Рішення профспілкових зборів № (дата) положення про громадського інспектора з охорони праці Загальні положенняСкачати 65.96 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір65.96 Kb.

Назва навчального закладуЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення профспілкових зборів

_________________ № ______(дата)ПОЛОЖЕННЯ

про громадського інспектора
з охорони праці1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Типового положення про громадського інспектора з охорони праці, затвердженого постановою президії Федерації профспілок України від 5 листопада 2004 р. № П-10-4, і визначає правові основи діяльності громадського інспектора з охорони праці та містить вимоги щодо організації його роботи.

1.2. Громадський інспектор з охорони праці (далі — громадський інспектор) здійснює громадський контроль за додержанням законів, інших нормативно-правових актів з охорони праці, виконанням роботодавцем і уповноваженими ним посадовими особами заходів щодо запобігання нещасним випадкам під час освітнього процесу та професійним захворюванням.

Головними завданнями громадського інспектора є захист прав та інтересів членів профспілки в сфері охорони праці, визначених законодавством, сприяння створенню для кожного працівника здорових і безпечних умов праці відповідно до встановлених нормативів.

1.3. Громадського інспектора обирають відкритим голосуванням на загальних профспілкових зборах на строк повноважень профспілкового комітету.

1.4. Громадським інспектором може бути досвідчений працівник — член профспілки, на якого за посадовими обов’язками не покладено відповідальності за створення здорових і безпечних умов праці у навчальному закладі, а також, який не є працівником служби охорони праці або інших служб, уповноважених роботодавцем на здійснення організаційно-розпорядчих та контрольних функцій у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.


1.5. Громадський інспектор одночасно є представником профспілки з питань охорони праці, який діє згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про охорону праці», статей 21 і 28 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших нормативно-правових актів, Статуту профспілки.

1.6. Громадський інспектор у своїй роботі керується трудовим законодавством, Законами України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», іншими нормативно-правовими актами, Статутом профспілки, Типовим положенням про громадського інспектора з охорони праці та цим Положенням.

1.7. Громадський інспектор виконує свою роботу під керівництвом голови комісії з охорони праці профспілкового комітету навчального закладу або безпосередньо голови профспілкового комітету.

1.8. Про виконання своїх обов’язків громадський інспектор щокварталу звітує або на профспілкових зборах навчального закладу, або на засіданні комісії з охорони праці профспілкового комітету, або на засіданні профспілкового комітету.

Профспілковий комітет навчального закладу з урахуванням рекомендацій відповідного центрального органу всеукраїнської профспілки працівників освіти і науки визначає зміст і порядок ведення облікової та звітної документації про роботу громадського інспектора.

1.9. Протягом не більше трьох місяців після обрання громадський інспектор проходить у встановленому порядку навчання з охорони праці та організації громадського контролю з цих питань, забезпечується відповідними нормативно-правовими актами, методичними, інформаційними та довідковими матеріалами.

За потреби профспілковий комітет навчального закладу забезпечує громадського інспектора відповідними документами (посвідченням представника профспілки з питань охорони праці, довідкою тощо), які засвідчують його право на здійснення громадського контролю у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

1.10. Витрати на навчання, придбання необхідних засобів і нормативних документів з охорони праці, матеріальне заохочення громадського інспектора здійснює роботодавець на умовах, передбачених колективним договором. Роботодавець звільняє громадського інспектора від роботи для навчання і виконання громадських обов’язків на передбачений колективним договором строк зі збереженням за ним середнього заробітку.
2. Основні напрями та зміст роботи громадського інспектора

2.1. Громадський інспектор: • перевіряє стан умов і безпеки праці на робочих місцях, додержання працівниками правил, норм, інструкцій, інших нормативно-правових актів з охорони праці та вносить роботодавцю (його представникам) пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків з цих питань, повідомляє про результати перевірки осіб, зазначених у пункті 1.7 цього Положення;

 • негайно інформує керівника структурного підрозділу, навчального закладу, служби охорони праці, голову профспілкового комітету про кожний нещасний випадок, що стався з працівниками під час освітнього процесу, домагається вжиття заходів щодо надання допомоги потерпілим;

 • бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу, домагається об’єктивного визначення їх обставин, причин і профілактичних заходів, оперативної підготовки матеріалів розслідування, складання актів за встановленими формами (Н-5, Н-1), реєстрації випадків у встановленому порядку, своєчасного подання відповідних документів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків, а також сприяє одержанню потерпілими усіх страхових виплат та видів соціальної допомоги, передбачених законодавством і колективним договором;

 • контролює:

  • відповідність чинним нормативно-правовим актам з охорони праці технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, інструментів, інших засобів праці, застосування працівниками безпечних прийомів і методів виконання робіт;

  • наявність і повноту інструкцій з охорони праці, своєчасність і якість проведення інструктажів з безпеки праці на робочих місцях, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, обов’язкове і правильне їх використання та своєчасне проведення хімічного чищення, прання, ремонту, дезінфекції, дезактивації тощо;

  • виконання роботодавцем заходів щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань, поліпшення умов та підвищення рівня безпеки праці;

  • забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями, мийними та знешкоджувальними засобами, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком тощо відповідно до встановленого порядку;
 • у межах своєї компетенції реалізує інші повноваження, передбачені Типовим положенням про представників профспілок з питань охорони праці, затвердженим постановою президії Федерації профспілок України від 17 вересня 2003 р. № П-5-13.

3. Права громадського інспектора

3.1. Громадський інспектор має право: • безперешкодно і в будь-який час проводити перевірки з питань, що належать до його компетенції, брати участь у роботі відповідних комісій;

 • вимагати від роботодавця (керівника навчального закладу, керівників структурних підрозділів) негайного припинення робіт на робочих місцях у разі загрози життю чи здоров’ю працівників;

 • одержувати від роботодавця, посадових осіб і працівників необхідні документи й пояснення з питань охорони праці, вносити роботодавцю (відповідному керівникові) обов’язкові для розгляду подання з цих питань та одержувати від нього аргументовану відповідь;

 • порушувати перед роботодавцем питання про притягнення до відповідальності посадових та інших осіб, які не додержуються вимог законодавства про охорону праці, а також про матеріальне й моральне заохочення працівників, які беруть активну участь і виявляють ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці.

3.2. Профспілковий комітет навчального закладу може відкликати подання чи висновок громадського інспектора, якщо він суперечить законам, іншим нормативно-правовим актам з охорони праці, не відповідає вимогам захисту законних прав та інтересів працівників.

***


Осіб, які створюють перешкоди в діяльності громадського інспектора, притягають до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством. За неналежне виконання своїх обов’язків, визначених цим Положенням, громадського інспектора може бути притягнуто до відповідальності згідно зі Статутом профспілки, а також достроково усунуто від виконання цих громадських обов’язків за рішенням профспілкових зборів, які його обрали.

____________(особистий підпис)
___________________

(дата)

Голова профспілкового комітету
____________

(особистий підпис)

___________________

(дата)


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка