Робоча програма навчальної дисципліни сучасний стан та перспективи розвитку зс україниСкачати 194.7 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір194.7 Kb.

Форма № Н - 3.04

Вінницький національний технічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра автомобiлiв та транспортного менеджменту


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

_____________Романюк О. Н.

«___»____________201__року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сучасний стан та перспективи розвитку ЗС України

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки Для студентів усіх напрямів

(шифр і назва напряму підготовки)

Спеціальність Для студентів усіх спеціальностей

(шифр і назва спеціальності)

Спеціалізація Для студентів усіх спеціалізацій_______________

(назва спеціалізації)


Факультет машинобудування та транспорту

2016 рік


Робоча програма дисципліни «Сучасний стан та перспективи розвитку ЗС України» для студентів усіх спеціальностей

2016. — 12 с.


Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Поляков А. П., д.т.н., професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри автомобiлiв та транспортного менеджменту

Протокол від « » __________ 201_ року № __Завідувач кафедри __________________________(проф. Біліченко В.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
Схвалено Методичною комісією ФМТ
Протокол від « » __________ 201_ року № __

Голова Методичної комісії ФМТ __________(проф. Бурєнніков Ю.А.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Методичною радою ВНТУ


Протокол від « » __________ 201_ року № __

Голова___________________________ (проф. Романюк О. Н.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
© А. П. Поляков, 2016 р.


Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 0,25

Галузь знань -усі

(шифр і назва)Нормативна

Напрям підготовки

усі

(шифр і назва)


Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

Для студентів усіх спеціальностейРік підготовки

Змістових модулів —1

3ОППС

Триместр

7-й

Загальна кількість годин — 9

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних — 8 самостійної роботи студента — 1Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр

8 год.

Практичні заняття

Не передбачені

Лабораторні

Не передбачені

Курсова робота

Не передбачена

Самостійна робота

1 год.

Вид контролю: залік

Примітка : Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 12,5%.

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни полягає у вивченні історії створення ЗС України їх організаційної структури , чинників, що впливають на ступінь воєнної небезпеки і характер військових загроз для України, проблеми воєнної безпеки в Україні, а саме: аналіз стану системи воєнної безпеки, умови формування даної системи та її складових. Розглянути напрямки реформування Збройних сил України та проблеми які виникають на шляху до проведення реформ та перспективи розвитку Збройних сил України..

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасний стан та перспективи розвитку ЗС України» є теоретична підготовка студентів і формування у них навичок щодо вдосконалення рівня знань студентів в даній галузі.

Студент повинен знати: організаційну структуру та види ЗС України, історію їх створення їх основні завдання, дослідження проблем воєнної безпеки країни та практичне вирішення задач її збройного захисту, чинники які визначають характер воєнних загроз і небезпек, основні тенденцій у глобальній розстановці сил у світі перспективи розвитку Збройних сил України, удосконалення воєнної організації держави та проблеми реформування ЗС України.

Студент повинен вміти: використовувати лекційний матеріал який відображає історію створення ЗС України їх організаційну структуру, чинники, що впливають на ступінь воєнної небезпеки і характер військових загроз для України, проблеми воєнної безпеки в Україні, а саме: аналіз стану системи воєнної безпеки, умови формування даної системи та її складових, напрямки реформування Збройних сил України та проблеми які виникають на шляху до проведення реформ та перспективи розвитку Збройних сил України.

Контроль знань студентів протягом триместру здійснюється шляхом опитування під час лекційних занять, наприкінці триместру проводиться тестування знань студентів.

На позааудиторну роботу виноситься вивчення окремих проблем курсу, колоквіумів, тестування, заліку, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (підготовка доповідей на щорічну науково-теоретичну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ).

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Сучасний стан та перспективи розвитку ЗС України
Тема1. Воєнна небезпека і воєнні загрози.

Джерела і характерні ознаки. Чинники, що впливають на ступінь воєнної небезпеки і характер військових загроз для України. Існуючі та прогнозовані загрози воєнній безпеці України.Тема2. Проблема воєнної безпеки України.

Система забезпечення воєнної безпеки і умови її формування. Складові системи воєнної безпеки і їх повноваження. Аналіз стану системи воєнної безпеки.Тема3. Збройні Сили України.

Історія створення Збройних Сил України. Організаційна структура Збройних Сил України. Міністерство оборони України. Генеральний штаб Збройних Сил України.Тема4. Сухопутні війська Збройних Сил України.

Історія створення Сухопутних військ Збройних Сил України. Призначення Сухопутних військ Збройних Сил України. Складові частини Сухопутних військ Збройних Сил України. Миротворча діяльність Сухопутних військ Збройних Сил України.Тема5. Повітряні Сили Збройних Сил України.

Історія створення Повітряних Сил Збройних Сил України. Особливості Повітряних Сил Збройних Сил України. Види авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Протиповітряна оборона Повітряних Сил Збройних Сил України. Удосконалення Повітряних Сил Збройних Сил України.Тема 6. Військово-Морські Сили Збройних Сил України.

Історія Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Особливості Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Участь Військово-Морських Сил Збройних Сил України у міжнародних операціях.Тема 7. Сучасний стан Збройних Сил України.

Стан Збройних Сил України на сучасному етапі. Перспективи розвитку і шляхи вдосконалення системи воєнної безпеки України. Основні напрями реформування Збройних Сил України. Шляхи реформування Збройних Сил України.Тема 8. Перспективи розвитку Збройних Сил України в контексті удосконалення воєнної організації держави.

Особливості воєнної організації держави. Проблеми реформування Збройних Сил України.4. Структура навчальної дисципліни

Кількість годин

Назви змістових

денна форма

Заочна форма

модулів і тем

усього

у тому числі

усього

у тому числі
л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Сучасний стан та перспективи розвитку ЗС України

Тема 1. Воєнна небезпека і воєнні загрози.

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 2. Проблема воєнної безпеки України

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 3. Збройні Сили України.

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 4. Сухопутні війська Збройних Сил України.

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 5. Повітряні сили Збройних Сил України.

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 6. Військово - Морські Сили Збройних Сил України.

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 7. Сучасний стан Збройних Сил України

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 8. Перспективи розвитку Збройних Сил України в контексті удосконалення воєнної організації держави

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим

модулем 1.

9

81

-

-

-

-

-

-

Усього годин

9

81

-

-

-

-

-

-

Теми семінарських занять

Навчальним планом не передбачені.6. Теми практичних занять

Навчальним планом не передбачені.7. Теми лабораторних занять

Навчальним планом не передбачені.8. Самостійна роботаНазва теми

Кількість

годин

Кількість

годин

(денна

форма)


(заочна

форма)


1

Військово-політичні цілі військових конфліктів розв’язаних проти України.
-

2

Принципи реалізації концепції побудови Збройних Сил України.
-

3

Міністерство оборони України призначення та структура.
-

4

Генеральний штаб Збройних Сил України призначення та структура.
-

5

Історія створення Сухопутних військ Збройних Сил України.
-
Усього годин

1

-


9. Індивідуальні завдання
Організація самостійної роботи студентів у формі індивідуальних завдань проводиться з метою виховання в них творчої активності, навичок роботи з технічною літературою та навчально-дослідницької роботи, а також для систематичного та поглибленого вивчення курсу.


  1. Міжнародні операції з участю Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

  2. Програма діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” та шляхи реформ які входять до неї.

  3. Воєнна організація держави та її особливості.

  4. Процеси які стають на заваді реформи Збройних Сил України та й оборонного сектора в цілому.

  5. Алгоритм та етапи здійснення реформи ЗСУ.


10. Методи навчання

При вивченні дисципліни використовуються мультимедійний лек-ційний курс із застосуванням портативного проектора та персонального комп’ютера..


11. Методи контролю

Контроль знань студентів протягом триместру здійснюється шляхом опитування під час лекційних занять, наприкінці триместру проводиться тестування знань студентів, залік.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

100

Т1

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

100 балів

ТІ, Т2 ... Т8 - теми змістових модулів.
Кількість і зміст модулів

Модуль

Кредити

Лекції

(год.)


Лаб.

роботи.


Кількість (роб./год)

Практичні

заняття


(семінари)

(год.)


Контрольна робота

Колоквіуми

І

0,25

81Шкала оцінювання: національна та ЄКТС


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

РХ

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

Р

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з окремих видів роботи та в цілому по модулях (в балах)


Вид роботи

Модуль
1

1. Виконання практичних завдань

0

2. Індивідуальне завдання

70

3. Колоквіуми

30

Всього

100


13. Методичне забезпечення
Навчально-методичний комплекс дисципліни, до складу якого входять:

  1. Навчальна програма дисципліни «Сучасний стан та перспективи розвитку ЗС України».

  2. Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасний стан та перспективи розвитку ЗС України».

  3. Робочий план дисципліни на поточний триместр.

  4. Комплект комплексних контрольних робіт.

14. Рекомендована література

Базова

1. Требін М. П. Армія та суспільство: соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформації: Монографія / М. П. Требін. – X.: Видавничий Дім „ІНЖЕК”, 2004. – 404 с.

2. Оборонна політика України: реалії та перспектива: матеріали міжнародної конференції (Київ, 19 вересня 2003 р.) / Національний інститут проблем міжнародної безпеки, Женевський центр демократичного контролю над збройними силами. – К.: НІМБ, DCAF. – 216 с.

3. Бодрук О. С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти: Монографія / О. С. Бодрук. – К.: НІПМБ, 2001. – 300 с.

4. Гончаренко О.С. Громадянський контроль і система національної безпеки / О.С. Гончаренко, Р.В. Джангужин, Е.А. Лісіцин. - Національна безпека України. – 2003. – №1. – С. 39 - 46.

5. Єрмоленко А.В. Системні недоліки розвитку Збройних Сил України на сучасному етапі / А.В. Єрмоленко. - Політичний менеджмент. – 2006. – №2 . – С. 54 – 66.

6. Артюшин Л. М. Теоретичні аспекти стратегії воєнної безпеки суспільства і держави: Монографія / Л. М. Артюшин, Г. Ф. Костенко. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ. – 2003. – 176 с.

7. Толубко В. Б. Основні закономірності сучасних локальних війн та збройних конфліктів / В. Б. Толубко, Ю. І. Бут, В. О. Косевцов. – К.: НАОУ. – 2002. – С. 5 -31.


15. Інформаційні ресурси

1. Міністерство оборони України: [сайт]. Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/ (дата звернення 06.01.2016). — Назва з екрана.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка