Програма підготовки Другий (магістерський) рівеньСкачати 442.73 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації03.11.2016
Розмір442.73 Kb.
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Затверджено

наказом ректора

від _______ № _______
освітньо-професійна

_____________________________________________________________________________ 1. (освітньо-професійна / освітньо-наукова)

програма підготовки


_____________________________________Другий (магістерський) рівень _______________________________

 1. (рівень вищої освіти)

за спеціальністю

______________________________________8.04020401 Прикладна фізика__________________________


 1. (назва спеціальності)

спеціалізацією 1. Інформаційні технології в енергетичних системах,

 2. Комп'ютерна фізика,

 3. Інформаційні технології обробки даних в фізиці,

 4. Теплофізика та молекулярна фізика,

 5. Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології

 6. (назва спеціалізації)Схвалено Вченою радою університету “_______” __________________ 20___ року,

протокол №__.

Мета програми визначити вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за спеціальністю Прикладна фізика (спеціалізації: Інформаційні технології в енергетичних системах, Комп'ютерна фізика, Інформаційні технології обробки даних в фізиці, Теплофізика та молекулярна фізика, Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології ), відобразити перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач ступеня бакалавр та магістр вищої освіти.
Обсяг програми

__120________________________

(кредитів ЄКТС)


Нормативний термін навчання 2 роки (4 семестрів)
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою, і вимоги до професійного відбору вступників.

 1. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань. Бакалаврі складають вступні іспити по наступним дисциплінам: іноземна мова, термодинаміка та молекулярна фізика.

 2. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

 3. Розрахунок рейтингового балу здійснюється наступним чином: середній бал диплома бакалавра помножений на 5 плюс бали за захист диплома та бали за державний іспит поділені на 2 та помножені на 4 плюс бал набраний на вступному іспиті з іноземної мови.


Результати навчання (компетентності), якими має володіти здобувач вищої освіти.

Компетенції

Шифр компетенції

1

2

соціально-особистісні:

КСО

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей (основи етики) і відносно природи (принципи біоетики);

КСО-1

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;

КСО-2

- здатність учитися;

КСО-3

- здатність до критики й самокритики;

КСО-4

- креативність, здатність до системного мислення;

КСО-5

- адаптивність і комунікабельність;

КСО-6

- наполегливість у досягненні мети;

КСО-7

- турбота про якість виконуваної роботи;

КСО-8

- толерантність;

КСО-9

- екологічна грамотність;

КСО-10

- правова ерудованість;

КСО-11

загальнонаукові:

КЗН

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, розуміння причинно-наслідкових зв'язків й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;

КЗН-1

- базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володінням математичним апаратом прикладної фізики, здатність використовувати математичні методи в діяльності за обраною професією

КЗН-2

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички розробки і використання програмних засобів, уміння використовувати інтернет-ресурси;

КЗН-3

- базові знання фізики та інших фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально професійних дисциплін

КЗН-4

- поглиблені знання математики, здатність використовувати математичні методи;

КЗН-5

- поглиблені знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички розробки і використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази;

КЗН-6

- поглиблені знання фізики;

КЗН-7

- базові знання у галузі біології, екології, біохімії;

КЗН-8

інструментальні:

КІ

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою;

КІ-1

- знання іноземної мови (англійської обов’язково, інші бажано);

КІ-2

- базові навички роботи з комп’ютером та програмним забезпеченням

КІ-3

- поглиблені навички роботи з комп’ютером;

КІ-4

- навички отримання, обробки, збереження та поширення інформації

КІ-5

- навички управління інформацією;

КІ-6

- початкові науково-дослідницькі навички

КІ-7

- дослідницькі навички;

КІ-8

- викладацькі навички;

КІ-9

1професійні компетенції
загально-професійні:

КЗП

- базові уявлення про різноманітність фізичних об’єктів, про принципи будови та властивості фізичних об’єктів різної ієрархічної приналежності, розуміння значення їхнього різноманіття для існування сучасного світу

КЗП-1

- володіння методами спостереження, опису, ідентифікації класифікації, створення фізичних об’єктів

КЗП-2

- сучасні уявлення про принципи структурної й функціональної організації фізичних об’єктів і механізми їхньої взаємодії

КЗП-3

- здатність вибирати методи та методики розв’язання типових спеціалізованих задач в галузі прикладної фізики та проведення дослідження у відповідності до сформульованого завдання

КЗП-4

- сучасні уявлення про основні теоретичні чи експериментальні методи проведення наукового дослідження фізичних об’єктів та технологічного процесу їхнього створення

КЗП-5

- здатність застосовувати основні експериментальні методи та технологічне обладнання, прилади, апарати, системи та вимірювальні прилади для проведення експериментального дослідження фізичних об’єктів та здійснення технологічного процесу

КЗП-6

- здатність використовувати чисельні методи для наближеного розв’язання прикладних задач, володіння методами математичної обробки результатів дослідження та математичного моделювання

КЗП-7

- базові знання з механіки та здатність використовувати їх в процесі експериментальних та теоретичних досліджень механічних явищ

КЗП-8

- базові знання з молекулярної, статистичної фізики і термодинаміки та здатність використовувати їх в процесі експериментальних та теоретичних досліджень теплофізичних властивостей речовин в різних агрегатних станах

КЗП-9

- базові знання з електрики, магнетизму, електродинаміки та здатність використовувати їх при дослідженнях електромагнітних властивостей фізичних об’єктів

КЗП-10

- базові знання з оптики, здатність використовувати їх в процесі експериментальних та теоретичних досліджень хвильових та оптичних явищ

КЗП-11

- базові знання з атомної чи атомно-ядерної фізики та здатність використовувати їх в процесі експериментальних та теоретичних досліджень фізичних явищ і процесів

КЗП-12

- базові уявлення про сучасні проблеми фізики ядра, фізики елементарних частинок, квантової фізики

КЗП-13

- базові знання з фізики плазми та термоядерного синтезу

КЗП-14

- базові знання з фізики твердого тіла

КЗП-15

- базові знання з фізичного матеріалознавства

КЗП-16

- базові знання з методів обробки зображень, здатність використовувати їх у моделюванні систем технічного зору та розпізнаванні зображень різного походження

КЗП-17

- базові знання з медичної фізики

КЗП-18

- здатність організувати роботу відповідно до вимог охорони праці та виробничої санітарії

КЗП-19

- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді

КЗП-20

- уміння вести дискусію, викладати та репрезентувати результати професійної діяльності

КЗП-21

- здатність до подальшого навчання в професійній сфері

КЗП-22

- здатність здійснювати планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб

КЗП-23

- здатність до здійснення певних управлінських функцій та прийняття рішень у межах посадових обов’язків

КЗП-24

- здатність вибирати методи та методики дослідження у відповідності до поставленої задачі;

КЗП-25

- здатність використовувати методи та методики експериментального дослідження

КЗП-26

- володіння методами математичної обробки результатів дослідження та математичного моделювання;

КЗП-27

- здатність до теоретичного аналізу, співставлення теоретичних результатів з експериментальним даними;

КЗП-28

- здатність до розробки нових методів та методик дослідження, самостійного пошуку об’єкту дослідження;

КЗП-29

- здатність структурувати та узагальнювати результати досліджень;

КЗП-30

- здатність до коректного та логічного представлення результатів;

КЗП-31

спеціалізовано-професійні:

КСП

- здатність використовувати фізичні засоби і методи досліджень до енергетичних систем;

КСП-1

- здатність до розв’язання екологічних задач;

КСП-2

- здатність до планування фізичного експерименту та дослідження в галузі енергетики;

КСП-3

- здатність до розробки елементів науково-дослідницьких та експертних систем та засобів;

КСП-4

- здатність використовувати отримані знання для забезпечення працездатності систем та приладів енергетичного призначення, забезпечення екологічної безпеки їх експлуатації;

КСП-5

- здатність до реалізації фізико-математичних та комп’ютерних знань для розробки нових методів здобуття енергії;

КСП-6


- здатність використовувати професійно профільовані знання для обробки теоретичних чи експериментальних даних і математичного моделювання фізичних явищ і процесів

КСП-7

- здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання фізичних методів

КСП-8

- здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в галузі загальної, теоретичної та прикладної фізики для дослідження фізичних явищ і процесів

КСП-9

- здатність використовувати фізико-математичні та технологічні знання при обранні матеріалів для оптимального розв’язання конкретної задачі

КСП-10

- здатність до використання фізико-математичних знань для обрання технологічного процесу для розв’язання конкретної задачі

КСП-11

- здатність до використання фізико-математичних знань для обробки зображень

КСП-12

- здатність застосовувати знання з методів фізичних вимірювань

КСП-13

- професійно профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й практичного використання комп’ютерних технологій

КСП-14

- здатність володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології та інтернет-ресурси для розв’язання теоретичних експериментальних і прикладних завдань у галузі професійної діяльності

КСП-15
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка