Програма навчальної дисципліни пп кримінально-виконавче правоСторінка1/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.84 Mb.
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи
________________________________

“______”_______________2015 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПП Кримінально-виконавче право

______________________________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)
напрям підготовки___0304__Право______________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 6. 030401 «Правознавство»
спеціалізація_______________________________________________

(назва спеціалізації)

Факультет заочного та вечірнього навчання

(спеціалізація державне управління, цивільно-правова)
2015 – 2016 р.р.

Робоча програма з кримінально-виконавчого права для студентів за напрямом підготовки 0304 Право, спеціальністю 6.030401 «Правознавство» „31 ” серпня 2015 року, 33 с.

Розробники:

Дрьомін В.М. – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Федчун Н.О. доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

Протокол від „ 31 ” серпня 2012 року № 1
Завідувач кафедри

_______________________ (проф. Дрьомін В.М.)

(підпис)

„ 31 ” серпня 2015 року


Схвалено навчально-методичною радою НУ «ОЮА»

Протокол від “____”________________20___ року № ___
“_____”______________20___ року Голова ______________ (проф. Аракелян М.Р.)

(підпис)

__________, 2015 рік

__________, 2015 рік1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Анотація курсу «Кримінально-виконавче право»
Вивчення даної дисципліни передбачено навчальними планами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та навчальним планом Національного університету «Одеська юридична академія». Завдання курсу – формування юридичного мислення у студентів, позитивної правосвідомості, високих професійних якостей, опанування знань з предмета, який вивчається. В межах курсу розглядається характеристика пенітенціарної системи України, правова регламентація виконання та відбування кримінальних покарань. Курс передбачає ознайомлення з поняттям та предметом кримінально-виконавчого права; змістом правового статусу засуджених та персоналу органів і установ виконання кримінальних покарань; особливостями виконання кримінальних покарань; організації праці та освіти засуджених; заходів соціально-психологічної роботи із засудженими; підставами та порядком звільнення від відбування кримінального покарання та здійснення постпенітенціарного впливу на засуджених тощо.

1.2 НаВчальний план курсуФорма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрольні роботи

Установ. лекції

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік

Заочна

5

9

8

4

14

-

-

2

58

72
*

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни. Метою вивчення дисципліни є оволодіння основами сучасних знань щодо системи та структурно-функціональної характеристики органів та установ виконання кримінальних покарань, особливостей правового регулювання та порядку виконання та відбування кримінальних покарань, правового статусу засуджених до кримінальних покарань та персоналу органів і установ виконання кримінальних покарань, сучасного стану та проблемних питань ресоціалізації та постпенітенціарного впливу на осіб, які відбули кримінальне покарання, правових основ та порядку прокурорського нагляду, відомчого та громадського контролю за діяльністю органів та установ виконання кримінальних покарань, міжнародних стандартів поводження із засудженими.
Досягнення визначеної мети є можливим за умови виконання наступних завдань:

- самостійного узагальнення судової практики щодо призначення кримінальних покарань;

- вивчення структури та динаміки рецидивної злочинності та злочинності у місцях позбавлення волі;

- аналізу практики діяльності органів і установ виконання кримінальних покарань;

- опрацювання законів та підзаконних нормативно-правових актів;

- формулювання висновків сучасного стану та шляхів вдосконалення функціонування пенітенціарної системи України;

- вивчення міжнародних правових актів та літературних джерел.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:


 • визначення предмету кримінально-виконавчого права, структуру кримінально-виконавчого законодавства, поняття і основні напрями реалізації кримінально-виконавчої політики України;

 • історію становлення та розвитку пенітенціарних систем;

 • основи управління державною пенітенціарною системою, структурно-функціональну характеристику органів та установ виконання кримінальних покарань;

 • загальні засади виконання покарань не пов’язаних із позбавленням волі;

 • порядок виконання кримінальних покарань не пов’язаних з ізоляцією від суспільства;

 • порядок і умови виконання кримінальних покарань у виді арешту і позбавлення волі;

 • загальну характеристику покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими до позбавлення волі;

 • класифікацію засуджених до позбавлення волі та їх розподіл за видами УВП;

 • поняття, функції та основні засоби забезпечення режиму у колоніях;

 • соціально-правові основи праці та освіти засуджених;

 • особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі жінками та неповнолітніми;

 • особливості відбування покарання у виді довічного позбавлення волі;

 • порядок звільнення від відбування кримінального покарання та здійснення постпенітенціарного впливу на засуджених;

 • правові та організаційні основи нагляду та контролю за виконанням кримінальних покарань;

 • особливості виконання кримінальних покарань у зарубіжних країнах;

 • місце слідчих ізоляторів у системі органів та установ, які здійснюють боротьбу зі злочинністю;

 • порядок і умови виконання кримінальних покарань відносно військовослужбовців;


уміти:

 • аналізувати практику діяльності органів і установ виконання кримінальних покарань;

 • аналізувати нормативно-правові акти щодо регулювання діяльності органів і установ виконання кримінальних покарань;

 • орієнтуватись в основних напрямах кримінально-виконавчої політики України;

 • характеризувати порядок виконання та відбування кримінальних покарань;

 • аналізувати міжнародні нормативно-правові акти щодо виконання та відбування кримінальних покарань;3. ПРОГРАМА навчальної дисципліни


№ п/п

Тема

Лекції

(год)


Практичні

(год)


Самостійна робота (год)

1

Поняття, предмет, система кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавче законодавство. Кримінально-виконавча політика.

1

1

2

2

Історія становлення та розвитку пенітенціарної системи.

1
3

3

Державне управління пенітенціарною системою. Органи і установи виконання покарань. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань.

1

1

4

4

Виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

1
3

5

Особливості організації виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

1
4

6

Порядок і умови виконання кримінальних покарань у виді арешту та обмеження волі.
1

3

7

Загальні засади виконання покарання у виді позбавлення волі. Міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими до позбавлення волі.

1

1

3

8

Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл за видами УВП.

1
3

9

Режим у колоніях, його функції, основні вимоги та засоби забезпечення. Умови відбування покарання в колоніях. Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі.4

10

Праця, освіта та соціально-виховна робота у місцях позбавлення волі як ресоціалізаційні інструменти. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб позбавлених волі.4

11

Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками та неповнолітніми.4

12

Особливості відбування покарання засудженими до довічного позбавлення волі. Міжнародний досвід.

1
4

13

Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі. Здійснення постпенітенціарного впливу на засуджених.4

14

Нагляд та контроль за виконанням кримінальних покарань. Участь громадськості у виправленні та ресоціалізації засуджених.3

15

Виконання кримінальних покарань у зарубіжних країнах.4

16

Слідчі ізолятори в системі органів і установ держави, які ведуть боротьбу зі злочинністю.3

17

Порядок і умови виконання кримінальних покарань відносно військовослужбовців3
Всього

8

4

58


4. СТРУКТУРА навчальної дисципліни

(за темами лекцій)


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття, предмет, система кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавче законодавство. Кримінально-виконавча політика

1. Поняття, принципи та система кримінально-виконавчого права.

2. Кримінально-виконавче законодавство України: структурний аналіз

3. Зв’язок кримінально-виконавчого права з іншими навчальними дисциплінами.

4. Поняття кримінально-виконавчої політики та її місце у кримінальній політиці.

5. Суб’єкти формування та реалізації кримінально-виконавчої політики, її завдання та функції.1

2

Історія становлення та розвитку пенітенціарної системи

1. Зародження та розвиток систем виконання кримінальних покарань.

2. Зародження радянської в’язничної системи.

3. Соловецькі острови та їх роль у формуванні радянської в’язничної системи.

4.Створення Головного управління виправно-трудових таборів і колоній та подальший розвиток радянської виправно-трудової системи.

5. Етапи розвитку радянської виправно-трудової системи.

6. Особливості розвитку кримінально-виконавчої системи незалежної України.


1

3

Державне управління пенітенціарною системою. Органи і установи виконання покарань. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань

1. Система органів та служб, що виконують кримінальні покарання в Україні, та їх відомча належність.

2. Загальна характеристика Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України».

3. Правовий статус Державної пенітенціарної служби України, її завдання та функції.

4. Співвідношення між поняттями «Державна пенітенціарна служба України» та «Державна кримінально-виконавча служба України».

5. Проблема відомчого підпорядкування вітчизняних пенітенціарних установ Міністерству юстиції України в аспекті дотримання Україною європейських стандартів.

6. Моделі державного управління пенітенціарними системами: світова та європейська практика.


1

4

Виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі

1. Загальні засади виконання покарань альтернативних позбавленню волі.

2. Види кримінальних покарань альтернативних позбавленню волі.

3. Вимоги міжнародних документів, щодо застосування покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

4. Пробація: поняття та сучасний стан розвитку в Україні.


1

5

Особливості організації виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі

1. Правовий статус засудженого до покарання у виді штрафу.

2. Порядок виконання покарання у виді штрафу.

3. Правовий статус засудженого до покарання у виді конфіскації майна.

4. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна.

5. Правовий статус засудженого до покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

6. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

7. Правовий статус засудженого до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

8. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.


1

6

Загальні засади виконання покарання у виді позбавлення волі. Міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими до позбавлення волі

1. Соціальні та психологічні проблеми покарання у вигляді позбавлення волі.

2. Правові засади виконання покарання у виді позбавлення волі.

3. Основи правового статусу осіб, засуджених до позбавлення волі.

4. Поняття, класифікація та загальна характеристика міжнародно-правових стандартів поводження із засудженими до позбавлення волі.

5. Порівняльна характеристика Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями та Європейських пенітенціарних правил.1

7

Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл за видами УВП.

1. Поняття класифікації засуджених, цілі, критерії.

2. Види класифікації засуджених до позбавлення волі (первинна, вторинна класифікація).

3. Діяльність Регіональних та Апеляційних комісій Державної пенітенціарної служби України щодо визначення засудженому виду установи за рівнем безпеки.

4. Утримання засуджених у структурних підрозділах виховних і виправних колоній (карантину, діагностики і розподілу, ресоціалізації, соціальної адаптації, соціальної реабілітації, посиленого контролю)

5. Проблеми класифікації засуджених до позбавлення волі на сучасному етапі.

6. Порядок розподілу засуджених в межах однієї установи виконання покарань. Принцип роздільного утримання засуджених до позбавлення волі.

7. Зміна умов засуджених до позбавлення волі в межах однієї колонії або шляхом переведення до колонії іншого виду, як втілення прогресивної системи виконання покарань.1

8

Особливості відбування покарання засудженими до довічного позбавлення волі. Міжнародний досвід.

1. Особливості відбування покарання в колоніях різних видів.

2. Порядок виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.

3. Правовий статус засудженого до покарання у виді довічного позбавлення волі.

4. Міжнародній досвід виконання покарання в виді довічного позбавлення волі.


15. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття, предмет, система кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавче законодавство. Кримінально-виконавча політика

1. Поняття, принципи та система кримінально-виконавчого права.

2. Кримінально-виконавче законодавство України: структурний аналіз

3. Зв’язок кримінально-виконавчого права з іншими навчальними дисциплінами.

4. Поняття кримінально-виконавчої політики та її місце у кримінальній політиці.

5. Суб’єкти формування та реалізації кримінально-виконавчої політики, її завдання та функції.1

2

Державне управління пенітенціарною системою. Органи і установи виконання покарань. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань

1. Система органів та служб, що виконують кримінальні покарання в Україні, та їх відомча належність.

2. Загальна характеристика Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України».

3. Правовий статус Державної пенітенціарної служби України, її завдання та функції.

4. Співвідношення між поняттями «Державна пенітенціарна служба України» та «Державна кримінально-виконавча служба України».

5. Проблема відомчого підпорядкування вітчизняних пенітенціарних установ Міністерству юстиції України в аспекті дотримання Україною європейських стандартів.

6. Моделі державного управління пенітенціарними системами: світова та європейська практика.


1

3

Порядок і умови виконання кримінальних покарань у виді арешту та обмеження волі

1. Сутність та соціальне обґрунтування покарання у виді обмеження волі.

2. Правовий статус засуджених до покарання у виді обмеження волі.

3. Порядок виконання покарання у виді обмеження волі.

4. Сутність та соціальне обґрунтування покарання у виді арешту.

5. Правовий статус засуджених до покарання у виді арешту.

6. Порядок виконання покарання у виді арешту.


1

4

Загальні засади виконання покарання у виді позбавлення волі. Міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими до позбавлення волі

1. Соціальні та психологічні проблеми покарання у вигляді позбавлення волі.

2. Правові засади виконання покарання у виді позбавлення волі.

3. Основи правового статусу осіб, засуджених до позбавлення волі.

4. Поняття, класифікація та загальна характеристика міжнародно-правових стандартів поводження із засудженими до позбавлення волі.

5. Порівняльна характеристика Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями та Європейських пенітенціарних правил.16. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1


Поняття, предмет, система кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавче законодавство. Кримінально-виконавча політика

1. Поняття, принципи та система кримінально-виконавчого права.

2. Кримінально-виконавче законодавство України: структурний аналіз

3. Зв’язок кримінально-виконавчого права з іншими навчальними дисциплінами.

4. Поняття кримінально-виконавчої політики та її місце у кримінальній політиці.

5. Суб’єкти формування та реалізації кримінально-виконавчої політики, її завдання та функції.2

2

Історія становлення та розвитку пенітенціарної системи

1. Зародження та розвиток систем виконання кримінальних покарань.

2. Зародження радянської в’язничної системи.

3. Соловецькі острови та їх роль у формуванні радянської в’язничної системи.

4.Створення Головного управління виправно-трудових таборів і колоній та подальший розвиток радянської виправно-трудової системи.

5. Етапи розвитку радянської виправно-трудової системи.

6. Особливості розвитку кримінально-виконавчої системи незалежної України.


3

3

Державне управління пенітенціарною системою. Органи і установи виконання покарань. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань

1. Система органів та служб, що виконують кримінальні покарання в Україні, та їх відомча належність.

2. Загальна характеристика Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України».

3. Правовий статус Державної пенітенціарної служби України, її завдання та функції.

4. Співвідношення між поняттями «Державна пенітенціарна служба України» та «Державна кримінально-виконавча служба України».

5. Проблема відомчого підпорядкування вітчизняних пенітенціарних установ Міністерству юстиції України в аспекті дотримання Україною європейських стандартів.

6. Моделі державного управління пенітенціарними системами: світова та європейська практика.


4

4

Виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі

1. Загальні засади виконання покарань альтернативних позбавленню волі.

2. Види кримінальних покарань альтернативних позбавленню волі.

3. Вимоги міжнародних документів, щодо застосування покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

4. Пробація: поняття та сучасний стан розвитку в Україні.


3

5

Особливості організації виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі

1. Правовий статус засудженого до покарання у виді штрафу.

2. Порядок виконання покарання у виді штрафу.

3. Правовий статус засудженого до покарання у виді конфіскації майна.

4. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна.

5. Правовий статус засудженого до покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

6. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

7. Правовий статус засудженого до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

8. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.


4

6

Порядок і умови виконання кримінальних покарань відносно військовослужбовців

1. Загальна характеристика виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.

2. Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

3. Порядок звільнення із дисциплінарного батальйону.

4. Особливості виконання інших покарань щодо військовослужбовців.


3

7

Загальні засади виконання покарання у виді позбавлення волі. Міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими до позбавлення волі

1. Соціальні та психологічні проблеми покарання у вигляді позбавлення волі.

2. Правові засади виконання покарання у виді позбавлення волі.

3. Основи правового статусу осіб, засуджених до позбавлення волі.

4. Поняття, класифікація та загальна характеристика міжнародно-правових стандартів поводження із засудженими до позбавлення волі.

5. Порівняльна характеристика Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями та Європейських пенітенціарних правил.3

8

Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл за видами УВП.

1. Поняття класифікації засуджених, цілі, критерії.

2. Види класифікації засуджених до позбавлення волі (первинна, вторинна класифікація).

3. Діяльність Регіональних та Апеляційних комісій Державної пенітенціарної служби України щодо визначення засудженому виду установи за рівнем безпеки.

4. Утримання засуджених у структурних підрозділах виховних і виправних колоній (карантину, діагностики і розподілу, ресоціалізації, соціальної адаптації, соціальної реабілітації, посиленого контролю)

5. Проблеми класифікації засуджених до позбавлення волі на сучасному етапі.

6. Порядок розподілу засуджених в межах однієї установи виконання покарань. Принцип роздільного утримання засуджених до позбавлення волі.

7. Зміна умов засуджених до позбавлення волі в межах однієї колонії або шляхом переведення до колонії іншого виду, як втілення прогресивної системи виконання покарань.3

9

Режим у колоніях, його функції, основні вимоги та засоби забезпечення. Умови відбування покарання в колоніях. Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі

1. Особливості режиму у колоніях різних типів.

2. Правове забезпечення режиму у виправних колоніях.

3. Система нагляду та охорони як засіб забезпечення режиму.

4. Повноваження адміністрації щодо припинення протиправних дій та злочинів у місцях позбавлення волі.

5. Особливості застосування спеціальних заходів впливу до засуджених жінок та неповнолітніх.

6. Права та обов’язки засуджених.


4

10

Праця, освіта та соціально-виховна робота у місцях позбавлення волі як ресоціалізаційні інструменти. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб позбавлених волі.

1. Ресоціалізація засуджених: поняття, практичне значення та відмежування від суміжних понять.

2. Праця засуджених до позбавлення волі та її соціальні аспекти.

3. Порядок залучення засуджених до позбавлення волі до праці, її форми, принципи, цілі та оплата.

4. Поняття, основні форми і завдання виховної роботи із засудженими.

5. Значення, завдання та принципи загальноосвітної і професійної підготовки засуджених.

6. Заходи заохочення: види, підстави і порядок їх застосування до засуджених.

7. Заходи стягнення: види, підстави і порядок їх застосування до засуджених.4

11

Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками та неповнолітніми.

1. Особливості правового статусу неповнолітніх, засуджених до покарання у виді позбавлення волі.

2. Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх.

3. Особливості виховної з неповнолітніми злочинцями у виховних колоніях.

4. Особливості правового статусу жінок, засуджених до покарання у виді позбавлення волі.

5. Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо жінок.

6. Особливості проведення соціальної роботи із засудженими жінками.


4

12

Особливості відбування покарання засудженими до довічного позбавлення волі. Міжнародний досвід.

1. Особливості відбування покарання в колоніях різних видів.

2. Порядок виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.

3. Правовий статус засудженого до покарання у виді довічного позбавлення волі.

4. Міжнародній досвід виконання покарання в виді довічного позбавлення волі.


4

13

Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі. Здійснення постпенітенціарного впливу на засуджених.

1. Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання.

2. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання.

3. Забезпечення соціальної адаптації засудженими після відбуття покарання.

4. Механізм соціальної адаптації осіб, що відбули покарання відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк».

5. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: поняття, сутність та соціальне обґрунтування.

6. Категорії осіб, щодо яких встановлюється адміністративний нагляд.

7. Порядок встановлення, продовження та припинення адміністративного нагляду.4

14

Нагляд та контроль за виконанням кримінальних покарань. Участь громадськості у виправленні та ресоціалізації засуджених.

1. Нагляд та контроль за виконанням кримінальних покарань.

2. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.

3. Участь спостережних комісій в діяльності установ і органів виконання покарань.3

15

Виконання кримінальних покарань у зарубіжних країнах.

1.Пенітенціарні системи зарубіжних країн

2.Міжнародні акти, які регулюють поводження з засудженими

3. Загальні проблеми вдосконалення виконання покарань у зарубіжних країнах4

16

Слідчі ізолятори в системі органів і установ держави, які ведуть боротьбу зі злочинністю.

1. Місце та роль слідчих ізоляторів в системі органів та установ виконання покарань.

2. Порядок розміщення та тримання осіб і в слідчому ізоляторі

3. Правове положення осіб, засуджених до позбавлення волі, які залишені в слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.3

17

Порядок і умови виконання кримінальних покарань відносно військовослужбовців

1. Загальна характеристика виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.

2. Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

3. Порядок звільнення із дисциплінарного батальйону.4. Особливості виконання інших покарань щодо військовослужбовців.

3


7. Індивідуальні завдання
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка