Районний методичний кабінетСкачати 139.17 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір139.17 Kb.
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИХОВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Освітня програма

з формування вчителя, готового до здійснення інноваційної діяльності
(в рамках реалізації проекту «Формування вчителя як конкурентноспроможного фахівця за умов модернізації освітньої галузі в Україні)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Одне з головних завдань сучасної педагогічної освіти – формування висококваліфікованого, компетентного, конкурентноздатного вчителя, без якого неможливо здійснювати модернізацію середньої освіти в школі третього тисячоліття. У сучасних умовах на передній план висувається професійна компетентність учителя, його здатність постійно учитися, його прагнення до самовдосконалення. Педагогові необхідно бути освіченою людиною в галузях культури, педагогіки, психології і конкретної методики. Без цих знань учитель втрачає професійні якості, і головні з них – здатність до педагогічної творчості, зацікавленість в удосконаленні своєї майстерності.

В “Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХ столітті” зазначається, що “ в Україні має стверджуватися стратегія прискореного, випереджувального інноваційного розвитку освіти і науки: повинні забезпечуватися умови для розвитку, самоствердження і самореалізації особистості протягом життя”.

Модернізація освіти в процесі інтенсивного розвитку суспільства в Україні спрямована на виховання в кожної особистості внутрішньої потреби до генерування та реалізації інноваційних ідей.

Інноваційні процеси, що відбуваються в освіті, як невід’ємній частині суспільства, вимагають відповідних змін професійної діяльності самого вчителя. У роботі з удосконалення педагогічної майстерності важлива роль приділяється визначенню рівня розвитку професійної діяльності, зон її найближчого розвитку. Нові вимоги суспільства, пов’язані із самореалізацією особистості, обумовлюють необхідність виявлення теоретико-методичних засад формування вчителя, готового до здійснення інноваційної діяльності, а також створення ефективного діагностичного механізму, який дозволить виявити конкретні резерви в діяльності вчителя, перспективи його професійного росту, потреби в професійному удосконаленні. Діагностування професійної діяльності дозволить більш ґрунтовно вивчити запити педагогів і на цій основі організувати роботу з кадрами шляхом створення цілісної системи методичної служби на основі аналізу стану навчально-виховного процесу. Система професійно-педагогічних знань, умінь і навичок є найважливішим компонентом педагогічної освіти. Але саме на недолік цих знань і умінь вказують І.Д. Бех, О.А. Вершловський, І.А. Зязюн та інші.

Значущість досліджуваної проблеми зростає й у зв’язку з тим, що в системі освіти району функціонують гімназія та ліцей, які мають потребу у новому вчителі, здатному до зміни самого себе, до співтворчості зі своїми учнями і колегами.

Вчитель сучасного навчального закладу в нових умовах організації педагогічного процесу покликаний експериментувати, тобто здійснювати творчий пошук оригінальних, нестандартних підходів до вирішення різноманітних педагогічних проблем. Продуктом творчого пошуку вчителів можуть бути нові технології навчання, оригінальні педагогічні ідеї, сучасні методи, прийоми, засоби і форми організації активної пізнавальної навчальної діяльності учнів, підвищення педагогічної майстерності, а також якісне оволодіння навчальною діяльністю, в ході якої вчителі розвивають себе як висококласні спеціалісти.Пропонована програма розрахована на вчителів усіх спеціальностей 5 експериментальних закладів району, що задіяні в експерименті із дослідження проблеми «Підготовка вчителя до інноваційної діяльності», і має на меті:

 • розкрити та уточнити зміст поняття «інноваційна діяльність вчителя»;

 • ознайомити із досягненнями сучасної вітчизняної і світової наукової педагогіки; новою філософією освіти і виховання;

 • сприяти засвоєнню інноваційних педагогічних (виховних) технологій;

 • сприяти виконанню конкретних завдань, націлених на формування самостійності і гнучкості мислення вчителя, потреби бути успішним у своїй педагогічній діяльності;

 • формувати потребу у застосування знань в практичній педагогічній діяльності;

 • підвищити якість професійно-педагогічної праці, ефективність навчально-виховного процесу в експериментальних закладах району.

Основні завдання підготовки вчителів до інноваційної діяльності:

 • допомогти кожному вчителеві в розвитку його ціннісних орієнтацій, що визначають загальний підхід до реалізації актуальних проблем сучасної школи;

 • надати вчителеві можливість усвідомити методологію вирішення професійно-педагогічних проблем, яка ґрунтується на особистісно орієнтованій парадигмі;

 • розкрити перед учителем способи побудови конкретних концепцій роботи школи і самого педагога, враховуючи специфіку умов їхньої діяльності;

 • віднайти разом з учителем способи реалізації концептуальних схем у досвіді діяльності, особливо в організації дослідно-експериментальної роботи;

 • орієнтувати вчителя на осмислення ним результатів педагогічних нововведень, сприяти виробленню критеріїв їх оцінки й самооцінки.

Зміст даної освітньої програми включає чотири модулі:

 • «Я – особистість»;

 • «Я – фахівець»;

 • «Я – майстер»;

 • «Я – новатор»,

в основу яких покладено основні компоненти (гностичний, проектувальний, конструктивний, організаторський і комунікативний) моделі конкурентноспроможного вчителя.
Очікувані результати за підсумками реалізації освітньої програми:


 • виявлено загальні і специфічні умови формування вчителя, здатного до інноваційної діяльності, на різних етапах його професіоналізації;

 • апробовано відповідні форми, методи і технології формування вчителя, здатного до інноваційної діяльності;

 • сформовано потребу у застосування знань у практичній педагогічній діяльності;

 • підвищено якість професійно-педагогічної праці, ефективність навчально-виховного процесу в експериментальних закладах району.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ, НАПРЯМКИ І ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Розділ І. Я – особистість
Програмні тези. Сутність і структура власного «Я». Внутрішній світ людини та система уявлень про самого себе. Життєвий досвід (знання, вміння, навички), його вплив на розвиток особистості. Спрямованість та ціннісні орієнтації особистості (інтереси, переконання, мотиви поведінки, світогляд). Самоаналіз, самооцінка, самоспостереження, самокритика. Уява і творчість. Емоційно – вольова сфера особистості.

Основні форми реалізації

Психологічний практикум

 • Необхідність розуміння і пізнання людиною самої себе.

 • Сутність і структура моєї особистості, мого «Я».

 • Особливості пізнавальної (когнітивної) сфери особистості: мислення; уява і творчість.

 • Розвиток впевненості у собі.

 • Уміння переборювати себе.

 • Формування навичок самостійно – критичної самооцінки

Тренінги із вдосконалення вмінь:

 • самопізнання, самоволодіння, витримки;

 • організовувати себе;

 • створювати власний імідж, мати пристойний зовнішній вигляд;

 • посилювати внутрішнє гальмування і збудження; надихати.

Проблемні «круглі столи»

 • Чи є межі досконалості?

 • Чи можна змінити характер людини?

 • Пошуки свого «Я» або шлях до себе.

«Сократівські бесіди»

 • Особистість – це багато чи мало?

 • Мій вчинок – мої моральні переконання.

Тести, психологічні та особистісно рольові ігри, що допомагають педагогові пізнати власне «Я».

Самопрезентації

Розділ ІІ. Я – фахівець

Програмні тези. Професійна компетентність учителя.

Основні форми реалізації
Диференційовані творчі групи учителів з різним рівнем знань з педагогічної інноватики.

Тренінги із вдосконалення вмінь

 • володіти культурою мови, мімікою, жестами тощо;

 • культури педагогічного спілкування.

Методичні обєднання, семінари – практикуми.

Самоосвітня діяльність педагогів
Розділ III. Я - майстер

Програмні тези. Удосконалення майстерності педагога, розвиток здатності до педагогічної творчості. Творчий пошук оригінальних, нестандартних підходів до вирішення різноманітних педагогічних проблем. Втілення у власну діяльність відомих технологій та методик навчально-виховної роботи; прагнення працювати по-новому, спроби експериментувати, бажання поділитися досвідом як успіхів, так і помилок з однодумцями для осмислення педагогічних інновацій.

Основні форми реалізації

Семінари презентації

Майстер-класи

Творчі педагогічні майстерні:

• кординаційні ради;

• круглі столи;

• творчі діагностичні групи;

• моніторинги експериментальної діяльності.

Авторські школи

Школи педагогічного досвіду

Школи педагогічної майстерності

Творчі портрети педагогів

«Аукціони творчих ідей»

Педагогічний клуб «Зустріч юності з мудрістю»

Самоосвітня діяльність педагогів

Уроки педагогічної майстерності
Розділ IV. Я - новатор

Програмні тези. Переорієнтація свідомості вчителя, погляду на особистість учня та на себе як цінність та самоцінність. Нове педагогічне мислення, глибокі знання про інноваційні технології навчання та виховання, практичні навички їх впровадження у практику власної педагогічної діяльності. Професійна діяльність в інноваційному режимі - внутрішня потреба вчителя, що має стійкий дієвий характер.

Основні форми реалізації

«Відкриті трибуни»

Самоосвітня діяльність педагогів

Салон педагогічних інновацій : демонстрація проектів, моделей із навчально-виховної роботі, інноваційні методики науково-методичного супроводу, творчі збори з метою прийняття рекомендацій до виконання).
Реалізуючи зміст кожного модуля, методичний кабінет забезпечує впровадження особистісно орієнтованої моделі науково-методичної роботи, зокрема:

мета: максимально розкрити творчий потенціал кожного педагога задля перебудови системи виховання на основі особистісно орієнтованого підходу;- завдання: гармонійний вплив на розвиток загальних, професійних і педагогічних здібностей педагогів; урахування завдань особистісно орієнтованого виховання на сучасному етапі;

- зміст: визначається на підставі результатів вивчення рівня професійної компетентності, науково-теоретичної та методичної підготовленості педагогів, якості їх виховної діяльності в умовах особистісно орієнтованого виховання, виявлення труднощів, недоліків та помилок у їх практичній діяльності, а також їх творчого, професійного та інтелектуального потенціалу тощо;

форми: клуби творчих педагогів, школи молодих вихователів, школи педагогічної майстерності, проблемні лекції, взаємолекції, співлекції, самосемінари, семінари-праткикуми, семінари-тренінги, дискусійні клуби, зустрічі за „круглим столом", відверті розмови, ділові та особистісно-рольові ігри, соціодрами, психодрами, психологічні практикуми тощо; поєднання традиційних і нетрадиційних форм; «Педагогічні консиліуми", „Методичні ринги", „Аукціони творчих ідей", „Мозкові штурми", „Педагогічні КВК", „Прес-бої", творчі звіти майстрів виховної справи тощо;- методи: мозковий штурм, ділова гра, відверта розмова, евристичний пошук, узагальнення думок компетентних осіб, диспут, дискусія, спільний творчий пошук, педагогічні дослідження та експеримент, творча самопрезентація, „кола", „кути", обговорення актуальних проблем тощо;

- способи: демократичні; пріоритет групових та індивідуальних форм; перевага факторів зростання професійної майстерності зсередини; поради, консультації, співбесіди;

тактика: співробітництво, співтворчість, що грунтуються на вірі у творчий потенціал кожного вихователя, на повазі до його індивідуальності;

позиція організаторів науково-методичної роботи на всіх рівнях: суб'єкт-суб'єктна; вміння зрозуміти творчу індивідуальність, забезпечити їй умови для професійного та особистісного розвитку; здатність перейняти нове від тих, хто прагне удосконалювати свою науково-теоретичну, практичну та методичну підготовку;

позиція педагогічних працівників: суб'єкт-суб'єктна; активна творча співучасть у науково-методичній роботі; самостійність, активність, творчий пошук.

Активні форми навчально-методичної підготовки в умовах реалізації особистісно орієнтованої моделі формування конкурентоспроможного фахівця .

Література
1.Положення про порядок здійснення інновацій­ної освітньої діяльності.

2. Положення про експериментальний загально­освітній навчальний заклад. вання інноваційним процесом в освіті // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2000. — № 1. — С. 31—37.

3. Ващенко Л. Інноваційні процеси в системі за­гальної середньої освіти: особливості управління // Освіта і управління. — 2003. — Т. 6. — № 3. — С. 97— 104.

4.ДаниленкоЛ. Інноваційна діяльність у загально­освітніх навчальних закладах // Директор школи. — 2000. - № 20. - С. 5.

5. Даниленко Л. Інноваційна педагогіка до прак­тики через теорію (з нотаток науковця) // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2000. — № 1. — С. 38—40.

6. Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм і ме­тодів управлінської діяльності директора загальноос­вітньої школи. — К., 1998.

7. Даниленко Л. Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти // Післядипломна освіта в Україні. — 2003. — № 3. - С. 70-74.

8. Даниленко Л. І,, Буркова Л. В. Відбір та оці­нювання освітніх інновацій // Директор школи. — 1998. - № 34. - С. 6.

9. Дем'янюк Т. Дослідно-експериментальна ро­бота у сільській школі. У пошуках власного шляху // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2002. — № 4. — С. 97-99.

10. Євдошенко Г. Педагогічні інновації: ідеї, ре­алії, перспективи // Директор школи. — 1999. — № 45. - С. 8-9.

11. Єльникова Г. В. Наукові основи розвитку управ­ління загальною середньою освітою в регіоні. — Хар­ків, 1999.

12. Жернакова М. Управление нововведеннями // Школа. - 1998. - № 2. - С. 57-64.13. Кузь В. На шляху інноваційного розвитку // Рідна школа. — 2002. — № 10. - С. 40-42.

14. Малихіна В. М. Управлінська підтримка інно­ваційної діяльності вчителя // Післядипломна осві­та в Україні. — 2002. - № 2. - С. 69-71.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка