Рішенням Кіровоградської міської ради від 2012 року № стату т комунального закладуСкачати 109.52 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір109.52 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської міської ради

від «____» ____________ 2012 року

№ _______
С Т А Т У Т

комунального закладу

Центральна міська лікарня м. Кіровограда”

м. Кіровоград

2012
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Даний Статут прийнятий зі змінами у новій редакції, замість Статуту, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2009 року № 2965, зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 18 березня 2011року № 14441050005004232, регулює діяльність комунального закладу “Центральна міська лікарня м.Кіровограда” (надалі – Заклад).
1.2. Заклад є багатопрофільним лікувально-профілактичним комунальним закладом терапевтичного напрямку, засновником якої є Кіровоградська міська рада.

Заклад належить до комунальної власності міста.


1.3. Заклад підпорядкований управлінню охорони здоров’я Кіровоградської міської ради.
1.4. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями Кіровоградської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради та даним Статутом.
1.5. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, гербову та круглі печатки зі своїм найменуванням, штампи, бланки. Є правонаступником майнових прав та всіх зобов’язань 1-ої міської лікарні, яка припинена як юридична особа, шляхом приєднання до комунального закладу "Центральна міська лікарня м.Кіровограда".
1.6. Заклад є бюджетним і фінансується з міського бюджету.
1.7. Заклад є неприбутковим.
1.8. Заклад має право укладати угоди (договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, підряду, страхування, нести обов’язки, набувати майнові і немайнові права, виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.
1.9. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.10. Повне найменування Закладу:

Комунальний заклад “ Центральна міська лікарня м. Кіровограда”.

1.11. Скорочене найменування Закладу: КЗЦМЛ.


1.12. Юридична адреса Закладу:

25006, м. Кіровоград, вул. Дворцова, 45/35.


2. ОСНОВНА МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ


  1. Основним видом діяльності Закладу є медична практика: алергологія, акушерство і гінекологія, анестезіологія, гастроентерологія, бактеріологія, вірусологія, гематологія, геріатрія, дерматовенерологія, дитяча анестезіологія, дієтологія, дитячі інфекційні хвороби, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика – сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, неврологія, організація і управління охороною здоров`я, нефрологія, неврологія, онкологія, отоларингологія, офтальмологія, паразитологія, педіатрія, психотерапія, пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, хірургія.

2.2. Основною метою Закладу є:


2.2.1. Своєчасна діагностика захворювань, надання кваліфікованої та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги населенню.
2.2.2. Проведення необхідних профілактичних та протиепідеміологічних заходів.
2.2.3. Організація та вивчення ефективності втілення нових методів діагностики, лікування та профілактики.
2.3. Для досягнення мети Заклад здійснює наступні функції:

2.3.1. Раннє виявлення захворювань та своєчасна госпіталізація при потребі в стаціонарному та амбулаторно-поліклінічному лікуванні.


2.3.2. Лікувально-профілактичні та протиепідемічні заходи для зниження захворюваності населення.
2.3.3. Своєчасність та якість діагностики, лікування хворих.

2.3.4. Експертиза тимчасової непрацездатності та постійний контроль за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності.


2.3.5. Облік та аналіз ефективності надання лікувально-профілактичної допомоги.
2.3.6. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення.
2.3.7. Проведення заходів по підвищенню кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів з медичною освітою (організація конференцій, семінарських занять, клінічних розборів хворих, клініко-патологоанатомічних конференцій, ЛКК та ін.).
2.4. При наданні кваліфікованої медичної допомоги Заклад здійснює придбання, перевезення, зберігання, відпуск, використання, облік та контроль, знищення наркотичних лікарських засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) і прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", відповідно до чинного законодавства України.
2.5. Надання медичної допомоги застрахованим на добровільних засадах на підставі договорів із страховими організаціями.
3. СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ
3.1. Заклад є багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом терапевтичного напрямку та має у своїй структурі поліклінічне відділення, допоміжні лікувальні та діагностичні відділення і кабінети, відділення медичних оглядів, спеціалізовані відділення та кабінети.
3.2. Структура Закладу формується відповідно до мети його діяльності та здійснення функцій, визначається адміністрацією Закладу, виходячи із обсягу роботи та затверджується начальником управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради.
4. МАЙНО ЗАКЛАДУ
4.1. Майно Закладу становлять основні фонди та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Закладу.
4.2. Майно Закладу є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплюється за нею на правах оперативного управління. Заклад володіє, користується та розпоряджається майном відповідно до чинного законодавства України.

4.3. З дозволу власника майна та за погодженням з управлінням охорони здоров'я Кіровоградської міської ради, Заклад має право продавати і передавати закладам охорони здоров’я та іншим юридичним і фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду вільні площі, устаткування, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, з метою ефективного використання комунального майна, списувати їх з балансу згідно з чинним законодавством України.

Відчуження засобів виробництва, передача з балансу на баланс основних фондів Закладу відбувається згідно з чинним законодавством України, за погодженням управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради.
4.4. Заклад має право самостійно вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення.
4.5. Заклад є балансоутримувачем майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
4.6. Заклад має право залучати кошти або майно від фізичних та юридичних осіб, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.
4.7. Заклад має право надавати послуги та отримувати кошти або майно, які надходять як відшкодування вартості понесених при виготовленні та реалізації послуги, пов’язаної зі статутною діяльністю закладу.

4.8. Джерелом формування майна і фінансових ресурсів Закладу є: • фінансування з міського бюджету;

 • спеціальні кошти;

 • плата за послуги, що надаються бюджетними установами, відповідно до чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів;

 • доходи від здачі в оренду приміщень, обладнання, устаткування;

 • благодійні внески від юридичних та фізичних осіб, гуманітарна допомога;

- виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ.
4.9. Заклад має право одержувати на засадах дарування, купівлі, оренди майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

5. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ


5.1. Керівництво Закладом здійснює головний лікар, який призначається на посаду та звільняється з неї розпорядженням Кіровоградського міського голови за поданням начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради .

Головний лікар здійснює функції управління Закладом на умовах найму на підставі контракту, укладеного з Кіровоградським міським головою .

В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з посади, інші умови за погодженням сторін.
5.2. Головний лікар діє без доручення від імені Закладу. 1. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

6.1. Трудовий колектив Закладу становлять усі громадяни, які знаходяться з Закладом у трудових відносинах та своєю працею беруть участь у її діяльності.


6.2. Трудовий колектив:

 • визначає і затверджує перелік та порядок надання працівникам Закладу соціальних пільг;

 • бере участь у матеріальному та моральному стимулюванні праці;

 • вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

6.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу Закладу є загальні збори трудового колективу. Загальні збори трудового колективу проводяться не менше одного разу на рік.


6.4. Для вирішення спірних питань між працівниками та адміністрацією в Закладі створюється комісія з трудових спорів.
6.5. Соціальні та трудові права працівників Закладу гарантуються чинним законодавством України.
6.6. Працівники Закладу підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах , передбачених чинним законодавством України .
6.7. Заклад здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.
6.8. Представництво трудового колективу здійснюється профспілковим комітетом, який обирається і діє згідно з чинним законодавством України.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ


7.1. Заклад здійснює організацію праці, заходи із забезпечення трудової дисципліни, охорони праці, дотримання праці, дотримання правил санітарії та техніки безпеки згідно з чинним законодавством України.

7.2. Посадові оклади, надбавки, доплати до них встановлюються згідно з чинним законодавством України.

7.3. Заклад гарантує своїм працівникам проведення заходів соціального забезпечення згідно з чинним законодавством України, створення сприятливих умов праці.
8. ЗВІТНІСТЬ
8.1. Заклад здійснює оперативний і бухгалтерський облік, складає і надає фінансову та інші звітності відповідно до чинних законодавчих актів України.
8.2. Керівник Закладу несе відповідальність за достовірність та своєчасність подання фінансової та іншої звітності.
9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ
Контроль за діяльністю Закладу здійснюється згідно з чинним законодавством України.

10. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Заклад фінансується з міського бюджету згідно з вимогами чинного законодавства України. Кошторис доходів та видатків Закладу на бюджетний рік затверджується начальником управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради.
10.2. Штатна чисельність працівників Закладу приведена у відповідність з виділеними бюджетними асигнуваннями на оплату праці згідно з чинним законодавством України та іншими нормативними актами, затверджується за штатним розписом начальником управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради.

10.3. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється відповідно до затверджених бюджетних асигнувань, які розробляються згідно з кошторисом витрат на утримання Закладу на кожний бюджетний рік.


10.4 Доходи Закладу як неприбуткової установи, що має відповідну ліцензію на статутну діяльність та утримання за рахунок коштів міського бюджету, зараховуються до складу кошторису (на спеціальний рахунок) на утримання Закладу і використовуються виключно на фінансування видатків кошторису (включаючи фінансування виробничої діяльності згідно з цим Статутом), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому чинним законодавством України.


 1. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

Зміни та доповнення до Статуту Закладу вносяться Закладом, погоджуються начальником управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради та затверджуються рішенням Кіровоградської міської ради.


12. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ
12.1. Припинення діяльності Закладу шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) здійснюється рішенням Кіровоградської міської ради за поданням управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради.
12.2. Ліквідація Закладу здійснюється призначеною її ініціатором (засновником) ліквідаційною комісією в порядку, встановленому чинним законодавством України.
12.3. У разі ліквідації Закладу її активи за рішенням власника передаються іншому неприбутковому закладу відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету.
12.4. При реорганізації Закладу вся сукупність прав та обов’язків Закладу переходить до її правонаступників.
12.5. Ліквідація Закладу вважається завершеною, а Заклад таким, що припинив свою діяльність з моменту виключення його з єдиного державного реєстру.

Начальник управління охорониздоров’я Кіровоградської

міської ради О.Макарук


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка