Програма дисципліни «управління персоналом»Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.68 Mb.
ТипПрограма
МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

(для бакалаврів)

Київ 2010

Підготовлено старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Головач Н.В.

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та медичного менеджменту (протокол №6 від 17 лютого 2010 р.)
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління

Головач Н.В. Навчальна програма дисципліни «Управління персоналом» (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2010. – 24 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни «Управління персоналом», питання для самоконтролю, список рекомендованої літератури.© Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП),

2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Ця програма запропонована для вивчення дисципліни "Управління персоналом" як спеціальний курс у вищих навчальних закладах, навчальних центрах та інститутах підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Реалізується на другому і третьому рівнях вищої (у тому числі післядипломної) освіти на факультетах і відділеннях управлінських спеціальностей.

Мета вивчення дисципліни: формування умінь щодо розроблення та здійснення кадрової політики, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.

Предмет: особливості та загальні закономірності формування, функціонування та розвитку персоналу організації.

Завдання вивчення дисципліни:

1. Сприяти розумінню: сутності та соціальної значущості управління персоналом у сучасних умовах; місця і ролі курсу в системі менеджменту і формуванні якостей менеджера.2. Розвивати здібності: до саморозвитку власних фахових якостей, їх відповідності службовому становищу в ієрархії управління; до формування ефективної управлінської команди, яка професійно використовує людський потенціал у досягненні цілей організації.

 1. Засвоїти методологічні основи управління персоналом, а також оволодіти навичками використання соціальних і психологічних технологій управління.

 2. Ознайомити студентів, які самостійно вивчають курс "Управління персоналом", з основними завданнями і змістом цієї дисципліни, літературою з теорії і практики управління персоналом на підприємствах.

У результаті вивчення дисципліни "Управління персоналом" студенти мають знати:

 • предмет, завдання і зміст дисципліни;

 • теоретико-методологічні основи менеджменту персоналу;

 • історію становлення і розвитку підходів у менеджменті персоналу і технологій управління кадрами, управління персоналом, управлення людськими ресурсами;

 • закономірності послідовних трансформацій різноманітних організаційних культур і детермінованість застосування передових способів менеджменту персоналу до ступеня зрілості національної і корпоративної культури;

 • технології й методи управління персоналом;

 • основи теорії організації й управління, планування і прогнозування кадрової роботи в організації, фахової орієнтації, якісного аналізу складу кадрів, організації і соціальної адаптації працівників, науково обґрунтованого добору і розстановки кадрів; організації діловодства з використанням електронно-обчислювальної техніки;

 • головні форми і джерела комплектування штатів, оплати праці, матеріального і морального заохочування, шляху їх удосконалювання;

 • принципи політики управління персоналом, форми і методи планування й організації роботи з кадрами;

 • систему фахового просування працівників, механізм професійно-кваліфікаційного росту керівників і спеціалістів;

 • особливості національної ділової культури, її роль і місце в системі управління персоналом;

 • зміст і послідовність дій менеджера в процесі розробки кадрової політики і стратегії підприємства, планування й організація управління персоналом.

Крім того він повинен уміти:

 • керувати розробкою політики управління персоналом підприємства, плануванням і прогнозуванням кадрової роботи, визначенням чисельності і складу працівників, задоволенням кадрових потреб;

 • оцінювати кадри управління, працювати з резервом керівників, із фахівцями і майстрами, організовувати навчання персоналу, керувати діяльністю служб з управління персоналом щодо планування та реалізації ділової кар'єри персоналу організації;

 • використовувати методи формування стабільного висококваліфікованого персоналу, оцінки стану плинності кадрів, розробки і впровадження заходів щодо підвищення стабільності кадрів, управління мобільністю персоналу на виробництві;

 • координувати діяльність усіх служб і підрозділів організації у сфері ефективного управління людськими ресурсами з урахуванням людського фактора;

 • здійснювати керівництво трудовою дисципліною, керувати науковою організацією праці, вивільненням працівників і плинністю персоналу;

 • формувати організаційну культуру підприємства і менеджменту персоналу, використовуючи світовий досвід управління персоналом і враховуючи особливості національної ділової культури і менталітету народу;

 • планувати й організовувати власну діяльність, сполучати в ній головні принципи управління, застосовуючи залежно від ситуації, найбільш доцільні й ефективні стилі і методи роботи.

Випускник має бути ознайомлений:

 • із сучасними концепціями у сфері управління персоналом;

 • з методами, техніками, технологіями, які використовують передові школи управління в галузі підготовки керівників кадрових служб і управління персоналом;

 • з тенденціями розвитку і проблемами менеджменту персоналу.

Навчальної мети програми "Управління персоналом" передбачається досягти шляхом активізації мислення тих, хто навчається, самостійним опрацюванням ними рішень у галузі управління персоналом, постійною взаємодією суб'єктів навчання (студентів, слухачів, викладачів) за допомогою прямих і зворотних зв'язків, творчого мислення. Програмою передбачається наявність у студентів базової освіти, тому у підготовці фахівців акцент робиться не на самі знання, а на здатність самостійно мислити під час вирішення завдань, уміти застосовувати отримані знання.

Це вимагає від викладачів уміння володіти складною технікою керування мисленням студентів, мати здатність будувати проблемні ситуації, стимулювати пізнавальну активність тих, кого навчають.Для вирішення завдань, передбачених програмою, визначені такі методи активного навчання: проблемні лекції, семінари і тематичні дискусії, контрольні та випускні роботи, імітаційні вправи, аналіз ситуацій, розігрування ролей, ділові ігри.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ"Назва змістових модулів та тем

Змістовий модуль І. Теоретичні основи управління персоналомПредмет, зміст і структура курсуУправління персоналом у системі сучасного менеджментуСистемний підхід в управлінні персоналомРесурсне забезпечення управління персоналом

Змістовий модуль II. Система роботи з персоналом організаціїСтратегія та політика управління персоналом організаціїСлужби управління персоналом: цілі, завдання і функціїПланування та формування персоналу

Змістовий модуль III. Управління процесом використання персоналуРозвиток персоналуРегулювання трудової діяльності персоналуУправління робочим часомОцінювання та атестація персоналуМотивація та стимулювання персоналу

Змістовий модуль IV. Загальні засади персонального менеджментуСтворення сприятливих умов праціСоціально-психологічні аспекти управління персоналомСоціальне партнерство в організаціїЕфективність управління персоналом

Всього – 216 год.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»


Змістовий модуль I. Теоретичні основи управління персоналом

Тема 1. Предмет, зміст і структура курсу

Основні поняття науки управління. Базові категорії, що характеризують управління персоналом, і основні категорії теорії управління. Поняття: закону, принципу, мети, функції, методу, технології, структури, форми, змісту. Поняття: робоча сила, трудові ресурси та людські ресурси, персонал, кадри, кадровий потенціал.

Різноманітність визначень управління персоналом. Поняття: управління кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами. Співвіднесеність понять "керівництво персоналом", "управління персоналом", "менеджмент персоналу" та ін. Цілі управління персоналом. Поняття економічної і соціальної ефективності персоналу. Функції, суб'єкти, об’єкти управління персоналом.

Людський фактор як основний компонент продуктивних сил.

Основні аспекти і рівні вивчення людського фактора, врахування його в управлінні персоналом. Людина як центр світобудови, основна цінність і ресурс суспільства, засіб досягнення мети соціальної системи.

Література [16, 19, 22, 24, 28- 30, 38, 39, 44 ]
Тема 2. Управління персоналом у системі сучасного менеджменту

Методологія менеджменту персоналу організації. Предмет, завдання і зміст управління персоналом, практична реалізація. Принципи управління персоналом.

Концепції управління персоналом. Натуралістичний і діяльнісний методологічні підходи в управлінні персоналом. Системний підхід в управлінні персоналом.

Основні віхи історії управління персоналом. Людина в моделі управління Тейлора. Неотейлорівські погляди на персонал, обмеженість цих поглядів. Сучасний розвиток теорії організації.

Взаємозв'язок і взаємозалежність системи управління і цілей організації, відповідність системи управління меті організації. Зв'язок управління людьми з успішною діяльністю організації й майбутнім людства.

Специфіка роботи з персоналом в США та Японії. Система “пожиттєвого найму”. Атрибути японського менталітету. Ототожнення інтересів персоналу з інтересами організації. Неформальний характер взаємовідносин між керівниками та підлеглими. Порівняльна характеристика систем управління персоналом в США та Японії.Література [16, 22, 24, 28- 30, 32, 38, 50 ]
Тема 3. Системний підхід до управління персоналом

Управління персоналом як процес і як система. Взаємозв'язок і взаємозалежність категорій теорії управління. Механізм управління персоналом.

Цілі, завдання і функції системи управління персоналом. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом Склад функціональних підсистем системи управління персоналом організації, їх цілі та основні функції.

Організаційна структура управління персоналом: елементарна, лінійна, функціональна, матрична. Особливості організаційних структур. Фактори впливу на вибір структур.

Урахування вимог об'єктивних законів управління в системах управління персоналом.

Принципи побудови системи управління персоналом організації. Основні вимоги до формування системи управління персоналом. Принципи, що визначають напрямки розвитку системи управління персоналом.

Методи побудови системи управління персоналом: аналізу, побудови, обґрунтування, впровадження.

Література [13, 14, 23, 28, 30, 32, 38, 46, 50 ]
Тема 4. Ресурсне забезпечення управління персоналом

Кадрове забезпечення управління персоналом. Розподіл ролей між лінійними керівниками та службою персоналу у вирішенні завдань управління персоналом. Основні тенденції в галузі управління персоналом, характерні для зарубіжних фірм та компаній.

Матеріально-технічне забезпечення управління персоналом. Прості пристрої і знаряддя праці, організаційна техніка та обчислювальні машини.

Фінансове забезпечення управління персоналом. Джерела коштів на оплату праці та інші форми матеріального заохочення найманих працівників.

Нормативно-правова база управління персоналом. Кодекс законів про працю України, Закони України: “Про зайнятість населення”, “Про колективні договори і угоди”, “Про оплату праці”, “Про охорону праці”, Класифікатор професій ДК 003-95 та інші нормативні акти, які регулюють трудову діяльність. Документи, які розробляє і затверджує керівництво організації для внутрішнього використання: правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, положення про структурні підрозділи організації, посадові інструкції.

Науково-методичне забезпечення управління персоналом. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Міжгалузеві норми та нормативи. Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці.

Інформаційна база управління персоналом. Вимоги, яким повинна відповідати інформація. Інформаційна система управління персоналом.

Література [1- 12, 19, 51]
Змістовий модуль II. Система роботи з персоналом організації

Тема 5. Стратегія та політика управління персоналом організації

Поняття стратегії. Стратегія управління персоналом. Взаємозв' язок стратегії управління персоналом із розвитком організації. Зміст політики управління персоналом на різних етапах життєвого циклу організації. Характеристика, основні напрями бюрократичної та патерналістичної моделей управління персоналом.

Кадрова політика. Фактори, що впливають на формування кадрової політики. Характристика елементів кадрової політики та її види.

Розробка та реалізація політики управління персоналом у концептуальних кадрових документах. Вплив стилю керівництва на політику управління персоналом. Обговорення відмінностей принципів політики управління персоналом в умовах ринкової системи господарювання.Література [19, 20, 22, 24, 26-30, 32, 38- 40, 43, 52 ]
Тема 6. Служби управління персоналом: цілі, завдання і функції

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб.

Різновиди служб персоналу. Основні функції та відповідальність кадрових служб. Статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. Реорганізація роботи кадрової служби. Роль менеджера в роботі з персоналом. Основні напрями діяльності менеджера в управлінні персоналом організації. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби.

Номенклатура справ з кадрового діловодства. Склад кадрової документації та її призначення.

Документаційне забезпечення руху кадрів. Ведення особових справ. Облік особового складу організації. Особові картки, штатно-посадова книга, алфавітна книга. Заходи по охороні та безпеці кадрової інформації. Комп’ютеризація кадрового діловодства.

Література [13, 15, 17, 19, 32, 36, 38, 39, 49, 51, 55]
Тема 7. Планування та формування персоналу

Поняття про кадрове планування. Мета та завдання планування персоналу Сутність стратегічного планування людських ресурсів. Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі.

Планування чисельності персоналу по категоріях: основна та додаткова потреби у персоналі.

Зміст понять вакансія, посада, професія, спеціальність. Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Прогнозування якісної та кількісної потреби у персоналі. Ключові компетенції персоналу.

Добір кадрів. Основні джерела інформації про вакансії. Визначення вакантних місць. Формування вимог до претендентів. Професіограма: модель співробітника і модель посади. Кваліфікаційна карта та карта компетенцій.

Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств.

Профорієнтація: суть та завдання, організація роботи. Методи управління професійною орієнтацією працівників.

Моделі, методи та критерії відбору працівників. Загальні процедури найму персоналу в організаціях

Професійний відбір персоналу. Етапи відбору кадрів. Первинний відбір. Техніка проведення телефонної розмови з приводу працевлаштування. Анкетування. Правила проведення інтерв'ю з представниками різних рівнів управління організації. Види співбесід. Довідки про кандидата. Співбесіда з керівником підрозділу. Аналіз та оцінювання індивідуальних відмінностей претендентів, їх співставлення. Випробування. Рішення про найом.

Література [16, 19, 20, 22, 23, 28, 30, 32, 34, 38- 40, 46,47, 56 ]
Змістовий модуль III. Управління процесом використання персоналу

Тема 8. Розвиток персоналу

Професійний розвиток персоналу. Виявлення та аналіз потреб персоналу. Поняття про трудову кар'єру та просування по службі. Психологічний аналіз особи працівника. Планування та управління службовою кар'єрою працівників. Моделі кар'єри: горизонтальна та вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкість кар'єри. Створення відповідних умов для зростання Методи соціального та морального впливу на персонал. Гуманізація праці, залучення до управління.

Навчання персоналу. Інвестування в людину та його ефективність. Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна та додаткова освіта. Стажування. Аналіз системи багаторівневої освіти та перспектив професійного росту в Україні. Самоосвіта. Саморозвиток, самовдосконалення.

Управління мобільністю кадрів. Аналіз потреб та оцінка плану розвитку персоналу. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників. Переміщення, переведення на іншу посаду, роботу.

Планування та підготовка резерву. Формування внутрішнього резерву. Виявлення працівників з лідерським потенціалом. Особливості підготовки резерву управлінських кадрів. Розстановка персоналу за посадами.

Література [13, 14, 19, 26-29, 32, 35, 37, 38, 41, 46, 50, 52 ]
Тема 9. Регулювання трудової діяльності персоналу

Розділ 1. Управління процесом руху персоналу

Поняття руху персоналу в організації. Види і фактори руху персоналу. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу, методи їх визначення.

Основні процеси руху персоналу: введення в посаду, адаптація, професійні переміщення, ротація підвищення по службі, переведення на нижчу посаду, звільнення.

Трудова адаптація: первинна та вторинна. Входження та інтеграція. Керівна і виховна роль керівника та менеджера персоналу. Інструктаж. Наставництво. Швидкість трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють.

Методи розрахунку втрат від надмірного руху та звільнення працівників.

Основні методи управління персоналом. Сутність і значення адміністративних, економічних, соціально-психологічних, правових методів управління персоналом. Засоби методів управління персоналом. Поняття технології управління персоналом.Розділ 2. Управління процесом вивільнення персоналу

Причини та фактори вивільнення персоналу. Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив. Процедура звільнення. Форми звільнення: з ініціативи адміністрації та за власним бажанням.

Аутстафінг, аутсорсінг, лізинг персоналу. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні гарантії.

Підстави для припинення трудової угоди. Наслідки та практичні дії роботодавців за умов скорочення працівників. Система заходів пристосування персоналу до економічних змін. Практика пристосування персоналу до економічних змін у зарубіжних організаціях.

Управління плинністю кадрів. Необхідна та надлишкова плинність кадрів, фактори, що їх зумовлюють. Показники абсолютні та відносні.

Розробка заходів з регулювання плинності персоналу. Вивчення та управління якістю трудового життя працівників організації.Література [13-17, 19, 29, 31-36, 38, 47, 48, 50, 51, 56]
Тема 10. Управління робочим часом працівників

Поняття робочого часу як універсальної міри кількості праці.

Законодавство України про регулювання робочого часу.

Регулювання робочого часу протягом тижня. Обмеження роботи в нічний час, у вихідні, святкові дні. Робота в надурочний час. Регулювання тривалості відпусток.

Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу в конкретній організації.

Регулювання режимів праці й відпочинку протягом зміни, доби, тижня та року. Гнучкі режими праці.

Методи аналізу ефективності використання робочого часу. Табельний облік використання робочого часу. Фотографія робочого дня.

Література [15, 17-19, 29, 30, 33, 35, 37, 45-47, 51, 52, 55]
Тема 11. Оцінювання та атестація персоналу

Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та види оцінки персоналу. Критерії, методи та методики оцінки персоналу. Інформаційні джерела.

Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Оцінка індивідуального вкладу. Оцінювання робітників і службовців: рівень кваліфікації, виконавська і трудова дисципліна, якісні показники роботи тощо. Оцінювання спеціалістів: рівень кваліфікації, творчість і винахідливість, ініціативність, виконавська і трудова дисципліна. Оцінювання керівників: рівень кваліфікації, відповідальність, готовність ризикувати, організаторські здібності, стиль управління, ініціативність, показники роботи підлеглих працівників.

Атестація персоналу. Види атестацій. Призначення та зміст атестаційної комісії. Зміст атестації для різних категорій персоналу. Організація проведення атестації персоналу. Запобігання суб'єктивності, застосування комплексного підходу. Документальне супроводження атестації. Використання результатів атестації персоналу.Література [13, 14, 16, 19, 21, 25, 28-36, 38- 40, 47, 56 ]
Тема 12. Мотивація та стимулювання персоналу

Потреби людини як провідна ланка мотивації персоналу, їх класифікація. Сутність, значення і взаємозв’язок категорій „мотив”, „інтерес”, „стимул” і „стимулювання”. Теорії мотивації персоналу: змістовні теорії мотивації; процесуальні теорії мотивації. Мотивації і стимулювання праці персоналу. Умови реалізації мотивуючих функцій оплати праці. Матеріальна та нематеріальна мотивація.

Сучасні трактування сутності мотивації персоналу.

Матеріальна мотивація трудової діяльності: сутність, основні положення і значення. Чинники, які впливають на рівень матеріальної мотивації. Сутність і функції заробітної плати. Чинники диференціації заробітної плати. Основні складові організації заробітної плати за умов ринкової системи господарювання. Тарифна система оплати праці та її місце в мотиваційному механізмі. Безтарифна (пайова) система оплати праці. Сутність і переваги єдиної тарифної сітки оплати праці. Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати. Умови ефективного використання форм заробітної плати. Преміальне положення: структура, вимоги до побудови. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності.Література [13,14, 16, 17, 19, 21-32, 36, 38, 39]
Змістовий модуль IV. Загальні засади персонального менеджменту

Тема 13. Створення сприятливих умов праці

Поняття умов праці в організації. Соціально-економічні, техніко-організаційні та природні фактори умов праці, їх вплив на здоров’я, працездатність людини, продуктивність праці та інші економічні показники. Санітарно-гігієнічні, психофізіологічні, естетичні, соціально-психологічні та технічні елементи умов праці.

Державне регулювання умов праці. Закон України “Про охорону праці”.

Гігієнічна класифікація умов праці. Оптимальні, допустимі, шкідливі, небезпечні умови праці. Оцінювання умов праці на виробництві. Атестація робочих місць. Типова методика оцінювання умов праці. Інтегральне бальне оцінювання важкості праці в конкретних умовах виробництва. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці.

Основні напрями поліпшення умов праці на виробництві. Економічні та соціальні показники оцінювання ефективності заходів з удосконалення умов праці.

Література [15, 19, 29, 30, 33, 35, 37, 45, 48, 52, 55]
Тема 14. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом

Психологічний аналіз особи працівника.

Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління.

Колектив як соціальна група. Різновиди соціальних груп, поведінка людей у групах. Різновиди колективів, їх структура та динаміка. Згуртованість колективу, соціально-психологічний клімат. Принципи формування колективу. Етапи розвитку колективу. Ознаки колективу: єдність мети, умовна відокремленість, організаційна та територіальна єдність. Людина як особистість з потребами, мотивами, цінностями, відносинами.

Формальні і неформальні групи. Врахування соціальної структури персоналу при формуванні колективу. Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом

Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування корпоративної культури: цінності і традиції колективу.

Типи та причини конфліктів. Управління конфліктною ситуацією.

Закономірності формування позитивного соціально-психологічного клімату. Соціально-психологічні резерви колективу і методи їх використання для підвищення ефективності діяльності організації.Література [13, 14, 17, 18, 19, 25-31, 37, 41, 45, 55]
Тема 15. Соціальне партнерство в організації

Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники. Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність, імовірність виникнення і загострення конфліктів. Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників. Методи збирання соціальної інформації у колективі. Соціальний розвиток колективу.

Громадські організації. Роль профспілкової організації в представництві інтересів найманих працівників. Колективне управління та його форми.

Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Колективні переговори, порядок укладання та реєстрації договору. Строк чинності колективного договору та контроль за його виконанням.

Соціальна відповідальність менеджера перед суспільством, колективом та окремим працівником.

Література [14, 16, 18, 19, 22-24, 28, 33, 37, 38, 44, 45, 53, 55]
Тема 16. Ефективність управління персоналом

Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. Методика оцінки ефективності. Методики оцінки за якістю та результатами праці.

Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від робот персоналу. Критерії ефективності Соціальна та економічна ефективність роботи персоналу.

Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу: теорія, зміст та застосування. Комплексна оцінка управлінської праці: суть, принципи застосування.

Оцінка за коефіцієнтом трудової участі: сутність, розрахунок, переваги та недоліки у застосуванні.

Порівняльна характеристика різних методів оцінки ефективності роботи персоналуЛітература [14, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 32, 34-39, 41, 44, 48, 50]

ТЕМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ


 1. Сутність управління персоналом.

 2. Управління персоналом як об’єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності.

 3. Цілі та функції управління персоналом.

 4. Об’єкти і суб’єкти управління персоналом.

 5. Персонал організації та його структура.

 6. Основні якісні характеристики персоналу.

 7. Загальна характеристика концепції управління персоналом підприємства.

 8. Організаційна культура підприємства як інструмент управління персоналом.

 9. Характеристика концепції аналізу людських ресурсів.

 10. Цілі, завдання і функції системи управління персоналом.

 11. Принципи побудови системи управління персоналом організації.

 12. Методи побудови системи управління персоналом в Україні.

 13. Чинники стратегії та політики менеджменту персоналу.

 14. Реалізація стратегії та політики управління персоналу.

 15. Принципи стратегії та політики менеджменту персоналу.

 16. Основні напрями бюрократичної та патерналістичної моделей управління персоналом.

 17. Відмінності в політиці менеджменту персоналу в залежності від моделі ринку праці.

 18. Місце і роль служби персоналу в організації.

 19. Структура, функції та завдання служби персоналу.

 20. Права, обов’язки й відповідальність керівника служби персоналу.

 21. Характеристика документаційного забезпечення обліку та руху кадрів.

 22. Об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни потреб організації у персоналі.

 23. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу.

 24. Методи визначення потреб організації в персоналі.

 25. Зовнішній та внутрішній ринки праці як джерела поповнення й оновлення персоналу.

 26. Методи професійного підбору персоналу.

 27. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності.

 28. Первинна професійна підготовка кадрів у профтехучилищах, вищих навчальних закладах та на виробництві.

 29. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів. Система неперервного навчання персоналу.

 30. Сутність, значення та організація планування трудової кар’єри.

 31. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників.

 32. Поняття руху персоналу в організації.

 33. Основні процеси руху персоналу.

 34. Методи розрахунку витрат від надмірного руху персоналу та звільнення працівників.

 35. Зміст регулювання трудової діяльності персоналу організації.

 36. Методи і технології управління персоналом

 37. Зміст економічних методів управління персоналом.

 38. Зміст адміністративних (організаційно-розпорядчих) методів управління персоналом.

 39. Зміст соціально-психологічних методів управління персоналом.

 40. Аутстафінг та аутсорсінг – нові технології роботи з персоналом.

 41. Лізинг персоналу.

 42. Загальні засади регламентування діяльності персоналу та підприємства.

 43. Поняття робочого часу як універсальної міри кількості праці.

 44. Законодавче регулювання робочого часу та тривалості відпусток.

 45. Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу.

 46. Методи аналізу ефективності використання робочого часу.

 47. Процес оцінювання персоналу: сутність, цілі, завдання, елементи.

 48. Модель комплексної оцінки персоналу.

 49. Методи оцінювання персоналу.

 50. Атестація керівників, професіоналів і фахівців.

 51. Центри оцінювання персоналу, їх переваги у порівнянні з іншими методами оцінювання персоналу.

 52. Мотивація персоналу: сутність і значення.

 53. Матеріальна мотивація трудової діяльності: сутність, основні положення і значення.

 54. Сутність і функції заробітної плати.

 55. Організація заробітної плати в Україні.

 56. Характеристика систем оплати праці.

 57. Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати.

 58. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності.

 59. Антикризова мотивація як ефективна складова політики управління персоналом

 60. Поняття, фактори й елементи умов праці.

 61. Державне регулювання умов праці.

 62. Класифікація та оцінювання умов праці на виробництві.

 63. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці.

 64. Основні напрями та соціально-економічна ефективність поліпшення умов праці на виробництві.

 65. Створення умов для ефективної діяльності персоналу.

 66. Керівна й виховна роль менеджера. Вимоги до керівника як до лідера.

 67. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу.

 68. Комунікації в управлінні персоналом.

 69. Типи і причини конфліктів у трудових колективах. Управління конфліктною ситуацією.

 70. Соціально-психологічні резерви підвищення ефективності діяльності організації.

 71. Соціальне партнерство: сутність, значення, форми.

 72. Проблеми соціального партнерства на малих і приватних підприємствах.

 73. Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів.

 74. Зміст колективного договору та відповідальність.

 75. Виробнича демократія як складова форма соціального партнерства.

 76. Ефективність економіки та управління.

 77. Загальна характеристика витрат на персонал.

 78. Організаційна ефективність управління персоналом.

 79. Економічна ефективність управління персоналом.

 80. Соціальна ефективність управління персоналом.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи — закріпити й поглибити теоретичні знання, здобуті в процесі вивчення дисципліни «Управління персоналом», сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень в організаціях.

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю). У кожному варіанті завдання пропонується план, в який можна вносити зміни відповідно до вибраної інформації і специфіки роботи.
Перша літера прізвища студента

Номер варіанта контрольної роботи

А, Б,

В,Г,


Д, Е, Є

Ж, 3, І


Й, К

Л, М


Н, О

П, Р,


С, Т

У, Ф


X, Ц, Ч

Ш, Щ


Ю, Я

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

Структура контрольної роботи така: титульний лист, зміст, вступ, розділи, висновки і список використаної літератури.

У вступі висловлюється сутність та характеристика проблеми, що вивчається, завдання дослідження і мета роботи.

У основних розділах проводиться аналіз нормативних положень, висловлюється точка зору різних авторів, доводиться, яка точка зору є правильнішою, які положення можуть бути прийняті повністю або частково і чому.

Структура роботи має бути послідовна і логічна. В кінці роботи пишуться висновки про те, що зроблене в роботі і висновки, що випливають з аналізу.

Вступ та висновки повинні відображати власне ставлення студента до матеріалу, який вивчається. Далі наводиться список літератури, який має містити не менше 10 джерел. При потребі оформлюються додатки.

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту на листах форма А4 (комп’ютерний набір   14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані.

Рекомендується наступна послідовність виконання роботи:

1. Вивчити положення, що діють, і інструкції.

2. Підібрати необхідну літературу по темі самостійно, користуючись послугами довідково-бібліографічного відділу і каталогів бібліотеки. Необхідно звернути увагу на публікації, монографії і періодичну літературу по темі за останній час.

3. Ознайомитися з літературою, скласти власний план роботи, уточнюючий типовий план, запропонований у виконуваному варіанті завдання.

Підготувати конспект літературних джерел, акцентуючи увагу на цікавих ідеях, дискусійних висловах авторів, які студент має намір процитувати в роботі. Цитати слід наводити в тексті роботи з вказівкою джерела та сторінки цитованого матеріалу у квадратних дужках.

4. Розподілити матеріал відповідно до плану і оформити текст, набравши його на комп'ютері.

5. Наводячи список літератури, необхідно вказати автора, назву книги або статті, роки видання і відповідної сторінки, на які зроблено посилання.


ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1. Роль управління персоналом в управлінні підприємством

 1. Місце управління персоналом в управлінні підприємством.

 2. Системний підхід до управління персоналом.

 3. Функції управління персоналом.

 4. Організаційна культура і управління персоналом.


Варіант 2. Кадрова політика як складова управління персоналом

  1. Зміст поняття «Кадрова політика».

  2. Кадрова політика як елемент стратегії бізнесу.

  3. Структура кадрової політики української і зарубіжної фірми.

  4. Види кадрової політики.


Варіант 3. Правова і організаційна регламентація управління персоналом

 1. Організаційна структура і функції управління персоналом.

 2. Законодавчі і адміністративні основи управління персоналом.

 3. Положення про підрозділи, їх склад і структура. Способи їх розробки.

 4. Посадові інструкції.

 5. Трудова угода, її структура і зміст. Розгляд трудових суперечок.


Варіант 4. Відбір претендентів на вакантну посаду

 1. Система відбору як система дій на різних рівнях управління персоналом.

 2. Профвідбір: суть і етапи.

 3. Процедура прийому на роботу.

 4. Досвід вітчизняних і зарубіжних підприємств в частині процедури прийому на роботу.


Варіант 5. Формування високоефективних трудових колективів

 1. Категорії «кадри», «трудовий колектив» і «мала» група. Їх суть, схожість і відмінність.

 2. Вимоги до формування трудових колективів.

 3. Розстановка по робочих місцях і адаптація кадрів.

 4. Мотивація праці і ефективний трудовий колектив.


Варіант 6. Підготовка і перепідготовка кадрів на підприємстві

 1. Професійна підготовка, її суть, форми і управління персоналом.

 2. Форми перепідготовки.

 3. Оцінка ефективності перепідготовки і підвищення кваліфікації.

 4. Завдання служб фірми в області підготовки кадрів.


Варіант 7. Професійне зростання і підготовка резерву керівників

 1. Формування резерву на просування.

 2. Способи підготовки осіб до заняття керівних посад.

 3. Процес введення керівників в посаду.

 4. Професійна оцінка керівників. Контроль за їх роботою.


Варіант 8. Оцінка ділових і особистих якостей працівників

 1. Соціологічний і психологічний контроль за кадровою ситуацією.

 2. Цілі оцінки працівників. Методика проведення різних типів оцінок.

 3. Атестація працівників і робочих місць.


Варіант 9. Посадове переміщення працівників

 1. Суть, різновиди і порядок переміщень працівників.

 2. Планування переміщень.

 3. Види, причини і способи покарання працівників.

 4. Процедура покарання і звільнення працівника.


Варіант 10. Соціальний захист працівників і охорона праці

 1. Основні завдання і напрями соціального захисту працівників організації.

 2. Система заходів соціального захисту.

 3. Зміст роботи по охороні праці як частина управління персоналом.

 4. Добродійність і спонсорство.


Варіант 11. Склад, структура і організація кадрових служб

 1. Організаційна структура кадрової служби, її права і обов'язки.

 2. Склад кадрової служби.

 3. Розподіл ролей між функціональною кадровою службою і лінійною адміністрацією.

 4. Оцінка ефективності діяльності кадрових служб організації.


Варіант 12. Соціально-економічна ефективність роботи з кадрами

 1. Критерії ефективності роботи з кадрами. Основні і супутні показники ефективності.

 2. Форми прояву ефекту в кадровому менеджменті: економічні і

 3. соціальні.

 4. Способи розрахунку ефекту від заходів щодо роботи з кадрами.


Варіант 13. Соціально-психологічний клімат в колективі

 1. Сутність та загальна оцінка соціально-психологічного клімату:

 2. Заходи адміністрації щодо об'єднання колективу вихованню корпоративного духу.

 3. Рекомендації по оптимізації соціально-психологічного клімату (пов'язати з мотивацією, задоволеністю роботою, зарплатою взаєминами і ін.).ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


 1. Основні поняття науки управління.

 2. Базові категорії, що характеризують управління персоналом, і основні категорії теорії управління.

 3. Поняття закону, принципу, мети, функції, технології, структури; їх використання в управлінні персоналом.

 4. Поняття: кадри, робоча сила, трудові ресурси, персонал, людські ресурси. Їх загальні риси та відмінності.

 5. Мета та зміст управління персоналом. Поняття економічної і соціальної ефективності персоналу.

 6. Різноманітність визначень управління персоналом.

 7. Співвіднесеність понять «керівництво персоналом», «управління персоналом», «менеджмент персоналу».

 8. Функції, суб'єкти і об’єкти управління персоналом.

 9. Методологічні аспекти управління персоналом: метод, методологія, методика

 10. Управління персоналом як соціальне явище і сфера професійної діяльності

 11. Управління персоналом як навчальна дисципліна та предмет наукових досліджень

 12. Системний підхід в управлінні персоналом.

 13. Структура знань системи управління та її практична значущість

 14. Натуралістичні і діяльнісні методологічні підходи в управлінні персоналом.

 15. Історичний розвиток діяльності щодо управління персоналом.

 16. Основні фактори посилення ролі персоналу в постіндустріальному суспільстві.

 17. Людина в моделі управління Тейлора. Неотейлорівські погляди на персонал

 18. Основні аспекти і рівні вивчення людського фактора.

 19. Зарубіжний досвід управління персоналом. Специфіка управління персоналом в США.

 20. Аналіз методів побудови системи управління персоналом організації.

 21. Характеристика нормативно-правової бази управління персоналом.

 22. Інформаційна база управління персоналом.

 23. Аналіз кадрового забезпечення управління персоналом.

 24. Матеріально-технічне забезпечення управління персоналом.

 25. Зміст фінансового забезпечення управління персоналом.

 26. Розуміння стратегії та політики управління персоналом організації.

 27. Політика управління персоналом організації: мета, завдання, напрями.

 28. Класифікація за двома ознаками політики управління персоналом та її види.

 29. Характеристика, основні напрями бюрократичної та патерналістичної моделей управління персоналом.

 30. Цілі, завдання і функції служби управління персоналом.

 31. Місце і роль служби персоналу в організації.

 32. Права, обов’язки та відповідальність керівника служби персоналу.

 33. Організація кадрового діловодства на підприємстві.

 34. Характеристика документаційного забезпечення обліку та руху кадрів.

 35. Сутність, мета та завдання планування персоналу підприємства

 36. Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі

 37. Основні джерела інформації про вакансії

 38. Розділи кадрового планування

 39. Методи планування потреби в кадрах

 40. Забезпечення процесів добору персоналу

 41. Стимулювання фірмою набору персоналу

 42. Методи професійного відбору та підбору кадрів

 43. Сутність контрактної системи найму. Порядок найму і звільнення працівників.

 44. Зміст і послідовність дій під час оцінювання ділових якостей персоналу.

 45. Досвід профорієнтації в Західній Європі і Японії та можливість його використання в Україні.

 46. Зміст роботи персоналу управління у процесі організації системи навчання персоналу.

 47. Сутність концепції неперервного навчання.

 48. Поняття і етапи ділової кар'єри персоналу.

 49. Зміст роботи кадрового органу в управлінні діловою кар'єрою.

 50. Система службового і професійного просування персоналу.

 51. Особливості управління персоналом в управлінні кадровим резервом.

 52. Сутність руху персоналу в організації

 53. Види і фактори руху персоналу в організації.

 54. Основні процеси руху кадрів

 55. Показники руху персоналу на підприємстві, їх ознаки.

 56. Поняття трудової угоди

 57. Надмірний рух та звільнення працівників, їх наслідки.

 58. Методи управління персоналом.

 59. Технології управління персоналом.

 60. Поняття регламенту, регламентування трудової діяльності персоналу.

 61. Посадова інструкція першого керівника (головного бухгалтера, керівника служби персоналу, головного інженера) організації.

 62. Зміст і призначення правил внутрішнього трудового розпорядку.

 63. Робочий час як універсальна міра кількості праці.

 64. Значення регулювання режимів праці й відпочинку протягом певного часу.

 65. Аналіз ефективності використання робочого часу.

 66. Сутність і значення оцінки персоналу.

 67. Характеристика елементів процесу оцінювання персоналу.

 68. Зміст та значення системи оцінювання персоналу.

 69. Методи оцінювання персоналу.

 70. Атестація, її види та процедури проведення.

 71. Поняття мотиву, стимулу, потреби.

 72. Сутність і значення мотивації праці.

 73. Матеріальна та нематеріальна мотивація.

 74. Фактори впливу на формування заробітної плати.

 75. Характеристика основних типів заробітної плати.

 76. Значення системи преміювання працівників.

 77. Основні напрями поліпшення умов праці на виробництві.

 78. Сутність та значення умов праці.

 79. Основні фактори умов праці та їх вплив на людину.

 80. Елементи умов праці.

 81. Оцінка умов праці.

 82. Поняття «посадовий статус» і «авторитет» керівника.

 83. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу.

 84. Поняття комунікації та спілкування.

 85. Соціально-психологічний клімат в колективі, механізми його регулювання.

 86. Функції виконує процес спілкування в управлінні персоналом.

 87. Поняття «стрес», причини та методи запобігання.

 88. Типи та основні причини конфліктів в організаціях.

 89. Методи розв’язання конфліктів

 90. Характеристика рівнів соціального партнерства на Україні.

 91. Форми соціального партнерства.

 92. Характеристика основних розділів колективного договору.

 93. Принципи ефективності доцільності управління персоналом

 94. Основні показники організаційної ефективності управління персоналом.

 95. Типи ефективності управління персоналом.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Нормативно-правові акти

 1. Конституція України // BBP України. – 1996. – № 254к/96-ВР.

 2. Кодекс законів про працю України // ВВР.– 10.12.1971. – №322-VIII.

 3. Закон  УРСР «Про трудові колективи» // ВВР.– 17.06.1983. –  № 9500-X.

 4. Закон УРСР «Про зайнятість населення» // ВВР.– 01.03.1991.– № 803-XII.

 5. Закон УРСР «Про пенсійне забезпечення» // ВВР.– 05.11.1991. –  № 1788-XII.

 6. Закон України «Про охорону праці» // ВВР. – 14.10.1992. – № 2694-XII-ВР.

 7. Закон України «Про колективні договори і угоди» // ВВР. – 01.07.1993. – №3356-XII.

 8. Закон України «Про оплату праці» // ВВР.– 24.03.1995 р. - №108/95-ВР.

 9. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» // ВВР. – 03.03.1998 р. – №137.

 10. Проект Закону України «Про соціальне партнерство» // ВВР. – 10.09.2002 р. - № 2173.

 11. Конвенція МОП «Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів» // Міжнародний документ. – 23.06.1975  № 142.

 12. Конвенції МОП «Про сприяння зайнятості і захист від безробіття». Міжнародний документ. – 21.06.1988  № 168.

Основна література

 1. Барков В.А. Управление персоналом. – М.; Юрист, 2001. – 456 с.

 2. Беляцкий Н.П. и др. Управление персоналом. – Учебник для студентов економических вузов.– М.: «Интерпрессервис», 2003. – 234 с.

 3. Веснин В.Р. Технология работы с персоналом и деловыми партнерами: Учебн.-практич. пособие. – М.: Элит-2000, 2002.

 4. Генкин Б.М., Кононова Г.А, Кочетков В.И. Основы управления персоналом: учеб. для вузов. – М.: Высшая школа, 1996.

 5. Герасимов Б.Н. Менеджмент персонала: Учеб. пособие / Б.Н. Герасимов, В.Г. Чумак, Н.Г. Яковлева. – Ростов н/Д: Феникс, 2003.

 6. Горбунов В.М. Управление социальным развитием трудового коллектива: Конспект лекций. – К.: МАУП, 1998.

 7. Данюк В.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О., Крушельницька Я.В., Леонтенко О.М. Менеджмент персоналу: Навч. Посібник. Вид 2-ге, без змін / За заг. ред. В.М.Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с.

 8. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організацій: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998.

 9. Дмитренко Г.А. Управление персоналом: методика квалиметрической оценки полезного труда работников. – К.: МАУП, 1996.

 10. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. Управление персоналом. – М.: ПРИОР, 1998.

 11. Егоршин А.П. Управление персоналом. - 3-е изд. – Н. Новгород: НИМБ, 2001.

 12. Кабушкин Н.Н. Основы кадрового менеджмента. – М.: ЮНИТИ, 2003.

 13. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 512 с.

 14. Колпаков В. М., Дмитренко Г. А. Стратегический кадровый менеджмент. – К.: МАУП, 2005. – 854 c.

 15. Колпаков В.М. Управление развитием персонала. – К.: МАУП,2006.–801c.

 16. Колпаков В.М. Методы управления: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и. доп. – К.: МАУП, 2003. – 368 с.

 17. Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навч. посіб. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Кондор, 2005.

 18. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. – М.: Инфра-М, 1999. – 344 c.

 19. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело. 1998. – 704 с.

 20. Савельева B.C., Єськов О.Л. Управління персоналом. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 256 c.

 21. Ситник Н.І. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2009. – 472 с.

 22. Теория и практика управления персоналом: Учеб.-метод. пособ. / Авт.-сост. Г.В. Щёкин. - 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2003.

 23. Травин В.В., Дятлов В. А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1995.

 24. Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: ЮНИТИ, 2002. – 560 с.

 25. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 26. Щёкин Г.В. Организация и психология управления персоналом: Учеб.-метод. пос. – К.: МАУП, 2002.

 27. Щёкин Г.В. Основы кадрового менеджмента. - 3-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 1999.

 28. Щёкин Г.В. Теория кадровой политики. – К.: МАУП, 1997.

Додаткова

 1. Бизюкова И.В. Кадри управління: підбір й оцінка. – М.: Економіка, 2006. – 289 с.

 2. Бык Ф.Л., Китушин В.Г. Механизмы развития и управления. // Менеджмент. – 2008. – № 4. – С. 7-9.

 3. Вихановский О.С., Наумов А.К. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 416 с.

 4. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: теорія, методологія, практика. – К.: Знання України, 2005. – 250 с.

 5. Иванцевич Дж., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления», М. «Дело», 2006. – 334 c.

 6. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

 7. Лук'янихін В.О. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Суми: Університетська книга, 2004. – 590 с.

 8. Михайлов СП., Мерзляк А.В., Корецький М.Х., Михайлова Г.О. Економіка праці. – Д.: Наука і освіта, 2001.

 9. Оучи У. Методы эффективного управления. Японський и американський подходы. – М.: Экономика, 1989. – 563 c.

 10. Охотский Е.В. Книга работника кадровой службы. – М.: Экономика, 2001.

 11. Петюх В.М. Управління персоналом. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К., 2000. – 233 c.

 12. Прокопенко B.I. Трудове право України: Підручник. – X.: Фірма «Консум», 1998. – 233 c.

 13. Пушкарьов М.М. Кадровий менеджмент: конспект лекцій, К.: Либідь, 2004. – 561 c.

 14. Райхельд Ф. Как строить взаимоотношения с персоналом / Пер. с англ.. А. Сухенько. – СПб.: Питер, 2006. – 233 c.

 15. Чупіс А.В., Косодій Р.П., Щербак В.В. Соціально-економічні аспекти розвитку трудового потенціалу. – Суми: Довкілля, 2004. – 214 с.

 16. Швецова-Водка Г.М. Документознавство: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 398 с.

 17. Янковська Л.А. Менеджмент персоналу: підготовка та перепідготовка працівників підприємства: Навч. посіб. – Л.: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 196 с.

Зміст

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 3

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" 6

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 7

ТЕМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ 14

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 16

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 19СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 22Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка