за даною програмою повинно здійснюватись після вивчення студентами основних дисциплін професійного та практичного циклу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Загальний обсяг навчального часу на вивчення дисципліни визначається освітньо-професійними програмами, а розподіл навчального часу за окремими розділами і темами - робочими програмами цієї дисципліни з урахуванням подальшого професійного спрямування майбутніх фахівців за спеціальністю та спеціалізацією.

Програма з даної дисципліни реалізується шляхом читання лекцій, проведення лабораторно-практичних занять, учбової та виробничої практики.

Мета освоєння дисципліни полягає в тому, щоб студент оволодів теоретичними знаннями і практичними навичками організації і ведення галузі в спеціалізованних господарствах, колективних, орендних, фермерських сільськогосподарських підприємствах та індивідуальних господарствах.


    1. Задачі вивчення дисципліни

Завдання освоєння дисципліни передбачає добре знання технології виробництва продукції аквакультури організації і ведення галузі в спеціалізованних господарствах, колективних, орендних, фермерських сільськогосподарських підприємствах та індивідуальних господарствах.

2.Вимоги до знань та вмінь, набутих в процесі вивчення дисципліни

Після вивчення практичного і теоретичного курсу студент повинен :ЗНАТИ:

- предмет в межах даної програми , загальні та спеціальні технології розведення, утримання, вирощування та використання об’єктів рибництва в різних умовах навколишнього середовища та в господарствах з різними формами власності;

- особливості виробництва продукції аквакультури в несприятливих екологічних умовах;

- екологічні вимоги до кормів, води та параметрів зовнішнього середовища;

- методи прогнозування рівня забруднення продукції продукції аквакультури в умовах використання радіоактивно забруднених кормів.

ВМІТИ :

- зробити вибір найбільш ефективної технології виробництва та використання продукції аквакультури ;

- планувати і ефективно контролювати виробничі та відтворювальні процеси з метою забезпечення висококваліфікованого ведення галузі.

Форма підсумкового контролю в межах лекційних тем біжучі опити, в межах розділів лабораторно-практичних робіт - контрольної роботи, а в межах курсу - письмовий екзамен.


3. Анотація дисципліни

Вивчення дисципліни передбачає оволодіння цікавим і корисним інформаційним матеріалом стосовно технології виробництва та використання продукції аквакультури , про ознайомлення з методами оцінювання екстер’єру об’єктів рибництва, організації племінної справи, про годівлю, вирощування та використання об’єктів рибництва різних порід і різного призначення.Вид навчальної роботи

теми і зміст

Кількість годин на лекції

Лабораторні

Кількість балів

Самостійна робота
роботи

Кількість годин
Зміст

Кількість годин

1

2

3

4

5

6

7

8

Модуль 1.Біологічні основи рибництва. Біологічні особливості та господарські якості основних об’єктів рибництва. Організація ставкового рибного господарства.

18

Лекції

1.1.Вступна лекція. Значення рибництва для народного господарства України. Коротка історія рибництва.

Література: /1/ с. /2/ с.3-11

1.2. Біологічні основи рибництва. Біологічні особливості та господарські якості основних об’єктів рибництва. Основні вимоги до якості води при розведенні риб. Екологічні фактори, які впливають на ефективність ведення рибництва.

1.3. Організація ставкового рибного господарства. Типи та системи рибоводних господарств. Категорії рибоводних ставів. Рибопродуктивність ставів та фактори, що її зумовлюють. Екстенсивне та інтенсивне ставкове господарство.2

2

2
1,2

3,4


5,6

4

4

4З,2

3,2


3,2

1.1 Інтенсифікаційні заходи у ставовому рибництві:

-меліорація ;

-удобрення ставів.

І - С.33-72.

1.2.Селекційно-племінна робота в рибництві:

- основні напрямки;

-методи розведення;

-методи відбору і добору;

-організація племроботи.

І – С.164-202.
Всього за перший модуль

6
12
18

4. Структура дисципліни «Технологія виробництва продукції аквакультури»

для студентів денної форми навчання


Модуль 2.Улаштування рибних ставків. Інтенсивні форми ведення рибництва. Нормована годівля риб.

15

Лекції

2.1. Улаштування рибних ставків. Основні гідротехнічні споруди. Оцінка кормової бази.

2.2. Виробничі процеси у повносистемному короповому господарстві. Організація і проведення нересту. Вирощування цьоголіток. Норми посадки риби у стави різного призначення. Контроль за ростом та розвитком риб.

2.3. Інтенсивні форми ведення рибництва. Ущільнені посадки риб. Додаткові риби. Полікультура в ставковому господарстві.

2.4. Нормована годівля риб.2

2
2


2

7,8
9,10
11,12

4
4
4

3,5
3,5
3,5

2.1.Розведення і вирощування нетрадиційних об’єктів рибництва.

-буфало,


щука;

судак;


сом;

форель.


І – С.202-243.

Всього за другий модуль

8
12
15

Модуль 3.Спеціальні види рибницьких господдарств. Методи племінної роботи. Перевезення живої риби.

15

Лекції

3.1. Спеціальні види рибницьких господарств.

3.2. Холодноводне рибництво. Утримання та комплектування плідників. Отримання статевих продуктів. Запліднення та інкубація ікри. Вирощування личинок та мальків. Вирощування товарної риби.

3.3. Методи племінної роботи. Оцінка плідників за якістю потомства та їх підбір для розведення. Взаємозв’язок племінних і товарних господарств.

3.4. Перевезення живої риби. Способи перевезення. Гідрохімічний та екологічний контроль під час транспортування риби. Санітарно-ветеринарні вимоги до перевезення риби. Правила випуску перевезеної риби у стави.2

2
2
213,14
15,16
17,18

19


4
4
4

2


3,5
3,5
3,5

2,5


3.1Технологія виробництва товарної риби в малих водосховищах.

І – С. 258-273.


3.2.Хвороби риб.

І – С. 292-307.


3.3. Переробка риби.

.І – 320-326.Всього за третій модуль

8
1415

Разом за три модулі

22
3848

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка