Річна інформація емітента цінних паперівСторінка1/10
Дата конвертації08.05.2016
Розмір1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння


Романюк Є.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

09.04.2014

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Луцькпластмас"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00203571

4. Місцезнаходження

43020, Україна, Волинська обл., Луцький р-н, м. Луцьк, вул. Рiвненська 76,а

5. Міжміський код, телефон та факс

(0332) 78-82-00, (0332) 78-81-65

6. Електронна поштова адреса

romanyk@plastmas.Lutsk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

09.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

67 Бюлетень "Цiннi папери України"
10.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.plastmas.com.ua

в мережі Інтернет

10.04.2014
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:

Товариство не належить до будь-яких об"єднань.

Рейтингова оцiнка не проводилась.

Вид дiяльностi лiцензування не передбачає.

Рiшення про виплату дивiдентiв не приймалось.

Облiгацiї та iншi цiннi папери не випускались.

Викуп акцiй власного випуску не здiйснювався.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Луцькпластмас"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 139509

3. Дата проведення державної реєстрації

16.10.1992

4. Територія (область)

Волинська обл.

5. Статутний капітал (грн)

357

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії8. Середня кількість працівників (осіб)

56

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Здавання в оренду й надання в експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

35.13 - Розподiлення електроенергiї

10. Органи управління підприємства11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ВОЛ.РЕГ.УПР.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

303440

3) Поточний рахунок

26002229202001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ВОЛ.РЕГ.УПР.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку

303440

6) Поточний рахунок

2600022920003
V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Романюк Євгенiй Григорович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 361471 29.01.1998 Луцьким МУУМВС у Волинськiй обл.

4) Рік народження

1953

5) Освіта

Вища.Львiвський полiтехнiчний iнститут

6) Стаж керівної роботи (років)

33

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Луцькпластмас" - голова правлiння

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.04.2013, обрано 5 рокiв

9) Опис

У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада

Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ян Олекшак

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Р 0019134 12.04.2005 Kezmanok-Malv Slavkov Poprad

4) Рік народження

1952

5) Освіта

Вища. Братiславська вища технiчна школа

6) Стаж керівної роботи (років)

35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ "Хемосвiт" Словакiя, Генеральний директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.04.2013, обрано 5 рокiв

9) Опис

У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада

Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ладiслав Яш

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

РО 141029 10.05.2005 Poprad Spiska Sobota

4) Рік народження

1953

5) Освіта

Вища. Братiславська вища технiчна школа

6) Стаж керівної роботи (років)

25

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ "Хемосвiт " Словакiя - головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.04.2013, обрано 5 рокiв

9) Опис

У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада

Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дано Дудашко

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Р 0614645 26.04.2006 Poprad Spiska Sobota

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища.Братiславська вища технiчна школа

6) Стаж керівної роботи (років)

19

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ "Хемосвiт" iнженер

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.04.2013, обрано 5 рокiв

9) Опис

У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада

Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондарук Юрiй Анатолiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 109738 21.08.1996 Луцьким МУУМВС у Волинськiй обл.

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Вища. Волинський державний унiверситет.

6) Стаж керівної роботи (років)

13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Луцькпластмас" - адвокат

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.04.2013, обрано 5 рокiв

9) Опис

У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiхал Лях

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Р 3726873 11.08.2000 Kezmanok-Malv Slavkov Poprad

4) Рік народження

1946

5) Освіта

Вища. Братiславська вища технiчна школа.

6) Стаж керівної роботи (років)

29

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ "Хемосвiт" - iнженер

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2012, обрано 5 рокiв

9) Опис

У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рудольф Нойштат

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Р 4810650 08.02.2005 Kezmanok-Malv Slavkov Poprab

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

14

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ "Хемосвiт" - iнженер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2012, обрано 5 рокiв

9) Опис

У посадової особи судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Микола Нiкiтiч

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 365512 10.03.1998 Луцьким МУУМВС у Волинськiй обл.

4) Рік народження

1951

5) Освіта

Вища. Львiвський полiтехнiчний iнститут

6) Стаж керівної роботи (років)

33

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Луцькпластмас" - головний механiк

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2012, обрано 5 рокiв

9) Опис

У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Галина Рощина

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 835267 31.07.2002 Луцьким МУУМВС у Волинськiй обл.

4) Рік народження

1952

5) Освіта

Середня-спецiальна Луцьке медичне училище

6) Стаж керівної роботи (років)

9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ"Луцькпластмас" - начальник вiддiлу кадрiв.

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2012, обрано 5 рокiв

9) Опис

У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вiра Дадак

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 323836 08.08.1997 Луцьким МУУМВС у Волинськiй обл.

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища. Тернопiльський фiнансовий iнститут

6) Стаж керівної роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Луцькпластмас" - головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

17.03.1997, обрано безстроково

9) Опис

У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Свiтлана Васюк

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 335643 26.09.1997 Луцьким МУУМВС у Волинськiй обл.

4) Рік народження

1954

5) Освіта

Вища. Львiвський полiтехнiчний iнститут

6) Стаж керівної роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник центральної заводської лабораторiї ПАТ "Луцькпластмас"

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2012, обрано 5 рокiв

9) Опис

У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Галина Тижук

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 362540 11.02.1998 Луцьким МУУМВС у Волинськiй обл.

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Середня - спецiальна. Iрпiнський iндустрiальний технiкум

6) Стаж керівної роботи (років)

7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнженер з пiдготовки кадрiв ПАТ "Луцькпластмас"

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2012, обрано 5 рокiв

9) Опис

У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка