Рішення № від.. 2012р. Умови відкриття та ведення поточних рахунків фізичних осіб в пат «банк кредит дніпро»Сторінка1/2
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2ЗАТВЕРДЖЕНО:

Правлінням

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

(рішення № ____ від __.__.2012р.)


Умови

відкриття та ведення поточних рахунків фізичних осіб в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

операції за якими можуть здійснюватися за допомогою спеціальних платіжних засобів,

порядок надання та використання платіжних карток,

а також здійснення інших операцій та надання послуг
Терміни.

Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу - платіжної картки.

Авторизація Клієнта – надання системою дистанційного обслуговування можливості здійснення Клієнтом операцій з грошовими коштами, що знаходяться на поточному рахунку.

Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», скорочене найменування – ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Банк-еквайр – банк, член Міжнародних платіжних систем MasterCard Worldwide та VISA International, що здійснює обслуговування підприємств, які приймають оплату за допомогою спеціальних платіжних засобів та забезпечує видачу готівкових коштів через власну мережу платіжних пристроїв.

Банківський день – будь-який день, що визнається робочим для банків згідно із законодавством України про працю та/або правилами внутрішнього трудового розпорядку Банку.

Виписка – звіт про стан Рахунку та проведені операції по Рахунку (у т.ч. за наявності: нараховані відсотки і комісії; прострочена заборгованість, відсотки та комісії; суми фактичної заборгованості за овердрафтом тощо), з використанням та/або без використання платіжних карток, за певний період часу. Щомісячна виписка надається за період з першого календарного дня минулого місяця до останнього робочого дня минулого місяця.

Держатель спеціального платіжного засобу або Держатель - фізична особа, яка на законних підставах використовує спеціальний платіжний засіб для ініціювання переказу коштів з поточного рахунку в Банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного спеціального платіжного засобу.

Дискредитація платіжної картки – втрата (крадіжка) платіжної картки, конфіденційної інформації, що записана на магнітній смузі платіжної картки, розголошення ПІНу, номеру, терміну дії платіжної картки.

Довірена особа - фізична особа, яка на законних підставах має право здійснювати операції з використанням спеціального платіжного засобу за рахунком Клієнта. Довіреній особі надається додаткова платіжна картка, випущена на ім’я довіреної особи.

Договір – договір про відкриття поточного рахунку фізичній особі, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціального платіжного засобу – платіжної картки та надання овердрафту за цим рахунком.

Залишок – сума власних коштів Клієнта, що знаходяться на рахунку.

Картка миттєвого випуску (миттєва картка) – платіжна картка, що випускається згідно з вимогами чинного законодавства, не містить нанесених на неї ім’я та прізвища Держателя.

Клієнт (власник рахунку) – фізична особа, що уклала з Банком Договір та на ім’я якої відкритий поточний рахунок.

Код безпеки (CVV2 або CVC2) – тризначний або чотиризначний код перевірки справжності картки платіжної системи, нанесений на панель для підпису Держателя картки після номеру картки. Використовується у якості захисного елемента при здійсненні операцій без використання магнітної смуги (середовище CNP – card not present). Номер CVC2 або CVV2 є цифровим підписом Держателя в такого роду операціях у мережі Internet, та прирівнюється до введення ПІНу.

Обмежувальні ліміти на зняття готівки та розрахунки – встановлені Банком або Клієнтом обмеження на зняття готівки по Карткам або на розрахунки у торгівельних закладах за певний проміжок часу для зменшення ризиків несанкціонованого використання платіжних карток, а також запобігання виникнення несанкціонованого овердрафту на Рахунку.

Міжнародний стоп-лист – список номерів платіжних карток, які повинні бути вилучені при спробі здійснити операцію, у випадках коли авторизація непотрібна згідно з правилами міжнародних платіжних систем.

МПС – міжнародні платіжні системи MasterCard Worldwide та VISA International.

Незнижувальний залишок – сума грошових коштів, яка постійно знаходиться на рахунку Клієнта та не може бути використана при здійсненні операцій з використанням платіжної картки. Тип платіжної картки, за якою може встановлюватися незнижувальний залишок, а також розмір незнижувального залишку визначається чинними Тарифами Банку та відповідними банківськими продуктами.

Овердрафт – короткостроковий кредит. Санкціонований овердрафт – сума овердрафту, що надана Банком Клієнту на підставі Анкети-заяви на випуск платіжної картки (Додаток № 1 до Договору) у відповідності до банківських програм кредитування та умов, передбачених Договором. Несанкціонований овердрафт – сума від’ємного залишку на Рахунку Клієнта, що виникає у разі списання коштів у сумі, що перевищує платіжний ліміт на Рахунку.

Ліміт овердрафту - сума кредитних коштів, що надаються Банком Клієнту на термін, обумовлений в Договорі, на умовах платності і зворотності.

Пільговий період надання овердрафту (GracePeriod) - пільговий період діє з дня, першого списання коштів з Поточного рахунку за рахунок кредитних коштів і до 20-го числа наступного місяця (не включно). Можливість скористатися пільговим періодом обумовлені Тарифами, при цьому за 50 днів до закінчення терміну надання Ліміту овердрафту, можливість скористатися пільговим періодом не надається.

Обов'язкові платежі - щомісячні платежі Клієнта з погашення позичкової заборгованості, відсотків і комісій за користування овердрафтом. Мінімальна величина обов'язкового платежу визначається Договором. При погашенні обов'язкового платежу розмір Платіжного ліміту овердрафту збільшується на величину погашеної Клієнтом частини позичкової заборгованості.

Платіжний ліміт - сума коштів, доступна Клієнту для здійснення операцій з використанням платіжної картки.

Операція (транзакція) – операція з платіжною карткою, в якій Картка згідно з Договором та цими Умовами використовується для розрахунків або для отримання готівки.

Операційний день - це діяльність Банку протягом робочого дня, що пов'язана з реєстрацією, перевірянням, вивірянням, обліком, контролем операцій (у тому числі прийманням від клієнтів документів на переказ і документів на відкликання та здійсненням їх оброблення, передавання та виконання) з відображенням їх у регістрах бухгалтерського обліку Банку. Тривалість операційного дня встановлюється Банком самостійно у внутрішньому положенні, доводиться до відома Клієнтів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет – www.creditdnepr.com.ua.

Звітний місяць - місяць, що передує даті виконання зобов'язань Клієнта перед Банком.

Платіжна дата - певний день місяця, наступного за звітним, для погашення обов'язкових платежів по овердрафту. Після цього дня, непогашена заборгованість вважається простроченою. Платіжна дата визначається Договором.

ПІН (персональній ідентифікаційний номер) – набір цифр або набір букв та цифр, відомий лише Держателю платіжної картки та потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій із використанням платіжної картки.

Платіжна картка (Картка) – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для здійснення платіжних операцій з Рахунку Клієнта, а також інших операцій, установлених Договором.

Підприємство – підприємство сфери торгівлі або обслуговування, що приймає оплату за послуги, роботи чи товари за допомогою спеціальних платіжних засобів.

Платіжний пристрій – банкомат, платіжний термінал, імпринтер тощо, за допомогою якого з дотриманням вимог, установлених Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Держатель здійснює платіжні операції з фізичним використанням Картки та інші операції, передбачені Договором та цими Умовами.

Позачергова виписка – виписка за період у поточному місяці або повторна виписка за минулий період.

Поточний рахунок – рахунок, що відкривається Банком Клієнту, операції за яким можуть здійснюватися за допомогою спеціальних платіжних засобів – платіжних карток.

Розрахунковий період – період з останнього робочого дня минулого місяця до передостаннього робочого дня поточного місяця.

Тарифи Банку – затверджені у встановленому порядку документи Банку, що регламентують встановлення, розмір та порядок сплати винагороди Банку за здійснення операцій по відкриттю та веденню поточного рахунку, надання та обслуговування платіжної картки, надання ліміту санкціонованого овердрафту або інших банківських послуг.

Умови – Умови відкриття та ведення поточних рахунків фізичних осіб у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», операції за якими можуть здійснюватися за допомогою спеціальних платіжних засобів, надання та використання платіжних карток, а також здійснення інших операцій та надання послуг.
1. Загальні вимоги

 1. Банк відкриває Рахунок на підставі особисто наданої Клієнтом заяви, а також документів, перелік та зміст яких визначається чинним законодавством України та Банком, в тому числі, що підтверджують фінансовий стан Клієнта.

 2. Після відкриття Рахунку Банк впродовж 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання анкети-заяви на випуск платіжної картки (Додаток 1 до Договору) та належним чином оформлених документів та сплати Клієнтом комісійної винагороди Банку відповідно до п. 2.3. Умов, надає Картку (Картки) Клієнту та/або, за попередньою згодою Клієнта, його Довіреним особам (далі – «Довірені особи» або «Держателі») додаткові Картки. Картку VISA Classic International Free Design Банк надає впродовж 14-ти календарних днів відповідно до п. 5.2.3 цих Умов.

 3. Картка є власністю Банку та надається Держателю у тимчасове користування на термін дії Картки.

 4. Держатель отримує Картку/Додаткову картку особисто.

 5. Разом з Карткою/Додатковою карткою Клієнт/Держатель отримує персональний ідентифікаційний номер (далі – «ПІН»), у запакованому конверті. При проведенні операцій з введенням ПІНу, цей номер визнається аналогом підпису, що зроблений Клієнтом/Держателем власноруч. ПІН використовується при отриманні готівкових коштів та операціях з використанням платіжних пристроїв (банкоматів, платіжних терміналів, тощо). ПІН не застосовується при проведенні операцій з використанням реквізитів Картки через мережу Internet та/або при проведенні яких не здійснюється читання магнітної смуги Картки. В такому разі авторизація проводиться відповідно до умов МПС та внутрішніх документів Банку.

 6. Держатель особисто розписується в отриманні Картки/Додаткової картки та конверта з ПІНом.

 7. Держателі використовують Картки/Додаткові картки у відповідності до Умов та Договору як засіб для ініціації операцій:

 • безготівкової оплати за товари, роботи та послуги, у тому числі у системах електронної комерції та мережі Internet (на території України – розрахунки здійснюються лише в українських гривнях);

 • отримання готівкових коштів в банкоматах та касах банків, інших фінансових організацій (у касах Банку – у валюті рахунку або в українських гривнях; в банкоматах Банку – в українських гривнях (для рахунку у доларах США, у валюті рахунку (за наявності); в банкоматах та касах інших фінансових організацій – лише в українських гривнях; в банкоматах та касах фінансових організацій за межами України – у валюті країни перебування та/або у валюті, що дозволена місцевим законодавством);

 • безготівкового перерахування коштів через платіжні пристрої Банку (лише в українських гривнях);

 • інших операцій з використання платіжних пристроїв Банку (банкоматів, платіжних терміналів тощо).

Порядок та умови проведення перерахунку суми за проведеною операцією, якщо валюта розрахунку не співпадає з валютою Рахунку Клієнта передбачено п. 2.8. Умов.

 1. Клієнт не може використовувати Рахунок для здійснення підприємницької діяльності.

2. Умови ведення поточного рахунку.

Клієнт поповнює Рахунок шляхом: • внесення готівкових коштів через касу Банку;

 • безготівкового перерахування грошових коштів з інших рахунків Клієнта, у тому числі з рахунків, відкритих у інших банках;

 • безготівкового перерахування грошових коштів інших фізичних та юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України, за умови використання грошових коштів на Рахунку у відповідності до режиму його використання, обумовленого нормативно-правовими актами Національного банку України.

 1. На суму залишку власних коштів Клієнта на Рахунку, Банк щомісячно нараховує відсотки у відповідності до Тарифів Банку, крім випадків, передбачених цими Умовами та Договором.

 2. Сплата Клієнтом комісійної винагороди Банку здійснюється у відповідності до Тарифів Банку.

 3. При здійсненні операцій з Рахунком, операції за яким можуть здійснюватися з використанням Картки, застосовується дебетова платіжна схема, що передбачає здійснення Клієнтом (Держателем) платіжних операцій з використанням Картки (Додаткової картки) у межах залишку коштів на Рахунку. У разі надання Банком Клієнту ліміту санкціонованого овердрафту, згідно умов Договору та розділу 6. Умов застосовується дебетово-кредитна платіжна схема, під час застосування якої Клієнт (Держатель) здійснює платіжні операції з використання Картки (Додаткової картки) у межах залишку коштів на Рахунку, а в разі їх недостатності або відсутності – за рахунок наданого Банком ліміту санкціонованого овердрафта.

 4. Клієнт доручає Банку списувати в порядку договірного списання з Рахунку Клієнта на підставі Договору:

 • суми операцій, проведених з використанням Картки (Додаткових карток) у відповідності до цих Умов та Договору,

 • суми комісії за послуги Банку з проведення розрахунків з використанням Картки (Додаткових карток) у відповідності до Тарифів Банку,

 • суми комісії за послуги Банку по проведенню розрахунків по Рахунку Клієнта без використання Карток у виняткових випадках (розпорядження на переказ коштів, заява на видачу коштів) у відповідності до Тарифів Банку,

 • суми заборгованості, що виникли у Клієнта перед Банком з виконання Клієнтом своїх зобов’язань за Договором, в тому числі за овердрафтом, у відповідності до Договору та Умов, у тому числі по сплаті послуг Банку (оформлення, переоформлення, річне обслуговування, блокування/розблокування картки, постановка у стоп-лист, у тому числі міжнародний, оплата за термінове оформлення, відкриття додаткового рахунку, за надання позачергової виписки по Рахунку тощо) у відповідності до Тарифів Банку.

Однією із підстав для списання з Рахунку комісії за блокування Картки та постановку у стоп-лист, у тому числі у міжнародний, є усне звернення (за телефоном Відділу підтримки клієнтів та/або call-центру Банку) або письмова заява Клієнта, за умови встановлення особи Клієнта.

 1. За умови надання Клієнтом платіжного доручення Банк може здійснити безготівкове перерахування грошових коштів з Рахунку Клієнта, без використання Картки, зі сплатою Клієнтом комісії, згідно до Тарифів Банку, що затверджені у встановленому порядку.

 2. У разі відсутності Картки (втрачена, вкрадена тощо), на підставі письмової заяви Клієнта, Банк може видати через касу готівкові кошти у межах суми доступних коштів на Рахунку, зі сплатою Клієнтом комісії, згідно Тарифів Банку затверджених у встановленому порядку та чинних на день здійснення операції.

 3. Розрахунки, що здійснюються з використанням Карток, виконуються у межах платіжного ліміту Клієнта. Якщо валюта розрахунку за операцією, що здійснюється з використанням Картки, не співпадає з валютою Рахунку Клієнта, то Банк (за результатами обробки інформації про виконані операції) здійснює перерахунок суми за операцією у валюту Рахунку за курсом Банку, що встановлений на момент розрахунків.

 4. Банк повертає Клієнту залишок коштів на Рахунку, якщо Клієнт погасив заборгованості по овердрафту, відсоткам, комісіям і неустойку, на підставі заяви останнього на видачу або переказ коштів, за умови подання Клієнтом до Банку заяви про анулювання Картки в зв'язку з припиненням її використання, і закриває Рахунок. Повернення коштів та закриття рахунку здійснюється після закінчення строку, зазначеного в пункті 2.10 Умов.

 5. У разі призупинення проведення Операцій або припинення строку дії Картки, суми Операцій списуються Банком з Рахунку на підставі Документів, що надходять з Процесингового центру в Банк, протягом 180 (ста вісімдесяти) календарних днів з дати повернення Картки до Банку або з дати закінчення терміну дії Картки, якщо вона не була повернена, або з дати подання заяви про анулювання Картки у зв'язку з її втратою.

3. Умови використання платіжних карток

3.1. Загальні умови

 1. Платіжна картка, що випускається Банком, є засобом для ініціювання переказів безготівкових коштів та видачі готівки з поточного рахунку Клієнта, використання якої регулюється чинним законодавством України, правилами міжнародних платіжних систем MasterCard Worldwide та VISA International (надалі - МПС), Договором та Умовами.

 2. Картки випускаються з терміном дії – один рік. За винятком:

 • картки VISA Electron, Cirrus/Maestro, для виплати заробітної плати випускаються з терміном дії – три роки;

 • VISA Classic International, EC/MC Standard для виплати заробітної плати випускаються з терміном дії – два роки;

 • картки VISA Electron Instant Issue випускаються з терміном дії – до двох років.

 1. Термін дії Картки вказаний на лицьовому боці картки. Термін дії Картки автоматично припиняється по закінченні останнього дня місяця року, що вказаний на лицьовому боці Картки.

 2. По закінченні терміну дії Картки Держатель або Клієнт (власник Рахунку) має повернути Картку у Банк.

 3. ПІН уповноважений співробітник Банку передає Держателю при видачі Картки у запакованому конверті. За будь-яких обставин Держатель має зберігати свій ПІН у таємниці, не повинен записувати ПІН на Картці або інших предметах, що, як правило, зберігаються разом з Карткою.

 4. Держатель Картки має знищувати усі повідомлення, у яких згадується його ПІН, негайно після ознайомлення зі змістом таких повідомлень. Держатель не повинен без необхідності розголошувати реквізити Картки.

 5. При отриманні Картки Держатель має поставити власний підпис на зворотному боці Картки на панелі для підпису у присутності уповноваженого співробітника Банку, а також розписатися у отриманні Картки та конверта з ПІНом.

 6. Держатель не має права передавати Картку у користування третім особам, крім випадків надання третім особам додаткових платіжних карток на законних підставах.

 7. Розрахунки з використанням Картки/Додаткових карток здійснюється у межах платіжного ліміту.

 8. Банк інформує Клієнта щодо залишку коштів на Рахунку та операціях, проведених з використанням Картки, шляхом формування щомісячних виписок по Рахунку. Якщо Клієнт не звернувся до Банку до кінця місяця, наступного за звітнім, та/або не отримав виписку, що сформована Банком, та не виставив Банку жодних претензій за цією випискою у письмовому вигляді, це вважається підтвердженням вказаної у ній інформації. Це положення діє і у випадку неотримання Клієнтом виписки з власної ініціативи.

 9. Наявність претензій Клієнта не звільняє його від обов'язку робити погашення заборгованості за овердрафтом (включаючи нараховані відсотки і комісії) у строки та в порядку, зазначені в розділі 6 Умов.

 10. У разі втрати (крадіжки), вилучення Картки при проведенні операції, та у випадку дискредитації Картки та розголошення ПІНу, Держатель повинен, за можливості, у найкоротші терміни, проінформувати про це Банк за телефонами відділу клієнтської підтримки або call-центру, що вказані у п. 4.2.12 Умов. Усне повідомлення має бути підтверджене письмовою заявою, яка має надійти до Банку впродовж трьох банківських днів з дня здійснення телефонного дзвінка, за винятком випадків, вказаних у п. 4.2.12. Умов. Блокування Картки відбувається впродовж 1 (однієї) години після відповідного повідомлення (усного по телефону або письмової заяви) відповідно до п.5.2.6. Умов.

 11. Банк не несе відповідальності за стан Рахунку Клієнта у разі втрати (крадіжки) Картки, якщо Держатель або Клієнт не повідомив про це Банк у відповідності до п. 3.1.12 Умов. Будь-яке усне повідомлення необхідно підтвердити письмовою заявою на адресу Банку.

 12. У разі знаходження Картки, що раніше була заявлена як втрачена (вкрадена), Держатель або Клієнт повинен негайно повідомити про це Банк за телефонами, що вказані у п. 4.2.12 Умов, та повернути її у Банк.

 13. Оскільки Картка чутлива до різних факторів фізичного впливу, зберігати її потрібно подалі від джерел тепла та сильних магнітних полів, не тримати картку поряд з предметами, які можуть пошкодити її фізично та не піддавати картку впливу води чи інших видів рідин.

3.2. Перевипуск Картки та ПІНу.

 1. По закінченні терміну дії нова Картка видається Держателю, якщо не порушені умови Договору та ці Умови, та сплати Клієнтом або Держателем комісійної винагороди Банку відповідно до п. 2.3. Умов. Нові Картки (для власника Рахунку), за допомогою яких здійснюється отримання заробітної плати, строкових вкладів та відсотків за вкладами, соціальних виплат, перевипускаються автоматично. Для отримання нової Картки, в т.ч. Додаткових карток, Держателю необхідно звернутися у відділення Банку та здійснити оплату перевипуску Картки згідно з Тарифами, з обов’язковим поверненням Карток, термін дії яких закінчився.

 2. У разі неможливості використання Картки для оплати товарів, робіт та послуг за допомогою платіжного пристрою у зв’язку із пошкодженням картки чи невідповідності фізичним параметрам, Держателю необхідно подати заяву про перевипуск Картки до Банку.

 3. У разі втрати (крадіжки), вилучення Картки при проведенні операції та у випадку дискредитації Картки та розголошення ПІНу, після повідомлення Банку згідно п. 4.2.12. Умов, Держатель для отримання нової Картки та/або ПІНу має подати у Банк заяву про перевипуск Картки (ПІНу).

 4. Держатель Картки може самостійно змінити ПІН за допомогою відповідної функції у платіжному пристрої Банку.

 5. Банк зобов’язаний перевипустити Картку до закінчення терміну її дії та/або ПІН за умови сплати Держателем комісій відповідно до чинних Тарифів.

 6. Кошти, що обліковуються на Рахунку Клієнта, доступні для використання за допомогою перевипущеної Картки.

3.3. Умови здійснення операцій безготівкової оплати за товари, роботи чи послуги та отримання готівки з використанням платіжної картки

 1. При використанні Картки для оплати товарів, робіт та послуг, Держатель не повинен втрачати Картку з поля зору та перед тим як підписати відбиток з Картки (сліп) або чек з платіжного пристрою, повинен перевірити чи вірно вказана сума та дата операції. Підписуючи цей документ, Держатель визнає правильність вказаної суми та тим самим дає вказівку Банку на списання грошових коштів зі свого Рахунку. Держатель Картки має отримати одну копію оформленого чека або сліпа.

 2. Підприємства, що приймають Картку в якості засобу оплати товарів, робіт або послуг, мають право вимагати від Держателя Картки надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та/або введення ПІНу, з метою ідентифікації його як законного Держателя.

 3. У випадку вилучення картки у торгової мережі, касі банку або банкоматом Клієнт/Держатель повинен негайно повідомити про це Банк. При вилученні Картки, Клієнт має вимагати від касира розписку (акт) про вилучення, а у разі відмови, вимагати розрізати Картку у його присутності. У цьому разі, якщо Клієнту не видається розписка про вилучення Картки, останній повинен за запитом Банку надати інформацію про найменування цієї торгової точки або каси банку, де вилучили Картку, час вилучення, найменування банку що обслуговує цю торгову точку, П.І.Б. співробітника, що вилучив Картку. Якщо Картка була розрізана, її необхідно переоформити зі сплатою Банку комісії за переоформлення згідно до Тарифів Банку.

 4. Держатель Картки може отримати готівку у пунктах видачі готівкових коштів та у банкоматах, де обслуговуються картки цієї міжнародної платіжної системи. Наклейки на банкоматах з логотипами EuroCard/MasterCard, Cirrus/Maestro, VISA, VISA Electron, PLUS (лише для карток VISA Infinite), свідчать про те, що в них можна отримати готівку по карткам цих платіжних систем.

 5. Держатель Картки повинен зберігати чеки та сліпи, що підтверджують факт здійснення операції з використанням Картки, до моменту відображення відповідних операцій у щомісячній виписці.

 6. Якщо товар було повернено або послуга не отримана у повному обсязі, Держатель Картки самостійно має звернутися до торгової точки, де був придбаний товар/надана послуга. Працівник підприємства торгівлі/сервісу виписує зворотній рахунок (credit voucher) на суму поверненого товару/послуги. На підставі зворотного рахунку, Банк зараховує кошти на поточний рахунок Клієнта вказану суму.

3.4. Умови використання картки у мережі Internet та в операціях без використання магнітної смуги (mail-order & card-not-present transactions).

 1. Можливість здійснення операцій оплати (бронювання) у мережі Internet та таких, які не потребують присутності Картки (без використання платіжного пристрою), з використанням реквізитів Платіжної картки надається Банком на підставі письмової заяви Клієнта, з урахування обмежень що встановлюються відповідними МПС.

 2. Для проведення операцій з використанням Картки у мережі Internet використовуються наступні реквізити:

 • ПАН Картки – 16-ти значний номер на лицьовому боці Картки;

 • термін дії (ММ/РР де ММ – місяць, РР – рік) на лицьовому боці Картки;

 • номер CVC2 або CVV2 – на панелі для підпису.

 1. Під час здійснення операцій оплати в мережі Internet Держатель не повинен повідомляти свій ПІН, номера рахунків, кредитні ліміти, персональну інформацію тощо.

 2. За можливості, Клієнт та/або Держатель має здійснювати операції оплати у мережі Internet зі свого комп’ютера з метою збереження конфіденційності персональних даних (з обов’язковою авторизацією Клієнта та/або Держателя) за допомогою системи дистанційного обслуговування Free-Bank. Надання доступу до використання системи дистанційного обслуговування здійснюється на підставі окремого договору.

 3. Операції в мережі Internet відносяться до найбільш ризикованих. Держатель не повинен розголошувати реквізити картки (ПАН, строк дії та номер CVC2 або CVV2) у відповідь на надіслані Держателю ніби від імені Банку електронні листи та SMS-повідомлення, на підозрілих сайтах, в інших випадках, якщо Держатель не впевнений в їх безпечності, тому що це може бути спробою шахрайства, так званого «фішингу». Наголошуємо, що Банк ніколи не надсилає клієнтам листи та повідомлення з метою отримання конфіденційної інформації, даних про реквізити картки, ПІН та залишку на рахунку, номеру рахунку тощо.

 4. У разі підозри на дискредитацію конфіденційних даних (реквізити картки та ПІН) Держатель повинен негайно повідомити про це Банк за телефонами Відділу підтримки клієнтів або call - центру, що вказані у п. 4.2.12 Умов.

3.5. Умови використання Картки за кордоном.

 1. У зв’язку з поширенням шахрайства з платіжними картками, Держателі мають бути особливо уважними при користуванні Платіжною карткою в країнах, що визнані міжнародними платіжними системами високо ризиковими.

 2. Перелік країн підвищеного ризику:

М’янма, Камерун, Чад, Китай, Тайвань, Бенін, Екваторіальна Гвінея, Гвінея, Гонконг, Індонезія, Кот д’Івуар, Північна Корея, Південна Корея, Ліберія, Лівія, Малайзія, Марокко, Малі, Мавританія, Нігер, Нігерія, Філіппіни, Сенегал, Сьєра Лєоне, Сінгапур, В’єтнам, Таїланд, Туніс, Буркіна Фасо, Російська Федерація.

 1. Вищезазначений список країн підвищеного ризику може змінюватись. Інформацію щодо переліку країн підвищеного ризику та діючих обмежень на використання міжнародної платіжної картки Клієнт може отримати за телефонами Відділу підтримки клієнтів або call - центру, що вказані у п. 4.2.12 Умов.

 2. З метою зниження ризиків втрати коштів на Рахунку, дія Карток повністю призупинена Банком для операцій в країнах високого ризику, а в інших країнах за межами України може мати додаткові обмеження.

 3. Для відновлення операцій з використанням Карток, Держателю, перед подорожжю, необхідно зв’язатися з Відділом підтримки клієнтів за телефоном , що вказані у п. 4.2.12 Умов, повідомити країну та термін перебування.

 4. У тому разі, якщо Держатель має намір використати міжнародну Платіжну картку для розрахунку в одній з країн, що визнані ризиковими, Держателям рекомендовано здійснювати покупки за допомогою Картки тільки у великих магазинах відомих брендів, а отримувати готівку – у відділеннях всесвітньо відомих банків, аеропортах або готелях міжнародних мереж.

3.6. Обмежувальні ліміти на зняття готівки та розрахунки з використанням платіжних карток Банку.

 1. Банком встановлені наступні обмежувальні ліміти на зняття готівки та розрахунки протягом доби за платіжними картками Банку:

 2. картки VISA Electron, VISA Classic, Cirrus/Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Business -

 • кількість операцій, що здійснюються у POS-терміналах торгових точок на добу – 5 (п’ять);

 • кількість операцій, що здійснюються у банкоматах та POS-терміналах у касах банків на добу – 5 (п’ять);

 • максимальна сума операцій, що здійснюються у банкоматах на добу – еквівалент 1000 (одна тисяча) у.о.;

 • максимальна сума операцій, що здійснюються у POS-терміналах торгових точок на добу - еквівалент 100000 (сто тисяч) у.о.;

 • максимальна сума операцій, що здійснюються у POS-терміналах у касах Банку на добу – без обмежень.

 1. картки MasterCard Gold, VISA Gold, VISA Platinum -

 • кількість операцій, що здійснюються у POS-терміналах торгових точок на добу – 100 (сто);

 • кількість операцій, що здійснюються у банкоматах та POS-терміналах у касах банків на добу – 100 (сто);

 • максимальна сума операцій, що здійснюються у банкоматах на добу – еквівалент 100000 (сто тисяч) у.о.;

 • максимальна сума операцій, що здійснюються у POS-терміналах торгових точок на добу - еквівалент 100000 (сто тисяч) у.о.;

 • максимальна сума операцій, що здійснюються у POS-терміналах у касах Банку на добу – без обмежень.

 1. Зняття готівки у іноземній валюті у банкоматах Банку – еквівалент 5000 (п’ять тисяч) гривень, встановлено відповідно до вимог чинного законодавства України

 2. Картка VISA Infiniteобмеження не встановлюються.

 3. Встановлені обмежувальні ліміти на зняття готівки та розрахунки можуть бути змінені Банком на підставі письмової заяви Клієнта або телефонного звернення до Банку за телефонами Відділу підтримки клієнтів або call-центру, за винятком п. 3.6.4. Умов.

Неухильне виконання цих Умов надасть Вам можливість забезпечити надійне зберігання платіжної картки, нерозголошення реквізитів платіжної картки, персонального ідентифікаційного номеру та інших даних, а також зменшити можливі ризики при проведенні операцій з використанням платіжної картки у банкоматах, безготівкової оплати товарів та послу, у тому числі через мережу Internet.

Якщо Ви маєте якісь сумніви у правильності Ваших дій або питання, пов’язані з використанням платіжної картки, ми завжди готові надати Вам допомогу.
4. Права, обов’язки та відповідальність Клієнта (Держателя).

4.1.Клієнт (Держатель) має право:

 1. Здійснювати операції з використанням Картки (Додаткових карток) у межах суми платіжного ліміту на Рахунку.

 2. Поповнювати Рахунок у відповідності до п. 2.1 Умов.

 3. Отримувати виписки по Рахунку у відділенні Банку за кожен місяць після 1-го числа місяця наступного за звітнім. Для отримання виписки Клієнт зобов’язаний пред’явити документ, що засвідчує особу. Неотримання виписки не звільняє Клієнта від виконання зобов’язань за Договором.

 4. Отримувати позачергові виписки по Рахунку зі сплатою комісії згідно до Тарифів Банку.

 5. Оскаржити будь-яку операцію по Рахунку впродовж 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати отримання виписки по Рахунку (але не пізніше кінця місяця наступного за місяцем проведення операції) шляхом надання у Банк письмової заяви з наданням необхідних підтверджуючих документів (копій чеків, рахунків, замовлень тощо). Усі подальші дії Сторін за такою операцією будуть проводитися у відповідності до внутрішніх процедур Банку, чинного законодавства України та правил МПС. Якщо Клієнт не отримав (з власної ініціативи) виписку по Рахунку до кінця місяця наступного за звітнім, або не оскаржив операцію за випискою у порядку, що вказаний у цьому пункті, то вважається, що Клієнт згоден зі всіма операціями за Рахунком, що вказані у виписці та немає претензій до Банку.

 6. Надати Банку письмову заяву на призупинення операцій за Карткою (Додатковими картками) шляхом їх блокування та/або внесення у стоп-лист відповідної МПС зі сплатою комісії згідно до Тарифів Банку.

 7. Отримати у Банку нову Картку у разі її втрати (крадіжки, пошкодження тощо) зі сплатою комісії згідно до Тарифів Банку.

 8. У разі незгоди зі змінами у Тарифах Банку, ініціювати розірвання Договору, закрити Рахунок у Банку та повернути надану Банком Картку (Додаткові картки). У цьому разі Банк не повертає раніше сплачену комісійну винагороду за відкриття Рахунку, оформлення та річне обслуговування Карток (Додаткових карток). Розірвання Договору здійснюється у порядку, встановленому у п. 4.1.11. Умов.

 9. Відмовитися від перевипуску Картки (Додаткових карток) на наступний термін, повідомивши про це Банк не пізніше ніж за 50 (п’ятдесят) календарних днів до закінчення терміну її (їх) дії.

 10. Розірвати Договір, за винятком випадків, зазначених у п.п. 4.1.8. та 4.1.11. Умов, повідомивши про це Банк письмово, не пізніше ніж за 50 (п’ятдесят) календарних днів до запланованої дати розірвання Договору. У разі дострокового розірвання Договору Банк не повертає Клієнту раніше сплачену винагороду за відкриття Рахунку, оформлення та річне обслуговування Карток (Додаткових карток). Розірвання Договору можливе лише у разі повної відсутності у Клієнта заборгованості перед Банком.

 11. Клієнт має право письмово повідомити Банк про не погодження зі змінами Тарифів та/або Умов, які здійснюються у відповідності з п. 5.1.5. та п.5.1.6. цих Умов та ініціювати розірвання Договору в односторонньому порядку з надіслання належним чином оформленого та надісланого (вручено нарочним або з повідомленням про вручення) повідомлення до моменту набрання чинності нових Тарифів Банку чи Умов. При цьому, Договір вважається розірваним після спливу 3-х банківських днів з дня отримання Банком такого повідомлення, за умови відсутності у Клієнта будь-якої заборгованості перед Банком та повернення у Банк Карток, в тому числі і додаткових.

 12. Клієнт має право відкрити поточний рахунок та розмістити банківський вклад на вимогу «Вільні кошти» на умовах, у строки та в порядку, встановленому у розділі 10 цих Умов.

4.2. Клієнт (Держатель) зобов’язаний.

 1. Клієнт зобов’язаний на вимогу Банку надати документи і відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, заяву та необхідні документи для відкриття Рахунку, Анкету-заяву на випуск платіжної картки, Опитувальник клієнта – фізичної особи.

 2. Клієнт зобов’язаний на вимогу Банку надати підтвердні документи по сумам коштів, які зараховуються на Рахунок у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 3. Сплачувати Банку комісії за відкриття Рахунку, оформлення та річне обслуговування Картки/Карток згідно до Тарифів Банку.

 4. Дотримуватися умов користування Карткою, що викладені у розділі 3 Умов. Не розголошувати свій ПІН, зберігати окремо від картки конверт з ПІНом або інший запис ПІНу. У випадку розголошення ПІНу, Клієнт зобов’язаний негайно повідомити про це Банк для блокування Картки у порядку, встановленому у п. 4.2.12. Умов. Банк не несе відповідальності за неправомірне зняття грошових коштів з Рахунку у зв’язку із дискредитацією платіжної картки до моменту блокування Картки та внесення Картки до стоп-листу.

 5. Сплачувати, у відповідності до чинних Тарифів Банку, послуги Банку з проведення розрахунків з використанням Картки (Додаткових карток), комісії за відкриття Рахунку, оформлення та обслуговування Карток у порядку, встановленому Договором, Умовами та чинним законодавством України.

 6. Відшкодовувати Банку суми збитків, понесених Банком у результаті використання Картки (Додаткової картки) у випадках порушення Договору та Умов.

 7. Виконувати свої зобов’язання перед Банком по погашенню овердрафту та відсотків за користування овердрафтом у відповідності до розділу 6 Умов та вимог Договору.

 8. Повернути Картку та Додаткові картки у Банк, термін дії яких закінчився, до моменту отримання нової Картки, але не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів після закінчення терміну їх дії (навіть, якщо Клієнт вирішив ініціювати розірвати Договір та не отримувати нову Картку).

 9. Повідомляти письмово у Банк про всі зміни анкетних/паспортних даних, вказаних у Договорі та додатках до Договору впродовж 3 (трьох) календарних днів з дати внесення таких змін.

 10. У випадку помилкового зарахування коштів на Рахунок Клієнта, Банк та Клієнт має діяти у відповідності до умов Договору.

 11. Самостійно регулювати фінансові відносини з Держателями Додаткових карток.

 12. У випадку втрати, крадіжки або дискредитації Картки негайно повідомити про це:

 • Банк за телефонами: +3 0 800 50 77 00, +3 8 056 787 88 88 (цілодобово);

 • для Карток MasterCard – Глобальний сервіс MasterCard Global Service за телефоном 1-800-627-8372. або в залежності від країни перебування, дізнавшись номер Глобального Сервісу на сайті МПС MasterCard Worldwide http://www.mastercard.com/ua/personal/uk/cardholderservices/emergencyservices/index.html;

 • для карток VISA – Глобальна служба підтримки власників Карток VISA за телефоном +1 (0)410 581 9994 або +1 (0)410 581 3836. або в залежності від країни перебування, дізнавшись номер Глобальної служби підтримки на сайті МПС VISA International: www.visa.com.ua/lv/global_dir.jsp (цілодобово).

При наданні усного повідомлення про втрату або крадіжку Картки Клієнт має підтвердити по телефону свої особові дані та кодове слово. Клієнт свою усну заяву має підтвердити Банку у письмовій формі впродовж 3 (трьох) банківських днів, а якщо це неможливо з поважних причин (захворювання, відрядження, відпустка), то впродовж 3 (трьох) днів після повернення Клієнта, або його одужання.

 1. Відшкодувати Банку збитки та сплатити штрафні санкції згідно тарифів Банку за будь-які незаконні операції, що проведені з використанням Картки (Додаткових карток), які виникли з вини Клієнта, у тому числі: недотримання Клієнтом Умов та Договору, підробка Картки, наслідки використання Картки, як платіжного засобу у мережі Internet, у країнах підвищеного ризику, ризикованих точках обслуговування, розголошення ПІНу, по операціям, що пройшли після втрати/крадіжки Картки до її блокування та внесення до стоп-листа, та після вилучення Картки зі стоп-листа після завершення терміну внесення до стоп-листа у відповідності до правил відповідних МПС, якщо її термін дії не сплив, а також, якщо Клієнт вчасно не надав у Банк письмову заяву на блокування та внесення Картки до стоп-листа, у т.ч. міжнародний, а також у випадку наявності у Клієнта заборгованості перед Банком згідно з умовами відповідних договорів.

 2. У день подачі до Банку заяви на надання картки VISA Classic International Free Design надати до Банку зображення для нанесення на платіжну картку у вигляді електронного файлу формату «jpg» з роздільною здатністю мінімум 300 dpi на дюйм.

 3. Сплатити будь-які фінансові стягнення третіх осіб з Банку, пов’язані з використанням Картки/Карток в повному обсязі, у тому числі ті, що виникнуть у майбутньому, та/або ті, що стали наслідком використання на платіжній картці VISA Classic International Free Design наданого Клієнтом зображення, у відповідності до п. 4.2.14 Умов.

 4. У випадку, якщо Банк заблокував дію Картки (Додаткових карток) згідно до п. п. 4.2.12 Умов, Клієнт сплачує Банку витрати на блокування/розблокування Картки (Додаткових карток) та внесення Картки (Додаткових карток) у стоп-лист згідно до Тарифів Банку.

 5. У разі несанкціонованого Банком перевищення ліміту овердрафту, узгодженого між Клієнтом та Банком (далі - Сума перевищення), Клієнт зобов'язаний повернути Банку Суму перевищення та сплатити Банку відсотки та комісії за користування Сумою перевищення згідно Тарифів.

 6. Клієнт зобов'язаний щомісяця не пізніше платіжної дати погасити суму обов'язкового платежу, згідно виписки по Рахунку забезпечити, шляхом готівкового або безготівкового внесення коштів на Рахунок.

4.3. Відповідальність Клієнта (Держателя):

 1. Клієнт несе повну відповідальність за здійснення усіх операцій за Рахунком, виконаних з використанням Картки (Додаткових карток) у разі розголошенні ПІНу, втрати (крадіжки, дискредитації) Картки (Додаткових карток) до моменту блокування та постановки Картки (Додаткових карток) у міжнародний стоп-лист та після вибуття зі стоп-листа, якщо термін дії Картки (Додаткової картки) ще не сплив, але Клієнт відмовляється від подовження терміну перебування Картки (Додаткової картки) у стоп-листі зі сплатою відповідної комісії згідно до Тарифів Банку, а також якщо Клієнт своєчасно не надав у Банк письмову заяву на постановку Картки (Додаткової картки) у стоп-лист (у тому числі міжнародний) відповідно до п.4.2.12 Умов.

 2. Клієнт несе відповідальність за погашення санкціонованого та несанкціонованого овердрафту та нарахованих відсотків за користування несанкціонованим овердрафтом, у тому числі, якщо виникнення овердрафту було обумовлено списанням помилково зарахованих коштів.

 3. У випадку проведення операцій через платіжний пристрій, уведений ПІН визначається аналогом власного підпису Клієнта (Держателя) Картки (Додаткових карток). Клієнт несе повну відповідальність за всі операції з Карткою, що здійснені з правильним введенням ПІНу, у тому числі Держателями Додаткових карток.

 4. У випадку несвоєчасного погашення Клієнтом заборгованості за овердрафтами та відсотками за користування овердрафтом, що передбачені розділом 6 Умов та Договором, Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка