Робоча навчальна програмаСторінка1/6
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

проф. Гжегоцький М.Р.

_________________________

„_____”_____________ 2015 р.
Стоматологічний факультет

Спеціальність 7.12010005 „Стоматологія”

Назва кафедри – хірургічна стоматологія

та щелепно-лицева хірургія

Назва дисципліни – хірургічна стоматологія

Опорна (так, ні)

вул. Пекарська, 69а

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з хірургічної стоматології для студентів III курсу

стоматологічного факультету (V– VI семестр)

„ЗАТВЕРДЖЕНО” „ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри на профільній методичній комісії

„___” __________2015р. „___” ______________2015р.

протокол №__ від__________ протокол № __ від__________

Завідувач кафедри Голова профільного методкому

_________________________ ___________________________

проф. Варес Я.Е. проф. Огоновський Р.З.


Львів – 2015


Робоча програма складена зав. кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії проф. Варесом Я.Е., завучом кафедри доцентом Медвідь Ю.О.

Індекс: 7.12010005 „Стоматологія”

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри хірургічної стоматології

та щелепно-лицевої хірургії.
Протокол № ____ від ______

Схвалена радою (методичною комісією)

стоматологічного факультету,

протокол № ____ від_____________
ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ:
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

З. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

4. ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

5. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ (ДО ЗАЛІКУ, ІСПИТУ)

6. ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

7. ОСНОВНА І ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з хірургічної стоматології для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації складена згідно Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII, з урахуванням виконання наказу МОН України №47 від 26.01.2015 «Про особливості формування навчальних планів на 2015-2016 н. р.», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2015 за №132/26577; наказу МОЗ України від 07.12.2009 №929 із змінами, внесеними наказом МОЗ України від 08.07.2010 №541 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю 7.110106«Стоматологія».Головним завданням кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації на додипломному етапі є підготовка лікаря, який засвоїв питання теорії й практики з усіх розділів хірургічної стоматології та основ щелепно-лицевої хірургії, починаючи з організації роботи хірургічного відділення стоматологічної поліклініки та щелепно-лицевого стаціонару до надання кваліфікованої хірургічної стоматологічної допомоги та невідкладної щелепно-лицевої хірургії.

Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

  • освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 «Медицина»;

  • наказу МОН України №47 від 26.01.2015 «Про особливості формування навчальних планів на 2015-2016 н.р.»;

  • листів МОН України від 20.01.2015 №1/9-19 «Щодо організації атестації здобувачів вищої освіти та організації освітнього процесу», від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015-2016 навчальному році»;

  • листів МОЗ України від 24.03.2015 №08.01-47/8986 та від 16.04.2015 №08.01-47/12037 «Про затвердження скоригованих навчальних планів додипломної підготовки фахівців галузей знань 1201 «Медицина» та 1202 «Фармація»;

  • Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, ухвалено вченою радою ЛНМУ імені Данила Галицького 18.02.2015 протокол №1-ВР;

  • рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

  • наказу МОЗ України № 52 від 31.01.2005 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа»;

  • наказу МОЗ України №414 від 2007 «Про зміни до наказу МОЗ України №52 від 31.01.2005».

З введенням в методологію викладання стоматологічних дисциплін освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) та освітньо-професійних програм (ОПП), ступеневої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. №65) чітко визначилися рангові критерії навчання розділів пропедевтики хірургічної стоматології, факультетської хірургічної стоматології й щелепно-лицевої хірургії та госпітальної щелепно-лицевої хірургії.

У лекційних курсах слід викладати основні і найбільш складні розділи з хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, в тому числі проблеми взаємозв’язку всіх розділів стоматології із загальною патологією.

Практичні клінічні заняття проводяться в стаціонарі та поліклініці з групами 10-14 осіб.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення, розв'язування завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оволодіння відповідними практичними навичками та їх оцінювання.

Виконання практичної роботи оцінюється викладачем. Оцінка за кожну практичну роботу виставляється в журналі обліку їх виконання та враховується при виставленні підсумкової оцінки з відповідної навчальної дисципліни. Результати виконання практичних навичок та ступінь оволодіння ними вносяться у Книгу обліку практичних навичок студента.

На практичних заняттях слід висвітлювати досягнення науково-технічного прогресу, медицини, зокрема, хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії та їх впровадження у практику. З метою оволодіння мануальними навичками надання хірургічної стоматологічної допомоги, поряд з вивченням теоретичних питань, студенти під керівництвом та контролем викладача самостійно проводять амбулаторний прийом пацієнтів з різними захворюваннями. Маніпуляції спочатку відпрацьовують на фантомах і муляжах, студент на студентові, а потім приймають хворих.

На практичних заняттях в умовах стоматологічної поліклініки і в клініці щелепно-лицевої хірургії студенти в процесі безпосереднього спілкування з хворими, їх обстеження і курації самостійно вивчають симптоми хірургічних стоматологічних захворювань, набувають навичок в діагностиці щелепно-лицевих розладів і захворювань, їх лікуванні, експертизі та трудовій реабілітації.
Орієнтовна структура залікового кредиту


Дисципліна

Кількість кредитів

Практичні заняття

Лекції

Самостійна робота

Вид контролю

Хірургічна стоматологія, V-VI семестр

7,5

120

20

85

залік

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка