Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рікСторінка1/9
Дата конвертації26.05.2016
Розмір1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Директор


Шавалюк О.Р.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

22.04.2015

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛIТ IНВЕСТ ПРОЕКТ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

38450233

4. Місцезнаходження

01010, м.Київ, 01001 м.Київ, вул. Еспланадна, 32-В

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 581-52-91, (044) 581-52-91

6. Електронна поштова адреса

elit_invest@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що Товариство не має лiцензiй (дозволiв).


Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому що посадовi особи не володiють акцiями Товариства.
Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалося.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй.
Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю) не надається, тому що Товариство не має основних засобiв.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що облiгацiї Товариства не забезпеченi.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї не надається, тому що особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду не виникала.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Вiдомостi про аудиторський висновок не надається, тому що публiчнi акцiонернi товариства надають у складi рiчного звiту текст аудиторського висновку (звiту).
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛIТ IНВЕСТ ПРОЕКТ"2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

01.11.20124. Територія (область)

м.Київ


5. Статутний капітал (грн)

720000006. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у.

93.29 - Органiзування iнших видiв вiдпочинку та розваг

63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Банк "Нацiональнi iнвестицiї"

2) МФО банку

300498

3) Поточний рахунок2600330110115

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.11.2013

01.11.2013

Пiдварко ОксанаГригорiвна

Опис

За рiшенням директора Товариства вiд 01.11.2013 р. Пiдварко Оксану Григорiвну прийнято на посаду корпоративного секретаря Публiчного акцiонерного товариства "ЕЛIТ IНВЕСТ ПРОЕКТ" за сумiсництвом. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду корпоративного секретаря ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕКСПОРТНО - IМПОРТНА СОЛЯНА КОМПАНIЯ" за сумiсництвом; ревiзора ПАТ "СК "СТАНДАРТ РЕ".


15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ"

уповноважене рейтингове агентство

Визначення рейтингової оцінки цінних паперів емітента 16.09.2013

uaBBB-


IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ПАТ ЗНВКIФ "Елiт"

37500445

01010, м. Київ, вул. Миколи Гайцана

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)


Усього

0


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коптегiн Артем В'ячеславович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1985


5) Освіта

Вища


6) Стаж роботи (років)

6

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавНачальник вiддiлу депозитарних операцiй ТОВ IК "Стандарт - Iнвест".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

13.12.2012, обрано на 3 роки

9) Опис


Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законодавства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Винагороду отримує згiдно з штатним розкладом, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Розмiр виплаченої винагороди 30329,94 грн. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - З 11.2012 по 02.2013 - фахiвець з облiку та звiтностi ТОВ "IК "Холдинг груп", з 12.2011 по 10.2012 - виконуючий обов'язки директора ТОВ "ФК "Сапсан", з 11.2007 по 03.2010 - вiдповiдальний працiвник з проведення фiнансового монiторингу, фахiвець вiддiлу депозитарних операцiй, начальник вiддiлу депозитарних операцiй ТОВ IК "Стандарт - Iнвест". Обiймає посаду директора ПАТ "Профiнанс" м. Київ, вул. 01015, м. Київ, вул. Московська,46/2А.

Наглядовою радою 31.12.2014 р. прийнято рiшення припинити з 31.12.2014 р. повноваження директора Коптегiна А.В.
1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кафлевський Дмитро Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1982

5) ОсвітаВища

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЮрисконсульт ТОВ "Елефант Медиа"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

13.12.2012, обрано на 3 роки

9) Опис


Органiзовує роботу Наглядової ради; iнiцiює скликання засiдань Наглядової ради; органiзовує проведення засiдання Наглядової ради; головує на засiданнях Наглядової ради; здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Юрисконсульт ТОВ "Елефант Медиа". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - спецiалiст з питання торгiвлi ЦП ТОВ "Абсолют Iнвест", 02090, м.Київ, вул.Азейбарджанська, 8-А, голова наглядової ради ПАТ "Профiнанс" м. Київ, вул. 01015, м.Київ, вул.Московська,46/2А.
1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iльясова Марина Джамилiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) ОсвітаВища

6) Стаж роботи (років)

9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавДиректор ТОВ "ЛК "Професiйний лi-зинг"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

13.12.2012, обрано на 3 роки

9) Опис


Повноваження та обов'язки визначенi в Статутi Товариства. Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Директор ТОВ "ЛК "Професiйний лi-зинг";касир центральної каси бухгалтерiї Букме-керської контори "Марафон". Обiймає посаду Директора ПуАТ "Укрiнвестпартнер", мiсцезнаходження 01024, вул. Круглоунiверститетська, буд. 14
1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iльчук Дмитро Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1986

5) ОсвітаВища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПровiдний фахiвець вiддiлу дебiторської заборгованостi ТОВ "ПростоФiнанс".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

13.12.2012, обрано на 3 роки

9) Опис


Повноваження та обов'язки визначенi в Статутi Товариства. Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Провiдний фахiвець вiддiлу дебiторської заборгованостi ТОВ "ПростоФiнанс". Обiймає посаду Директора ТОВ "ФК "Трiйка Капiтал", мiсцезнаходження 03110, м. Київ, Вул. Iвана Клименка, буд. 39/8.
1) Посада

Ревiзор


2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баран Євген Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) ОсвітаВища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПровiдний аудитор АФ ТОВ "Iнтер-аудит"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

13.12.2012, обрано на 5 рокiв

9) Опис


Повноваження та обов'язки визначенi в Статутi Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Провiдний аудитор АФ ТОВ "Iнтер-аудит"; до 2009 провiдний аудитор ТОВ "Республiканський правовий союз". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, - Директор-аудиторТОВ "Аудиторська фiрма "ПРОФIТ-АП", 03113, м.Київ, вул.Дружкiвська, 10; ревiзор ПАТ "Профiнанс" м. Київ, вул. 01015, м.Київ, вул.Московська,46/2А.
1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бурлака Ганна Сергiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) ОсвітаВища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПровiдний аудитор АФ ТОВ "Iнтер-аудит"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

21.05.2013, обрано до переобрання

9) Опис


Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду отримує згiдно з трудовим договором, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Розмiр виплаченої винагороди - 22400,00 грн. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - ПуАТ "Укринвестпартнер", головний бухгалтер. Посада, яку обiймає на iншому пiдприємств - ТОВ "ФК "Iнновацiя", головний бухгалтер (за сумiсництвом), 01042, м. Київ, вул. Iвана Кудрi, 39.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка