Програма навчальної дисципліни підготовки магістра Львів 2016 рік розробник програмиСкачати 297.35 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір297.35 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра цивільного права та процесу

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

підготовки магістра


Львів

2016 рік

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

Лепех Світлана Михайлівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент


ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання надання фінансових послуг фізичним особам» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра галузі 0304 «Право», спеціальності 8.03040101 «Правознавство».Предметом вивчення навчальної дисципліни є цивільне, банківське законодавство, яке регулює відносини щодо надання фінансових послуг фізичним особам.

Міждисциплінарні зв’язки: для всестороннього засвоєння спецкурсу «Правове регулювання надання фінансових послуг фізичним особам» необхідні знання таких дисциплін, як теорія держави та права, господарське, цивільне, адміністративне, фінансове, банківське право, економічна теорія та ін. В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття системи права і системи законодавства, джерела права, поняття правовідношень і підстав їх виникнення, особисті немайнові та майнові права учасників цивільних відносин, система органів державного управління та форми і засоби їх впливу на інших суб`єктів права, договірне регулювання діяльності з надання послуг, особливості правового статусу банків та інших фінансових установ і т.д.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання надання фінансових послуг фізичним особам» є засвоєння студентами теоретичних знань щодо загальних положень та дискусійних питань правового регулювання надання кредитних, депозитних, страхових та інших фінансових послуг фізичним особам, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування правових норм, що регулюють зазначену сферу цивільно-правових відносин.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Правове регулювання надання фінансових послуг фізичним особам» є аналіз актів банківського, цивільного законодавства України, міжнародних договорів, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми спецкурсу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повиннізнати:

- положення актів цивільного, банківського законодавства України та міжнародних договорів щодо правового регулювання надання кредитних, депозитних, страхових, інших послуг фінансовими установами;

- дискусійні положення цивільно-правової доктрини з питань укладення, виконання та припинення відповідних договорів про надання фінансових послуг;

- проблеми судової практики щодо тлумачення і застосування законодавства України, що регулює правовідносини щодо надання фінансових послуг.вміти:

- тлумачити відповідні цивільно-правові норми;

- аналізувати існуючі доктринальні позиції щодо вирішення проблемних питань правового регулювання надання фінансових послуг і формулювати власну позицію;

- застосовувати цивільно-правові норми для вирішення конкретних практичних ситуацій (казусів), узагальнювати матеріали судової практики, виявляти прогалини правового регулювання відносин щодо надання фінансових послуг, неоднакове застосування судами норм матеріального права;

- складати проекти договорів та інших документів.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Загальна характеристика діяльності з надання фінансових послуг фізичним особам

Історія становлення правового регулювання надання фінансових послуг в Україні.

Поняття фінансових послуг, їх місце в системі цивільно-правових послуг.

Класифікація фінансових послуг.

Розмежування публічного та приватного в правовому регулюванні діяльності з надання фінансових послуг.

Договір як підстава виникнення зобов’язань з надання фінансових послуг фізичним особам: поняття, правова природа та види.

Суб’єкти зобов’язань з надання фінансових послуг фізичним особам.

Істотні умови договорів про надання фінансових послуг фізичним особам.


Тема 2. Споживче кредитування

Поняття та форми кредиту. Правова сутність кредитної послуги.

Поняття та правова природа договору споживчого кредиту, його співвідношення з договором позики.

Процентна грошова позика як фінансова послуга. Особливості суб’єктного складу позикових відносин.

Кредитодавець та позичальник як сторони договору споживчого кредиту. Особливості правового статусу позичальника як споживача кредитної послуги. Кредитні посередники. Особливості правового статусу інших учасників кредитної операції.

Порядок укладення та форма договору споживчого кредиту. Особливості укладення договору споживчого кредиту. Право на відмову від договору споживчого кредиту.

Зміст договору споживчого кредиту. Несправедливі умови в споживчому кредитуванні. Умови про предмет, строк, плату.

Види відсоткових ставок та порядок визначення плати за кредитні послуги. Правомірна зміна відсоткової ставки. Комісійні платежі в споживчому кредитуванні.

Види забезпечення виконання зобов’язань споживчого кредиту. Іпотечне кредитування в Україні: історія та перспективи розвитку.

Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за договором споживчого кредиту. Особливості застосування узаконених відсотків за статтею 625 ЦК України.


Тема 3. Залучення коштів (банківських металів) фізичних осіб на вклади (депозити)

Поняття договору банківського вкладу як форми опосередкування діяльності по наданню вкладних (депозитних) послуг. Поняття вкладу (депозиту).

Види договорів банківського вкладу (депозиту).

Суб’єкти договору банківського вкладу (депозиту). Особливості правового статусу малолітніх та неповнолітніх осіб як вкладників.

Укладення договору банківського вкладу на користь третьої особи.

Спадкування права на вклад.

Порядок укладення, особливості форми договору банківського вкладу. Ощадні сертифікати.

Зміст договору банківського вкладу. Право банку на зміну відсоткової ставки.

Зміна та розірвання договору банківського вкладу.

Відповідальність банку.


Тема 4. Забезпечення платіжного обігу за участі фізичних осіб

Поняття та види рахунків. Поняття та правова природа договору банківського рахунка, його співвідношення з договором банківського вкладу, іншими банківськими договорами.

Сторони договору банківського рахунка.

Порядок відкриття рахунка та укладення договору банківського рахунка. Особливості форми договору. Підстави для відмови банком.

Зміст договору банківського рахунка. Операції за рахунком, що виконуються банком.

Умова про предмет: відкриття рахунків в національній, іноземній валюті та банківських металах. Правова природа безготівкових коштів.

Проценти за використання грошових коштів, які знаходяться на рахунку клієнта. Комісійні платежі за операції за рахунком.

Кредитування рахунка. Поняття овердрафта.

Підстави та черговість списання грошових коштів з рахунка.

Обмеження права розпорядження рахунком.

Розірвання договору банківського рахунка. Відмова клієнта в односторонньому порядку.

Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором банківського рахунка.

Банківська таємниця як об’єкт цивільно-правового регулювання. Особливості розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо фізичних осіб. Порядок розгляду судами справ про розкриття інформації, що містить банківську таємницю.
Тема 5. Управління фінансовими активами фізичних осіб

Фінансові активи як об’єкт цивільних прав. Види фінансових активів фізичних осіб.

Правова сутність довірчої власності. Поняття та правова природа договору управління фінансовими активами фізичних осіб.

Сторони договору управління фінансовими активами фізичних осіб: вимоги законодавця та правовий статус.

Порядок укладення та форма договору управління фінансовими активами фізичних осіб.

Істотні умови договору управління фінансовими активами фізичних осіб.

Відповідальність сторін договору управління фінансовими активами фізичних осіб.
Тема 6. Особисте страхування

Поняття, сутність особистого страхування.

Поняття та правова природа договору особистого страхування.

Суб’єкти, порядок укладення та форма договору особистого страхування.

Зміст договору особистого страхування. Види страхових ризиків в особистому страхуванні. Ануїтетні платежі.

Недійсність та припинення договору особистого страхування.


Тема 7. Страхування майна фізичних осіб

Поняття майнового страхування.

Поняття та правова природа договору страхування майна фізичних осіб.

Суб’єкти, порядок укладення та форма договору страхування майна фізичних осіб. Страхові посередники.

Істотні умови договору страхування майна фізичних осіб.

Реалізація права на суброгацію.


Тема 8. Страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб

Поняття та види страхування відповідальності.

Поняття та правова природа договору страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб.

Суб’єкти, порядок укладення та форма договору страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб. Страховий поліс (свідоцтво).

Істотні умови договору страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб.

Припинення договору страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб.

Особливості окремих видів страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів. Страхування відповідальності при наданні професійних послуг. Страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. Страхування цивільно-правової відповідальності позичальника за договором споживчого кредиту.
Тема 9. Надання інших фінансових послуг фізичним особам

І. Обмін іноземної валюти фізичних осіб

Поняття та класифікатори іноземної валюти.

Поняття валютних операцій та валютних обмежень.

Поняття та правова природа договору обміну іноземної валюти. Особливості суб’єктного складу, порядку укладення та істотні умови договору обміну іноземної валюти.

ІІ. Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

Поняття та правова природа договору про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі (договору про адміністрування).

Суб’єкти зобов’язань про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі.

Особливості порядку укладення та форма договору про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі.

Істотні умови договору про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі.

Підстави, порядок та правові наслідки недійсності та розірвання договору про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі.

ІІІ. Надання порук, гарантій як фінансові послуги

Підстава надання поруки як фінансової послуги.

Суб’єктний склад зобов’язань поруки.

Умови договору поруки. Виконання обов’язку боржника поручителем. Оплата послуг поручителя.

Поняття банківської гарантії та договору про надання гарантії.

Особливості суб’єктного складу гарантійних зобов’язань.

Істотні умови договору гарантії. Виконання гарантом своїх зобов’язань.

Невиконання принципалом та гарантом своїх обов’язків.
3. Рекомендовані джерела

Нормативні акти

Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року. – К.: Атіка, 2003.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 року. – К.: Атіка, 2003.

Закон України від 02.10.1992 року «Про заставу»// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №47. – ст. 223.

Закон України від 05.04.2001 року «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №29. – ст. 137.

Закон України від 07.03.1996 року «Про страхування»// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №18. – ст. 78.

Закон України від 01.07.2004 року «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №1. – ст. 1.

Закон України від 12.07.2001 року «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1. – ст. 1.

Закон України від 19.06.2003 року «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №52. – ст. 377.

Закон України від 05.07.2012 року «Про інститути спільного інвестування»// Офіційний Вісник України. – 2012. – №63. – ст. 2569.

Закон України від 20.05.1999 року «Про Національний банк України»// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – ст. 238.

Закон України від 22.11.1996 року «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань»// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №5. – ст. 28.

Закон України від 7.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність»// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5–6. – ст. 30.

Закон України від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №25. – ст. 1174.

Закон України від 22.05.2003 року «Про електронний цифровий підпис»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №25. – ст. 1175.

Закон України від 05.06.2003 року «Про іпотеку»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №28. – ст. 1362.

Закон України від 19.06.2003 року «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №30. – ст. 1526.

Закон України від 23.06.2005 року «Про організацію формування та обігу кредитних історій»// Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 32. – Ст. 421

Закон України від 20.12.2001 «Про кредитні спілки» // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 15. – Ст. 101

Закон України від 23.02.2012 року «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»// Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 50. – ст.564

Закон України від 21.11.1996 року «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України»// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 8. – ст. 60

Закон України в редакції від 01.12.2005 року «Про захист прав споживачів»// Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 7. – ст.84

Закон України від 23.02.2006 року «Про цінні папери та фондовий ринок»// Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 31. – ст. 268.

Закон України від 02.09.1993 року «Про нотаріат»// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39.

Закон України від 07.03.1996 року «Про страхування»// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №18. – ст. 78.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5// Офіційний Вісник України. – 2012. - № 17. – ст. 632

Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 року № 306// Офіційний Вісник України. – 2011. - № 84. – ст.3092

Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. – №30. – ст. 19–53.

Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2004. - № 1. – ст. 8

Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах, затвердженого Постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 639

Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 року «Про систему валютного регулювання та валютного контролю»// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №17. – ст. 184

Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджені постановою Правління Національного банку України від 10.05.2007 року// Вісник Національного банку України. – 2007. - № 6.

Положення про електронні гроші в Україні, затверджене Постановою Національного банку України від 25.06.2008 року № 178// Офіційний Вісник України. – 2008. - № 56. – ст. 1887

Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 року № 3981

Положення про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.12.2004 року № 2883// Офіційний Вісник України. – 2004. - № 51. – ст. 3400

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637// Офіційний Вісник України. – 2005. - № 3. – ст. 155

Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджені Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 09.10.2012 № 1676

Положення про особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджене Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.10.2011року//Офіційний вісник України. – 2011. – № 100.

Порядок провадження діяльності страховими посередниками, затверджений Постановою КМУ від 18.12.1996 року №1523// http://zakon.rada.gov.ua

Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 року № 174// Офіційний Вісник України. – 2011. - № 51. – ст. 2046

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. - № 51. – ст. 2707

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 року// Офіційний вісник України. – 2004. – №13.
Судова та банківська практика

Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2001 від 10.10.2001 року у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 7,8 Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», за конституційним зверненням Воробйова В.Ю., Лосєва С.В та інших громадян щодо офіційного тлумачення положень статей 22, 41, 64 Конституції України (справа про заощадження громадян № 1-23/2001)// Офіційний Вісник України. – 2001. - № 42. – ст. 1895

Рішення Конституційного Суду України № 15-рп/2011 від 10.11.2011 року у справі за конституційним зверненням громадянина Степаненка А.М. щодо офіційного тлумачення положень пунктів 22, 23 статті 1, статті 11, частини 8 статті 18, частини 3 статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» у взаємозв’язку з положеннями частини 4 статті 42 Конституції України (справа про захист прав споживачів кредитних послуг № 1-26/2011)

Постанова Пленуму ВСС України від 30.09.2011 року «Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб»

Узагальнення Верховного Суду України судової практики розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб, від 21.12.2009 року

Узагальнення ВСУ судової практики розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин, від 11.11.2011 року

Узагальнення ВСУ судової практики розгляду цивільних справ, що виникають з договорів страхування, від 11.11.2011 року

Узагальнення Верховного Суду України судової практики розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин, від 13.12.2010 року

Роз’яснення Верховного Суду України № 1-5/117 від 15.03.1999 року «Про деякі питання застосування Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України»

Лист ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 06.06.2011 року «Про обов’язкові для усіх судів України правові позиції»

Лист ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 26.07.2011 року «Щодо застосування окремих норм цивільного законодавства»

Лист Вищого господарського суду України № 01-8/1289 від 27.11.2001 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням валютного законодавства»

Лист Національного банку України № 40-117/2093-6134 від 16.06.2007 року «Про окремі питання практичного застосування Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту»

Розпорядження ДКзРРФП України від 03.04.2009 року № 231 «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг»

Лист юридичного департаменту Національного банку України «Про деякі питання застосування Цивільного кодексу України в банківській діяльності» від 18.08.2004 року № 18-111/3249-8378// Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку. – 2004, 08, 35.
Директиви ЄС

Директива Європейського Парламенту та Ради № 2014/49/UE від 16.04. 2014 року про системи гарантування вкладів.

Директива Європейського Парламенту та Ради № 2008/48/ЄС від 23.04.2008 року про кредитні договори зі споживачами та відміну Директиви Ради № 87/102

Директива Європейського Парламенту та Ради № 2014/17/ЄС від 04.02.2014 року про договори споживчого кредиту на набуття нерухомості та про внесення змін до Директив 2008/48/ЄС і 2013/36/UE та Регламента (UE) № 1093/2010

Директива Європейського парламенту та Ради 2002/83/ЄС від 5.11.2002 року щодо страхування життя

Базова

Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.: за ред. О.В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 1200с.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.
Допоміжна

Банківське право: Навчальний посібник/ За заг. ред. А.О.Селіванова. – К.: Ін Юре, 2000. – 384с.

Безклубий І., Пафик О. Поняття безготівкових розрахункових відносин// Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 1. – С. 19-21.

Безклубий І.А. До питання про юридичну природу договору факторингу// Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 3.

Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: Монографія. – К, 2005. – 378с.

Белобородова А.В. Некоторые вопросы порядка распределения убытков в расчетных правоотношениях в кн.: Убытки и практика их возмещения: Сборник статей/ Отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2006. – 622с.

Белов В.А. Денежные обязательства. – М.: Центр Юр Инфор, 2001. – 237с.

Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические очерки. – М.: Учебно-консультационный центр Юр Инфор, 2000. – 395с.

Беляева О.А. Правовое регулирование чекового обращения в Российской Федерации: Автореферат дис...канд. юрид. наук. –М., 2002.

Бервено С.М. Договір РЕПО в кн.: Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник// Відп. Ред. Р.А.Майданик. – К.: Юстініан, 2007. – 912с.

Бирюкова Л.А. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с использованием банковской гарантии: Автореферат дис...канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2003.

Боднар Т.В. Гарантія як вид забезпечення виконання зобов’язання за Цивільним кодексом України// Вісник господарського судочинства. – 2003. - № 2. – С. 143-150

Боднар Т.В. Договірні зобов’язання в цивільному праві: (Загальні положення): Навчальний посібник. – К.: Юстініан, 2007. – 280с.

Васьковський О.В. Правове регулювання відносин за договором на розрахунково-касове обслуговування: Автореферат дис… канд. юрид. – Л., 2004.

Витрянский В.В. Договоры банковского вклада, банковского счета и банковские расчеты. – М.: Статут, 2006. – 556с.

Витрянский В.В. Кредитный договор: понятие, порядок заключения и исполнения. – М.: Статут, 2005. – 221с.

Витрянский В.В. Проценты по денежному обязательству как форма ответственности// Хозяйство и право. – 1997. – №8. – С. 54–74.

Внукова Н.М., Временко Л.В., Успаленко В.І. та ін.. Страхування: теорія та практика: Навчальний посібник/ За заг. ред. Н.М. Внукової. – 2-е видання, перероблене та доповнене. – Х.: Бурун Книга, 2009. – 656 с.

Глібко С. Питання правового регулювання договорів, пов’язаних з відкриттям рахунків у банках// Вісник Академії правових наук України. – 2004. - №1.

Голышев В.Г. К вопросу о правовой характеристике кредитного договора// Банковское право. – 2001. – №2. – С. 8–15.

Гриджук Д.М., Олійник В.О. Забезпечення кредитних зобов’язань у діяльності банків. – К.: Істина, 2001. – 256с.

Денисенко Б. Особливості змін в односторонньому порядку умов договору про надання споживчого кредиту// Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 11.

Дмитренко О. Правова природа безготівкового розрахунку// Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 9. – С. 92-95.

Дмитриев С. Заверения, гарантии и обязательства возмещения убытков по англо-американскому праву// Право и экономика. – 2004. - № 4. – С. 22-30.

Дроздова Н.В. Договори про надання фінансових послуг у цивільному праві України: Автореферат дис. канд. юрид. – К., 2005.

Егорова М.А. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. – М.: Статут, 2008. – 508с.

Ефимова Л.Г. Правовые аспекты безналичных денег// Закон. – 1997. – №1. – С. 97–105.

Ефимова Л. Банковская гарантия и договор// Хозяйство и право. – 2000. - № 10.- С. 50-59.

Жуков І.М. Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку: Автореферат дис… канд. юрид. – Донецьк, 1998.

Жуков А. Кредит: в собственность или в пользование (о правовых последствиях существования двух разных определений кредита )// Економика. Финансы. Право. – 1998. – №1. – С. 5–6.

Заверуха І.Б. Банківське право: Посібник для студентів та аспірантів. – Л. : Астролябія, 2002. – 222с.

Завидов Б.Д. Договоры кредитно-финансовой сферы: Научно-практическое пособие: Комментарии. Правоприменение. Примерные образцы договоров. – М.: ФБК-Пресс, 1997. – 171с.

Загиров Р.З. Договор банковского счета: Проблемы правовой квалификации и регулирования: Автореферат дис… канд. юрид. – М., 2002.

Захарова Н.Н. Кредитный договор. – М.: Концерн “Банковский Деловой Центр”, 1996. – 128с.

Защита прав потребителей финансовых услуг/ отв. ред. Ю.Б. Фогельсон. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 368с.

Земляков Д.Е. Гражданско-правовые проблемы регулирования отношений, возникающих при осуществлении расчетов с использованием пластиковых карт// Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 4/ Под ред. Проф. М.И. Брагинского. – М.: НОРМА, 2002. – С. 387-424.

Зорин Н.А. Право передачи векселя по индоссаменту// Законодательство. – 2001. - № 3.

Иванов О.М. Стоимость кредита: правовое регулирование. – М.: Инфотропик-Медиа, 2012. – 672с.

Карапетов А.Г. Расторжение нарушеного договора в российском и зарубежном праве. – М.: Статут, 2007. – 876с.

Каримуллин Р.И. Права и обязанности сторон кредитного договора по российскому и германскому праву. – М.: Статут, 2001. – 239с.

Карманов Є.В. Банківське право України: Навчальний посібник. – Х.: Консум, 2000. – 464 с.

Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті: Навч. пос. – Х.: Право, 2004. – 312с.

Карманов Є.В. Проблемні питання динаміки договору банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті// Вісник Академії правових наук України. – 2000. - №4.

Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. Теорія. Практика. Нормативна база. Олексієнко М., Ольшанський В., Лилак Д., Першиков Е. – К.: Козаки, 1996. – 143с.

Кредитные организации в России: правовой аспект/ Отв. ред. Е.А. Павлодский. – М. – Волтерс Клувер, 2006. – 624с.

Крупка М.І., Андрущак Є.М., Пайтра Н.Г. Банківські операції : навчальний посібник / за ред. М.І. Крупки. – Львів, 2009. – 248с.

Кудряшов С. В. Споживчий банківський кредит в Україні: ресурсне забезпечення та ефективність: дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Національний ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2007. – 223 с.

Курбатов А. Банковские вклады (депозиты)// Хозяйство и право. – 2004. - №8.

Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. – 215с.

Липовецкая Т.П. Некоторые вопросы регулирования гражданским законодательством договора финансирования под уступку денежного требования// Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 3/ Под ред. С.С. Алексеева. – М.: Статут, 2000.

Лазаренко В.Ф. Договор банковского вклада в гражданском праве России: Автореферат дис… канд. юрид. - Волгоград, 2003.

Лепех С.М. Кредитний договір: Автореферат дис… канд. юрид. – Л., 2004.

Лепех С. Правовий режим грошей як спільного майна подружжя/ С. Лепех// Право України. – 2013. - № 10. – С. 85-96.

Лепех С.М. Концептуальні засади правового регулювання споживчого кредитування в Україні// Вроцлавський-Львівський юридичний збірник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. - № 4. – С. 265-296.

Лепех С.М. Припинення зобов’язань за договором споживчого кредиту на вимогу однієї зі сторін [Текст] / С. М. Лепех // Часопис Київського університету права. - 2015. - N 1. – С. 151-155

Лепех С.М. Проблеми договірного регулювання банківського споживчого кредитування в Україні/ С.М. Лепех// Підприємництво, господарство і право. – 2009. - №3.

Лепех С. М. Концепція відплатності позики грошей за Цивільним кодексом України 2003 року/ С. М. Лепех // Вісник Львівського національного університету. – 2011. – № 53. – С. 204-210.

Лепех С. М. Договір про залучення вкладу (внеску) кредитною спілкою / С. М. Лепех // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 3.

Лепех С.М. Договір про надання гарантії // Порівняльно-аналітичне право. - № 3. – 2015. – С. 92-94

Лепех С.М. Основание предоставления поручительств как финансовых услуг // Международный научно-практический журнал «Закон и жизнь». – 2015. - № 10. – С. 26-29

Лепех С. Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХІІ звітної науково-практичної конференції (4-5 лютого 2016 року): у 2 ч. Ч. І. - Львів: Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 220с. - С. 182-184.

Лепех С. М. Вигодонабувач за договором страхування цивільно-правової відповідальності / С. М. Лепех // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної наук.-практ. конф. (26–27 січня 2012 р.) – Львів : Юрид. ф-т ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 172-173

Лепех С. М. Деякі питання спадкування кредитних боргів/ С. М. Лепех //Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., присв. 90-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П.Маслова (16 березня 2012 р.) – Харків : Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012. – С. 181-183

Lepech S. Problemy dostosowania zasad regulacji umow o uslugach bankowych do standartow europejskich// W POL DROGI Prawo umow I unifikacja europejskego prawa prywatnego. – KRAKOW, 2007. – s. 81-87

Лепех С. М. Особливості укладення одним із подружжя банківських договорів / С. М. Лепех // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної наук.-практ. конф. (8–9 лютого 2010 р.) – Львів : Юрид. ф-т ЛНУ ім. Івана Франка, 2010.

Лепех С. М. Відповідальність сторін за договором банківського вкладу: концептуальні положення/ С. М. Лепех // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної наук.-практ. конф. (3–4 лютого 2011 р.) – Львів : Юрид. ф-т ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 172-173

Лепех С. М. Особливості правового статусу неповнолітніх вкладників/ С. М. Лепех //Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., присв. пам’яті В.П.Маслова (25 лютого 2011 р.) – Харків : Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011. – С. 216-219

Лепех С. М. Укладення кредитного договору одним із подружжя / С. М. Лепех // Цивілістичні читання присвячені пам’яті І. В. Шерешевського «Основи цивільного законодавства СРСР 1961 року та їх вплив на формування сучасного цивільного законодавства» (09.12.2011 року) - м. Одеса, 2011 // cgu.onua.edu.ua>tezisy/zbirka.htm

Лепех С. Перспективи адаптації правових засад діяльності кредитних організацій в Україні до стандартів ЄС// Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів ЄС: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 283-286.

Лепех С. М. Проблема захищеності прав споживача банківських кредитних послуг// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІУ регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С.151-153.

Лепех С.М. Предмет кредитного договору// Вісник Львівського ун-ту. Сер. юрид. – Львів, 2000. – Вип. 35

Лепех С.М. Окремі проблеми майнової відповідальності за кредитним договором// Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 12

Лепех С.М. Уступка вимоги і перевід боргу в кредитних зобов’язаннях// Вісник Хмельн. ін-ту регіонал. управл. та права. – 2002. - № 2

Лепех С.М. Зміна умов та розірвання кредитного договору: деякі недоліки законодавчого регулювання// Вісник Львівського ун-ту. Сер. юрид. – Львів, 2003. – Вип. 38

Лепех С.М. Кредитодавець як сторона кредитного договору// Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2003.

Лепех С.М. Комісійні платежі в кредитних зобов’язаннях / С.М. Лепех // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІХ регіональної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2013 року). - Львів: Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2013. - С. 156-157

Лепех С.М. Право на відкликання згоди на укладення договору споживчого кредиту / С.М. Лепех // Проблеми цивільного та процесу : матеріали науково-практичної конференції, присвяченій памяті професора О.А. Пушкіна (25 травня 2013р.). - Х.: Харківський національний університет; Золота миля, 2013. - 652 с. - С. 299-301

Лепех С.М. Особливості договору банківського вкладу на користь третьої особи/ С. Лепех// Крымские юридические чтения: материалы международной научно-практической конференции 30 января 2014 г. / Крымский институт права Национального университета «Одесская юридическая академия». – Симферополь: КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2014. – 572с. – С. 270-272.

Лепех С.М. Спадкування права на вклад у банку/ С. Лепех// Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.. 92-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова, 28 лют. 2014 р., - Х., 2014. – 376с. – С. 159-161.

Лепех С. М. Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, на вимогу фізичної особи як клієнта банку/ С. М. Лепех// Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – 820 с. – С. 329-331.

Лепех С.М. Момент укладення договору банківського вкладу// Законодавство України : історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 5-6 грудня 2014 року/ За заг. ред.. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 216 с. – С.43-44.

Лепех С.М. Порядок нарахування процентів на банківський вклад: спірні питання// Medzinárodná vedecká konferencia «Právna veda a prax v treťom tisícročí» Košice, Slovenská Republika 27-28 február 2015 r./ Міжнародна наукова конференція «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» м. Кошице, Словацька Республіка 27-28 лютого 2015 р. – 203с. – С. 95-96.

Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. – М.: Статут, 1999. – 352с.

Любунь О.С. та ін.. Іпотечне кредитування: Теоретичні основи іпотеки, інструменти і моделі фінансування та рефінансування житлового будівництва: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 299с.

Мазур Т. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: до питання розширення кола функцій// Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 8.

Матвєєв П.С. Зобов’язання валютного дилінгу в кн.: Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник// Відп. Ред. Р.А. Майданик. – К.: Юстініан, 2007. – 912с.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України/ За ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.

Новицкая В.Н. Правовое регулирование банковских вкладов граждан: Автореферат дис… канд. юрид. – М., 2004.

Новосёлова Л.А. О правовой природе средств на банковских счетах// Хозяйство и право. – 1996. – №7. – С. 83.

Новосёлова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. – М.: Статут, 2000. – 176с.

Новосёлова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. – М.: Статут, 2003. – 494с.

Новоселова Л.А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных отношений: Автореферат дис...докт. юрид. наук. –М., 1997. – 52с.

Олійник О. Створення системи довгострокового кредитування населення в Україні // Банківська справа. – 2007. – №6. – С. 81-86.

Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. – М.: Статут, 2000. – 266с.

Паліюк В.П. Судовий захист клієнтів поточних та вкладних (депозитних) рахунків: теорія та практика. – К.: Юстиніан, 2011. – 528с.

Паліюк В.П. Особливості розкриття банківської таємниці судами (Видання друге, виправлене та доповнене). – К.: Юстиніан, 2009. – 384с.

Печений О. Поняття та класифікація грошових зобов’язань у контексті положень нового Цивільного кодексу України// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 4.

Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру : проблеми теорії та практики. – К., 2007.

Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. – Одесса, 2005. – 308с.

Подчесова В. Ю. “Кредитний ризик як різновид банківського ризику та його основні класифікаційні ознаки” // Вісник Української академії банківської справи . – 2008. – № 2(25). – С. 70-75.

Поліщук О.Ю. Права споживача при придбанні ним продукції у кредит // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1 (21). – С. 131-135.

Попов Ю. Соотношение процентов за кредит в повышенном размере, процентов за товарный кредит и неустойки// Юридическая практика. – 2000. – №1. – С. 5–6.

Пустовіт М. Факторинг: поступаємося, обслуговуємо // Бухгалтерський тиждень. – 2005. - № 43.

Пушай В.І. Деякі проблеми відступлення права вимоги за Цивільним кодексом України // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 3.

Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. – М.: Юристъ, 2001. – 496с.

Рябініна Л. Теорія і практика кредитних відносин в Україні// Вісник Національного банку України. – 2002. – №1. – С. 26–29.

Рябко Л.Г. Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2002. – 19с.

Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. – М., 1999

Силантьєв М.С. “Світова криза ліквідності та її наслідки для банківської системи України” // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2008. – грудень. – №3. – С. 82-085.

Суханов Е.А. О юридической природе процентов по денежным обязательствам// Законодательство. – 1997. – №1. – С. 18.

Терещенко О. “Споживчий кредит” // 15.04.2010р. http://www.yur-gazeta.com/article/1527

Тульчевська Н.В. Визначення сторін у договорі депозитного рахунку// Держава і право. – 2001. – Вип. 13.

Унинець-Ходаківська В.П., Костюкевич О.І., Лятамбор О.А. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. Вид. 2-е, доп. і перероб.: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.

Чалий Ю.І. Договір банківського кредиту та правові засоби забезпечення поворотності кредитних грошей. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.03/ Університет внутрішніх справ. – Х., 1997. – 22с.

Чухно А. Природа сучасних грошей// Економіка України. – 1992. - № 1.

Шевчук Д.А. Кредиты физическим лицам: технологии получения. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 160с.

Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: учеб. пособие для вузов / А.К. Шихов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КУРС; ИНФРА-М, 2012. - 368с.

Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 350с.


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - іспит.

Засоби діагностики успішності навчання: задачі; письмові завдання; індивідуальні завдання; тестові завдання різних видів та рівнів складності.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка