Рішення восьмої сесії п’ятого скликання від 25 квітня 2007 року №26-8/2007 м. Хмельницький Про затвердження Порядку списання матеріальних цінностей з балансу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст областіСкачати 125.94 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір125.94 Kb.
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
восьмої сесії

п’ятого скликання


від 25 квітня 2007 року № 26-8/2007

м. Хмельницький
Про затвердження Порядку списання

матеріальних цінностей з балансу об’єктів

спільної власності територіальних громад

сіл, селищ, міст області


Відповідно до Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України 10.08.2001 № 142/181, керуючись частинами 4, 6 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок списання матеріальних цінностей з балансу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2. Управлінню з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату обласної ради (Шевчук О.П.) довести зміст даного рішення до відома керівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селиш, міст в Хмельницькій області.


3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради Хавронюка О.В. і постійну комісію обласної ради з питань власності, приватизації та інвестицій (голова комісії Стадник М.В.).

Голова ради І.Гладуняк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення восьмої сесії обласної ради

від 25 квітня 2007 року

№ 26-8/2007
Порядок

списання матеріальних цінностей з балансу об’єктів

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
1. Даний порядок встановлює єдині вимоги до списання матеріальних цінностей з балансів об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області (далі – об’єктів спільної власності), управління якими здійснює обласна рада.

2. З балансів об’єктів спільної власності можуть бути списані матеріальні цінності:

а) необоротні активи - будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадження, інші основні засоби (крім земельних ділянок та капітальних витрат на поліпшення земель), бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові нетитульні споруди, природні ресурси, інвентарна тара, матеріали довготривалого використання для наукових цілей, авторські та суміжні з ними права, інші нематеріальні активи;

б) запаси - сировина і матеріали, обладнання, конструкції і деталі до установки, спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами, будівельні матеріали, інші виробничі запаси, тварини на вирощуванні і відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані предмети, матеріали для учбових, наукових та інших цілей, продукти харчування, медикаменти і перев’язувальні засоби, господарські матеріали і канцелярське приладдя, паливо, горючі і мастильні матеріали, тара, запасні частини до машин і обладнання та інші матеріали.

Музейні цінності списуються в установленому чинним законодавством порядку.

Матеріальні цінності спеціального призначення списуються за окремими нормативними актами, розробленими відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Державним казначейством України, Міністерством економіки України.

3. Списанню підлягають матеріальні цінності як такі, що:

а) непридатні для подальшого використання;

б) виявлені в результаті інвентаризації як недостача;
в) морально застарілі;

г) фізично зношені;

д) пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані);

е) потреба у яких відпала.

Крім того, підлягають списанню будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв’язку з будівництвом нових об’єктів та такі, що зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання.

4. Знос, нарахований у розмірі 100% вартості на необоротні активи, не може бути підставою для їх списання.

5. Списання з балансу об’єктів спільної власності матеріальних цінностей здійснюється шляхом їх:

продажу;


безоплатної передачі;

ліквідації (на підставі акту).

6. Для визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей, наказом керівника об’єкту спільної власності щорічно створюється постійно діюча комісія у складі:

керівника або його заступника (голова комісії);

головного бухгалтера або його заступника (в установах, у яких штатним розписом такі посади не передбачені, особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

особи, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей;

інших посадових осіб (на розсуд керівника установи).

Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щорічно або за потребою.

Право визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації наказом керівника установи може бути надано щорічній інвентаризаційній комісії.

Для участі в роботі комісії з встановлення непридатності автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників та інших необоротних активів, які перебувають під наглядом Державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акти на списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.
Для списання музейних цінностей або матеріальних цінностей спеціального призначення комісія встановлюється за окремим наказом керівника установи.

7. Постійно діюча комісія:

а) проводить огляд матеріальних цінностей для складання акта про їх списання, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, поетажні плани, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку, і встановлює можливість або неможливість відновлення і подальшого використання матеріальних цінностей в даній установі та вносить пропозиції про їх продаж, передачу чи ліквідацію;

б) установлює конкретні причини списання об’єкта: фізичне або моральне зношення, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія, відсутня потреба та ін.;

в) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід матеріальних цінностей з ладу (якщо такі є);

г) установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об’єкта і проводить їх оцінку;

д) здійснює контроль за вилученням із списаних цінностей придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відповідний склад;

е) визначає вартість списання матеріальних цінностей.

У разі, коли обладнання списується у зв’язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням діючих об’єктів, комісія перевіряє його наявність у плані реконструкції та технічного переоснащення, затвердженому організацією вищого рівня, і робить в акті про списання посилання на пункт та дату затвердження плану.

8. За результатами обстеження комісією складаються акти про списання матеріальних цінностей.

При списанні необоротних активів складається відповідний акт за типовою формою № 03-3 (бюджет) „Акт про списання основних засобів”, № 03-4 (бюджет) „Акт про списання автотранспортних засобів”, № 03-5 (бюджет) „Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури”, форма та порядок складання яких затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.1997 № 125/70 (z0612-97) і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.12.1997 за № 612/2416.

При списанні запасів складається акт за типовою формою № 3-2 „Акт списання”, форма та порядок складання якого затверджена наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 № 130 (z0962-00) і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за № 962/5183.

При списанні матеріальних цінностей можуть складатися акти довільної форми із зазначенням вичерпної інформації щодо їх кількісних та якісних показників, а також причин вибуття (списання).

В акті про списання матеріальних цінностей детально висвітлюються причини вибуття об’єкта, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів та обгрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення.

При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів і деталей автомобіля та можливість подальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в результаті демонтажу.

При списанні з балансів установ матеріальних цінностей, які вибули внаслідок аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію з поясненням причин, які викликали аварію, та вказуються заходи, прийняті щодо винних осіб.

Якщо в результаті ліквідації матеріальних цінностей окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в установленому порядку, комісією додатково складається акт про оцінку таких цінностей.

9. Акти про списання матеріальних цінностей, складені комісією, затверджуються керівником об’єкту спільної власності.

10. Списання матеріальних цінностей з балансу проводиться в наступному порядку:

вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 2500 гривень – з дозволу керівника об’єкту спільної власності;

вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 2500 гривень – з дозволу обласної ради (за розпорядженням голови обласної ради).

Дозвіл на списання комп’ютерних засобів з балансів установ, що утримуються за рахунок обласного бюджету, для подальшої передачі на баланс розпорядників бюджетних коштів надається керівником об’єкту спільної власності незалежно від вартості за одиницю (комплект).

11. Недостачі матеріальних цінностей, виявлені в результаті інвентаризації: понад норми природних втрат, втрати від псування, стихійного лиха (повені, пожежі та інше), а також, коли конкретні винуватці не встановлені (втрати від нерозкритих крадіжок тощо), списуються з балансів лише після ретельної перевірки дійсної відсутності винних осіб і вжиття потрібних заходів задля недопущення фактів втрат у подальшому в такому порядку:

а) за кожним випадком недостач або псувань матеріальних цінностей на суму до 2500 гривень включно – з дозволу керівника об’єкту спільної власності;

б) за кожним випадком недостачі або псування матеріальних цінностей на суму понад 2500 гривень з дозволу обласної ради (за розпорядженням голови обласної ради).

У документах, які об’єкти спільної власності подають для оформлення списання недостач понад норми природних втрат і втрат від псування матеріальних цінностей, слід вказати заходи, яких вжито задля попередження таких втрат.

12. Списання з балансу об’єкту спільної власності основних засобів та інших необоротних активів (за винятком пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, морально застарілих, фізично зношених та виявлених в результаті інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування зносу на них, не може бути здійснено.

13. Списання матеріальних цінностей проводиться за первісною вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки матеріальних цінностей).

При списанні необоротних активів, що були в експлуатації, в документах поряд з їх первісною (відновлювальною) вартістю вказується сума нарахованого зносу.

14. Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів, оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як інші матеріали і підлягають обов’язковій здачі установі, на яку покладено збір такої сировини.

Також підлягають обов’язковій здачі виготовлені із кольорових металів деталі та вузли, які не використовуються в даній установі для ремонту машин, інструментів, приладів, обладнання.

15. Деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, вилученні після демонтажу матеріальних цінностей відповідно до Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України та Державного комітету України по рідкісних, дорогоцінних металах та дорогоцінному камінню від 23.06.1994 № 94 № 54/11/161/91/15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.1994 за № 159/368, підлягають здачі на спеціалізовані підприємства України, що здійснюють приймання та переробку відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення і одночасного оприбуткування цінних деталей.

Забороняється передача, списання і продаж техніки, апаратури, та інших необоротних активів за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, за вирахуванням витрат на їх вилучення.

16. Розбирання та демонтаж матеріальних цінностей, які втратили своє виробниче призначення або стали непридатними, проводяться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про їх списання.

17. Посадові особи, які порушили порядок зберігання матеріальних цінностей або безгосподарно ставились до них (знищення, підпалювання та ін.), несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 116 „Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей” та Закону України „Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей”.

18. Списання матеріальних цінностей з обліку (як ліквідація на підставі акта про списання), без наступної їх реалізації або передачі іншій бюджетній установі, проводиться лише у випадках, коли подальше використання цих цінностей неможливе або економічно недоцільне.

19. Безоплатна передача матеріальних цінностей дозволяється в межах установ, що знаходяться в управлінні обласної ради та здійснюється на підставі розпорядження голови обласної ради.

20. Продаж матеріальних цінностей здійснюється тільки на конкурентних засадах (через біржі, аукціони та за конкурсом).

21. Продаж будівель (у тому числі приміщень), споруд, транспортних засобів та повністю зношених за даними бухгалтерського обліку матеріальних цінностей проводиться за експертною оцінкою. Експертна оцінка – це визначення вартості матеріальних цінностей експертом за договором із установою.

Продаж інших необоротних активів та запасів (що не зазначені в абзаці першому пункту 21) здійснюється за справедливою вартістю. Справедлива вартість – це вартість, за якою матеріальні цінності можуть бути продані в результаті операції між добре обізнаними, незалежними та бажаючими здійснити таку операцію сторонами. Представником установи при визначенні справедливої вартості являється комісія (створена згідно з вимогами пункту 5 цього Порядку). Справедлива вартість визначається з урахуванням первісної вартості матеріальних цінностей та фізичного і морального зношення.

22. Кошти отримані установами від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей (у т. ч. списаних), за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали (у т. ч. відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи, витрачаються на покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, витрати на інші господарські потреби і на преміювання осіб, які безпосередньо зайнятті збиранням брухту та відходів, на ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних цінностей, а також на інші видатки за кошторисом.

Суми, отримані установами від продажу будівель і споруд, вносяться в дохід обласного бюджету.

22. Для отримання дозволу на списання матеріальних цінностей балансовою вартістю понад 2500 гривень обласній раді подаються:

звернення керівника;

акт встановленої чи довільної форми, належним чином оформлений;

копія технічного паспорту автотранспортного засобу (в разі списання такого);фото матеріальних цінностей, що пропонуються до списання;

погодження на списання головного розпорядника коштів (для бюджетних установ).


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка