Рішення №21-13/2012 16 травня 2012 року село Йорданешти «Про затвердження нової редакції Статуту Йорданештської загальноосвітньої школи №2 І-ІІ ступенів Йорданештської сільської ради, Глибоцького району Чернівецької області»Скачати 286.28 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір286.28 Kb.


УКРАЇНА

Йорданештська сільська рада

Глибоцького району

Чернівецької області

60421Чернівецька область, Глибоцький район, с.Йорданешти

вул.. Головна 62 «Б»тел.(234)4-56-37т./ф. 4-55-50 iordanesti_rada@ukr.net

____________________________________________________________________________________________________________________

ХІІІ сесія ІV скликання

РІШЕННЯ № 21-13/2012

16 травня 2012 року село Йорданешти

« Про затвердження нової редакції

Статуту Йорданештської загальноосвітньої

школи № 2 І-ІІ ступенів Йорданештської

сільської ради, Глибоцького району

Чернівецької області »


Керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,відповідно до ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб» , ст. 18 Закону України «Про освіту», наказ управління освіти Глибоцької РДА №766 від 05.12.2011 року, розглянувши лист директора Йорданештської ЗОШ № 2 І-ІІ ступенів від 06 квітня 2012 року, сільська рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Йорданештської загальноосвітньої школи № 2 І-ІІ ступенів Йорданештської сільської ради , Глибоцького району , Чернівецької області.

(Додається)

2. Уповноважити директора Йорданештської загальноосвітньої школи №2 І-ІІ ступенів (Білецький І.І.) подати необхідні документи для державної реєстрації нової редакції Статуту Йорданештської загальноосвітньої школи № 2 І-ІІ ступенів Йорданештської сільської ради , Глибоцького району, Чернівецької області .

3. Вважати таким що втратило чинність рішення № 10-12/2012 від 23 лютого 2012 року «Про затвердження Статуту Йорданештської загальноосвітньої школи № 2 І-ІІ ступенів Йорданештської сільської ради , Глибоцького району , Чернівецької області (нова редакція)».

4. Контроль за виконання покласти на сільського голову Лютика Г.Ф.

Сільський голова Г.Ф.Лютик.

Додаток


До рішення № 21-13/2012

ХІІІ сесії ІV скликання

Від «16» травня 2012 року

Статут
Йорданештської загальноосвітньої школи №2

І–ІІ ступенів

Йорданештської сільської ради

Глибоцького району

Чернівецької області

(нова редакція)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Йорданештська загальноосвітня школа №2 І-П ступенів (далі - Заклад освіти) здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законодавчих та інших актів Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерствa освіти і науки, молоді та спорту України, рішень Засновника, цього Статуту.

2. Засновником Закладу освіти є Йорданештська сільська рада, Глибоцького району.

3. Головною метою є задоволення потреб громадян, суспільства держави у загальній середній освіті.

4. Головними завданнями закладу освіти є:

– виховання морально і фізично здорового покоління;

– створення умов для здобуття загальної середньої освіти, на рівні не нижчому від державних стандартів;

– розвиток природних позитивних нахилів, обдарованості і здібностей творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалення;

– формування громадянської позиції, власної гідності і готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

– створення нормальних умов для навчання дітей.

5. Діяльність загальноосвітнього навчально - виховного закладу будується на принципах доступності, гуманізму, незалежності від політичних, громадських і релігійних oб’єднaнь, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти, науковості і розвиваючого характеру навчання; гнучкості і прогностичності; єдності і наступності; безперервності і різноманітності; поєднання державного управління і громадянського самоврядування.

6. Відповідно до Свідоцтва про атестацію серії ЗІ-ІІ №250011 від 20.08.2001р.

Йорданештська загальноосвітня школа має статус загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів.

7. Йорданештська загальноосвітня школа №2 І-П ст. є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах державного казначейства, банках, гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер, а також директор має право першого підпису банківських фінансових документів.

Зміни до Статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації.

8. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, рішенням засновника, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та цим Статутом.

9. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: - реалізацію головних завдань, визначених Законом України про освіту та Положенням про середній загальноосвітній навчально - виховний заклад;

- дотримання умов, що визначаються за результатами атестації. та акредитації;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами;

Випускники закладу освіти отримають документи про освіту встановленого зразка.

10. У школі мовою навчання визначена румунська.

11. Юридична адреса закладу: - індекс - 60421, Чернівецька обл., Глибоцький район, Йорданешти вул. Лісна. Телефон: 245672.

12. Заклад освіти має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- проходити у встановленому порядку державну атестацію;

- визначити форми і засоби навчально - виховного процесу;

- визначити шкільний компонент змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково - методичної роботи з урахуванням державних

стандартів; впроваджувати власні програми навчальної та науково- методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу;

- організувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

- запрошували на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних /контрактних/ умовах;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні використовувати кошти, отримані від

господарської діяльності закладу;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально - профілактичних і культурних підрозділів; спрямовувати кошти загальноосвітнього закладу на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

- встановлювати форму для учнів;

- об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.

13. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування

здобуття загальної середньої освіти у закладі освіти встановлюється наступне:

І ступінь навчання (1-4 кл.) - початкова школа з тривалістю навчання 4 роки;

П ступінь навчання (5-9 кл.) - основна школа з тривалістю навчання 5 років.

14. В складі закладу освіти функціонують:

- методичні об' єднання вчителів початкових класів;

- методичні об' єднання класних керівників;

- методичні об'єднання вчителів суспільно - гуманітарного профілю;

- методичні об'єднання вчителів природничо-математичного профілю;

- психолого- педагогічний семінар

15. Медичне обслуговування учнів забезпечується засновником, управлінням освіти, райдержадміністрації і здійснюється медичною частиною закладу освіти, Глибоцькою центральною районною комунальною лікарнею.

16. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

17. Заклад освіти планує свою роботу самостійно. В плані роботи відображаються

найголовніші питання закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку

основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України базових (типових) навчальних планів із конкретизацією шкільного компонента освіти та профілю навчання.

Навчальний план затверджуються управлінням освіти.

У вигляді додатків до нього додається: • розклад уроків;

 • щоденний, тижневий та річний режим роботи закладу освіти.

18. Відповідно до навчального плану закладу освіти педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати спрямування освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

19. У закладі освіти варіативність загальної середньої освіти забезпечується наявністю у її змісті таких компонентів: • державний – визначається Міністерством освіти і науки, молоді та сорту України;

 • шкільний – визначається навчально-виховним закладом з урахуванням інтересів і побажань учнів, їх батьків, культурно-етичних особистостей регіону, країни.

20. Заклад освіти здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання, за групову та індивідуальну форму навчання.

Прийом учнів до закладу освіти здійснюється в літній період згідно з наказом директора, що видається на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та представлених документів (медична картка, копія свідоцтва про народження).

До першого класу зараховуються, як правило, діти, що досягли віку 6 років станом до першого вересня поточного року та на основі медичної довідки закладу охорони здоров’я, що визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

У разі потреби учень має право перейти до будь-якого іншого навчального закладу протягом навчального року. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту /табель успішності, довідка або свідоцтво/.

21. Порядок поділу класу на групи на уроках з вивченням окремих предметів встановлюється відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 20.02.2002 №128.

У закладі освіти наповнюваність класів, поділ класів на групи визначаються засновником (власником) на підставі рішення педагогічної ради, ради навчального закладу, умов роботи закладу, але не більше нормативів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

22. Структура навчального року встановлюється за семестрами. Тривалість навчального тижня – 5 днів.

Навчальний рік у закладі освіти починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення загальноосвітнього навчального заклад для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів у загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня (1-4 класи) та 190 робочих днів – ІІ ступеня (5-9 класи).

Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

23. Тривалість уроків у загальноосвітньому навчальному закладі встановить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих- дев’ятих– 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти райдержадміністрації та державної санітарно-епідеміологічної служби.

24. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

25.За погодженням з відповідними структурними підрозділами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України запроваджується такий графік шкільних канікул: осінні, зимові, весняні, літні.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів, влітку – 8 тижнів.

26. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом, радою закладу освіти і затверджується директором.

Тижневий режим роботи закладу освіти фіксується у розкладі уроків.

27. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі освіти проводяться індивідуальні та групові додаткові заняття з різних предметів, курсів за вибором учнів, які передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей і обдарувань.

28. З урахуванням потреб населення та місцевих умов заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня.

Заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливим освітніми потребами за погодженням з місцевими органами управління освітою.

29. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти затверджених МОН.

30. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог, їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначаються вчителем. Домашні завдання учням перших класів не задаються.

31. У закладі освіти встановлюється така система оцінювання знань учнів: у перших та других класах дається словесна характеристика знань, умінь та навичок учнів. У наступних класах вона доповнюється оцінками у балах за 12 бальною системою: • початковий рівень – 1-3 бали;

 • середній рівень – 4-6 балів;

 • достатній рівень – 7-9 балів;

 • високий рівень –10-12 балів.

Оцінки в балах виставляються за семестр на основі тематичного оцінювання знань учнів. Семестрові, річні, підсумкові оцінки виставляються обов’язково. У документ про здобуття освіти (свідоцтво) вносяться оцінки відповідно до дванадцятибальної системи оцінювання знань учнів.

32. Семестрові, річні, підсумкові оцінки оголошуються вчителями початкових класів, класними керівниками.

33. Оцінки з поведінки у закладі освіти виставляються всім учням 2-9 класів за семестр і за рік: зразкова, добра, задовільна, незадовільна.

Оцінку за поведінку виставляють вчителі початкових класів, класні керівники з урахуванням думки всіх вчителів, які працюють у класі.

Незадовільна оцінка з поведінки затверджується педагогічною радою школи з її мотивуванням.

34. Навчання у закладі освіти завершується складанням державної підсумкової атестації, за результатами якої видаються документи про освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Випускникам закладу освіти, які не засвоїли хоча б один із предметів у обсязі державних стандартів освіти, видається лише довідка, у якій зазначаються оцінки, в тому числі незадовільні. Учні, які не отримали документ про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

35. Звільнення учнів від складання державної підсумкової атестації проводиться в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.


ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

36. Учасниками навчально-виховного процесу є: • учні;

 • педагогічні працівники;

 • психологи;

 • бібліотекарі;

 • інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;

 • батьки (особи, які їх замінюють);

 • представники підприємств, установ, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально виховній роботі.

37. Статус учасників навчально – виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законом України про освіту, правилами внутрішнього розпорядку закладу та даним Статутом.

38. За успіхи у навчанні, праці для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми заохочення: • подяка;

 • нагородження грамотою.

39. Учні мають право:

 • обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;

 • користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;

 • на інформацію з усіх галузей знань;

 • брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставах, конкурсах;

 • особисто або через своїх представників драти участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами, тощо;

 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь, гідність;

 • на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

 • на оскарження семестрової, річної чи підсумкової незадовільної оцінки з будь-якого предмета і складання екзамену незалежній комісії, рішення якої остаточне.

40. Учні зобовязані:

 • виконувати вимоги Статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;

 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

 • дбайливо ставитись до майна закладу освіти;

 • дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд, вести здоровий спосіб життя;

 • брати участь у самообслуговуванні і суспільно-корисній праці.

41. Педагогічними працівниками закладу освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, у певних випадках – професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

Педагогічні працівники приймаються на роботу до закладу освіти начальником управлінням освіти за погодженням з директором навчального закладу.

42. Педагогічні працівники мають право на:


 • захист професійної честі, гідності;

 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

 • проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;

 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

 • дострокову атестації на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;

 • участь в роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;

 • одержувати компенсації при втраті роботи у зв’язку із змінами в організації роботи закладу освіти;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку вільний вибір змісту програм, форм навчання, організації та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

43. Педагогічні працівники зобов’язані: • виконувати Статут закладу освіти, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

 • забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних стандартів, сприяти розвиткові здібностей учнів;

 • настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості та інших доброчинностей;

 • виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

 • готуватися до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих речовин, запобігати розвитку шкідливих звичок;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

 • виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування закладу освіти, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою.

44. У закладі освіти періодично проводиться атестація педагогічних працівників. Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

45. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадові обов’язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

46. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільнюється директором школи згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим Статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.

47. Батьки учнів /особи, які їх замінюють/ є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до закладу освіти.

48. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:


 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти;

 • звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти.

 • захищати в органах громадського самоврядування в закладі освіти та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

49. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов і культури, сім’ї, поваги до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

 • сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог;

 • виховувати повагу до законів, прав основних свобод людини.

Заклад освіти надає батькам і особам, що їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

50. Батьки /особи, які їх замінюють/ несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей.

У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, заклад освіти може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

51. Учасники навчально-виховного процесу набувають прав і несуть обов’язки, що визначаються даним Статутом та договором із закладом освіти.

52. Представники громадськості мають право:


 • обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в закладі освіти;

 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

 • проводити консультації для педагогічних працівників;

 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

53. Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися Статуту закладу освіти, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації школи з питань організації навчально-виховного процесу;

 • дотримуватись етики поведінки та моралі;

 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, роз’яснювати шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, паління.


IV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

54. Управління закладом освіти здійснюється його засновником та управлінням освіти РДА.

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснюється його директором.

Директор призначається, звільняється засновником або уповноваженим ним органом з дотриманням чинного законодавства.

55. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:


 • працівників закладу освіти – зборами трудового колективу;

 • учнів закладу освіти ІІ ступеня – класними зборами;

 • батьків, представників громадськості;

 • класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників закладу освіти 20, учнів – 20, батьків і представників громадськості – 20. Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік. Право скликати збори мають голова ради закладу освіти, учасники зборів, якщо за це висловились не менше третини їх загальної кількості, директор закладу освіти, засновник.

Загальні збори:


 • обирають раду закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх вповноважень;

 • заслуговують звіт директора і голови ради закладу про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

 • затверджують основні напрямки вдосконалення діяльності навчально-виховного закладу, розглядають інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;

 • приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради закладу освіти; у разі, коли директор не справляється зі своїми обов’язками, порушують клопотання перед засновниками про його невідповідність посаді.

56. У період між загальними зборами вищим органом громадського самоврядування є рада закладу освіти .

До ради закладу освіти обираються пропорційно представники від працівників цього закладу, учнів /ІІ ступеня/, батьків громадськості загальними зборами відкритим або таємним голосуванням.

Рада закладом освіти скликається її головою, засновником , а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директору закладу освіти.

Засідання ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин її членів.Рішення ради приймається простою більшості голосів присутніх на засіданні її членів.

Рада закладу освіти:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;

 • затверджує режим роботи закладу;

 • підтримує ініціативу щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших працівників закладу освіти;

 • приймає рішення стосовно подання педагогічною ради про нагородження учнів та випускників навчально-виховного закладу за успіхи в навчанні /праці/;

 • разом з батьками бере участь у розгляді в державних і громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів;

 • розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу освіти і приймає відповідні рішення;

 • організовує громадський контроль за харчуванням, матеріальним забезпеченням і медичним обслуговуванням учнів;

 • контролює витрачання бюджетних асигнувань;

 • розподіляє кошти фонду загального обов’язкового навчання;

 • погоджує умови оренди приміщень;

57. Директор закладу освіти:

 • забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені закладу освіти;

 • організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотримання вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та поза шкільній роботі;

 • погоджує з засновником призначення і звільнення своїх заступників та визначає їх функціональні обов’язки;

 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу освіти;

 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником місцевими органами державної виконавчої влади;

 • відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, за рівнем навчальних досягнень вихованців;

 • створює необхідні умови для проведення поза навчальної роботи, організації безпечної життєдіяльності вихованців;

 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічних правил та норм, протипожежної та правил техніки безпеки;

 • забезпечує права вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

 • видає у межах компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

 • щороку звітує про роботу закладу на загальних зборах (конференції) колективу.

58. У закладі освіти створюється постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.ПЕДАГОГІЧНА РАДА:

 • розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ, про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, залишення невстигаючих учнів для повторного навчання у тому самому класі або, за певних умов, переведення їх до наступного класу;

 • організовує роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадженням у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується у річному плані роботи школи відповідно до потреб закладу освіти.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначаються їх доцільністю, але не менше 4 разів на рік.

59. Учнівські збори закладу освіти /класу/ – колективний орган учнівського самоврядування.
УЧНІВСЬКІ ЗБОРИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ /КЛАСУ/:


 • обирають представників органів учнівського самоврядування закладу освіти /класу/;

 • висувають своїх представників для участі в роботі органів самоврядування;

Обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

60. Батьківські збори закладу освіти /класу/ – колективний орган батьківського самоврядування.


БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ /КЛАСУ/:

 • обирають органи батьківського самоврядування;

 • обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування;

 • вносять на розгляд ради закладу освіти, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та закладі освіти;

61. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України, піклувальна рада, батьківський комітет, учнівський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо.
V. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
62. Майно закладу освіти складають основні фонди /приміщення всіх корпусів, обладнання/, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу освіти.

63. Майно закладу освіти належить йому на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішень засновника, цього Статуту та укладених угод.

64. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується, землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотриманням вимог та норм з їх охорони.

65. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

66. Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих нормативів бази, заклад освіти включає 9 навчальних класів, 1 майстерня, спортивний зал, бібліотеку, їдальню.

67. Заклад освіти володіє і користується земельною ділянкою загальною площею 0,2 га, спортивним комплексом, футбольним полем, парком.


VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
68. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його кошторису.

Джерелами формування кошторису навчально-виховного закладу є: • кошти державного бюджету, що надходять у розмірі передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

 • кошти, отримані від надання закладом освіти додаткових платних освітніх послуг;

 • прибутки від здачі в оренду приміщень;

 • кредити банків;

 • добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних ти фізичних осіб.

69. У закладі освіти створюється фонд загального обов’язкового навчання.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується засновником. Витрачання коштів фонду здійснюється згідно з наказом директора, який видається на підставі рішення ради цього закладу.

Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють засновник та управлінням освіти райдержадміністрації.

70. Кошти закладу освіти зберігаються на його рахунках в установах банку і знаходяться у повному його розпорядженні. Не використані за звітний період кошти вилученню не підлягають за умови виконання закладом розрахункових показників свого розвитку, якщо інше не передбачено законодавством.

71. Заклад освіти має право:


 • на придбання та орендування необхідного йому обладнання та інші матеріальних ресурсів, користування послухів будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб;

 • на фінансування за рахунок власних коштів заходів; які сприяють покращенню соціально-побутових умов колективу;

 • здавати в оренду майно у порядку, встановленому засновником.

72. Діловодство закладу освіти організовується відповідно до встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України порядку.

Звітність закладу освіти встановлюється відповідно до вимог державної статистики.


VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

73. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами ,окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

74. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства, за наявності належної матеріально-технічної та соціальне культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи, а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.
VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

75. Контроль за дотриманням закладом освіти державних стандартів освіти здійснюється засновником та структурними підрозділами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

76. Основною формою контролю за діяльністю закладу є атестація, яка проводиться, як правило, один раз на п’ять років.

77. Зміст, форми, періодичність та контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником закладу освіти відповідно до чинного законодавства.


ІX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

78. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає засновник.

79. Ліквідація або реорганізація закладу освіти здійснюється згідно з чинним законодавством.

80. При реорганізації чи ліквідації закладу освіти учням, які навчалися в ньому, повинна бути надана можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.81. При реорганізації чи ліквідації закладу освіти працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.


Секретар сільської ради М.М.Савюк.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка