Радченко микола юхимовичСкачати 387.45 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір387.45 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

РАДЧЕНКО МИКОЛА ЮХИМОВИЧ
УДК: 338.2РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ

ФОНДІВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

Спеціальність 08.10.01 - розміщення продуктивних сил

і регіональна економіка

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Харків – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства

Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий керівник: кандидат економічних наук, доцент

Стадник Григорій Васильович,

Харківська національна академія міського господарства,

перший проректор
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор


Ніколаєв Всеволод Петрович,

Національна академія державної податкової служби

України (м. Ірпінь), професор кафедри аудиту і економічного аналізу
кандидат економічних наук, доцент

Величко Вікторія Валеріївна,

Харківська національна академія міського господарства,

доцент кафедри міської і регіональної економіки

Провідна установа: Таврійський національний університет ім. Вернадського,

кафедра менеджменту і маркетингу м. Сімферополь

Захист відбудеться “__” ___________ 2006 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, в залі засідань Вченої ради.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.

Автореферат розісланий “__” ___________ 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Момот Т.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Відтворення всіх сторін життя громади залежить головним чином від ступеню інтенсивного розвитку соціальної інфраструктури, як важливої складової господарського комплексу країни. Житлово–комунальне господарство – частина соціальної інфраструктури, що забезпечує населення, підприємства та організації необхідними послугами. Робота підприємств житлово-комунального господарства суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин в державі і багато в чому зумовлює нормальні умови функціонування економіки країни, кожної її галузі, оскільки всі без винятку суб’єкти господарювання безпосередньо користуються комунальними послугами.

Серед підприємств житлово-комунального господарства значне місце займають підприємства, які виконують пасажирські перевезення і транспортне обслуговування населення. Робота підприємств міського електротранспорту характеризується високим рівнем зносу основних фондів, зокрема рухомого складу; недосконалим механізмом формування власних фінансових ресурсів; високовитратним механізмом господарювання, що потребує особливого підходу до формування нових ринкових відносин у процесі відновлення основних фондів.

Питання удосконалення механізму відновлення фондів і формування джерел інвестування широко відображені в роботах провідних економістів України і закордонних країн Величко В.В., Голикова А.П., Ніколаєва В.П., Гітмана Л., Джонка М., Іванова Ю.Б., Ковалевського Г.В., Онищука Г.І., Подсолонка В.А., Торкатюка В.І., Хохлова Н.П., Шутенка Л.М., Юр’євої Т.П та інших. Разом з тим, аналіз економічної літератури і робота підприємств показують, що ця проблема не знайшла достатнього теоретичного і практичного вирішення.

Відсутність єдиного підходу до визначення поняття “відновлення основних фондів” ускладнює розробку стратегії відновлення, а звідси зниження ефективності від її реалізації. Не забезпечена стратегія акумулювання та ефективного використання інвестиційних ресурсів і зменшення рівня ризику інвестиційних проектів на відновлення основних фондів значно погіршує перспективи інноваційного розвитку діяльності підприємств. Цим обумовлена актуальність теми дисертації, її теоретична та практична значущість на загальнодержавному і регіональному рівнях.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з основними напрямками наукових досліджень факультетів економіки та менеджменту, економіки та підприємництва і кафедр бухгалтерського обліку та аудиту, економіки будівництва Харківської національної академії міського господарства, виконана в рамках держбюджетної науково-дослідної роботи “Проблеми розвитку економічних систем в ринкових умовах” за 2000 р. №697 від 15.01.2001, за 2001 р. №716 від 25.02.2002, за 2002 р. №748 від 13.02.2003, за 2003р. №763 від 21.01.2004р., де автором розроблено концептуальні основи утримання міського електротранспорту регіону, методичні підходи до удосконалення системи фінансування та відновлення основних засобів міського електротранспорту й запропоновано шляхи вирішення завдань фінансування та ефективності використання капітальних вкладень на відновлення основних засобів.

Автор брав участь в розробці практичних рекомендацій стосовно реформування житлово-комунального господарства м. Харкова і Харківської області відповідно до “Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2003-2010 рр.Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретико-методичне обґрунтування основних напрямків удосконалення механізму відновлення основних фондів підприємств міського електротранспорту України. Для досягнення мети поставлені і вирішені наступні задачі:

 • узагальнення теоретичних підходів до визначення поняття капітальних вкладень на відновлення активної частини основних фондів;

 • виявлення джерел формування інвестиційних ресурсів та механізмів організаційно-економічної роботи підприємств міського електротранспорту;

 • виявлення ринкових передумов і потреб нових систем відновлення основних фондів;

 • дослідження і оцінка функціонування підприємств міського електротранспорту в сучасних умовах господарювання;

 • виявлення впливу умов виробництва підприємства на питомі капіталовкладення;

 • розробка рекомендацій щодо формування стратегії відновлення основних фондів для підприємств міського електротранспорту і прогнозування необхідності капітальних вкладень;

 • визначення основних напрямів зростання ефективності капітальних вкладень за рахунок оптимізації плану перевезень пасажирів по трамвайних і тролейбусних депо.

Об'єкт дослідження - процес функціонування підприємств міського електричного транспорту Харківського регіону.

Предметом дослідження є удосконалення механізму інвестування відновлення активної частини основних фондів підприємств міського електротранспорту.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали Закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, а також дослідження вітчизняних і закордонних спеціалістів в області механізму відновлення основних фондів. У роботі використано методи логічного, системного й комплексного підходів до формування механізму відновлення основних фондів.

У процесі дослідження застосовано методи статистико-економічного аналізу: порівняння-для порівняння фактичних даних звітного року з даними попереднього року; середніх і відносних величин - для визначення коефіцієнтів відновлення основних фондів; рядів динаміки - для характеристики зміни в часі досліджуваних показників; графічного – для наочності зображень отриманих результатів; факторного аналізу - для моделювання факторів, що характеризують процес відновлення основних фондів; прогнозування - для виявлення сформованих тенденцій процесу відновлення основних фондів у минулому і визначення його планового значення; кореляційно-регресивного аналізу - з метою визначення кількісної оцінки зв'язку між досліджуваними показниками.Інформаційну базу дисертаційного дослідження склали зібрані, оброблені й узагальнені особисто автором первинні матеріали, що характеризують діяльність восьми підприємств міського електротранспорту Харківського регіону. Як джерела інформації використано офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Харківського обласного комітету статистики, законодавчі й нормативні документи Верховної Ради і Кабінету Міністрів України.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в наступному:

вперше:

 • досліджена і вирішена комплексна задача оптимізації програми виробництва по тролейбусному і трамвайному господарству за параметрами: кількості перевезених пасажирів; рівня собівартості перевезення одного пасажира; рівня збитковості за цільовою функцією мінімізації капітальних вкладень;

удосконалено:

 • поняття «відновлення основних фондів» в аспекті спрямування планових заходів на відшкодування матеріально застарілих основних виробничих фондів на більш високому технічному рівні з досягненням відчутного соціально-економічного ефекту;

 • методичні підходи до дослідження організаційного механізму формування стратегії розвитку і відновлення основних фондів на підприємствах міського електротранспорту;

 • механізм моделювання фінансової стратегії розвитку підприємств міського електротранспорту шляхом впровадження фінансування капітальних вкладень за рахунок власних коштів підприємства в умовах обмеженості фінансової підтримки державних та регіональних органів управління;

набули подальшого розвитку:

 • методичні підходи до розробки багатофакторних регресійних моделей, які сприяють аналізу впливу факторів на показник, що досліджується, – питомі капіталовкладення на відновлення основних фондів;

 • підходи до планування фінансових потоків на відновлення основних фондів за допомогою моделей короткострокового прогнозування капітальних вкладень та впровадження лізингових операцій, як альтернативної форми продажу обладнання з-за кордону і всередині країни.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що запропоновані автором положення використані законодавчими і виконавчими органами влади, як база для прийняття управлінських рішень з питань організаційно-економічного забезпечення фінансування житлово-комунальної сфери. Запропоновані напрямки удосконалення оптимізації виробничої програми по трамвайному і тролейбусному депо у роботі Харківського комунального підприємства “Міськелектротранс” (Акт впровадження №121 від 07.02.05). Економіко-математичний апарат оцінки впливу факторів підприємства на капітальні вкладення по відновленню основних фондів та систему планування фінансових потоків відновлення основних фондів за допомогою моделей скороченого прогнозування у роботі “Укркомун НДІ проект” (Акт впровадження №97 від 01.03.05). Окремі положення дисертаційної роботи використані при розробці програмного забезпечення реформування житлово-комунального господарства Харківського регіону і викладення автором курсів “Економетрія” та “Фінанси підприємства” для студентів економічних спеціальностей (Акт впровадження Харківської національної академії міського господарства №2599 від 26.10.05).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною науковою роботою, в якій представлено особисто отримані автором теоретичні та практичні результати в області управління підприємствами міського електричного транспорту. Внесок здобувача в праці, написані в співавторстві, відображено в переліку опублікованих робіт.

Апробація результатів дисертації. Основні результати виконаних досліджень, висно і рекомендації, викладені в дисертації, доповідались і були схвалені на міжнародних науково-практичних конференціях: “Сталий розвиток міст” (Харків, 2002 р.); Всеукраїнської конференції “Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства (м. Алушта, АР Крим, 2005 р.); “Удосконалення економічних структур будівельної галузі, в умовах трансформації економіки України до ринкових умов” (Харків, 2005р.); Міжрегіональної конференції “Гармонізація бухгалтерської практики і завдання прикладного обліку” (Харків, 2004 р.); “Науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів і співробітників ХНАМГ”( Харків, 2004р.).

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи викладені в 10 наукових працях загальним обсягом 2,81 друк. арк., з яких 2,6 друк. арк. належать особисто автору, з них: 7 статей у наукових виданнях, визнаних ВАК спеціалізованими економічних наук, 3 тези доповідей у матеріалах наукових конференціях.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, який включає 170 найменувань. Робота викладена на 152 сторінках машинописного тексту і містить 22 таблиці, 12 рисунків, 13 додатків на 88 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано її мету і задачі, відображено наукову новизну і практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі – “Економічний зміст і об’єктивна необхідність капіталовкладень на відновлення активної частини основних засобів” – обґрунтовано, що відновлення основних засобів є складним механізмом, який включає інтегровану, органічно зв’язану цілісну систему відтворюваних відносин, економічних, організаційних та правових форм і методів господарювання. Відновлення основних засобів – це процес, що включає заходи, спрямовані на впровадження прогресивної і принципово нової техніки, а також комплексну модернізацію, яка дозволяє усунути моральний знос засобів по всіх ланках технологічного процесу і таким чином досягти відшкодування основних засобів на ще вищому технічному рівні та досягнення високого соціально - економічного ефекту.

Уточнення визначення поняття “відновлення основних засобів” забезпечило можливість систематизації механізму її відновлення в умовах трансформаційної економіки (див. рис.1). Аналіз і узагальнення наукових публікацій дозволили стверджувати, що відновлення основних засобів може бути запроваджене у чотирьох формах і трьома методами. Нове будівництво реалізується через введення нових об’єктів, технічне переозброєння – через заміну і модернізацію. Реконструкція підприємства завжди супроводжується технічним переозброєнням. Здійснити відновлення основних засобів неможливе без державної політики, кваліфікованих кадрів, достатнього фінансування, технічних і технологічних ресурсів, без розробки ефективної стратегії відновлення. Кожна із названих складових механізму відновлення основних засобів є важливою, але на першому місці виступає вирішення проблеми достатнього фінансування процесу відновлення. Для відновлення основних засобів підприємства можуть використовувати власні, позичені і залучені кошти. У зв’язку з тим, що залучати кошти важко і банківський відсоток за вкладами надто високий, підприємства повинні розраховувати тільки на власні засоби і формувати внутрішні інвестиційні ресурси.

У дисертації визначено основні багаторівневі напрямки удосконалення фінансування процесу відновлення за рахунок амортизації та податкової політики, надання бюджетної позики, створення спеціальних економічних зон, збалансування розвитку транспортного комплексу міста, використання нетрадиційних джерел фінансування, підвищення ефективності планування відновлення основних засобів.

Ринок праці

Кваліфікація робітників


Власні

Позикові

Залучені

Змішані

Ринок засобів праці

Планування

Організація

Контроль

Оцінка результатів

Амортизаційна

Податкова

Інвестиційна

Інноваційна

Цінова

Асортиментна

Інноваційна

Інвестиційна

Амортизаційна
Рис.1. Схема формування механізму відновлення основних фондів з позиції системного підходуПри цьому необхідно сформувати такий механізм управління міським електротранспортом, практичне використання якого дозволило б забезпечити організаційно-економічну сталість його роботи як в цілому по Україні, так і в окремому регіоні.

Стійке положення підприємства є наслідком ефективного управління всією сукупністю виробничо-економічних чинників, що визначають результати його діяльності. Запрогнозований рівень сталої роботи підприємства міського електричного транспорту має забезпечуватися, з одного боку, розміром необхідних прибутків, а з другого – відповідними техніко-економічними заходами, реалізація яких має створити оптимальні умови для функціонування всього процесу надання транспортних послуг і забезпечити виконання запланованих економічних показників.

В основу функціонування запропонованої виробничо-збутової системи (див. рис.2) використано принципи логістики, основна ідея яких полягає у всебічному комплексному підході до процесу підготовки і наданню транспортних послуг. Представлена система націлена на створення єдиної структури управління виробничої і фінансової діяльності підприємства.

Для досягнення стійкого положення вся робота підприємства має бути спрямована на максимізацію прибутків від перевезення пасажирів і мінімізацію витрат, потрібних для здійснення перевезень.У другому розділі – “Аналіз стану та процесу відновлення основних засобів на підприємствах міського транспорту” – виконано дослідження і дано оцінку функціонування підприємств в сучасних умовах господарювання.

Основне завдання відновлення основних засобів полягає у створенні оптимальної структури, що забезпечить підприємствам можливість на вищому технологічному й технічному рівнях надавати максимум послуг з мінімальними затратами. Проведений аналіз підприємств міського транспорту України свідчить про те, що за останні 10 років численність рухомого складу скоротилася на 2740 одиниць або на 35%, в тому числі у великих містах: Київ – 841 одиниця; Харків – 515 одиниць; Львів – 167 одиниць. Разом з тим придбано152 одиниці рухомого складу, з яких 78 припадають на м. Київ. Одночасно ряд міст – Донецьк, Львів, Одеса та деякі інші не одержали жодної одиниці.

Має місце тенденція руйнування виробничо-технічної бази громадського пасажирського транспорту, що виявляється у зменшенні кількості капітальних ремонтів рухомого складу у 1,5 рази, основною причиною якого є відсутність необхідних коштів у замовників. Аналогічна ситуація склалася з трамвайними лініями та контактними мережами, більше 30% яких потребує капітального ремонту.Економічні фактори

Техніко-екологічні фактори

Демографічні, урбаністичні фактори

Політико-правові фактори

Соціально-культурні факториІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТІК (ПОТРЕБА)

ГРОШОВІ КОШТИ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ

Фінансові установи

Постачальники

Виробничих і сировинних ресурсів

Доход від реалізації

Експлуатація (інфраструк-тура)

Виробництво (рух вагонів)

МТС

Трудових ресурсів


Споживачі

Виробнича підсистема

Оподаткування

Рівень податків

Державний та місцеві бюджети

Ринок цінних паперів

ПОСТАЧАЛЬНИКІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Доходи від інших видів діяльності

Короткострокові кредити

Довгострокові кредити

Транспортне обслугову-вання (перевезення пасажирів)

Рис.2 Схема функціонування підприємства міського електричного транспорту з позиції стійкості управління


Встановлено, що відсутність необхідних коштів на підприємствах міського транспорту не дозволяє їм поступово регулювати структуру основних виробничих засобів. Якщо динаміка вартості основних засобів за останні п’ять років має тенденцію до зниження на 5,3%, то вартість будинків та споруд - до зростання на 14,6% при одночасному зниженні вартості активної частини основних засобів по групі транспортних засобів на 16,3%.

На сьогодні більшість машин, обладнання та рухомого складу на підприємствах міського електротранспорту морально застаріли. Так, наприклад, динаміка зміни за віком рухомого складу Харківського КП “Міськелектротранс” свідчить про те, що станом на 01.01.2004 р. трамваїв з терміном використання до 10 років в управлінні немає, а з терміном до 20 років - 50,1% від загальної кількості. Що стосується тролейбусів, то з терміном використання до 10 років їх було 23,9% одиниці рухомого складу. Для забезпечення працездатності обладнання великий обсяг робіт припадає на ремонтну службу, але обмеженість коштів, витрачених на капітальні і середні ремонти, а також якість ремонтних технологій, відмінних від технологій виробництва нового обладнання, не забезпечують досягнення капітально відремонтованим обладнанням властивостей нового.

Динаміка середніх значень коефіцієнтів зносу, вибуття, відновлення та інтенсифікації відновлення основних засобів на підприємствах міського електротранспорту Харківського регіону свідчить про погіршення якісних характеристик основних засобів та невідповідність їх вимогам ринку. Простежується тенденція до зростання коефіцієнта зносу в цілому по управлінню до рівня 58%. Якщо розглядати стан основних засобів за підрозділами, то даний

показник ще вищий. Зокрема, щодо трамвайного господарства, то рівень зносу рухомого складу перевищує 70%. Уповільнення процесу відновлення є однією з перешкод зниження витрат виробництва, економії праці, сировини, палива, електроенергії, оскільки застаріле обладнання має більш високі показники питомих витрат на одиницю випущеної продукції чи наданих послуг.

Результати проведеного аналізу свідчать, що для підприємств міського електротранспорту

особливої ваги набувають такі форми відновлення основних засобів, як технічне переозброєння та реконструкція за рахунок скорочення строків освоєння капітальних витрат, тривалості інвестиційного циклу, окупності капітальних витрат та можливості одночасного використання всіх джерел фінансування.

Темпи відновлення основних засобів можна значно збільшити, якщо підприємства одержать інвестиції. У дисертації на підставі статистичної інформації виявлено, що державне фінансування підприємств сьогодні значно скоротилося. Так, якщо до 1996 р. дотації, які виділялися з бюджету Харківському комунальному підприємству на експлуатацію, складали 85% від потреб підприємства, то з 1996 р. вони не перевищують 45%. Ще гірше становище з виділенням коштів на державні капітальні вкладення, де ці дані відповідно складають більше 50% та порядку 2%. У зв’язку з цим підприємства повинні були будувати стратегію відновлення засобів, розраховуючи на власні кошти.

У процесі формування стратегії відновлення основних засобів підприємств виникає необхідність проведення техніко-економічного аналізу з використанням економіко-математичних методів, що дозволяють описати розвиток процесу відновлення як складної системи в часі та ранжирувати підприємства за показниками, що характеризують їх виробничо-господарську діяльність. Практика підтверджує корисність проведення комбінованих порівнянь у групі однотипних підприємств та в динаміці по одному підприємству. Вони дозволяють в багатьох випадках глибше розкрити тенденції розвитку підприємства, правильно врахувати вплив випадкових факторів на вказані показники, вивчити причини наявних відмінностей, виявити резерви подальшого зростання ефективності виробництва.

Дослідження показали, що на питомі капіталовкладення по відновленню основних засобів на підприємствах міського електротранспорту найбільший вплив справляють: середнє інвентарне число рухомого складу – N од.; середньодобове перебування рухомого складу на лінії – t год.; середньоексплуатаційна швидкість рухомого складу – V км/год; коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію – К; відносний на 1000 пасажирів пробіг рухомого складу в натуральному вираженні – Пн км; кількість перевезених пасажирів на 1000км пробігу рухомого складу –А пас/км; середня наповненість на 1 ваг(маш)км - пас; чисельність працюючих на підприємстві – Ч чол.

Множинна регресійна залежність питомих капітальних вкладень на відновлення основних засобів по трамвайному депо має вигляд


= 1705,632-0,193N- 252,957К+10,83t-144,47t-144,47V+3,814η+1,255Пн+0,108А-0,031Ч, (1)
При цьому коефіцієнт множинної кореляції R=0,858. Величина коефіцієнта детермінації R2=0,736 свідчить про те, що 73,6% коливань питомих капітальних вкладень обумовлені варіацією лінійної комбінації 8 факторів – аргументів. В дисертації досліджено вплив факторів- аргументів на питомі капіталовкладення по рівнянню часткової регресії і встановлено діапазон і напрямок їх коливань (табл.1).

Аналогічні дослідження виконані по тролейбусному господарству. Враховуючи те, що фактори – аргументи, включені в множинні рівняння регресії, легко регулюються в оперативному порядку, це істотно може впливати на потреби в капітальних вкладеннях у певні відрізки часу.Таблиця 1

Напрямок і величина змінності питомих капіталовкладень при збільшенні факторів-аргументів на одиницю свого виміру

п/п


Досліджуваний показник і фактори-аргументи

Середньо-статисти-чне значення

Збільшення факторів на одиницю виміру

Абсолют-ні зміни показ-ника, (+ -)

Відносні зміни

показни-ка, %1

Питомі капіталовкладення на відновлення основних фондів, грн.

43,089


2

Середньооблікова чисельність машин, од.

391,458

395,372

-0,033

-0,07

3

Коефіцієнт випуску машин на лінію

0,703

0,710

-0,21

-0,48

4

Середньодобове перебування машин на лінії, год/добу

10,194

10,294

0,024

0,048

5

Середньоексплуатаційна швидкість машин, км/год.

15,489

15,644

0,9148

2,123

6

Пробіг машин на 1000 перевезених пасажирів

219,469

221,664

0,98

2,29

7

Завантаженість на 1 маш/км пробігу машин, пас.

11,363

11,477

0,071

0,16

8

Перевезено платних пасажирів на 1000 км пробігу машин, пас.

4676,39

4723,15

1,179

2,73

9

Чисельність працюючих, чол.

2048,08

2068,56

-0,458

-1,06


У третьому розділі – “Методичні підходи до удосконалення планування та ефективності використання капітальних вкладень” – досліджені і розширені теоретичні основи формування механізму відновлення основних засобів за рахунок подальшого розвитку системи планування фінансових потоків відновлення основних засобів за допомогою моделей короткострокового прогнозування, методичних рекомендацій щодо оптимізації планів виробництва та реалізації послуг з обслуговування пасажирів з цільовою функцією мінімізації капітальних вкладень, подальшого розвитку кількісної оцінки інвестиційних проектів відновлення основних засобів на базі використання лізингу.

Запропоновано удосконалення системи планування фінансових потоків відновлення основних засобів за допомогою моделей короткострокового прогнозування. Використання короткострокових прогнозуючих моделей дозволяє підвищити ефективність планування фінансування процесу відновлення основних засобів та оцінити інвестиційну привабливість підприємства.

Побудова аналітичних моделей проведена в кілька етапів. На першому етапі за графіком часового ряду визначені закономірності його поведінки (тренди). На другому етапі, враховуючи тенденцію зміни факторів – аргументів, розроблено авторегресійні моделі потреби питомих капіталовкладень від визначальних факторів і розраховано прогноз на чотири (поквар-тально) періоди (див. табл. 2). Аналізуючи табличні дані, дійшли висновку, що ряд факторів позитивно впливають на досліджуваний показник, ряд факторів – негативно, що взагалі підтверджує можливість і доцільність використання економіко-математичних методів для встановлення тенденцій та закономірностей формування питомих капітальних вкладень на відновлення активної частини основних засобів на підприємствах міського електротранспорту, що є важливою передумовою удосконалення практики планування на рівні підприємства і галузі.

Підвищення наукового рівня управління процесом відновлення основних фондів можна здійснити шляхом розробки багатоваріантних поточних і перспективних планів виробництва та реалізації послуг. Оптимальний варіант плану може значною мірою задовольнити попит на надання послуг, забезпечити пропорційність розвитку підприємств і найбільш раціонально використати наявні ресурси і елементи виробництва.

У дисертаційній роботі за критерій оптимальності господарської діяльності депо прийнято мінімальний обсяг питомих капітальних вкладень на відновлення основних фондів. При формулюванні задачі прийнято такі позначення:

А - середньорічний обсяг перевезених пасажирів по ХКП «Міськелектротранс» тис. пас.;

Хj - середньорічний обсяг перевезених пасажирів по j-му депо, тис. пас.;

С - установлена по управлінню собівартість перевезення одного пасажира, грн.;

Сj - собівартість перевезення одного пасажира по j –му депо, грн.;

К - загальна сума капіталовкладень по ХКП «Міськелектротранс» на запланований період, грн.;

Кj - капіталовкладення на 1000 перевезених пасажирів по j –му депо, грн.;

П - загальний пробіг рухомого складу по ХКП «Міськелектротранс», тис. км.;

Аj - чисельність перевезених пасажирів на 1000 км пробігу рухомого складу по j-му депо, тис.пас.;

У - встановлена збитковість перевезення пасажирів у цілому по ХКП «Міськелектротранс», %;

Уj - збитковість перевезення пасажирів по j –му депо, %;

Мj max, Мj min – максимально і мінімально допустимі обсяги перевезень пасажирів по j–му депо, тис. пас.

Цільова функція. Що виражає мінімізацію обсягу капітальних вкладень на відновлення основних фондів, має такий вигляд:

(2)
13

Таблиця 2

Регресійні залежності між рядами динаміки питомих капітальних


вкладень і факторами – аргументами, що їх визначають


Умовні

позначення

фактора

Найменування фактора


Вид залежностіПрогноз на період

t = 17

t = 18

t = 19

t = 20

Для трамвайного господарства


К=0,6794

h=7,677


П=257,7


Коефіцієнт використання рухомого складу з випуску
Наповненість на 1ваг/км, пас.

Пробіг рухомого складу на 1000 перевезених пасажирів, кмКпит = 1582,558 Кt – 189,156 K t-1

Кпитт = 87,738 h t + 25,511 h t-1

Кпит = 1,948 П t + 1,253 П t-1


К17=0,701

976,6
h17=7,947

900,1
П17=252,28

802,53


К18=0,69

959,4
h18=7,875

893,6
П18=257,52

817,75


К19=0,685

953,6
h19=7,839

888,5
П19=261,26

831,6


0,683

951,3
h20=7,821

886,1
П20=263,95

841,52

Для тролейбусного господарства


К=0,7556

h=10,96


П=197,48


Коефіцієнт використання рухомого складу з випуску
Наповненість на 1ваг/км, пас.

Пробіг рухомого складу на 1000 перевезених пасажирів, кмКпит = 441,149 Кt + 447,206 K t-1

Кпит = 36,949 h t + 20,073 h t-1

Кпит = 2,119 П t + 0,642 П t-1


К17=0,775

690,26
h17=10,87

619,7
П17=174,92

484,1


К18=0,772

687,14
h18=10,65

611,6
П18=172,83

478,4


К19=0,769

685,82
h19=10,62

606,1
П19=170,86

473,0


К20=0,766

681,8
h20=10,62

605,5
П20=169,0

467,7


Обмеженнями при цьому є:

загальний обсяг перевезених пасажирів по управлінню(3)

собівартість перевезення одного пасажира по управлінню(4)

чисельність перевезених пасажирів на 1000 км. пробігу рухомого складу по управлінню(5)

рівень збитковості по управлінню в цілому(6)

кількість перевезених пасажирів по окремих депо


Мj min Хj Мj max . (7)
У вирішеній оптимізаційній задачі вибір найбільш ефективних напрямків використання капітальних вкладень розглядається не з позицій окремих трамвайних і тролейбусних депо, а інтересів управління в цілому і, частково, тролейбусного й трамвайного господарства. В оптимальному варіанті плану перевезень пасажирів питомі капіталовкладення на 1000 перевезених пасажирів складуть 93,4% щодо встановленого ліміту і 94,4% щодо фактично перевезених пасажирів

Як показав аналіз стану та процесу відновлення активної частини основних фондів, станом на 01.01.2004 р. їх зношеність складає більше 70%. Як наслідок, конче необхідним є широкомасштабне технічне переозброєння підприємств міського електротранспорту.

В умовах обмеженості коштів у транспортних підприємств і міських бюджетах альтернативою розповсюдженій формі продажу обладнання з-за кордону і всередині країни стає лізинг. Він дозволяє здійснити повне фінансування капіталовкладень, зберігаючи підприємствам фінансову ліквідність, оборотний капітал для інших капіталовкладень.

Одним з найбільш складних елементів лізингової угоди і підготовки лізингового договору є визначення лізингового платежу. У дисертаційній роботі виконані дослідження підходів до визначення лізингових платежів, серед яких, на нашу думку, при підготовці економічного обґрунтування майбутньої угоди найбільш придатною методикою підрахунку є методика В.Масленикова. Апробацію методики здійснено в конкретних умовах тролейбусного депо №2 Харківського КП “Міськелектротранс”, специфіка функціонування якого спонукає до використання лізингу, завдяки чому можливе швидке збільшення потужностей для виконання виробничої програми з перевезення пасажирів.

Розрахунки свідчать, що упродовж п’яти років депо повністю розрахувалося за оренду 10 тролейбусів. Враховуючи, що термін їх служби складає 10 років, депо може їх експлуатувати ще упродовж п’яти років, одержуючи додаткові доходи.

Проведені дослідження і розрахунки свідчать про те, що ризик комерційної та господарської діяльності виникає тоді, коли діяльність підприємства є менш успішною, ніж це передбачалося. Без сумніву, перевагою розглянутих вище методів планування і ефективності використання капітальних вкладень на відновлення основних фондів є те, що вони достатньо прості, дозволяють враховувати вплив факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища і можуть бути використані в плануванні використання інвестиційних ресурсів.
ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання - розробки теоретичних основ і методичних рекомендацій з удосконалення механізму відновлення основних фондів на підприємствах міського електротранспорту. Результати дослідження дозволяють сформулювати такі висновки й пропозиції: 1. Відновлення основних фондів пропонується розглядати як складний механізм, що включає інтегровану, органічно узгоджену цілісну систему відтворюваних відносин, економічних, організаційних та правових форм и методів господарювання, що найбільше відповідають параметрам зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та умовам його економічної діяльності. Новизна формулювання поняття “відновлення основних фондів” полягає в тому, що відновлення основних фондів розглядається як комплекс планованих заходів, спрямованих на відшкодування матеріально застарілих основних виробничих фондів на більш високому технічному рівні з досягненням відчутного соціально-економічного ефекту.

 2. Проведений аналіз джерел формування інвестиційних ресурсів довів, що для реалізації інвестиційної ініціативи в умовах обмеження коштів бюджетів, недоступності довгострокових банківських кредитів підприємства міського електротранспорту мають розраховувати на власні джерела фінансування, що переважно складаються з прибутку та амортизаційного відшкодування.

 3. На основі статистичного аналізу функціонування підприємств міського електротранспорту визначено, що динаміка середніх значень коефіцієнтів зносу, вибуття та відновлення основних фондів на підприємствах міського електротранспорту Харківського регіону свідчить про погіршення якісних характеристик та показників руху основних фондів. По трамвайному господарству рівень зносу рухомого складу перевищує 70%.

 4. Планування відновлення основних фондів повинно бути безперервним і здійснюватися з урахуванням зовнішніх та внутрішніх умов функціонування підприємств, що постійно змінюються. Розглядаючи план як оформлене фінансове рішення, що підлягає виконанню, доведена необхідність взаємозв’язку прогнозування і планування фінансових ресурсів та їх використання у процесі управління підприємством міського електротранспорту.

 5. Запропоновано удосконалення системи планування фінансових потоків на відновлення основних фондів шляхом впровадження моделей короткострокового прогнозування. Використання моделей короткострокового прогнозування дозволяє підвищити ефективність планування процесу фінансування відновлення основних фондів та оцінити інвестиційну привабливість підприємства.

 6. У зв’язку з мінливими умовами виробництва плани перевезень пасажирів коректуються без визначення оптимального варіанта. Передбачається оптимізувати план перевезень пасажирів в безваріантній постановці задачі на основі синтезу методів математичного прогнозування і математико-статистичних методів моделювання основних техніко-економічних показників роботи підприємств. При цьому зникає необхідність в перерозподілі трудових, фінансових та інших ресурсів, бо обмеженнями служать фактично досягнутий і плановий рівні перевезень пасажирів з урахуванням резервів виробничих потужностей.

 7. Доведено доцільність фінансування капітальних вкладень з використанням фінансового лізингу, як альтернативи традиційному банківському кредитуванню і використанню для придбання основних фондів власних фінансових ресурсів, що дає можливість отримати необхідні виробничі фонди без значних одноразових витрат, знизити ризик втрати фінансової стійкості, зберегти фінансову ліквідність, сприяючи вивільненню оборотного капіталу.

 8. Методичні розробки й результати виконаного дослідження можуть бути використані проектними й науково-дослідними галузевими інститутами, регіональними управліннями підприємств міського електротранспорту при розробці нормативів питомих капітальних вкладень для відновлення основних фондів підприємств і пошуку шляхів підвищення їх економічної ефективності за рахунок оптимізації рішень, що приймаються.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у фахових виданнях


 1. Радченко Н.Е. Совершенствование планирования удельных капитальных вложений на обновление основных фондов. // Зб. наукових праць ДНУ. Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 194. Том IV. - Дніпропетровськ, 2004. – С. 1153-1157.

 2. Радченко Н.Е. Оптимизация плана перевозок пассажиров по депо ХКП «Горэлектротранс». // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн .сб. Вып. 59 - К.: Техніка, 2004. – С. 105-109.

 3. Радченко Н.Е. Исследование влияния условий производства на удельные капита-ловложения по обновлению основных фондов. // Зб. наукових праць ДНУ. Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 198, Том IV, Дніпропетровськ, 2004. – С. 775-779.

 4. Радченко Н.Е. Сущность капитальных вложений на обновление основных фондов. // Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. Вып. 65 К.: Техніка, 2005. – С. 226-230.

 5. Радченко Н.Е. Лизинг – как альтернатива финансирования капитальных вложений на обновление основных фондов. // Зб. наукових праць ДНУ «Економіка: проблеми теорії та практики». Вып. 206, том 1, Дніпропетровськ, 2005. – С. 92-97.

 6. Гиневский М.И., Радченко Н.Е. Прогнозирование капиталовложений на обновление основных фондов по предприятиям городского электротранспорта. // Зб. наукових праць ХВУ, ”Системи обробки інформації”. Вип. 2. – Харків, 2004. – С. 195-199. - Особисто автору належить методика розробки моделей прогнозування техніко-економічних показників.

 7. Скоков Б.Г., Романькова О.П., Радченко Н.Е. Учет обновления активной части основных средств. // Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. Вып. 56. - К.: Техніка, 2004. – С. 153-157. – Особисто автору належить розгляд основних рахунків і проводок бухгалтерського обліку основних засобів.


Матеріали конференцій

 1. Радченко Н.Е. Экономическая необходимость обновления основных фондов в отраслях жилищно-коммунального хозяйства. // Тез. докладов XXXII научно-технической конференции, преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. - Ч 3.- Харьков, 2004. – С. 10-11.

 2. Скоков Б.Г., Радченко Н.Е. Моделирование процесса обновления основных фондов // Тез. докладов XXXII научно-технической конференции, преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. - Ч 3.- Харьков, 2004. – С. 8-10.

 3. Скоков Б.Г., Романькова О.П., Радченко Н.Е. Учет обновления активной части основных средств. // Тези Міжрегіональної науково-практичної конференції ”Гармонізація бухгалтерської практики і завдання прикладного обліку.” - Харків, 2004. – С. 19.


АНОТАЦІЯ
Радченко М.Ю Регіональний механізм відновлення основних фондів міського електротранспорту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – Харківська національна академія міського господарства, Харків, 2006.

Дисертація присвячена розробці теоретичних основ і методичних рекомендацій з удосконалення механізму відновлення основних фондів на підприємствах міського електротранспорту. У роботі узагальнено значення поняття “відновлення основних фондів”. Досліджено вплив умов підприємства на питомі капіталовкладення за допомогою економіко-математичних моделей. Запропоновані методичні підходи до удосконалення планування і ефективності використання капітальних вкладень, в основу яких покладено економіко – математичне моделювання і короткострокове прогнозування капітальних вкладень на відновлення основних фондів; оптимізація планів перевезень пасажирів по депо з цільовою функцією мінімізації капітальних вкладень; запропоновано лізингові операції як альтернатива фінансування капітальних вкладень на відновлення основних фондів.

Ключові слова: відновлення, основні фонди, інвестиції, капітальні вкладення, прогноз, оптимізація плану, фінансовий лізинг.АННОТАЦИЯ
Радченко Н.Е. Региональный механизм обновления основных фондов городского электротранспорта. – Рукопись.


Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.10.01 - Размещение производительных сил и региональная экономика. – Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков, 2006 .

Диссертация посвящена разработке теоретических основ и практических рекомендаций по совершенствованию механизма обновления активной части основных фондов в условиях формирования рыночной экономики. В работе предложен новый подход к формированию механизма обновления основных фондов как к системе, которая включает экономические организационные и инвестиционные составляющие и создает методологическую основу комплексного решения проблемы формирования и эффективного использования финансовых ресурсов для обновления основных фондов предприятий. Обобщено содержание понятия “обновление основных фондов”, которое характеризует комплекс мероприятий, направленных на возмещение материально изношенных и морально устаревших основных производственных фондов на более высоком техническом уровне с достижением высокого социально-экономического эффекта. Определены содержание, задачи и особенности организационно-экономической устойчивости работы предприятий городского электрического транспорта.

На основе проведенного анализа динамики, структуры и технического состояния основных фондов и капитальных вложений сформулирована стратегия обновления основных фондов для однородных групп предприятий, где действуют близкие по содержанию закономерности развития. Ранжирование предприятий с целью получения однородной совокупности, позволяет применять многофакторные регрессионные модели удельных капитальных вложений, позволяющие использовать факторный анализ для раскрытия тенденций развития предприятий, учитывать влияние случайных факторов на эти показатели, выявить особенности использования основных производственных факторов в разные периоды и резервы дальнейшего роста эффективности производства. Совершенствовать механизм финансирования процесса обновления основных фондов необходимо на государственном, региональном, отраслевом уровнях, а также на уровне предприятия.

В работе получила дальнейшее развитие система оптимального планирования производства и реализации услуг с помощью постановки и решения задач методами математического программирования. Оптимальным является такое решение задачи, которое обеспечивает достижение заданного результата при минимальном расходовании ресурсов или максимального эффекта от использования производственного потенциала при ограниченных ресурсах.

Сформулирована и решена оптимизационная задача формирования плана оказания услуг по перевозке пассажиров с целевой функцией минимизации капитальных вложений. Полученные результаты свидетельствуют о значительном экономическом эффекте.

Трудность получения инвестиций вследствие нестабильности экономической ситуации вынуждает предприятия городского электротранспорта рассчитывать на свои внутренние финансовые источники и нетрадиционные методы финансирования обновления основных фондов. Одним из таких направлений является лизинг, позволяющий осуществить полное финансирование капитальных вложений, сохраняя при этом финансовую ликвидность предприятий.

Даны методические рекомендации по определению размера лизинговых платежей в процессе использования подвижного состава на примере трамвайно-троллейбусного депо Харьковского региона. Результаты внедрения вышеуказанных рекомендаций способствуют улучшению основных показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия, что позволяет направить высвободившиеся финансовые ресурсы на пополнение оборотного капитала.

Ключевые слова: обновление, основные фонды, инвестиции, капитальные вложения, прогноз, оптимизация плана, финансовый лизинг.
ABSTRACT
Radchenko N.Ye. Regional Mechanism of Fixed Assets Renovation of City Transport. – Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of the candidate of economic science by specialty 08.10.01 – “Placing of Productive Forces and Regional Economy”, Kharkiv National Academy of Municipal Economy.

The thesis presented concerns the development of backgrounds and recommendation to the improvement of the capital fixed assets renovation mechanism at municipal electric transport enterprises.

The notion of “fixed assets renovation” has been generalized. Economical and mathematical modes were applied to investigate the influence of working condition on the capital investment. The methodical approaches to the improvement of planning and the use of capital investment have been proposed on the basis of mathematical simulation and short-term planning of the fixed assets renovation investment, optimization of passengers transportation planning under minimum investment. Leasing operations are offered as the alternative to financing the investment in the fixed assets renovation.

Key words: renovation, capital fixed assets, capital investment, forecast planning optimization, financial leasing.

Радченко Микола ЮхимовичРЕГІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ

ФОНДІВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ


Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка


АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Відповідальний за випуск Торкатюк В.І.
Підп. до друку 9.01.2006 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умовно.-друк.арк. 0,9 Обл.-вид.арк. 1,1.


Замовл. № 3005 Тираж 100 прим. Безкоштовно


______________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ,

61002, Харків, вул. Революції, 12База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка