Проект Вноситься народними депутатами УкраїниСторінка1/8
Дата конвертації03.11.2016
Розмір2.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Проект

Вноситься народними депутатами України

Южаніною Н.П., Остріковою Т.Г., Євлаховим А.С., Антоніщаком А.Ф., Горватом Р.І., Іщенко В.О., Кірш О.В., Герега О.В., Ничипоренко В.М., Фріз І.В., Денисенко В.І., Матузко О.О., Кудлаєнком С.В., Гончаренком О.О., Усовим К.Г., УрбанськиймО.І., Загорієм Г.В., Андрієвським Д.Й., Куніциним С.В., Севрюковим В.В., Насаликом І.С., Курило В.С., Онуфриком Б.С., Шверк Г.А., Найємом М.М., Чубаровим Р.А., Черненком О.М., Гопко Г.М., Ар'євим В.І., Князевичем Р.П., Герасимовим А.В., Юринець О.В., Мацолою Р.М., Недавою О.А., Мусієм О.С., Матейченком К.В., Дубневичем Б.В., Безбахом Я.Я., Луценко І.С., Галасюком В.В., Вовком В.І., Долженковим О.В., Воропаєвим Ю.М., Папієвим М.М., Кулініемч О.І., Мартовицьким А.В., Нечаєвим О.І., Мірошниченком Ю.Р., Морокою Ю.М., Гусаком В.Г., Мирним І.М., Скориком М.Л., Німченком В.І., Шурмою І.М., Литвином В.М., Петренком О.М., Люшняком М.В., Лівіком О.П., Палатним А.Л., Паламарчуком М.П., Побером І.М., Сугоняком О.Л., Капліним С.М., Тімішем Г.І., Макар'яном Д.Б., Пацканом В.В., Геращенко І.В., Мушаком О.П., Томенком М.В., Кутовим Т.В., Кривенком В.В., Співаковським О.В., Кужель О.В., Кириленком І.Г., Абдулліним О.Р., Рябчиним О.М., Шкрум А.І., Івченком В.Є., Євтушком С.М., Тарасюком Б.І., Святашем Д.В., Порошенком О.П., Атрошенком В.А., Артеменком А.В., Вінником І.Ю., Дмитренком О.М., Демчаком Р.Є., Матвієнком А.С., Луценком Ю.В., Курячим М.П., Мельничуком І.І., Шиньковичем А.В., Фірсовим Є.П., Алєксєєвим С.О., Березенкмо С.І., Шпеновим Д.Ю., Гєллєром Є.Б., Грановським О.М., Вілкулом О.Ю., Кобцевим М.В., Лубінцем Д.В., Купрієм В.М., Дубініним О.І., Дехтярчуком О.В., Дідичем В.В., Яринічем К.В., Кубівим С.І., Єфімовим М.В., Гуляєвим В.О., Рибаком І.П., Третьяковим О.Ю., Денисенком А.С., Чижмарем Ю.В., Романюком В.М.

Закон України

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації
__________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 1.1. статті 1 після слів “повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час” доповнити словами “надання сервісних послуг платникам податків та”.

2. У статті 12:

1) у підпункті 12.3.5 пункту 12.3 слова “та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів” виключити;

2) підпункт 12.4.4 підпункту 12.4 виключити;

3. У пункті 14.1 статті 14:

1) підпункт 14.1.6 викласти в такій редакції:

“14.1.6. акцизний склад - спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі - приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, пального (крім скрапленого газу природного, бензолу, метанолу та біодизелю).

До акцизних складів також відносяться морські та річкові термінали, що призначені для навантаження-розвантаження та/або зберігання пального.

Приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, пального, відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії, не є акцизним складом”;

2) у підпунктах 14.1.37, 14.1.112, 14.1.128, 14.1.150 слова “гірничодобувного” замінити словами “гірничого”;

3) підпункт 14.1.49 викласти в такій редакції:14.1.49. дивіденди – платіж у грошовій формі та/або у відмінній від грошової формі (в тому числі реінвестиція), що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його чистого прибутку або нерозподіленого прибутку минулих років, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

При цьому для цілей застосування цього Кодексу виплатою дивідендів також визнається:платіж, який здійснюється державним некорпоратизованим, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або органу місцевого самоврядування у зв'язку з розподілом частини прибутку такого підприємства;

платіж, який виплачується платником податку його власнику (власникам) або пов’язаним особам (не у зв’язку із оплатою товарів, робіт, послуг, виплатою роялті тощо), та який за своєю суттю є розподілом прибутку, але без оформлення його у вигляді виплати дивідендів;

здійснення інвестицій за кордон;

кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи - емітента, або в разі зменшення розміру статутного капіталу такої особи у сумі, що перевищує вартість придбання акцій, часток, паїв;

безповоротна фінансова допомога, що надається фізичній особі, кредиторська заборгованість фізичної особи, в тому числі за товарним кредитом, на дату визнання такої заборгованості безнадійною”;

4) підпункт 14.1.54 доповнити підпунктом “з” такого змісту:

“з) виплати в грошовій чи матеріальній формі без ідентифікації особи, на користь якої здійснюються такі виплати”;

5) доповнити підпунктом 14.1.601 такого змісту:

“14.1.601. Єдиний реєстр акцизних накладних - реєстр відомостей щодо акцизних накладних, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, в електронному вигляді згідно з наданими платниками акцизного податку електронними документами”;

6) підпункт 14.1.71 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

“Ринкова ціна - це домінуюча на ринку у відповідному часовому відрізку ціна на товар (послуги, роботи), що виплачується за нього в процесі купівлі-продажу незалежно від індивідуальних витрат виробників на його виробництво і реалізацію.

Для визначення звичайної ціни товару (робіт, послуг) використовується інформація про укладені на момент продажу такого товару (роботи, послуги) договори з ідентичними (однорідними) товарами (роботами, послугами) у співставних умовах. Зокрема, враховуються такі умови договорів, як кількість (обсяг) товарів (наприклад, обсяг товарної партії), строки виконання зобов'язань, умови платежів, звичайних для такої операції, а також інші об'єктивні умови, що можуть вплинути на ціну. При цьому умови договорів на ринку ідентичних (у разі їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) визнаються співставними, якщо відмінність між такими умовами суттєво не впливає на ціну, або може бути економічно обґрунтована. При цьому враховуються звичайні при укладанні угод між непов'язаними особами надбавки чи знижки до ціни. Зокрема, але не виключно, враховуються знижки, пов'язані з сезонними та іншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами якості або інших властивостей; закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання (придатності, реалізації); збутом неліквідних або низьколіквідних товарів; маркетинговою політикою, у тому числі при просуванні товарів (робіт, послуг) на ринки; наданням дослідних моделей і зразків товарів з метою ознайомлення з ними споживачів;.

У зв'язку з цим абзаци другий – шостий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

7) у підпункті 14.1.112 слово “видобутку” замінити словом “видобування”;

8) у підпункті 14.1.128 слово “гірничодобувним” замінити словом “гірничим”, а слово “гірничодобувному” замінити словом “гірничому”;

9) доповнити підпунктом 14.1.1411 такого змісту:

“14.1.1411. пальне - нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу”;

10) у підпункті 14.1.150 слова “за виключенням агломерації/грудкування руди з термічною обробкою, агломерацію та збагачення фізико-хімічними методами” виключити;

11) доповнити підпунктом 14.1.1581 такого змісту:

“14.1.1581. податковий консультант – фізична особа чи юридична особа, яка здійснює діяльність податкового консультування на підставах та в порядку, передбачених законом.

Діяльність податкового консультанта – незалежна професійна діяльність щодо надання платнику податків передбачених законом видів послуг”;

12) абзац двадцять сьомий підпункту 14.1.159 пункту 14.1 викласти в такій редакції:

“У разі коли частка володіння корпоративними правами кожної особи в наступній юридичній особі в ланцюгу становить не менше 20 відсотків, усі особи такого ланцюга є пов'язаними (незалежно від результатів множення)”;

13) підпункт 14.1.170 доповнити реченням такого змісту: “Різновидом податкової знижки є податкова соціальна знижка, яка надається без документального підтвердження витрат”;

14) підпункт 14.1.212 доповнити абзацом другим такого змісту:

“Реалізація пального для цілей розділу VI цього Кодексу - будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування, за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважається реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання”.

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

15) підпункт 14.1.224 викласти в такій редакції:

“14.1.224. розпорядник акцизного складу - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, а для пального здійснює виробництво пального, або є портовим оператором нафтових морських чи річкових терміналів, що призначені для навантаження-розвантаження та/або зберігання пального”;

16) у абзаці шостому підпункту 14.1.225 слова “відчуження в інший спосіб права” замінити словами “відчуження в інший спосіб прав на об’єкт права”;

17) підпункт 14.1.226 викласти в такій редакції:

“14.1.226. самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить індивідуальну чи незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є найманим працівником в межах такої підприємницької, індивідуальної чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність – діяльність фізичної особи, право зайняття якою засвідчується документом, визначеним спеціальним законом щодо провадження такої діяльності (діяльність приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), оцінщиків, податкових консультантів тощо), а також зайняття науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою, викладацькою, релігійною (місіонерською) діяльністю за умови, що така особа не є найманим працівником або фізичною особою - підприємцем в межах такої діяльності та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Індивідуальна діяльність – діяльність фізичної особи зі здійснення роздрібної торгівлі на ринках та інших призначених для торгівлі місцях, надання побутових послуг населенню, зайняття традиційними народними промислами за умови, що вона займається такою діяльністю особисто (без використання найманої праці), не є найманим працівником в межах такої діяльності та не є підприємцем”;

18) доповнити підпунктом 14.1.2261 такого змісту:

“14.1.2261. сервісне обслуговування платників податків - консультації, методологічна допомога в заповненні декларацій та форм звітності, приймання звітності, накопичення та обробка податкової інформації”;

19) підпункт 14.1.263 викласти в такій редакції “14.1.263. членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її чоловік або дружина, батьки, діти, у тому числі усиновлені, онуки, дід, баба, рідні брати та сестри”;

20) доповнити підпунктами 14.1.271 – 14.1.275 такого змісту:

“14.1.271. адміністратор Електронного кабінету платника податків – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, або державне підприємство, що належить до сфери відання такого центрального органу виконавчої влади, відповідальне за організацію робіт з розробки програмного забезпечення Електронного кабінету платника податків, за виконання всіх етапів життєвого циклу програмного забезпечення Електронного кабінету платника податків, впровадження, функціонування, оновлення, модифікацію, усунення помилок, забезпечення цілісності та автентичності вихідного програмного коду Електронного кабінету платника податків, а також за безпосереднє щоденне адміністрування Електронного кабінету платника податків;

14.1.272 документ для цілей статті 421 цього Кодексу – документ, створений на папері та/або в електронній формі з дотриманням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронний цифровий підпис”, складання та/або подання та/або надіслання якого передбачається цим Кодексом, нормативно-правовими актами, прийнятими у зв’язку із цим Кодексом, та/або пов'язане із реалізацією прав та обов’язків платника податків та/або контролюючих органів згідно із положеннями цього Кодексу, у тому числі, але не виключно, податкова звітність, податкова накладна, заява, скарга, звернення, заперечення, запит, реєстри, розрахунки та інші документи платника податків, а також рішення контролюючого органу щодо визначення грошових зобов’язань, податкового боргу, застосування пені, штрафів, про опис майна у податкову заставу, про адміністративний арешт майна, щодо призначення проведення та оформлення результатів перевірок, щодо ходу та результатів розгляду заяв, скарг, звернень, заперечень та запитів, повідомлення, витяги та/або виписки з баз даних контролюючих органів щодо платника податків.

Незалежно від форми (паперова або електронна) документ має містити всі обов’язкові реквізити, передбачені цим Кодексом або іншими законами України та чинними національними стандартами з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом;

14.1.273. електронна ідентифікація – процес використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи;

14.1.274. Електронний кабінет платника податків – це персональне автоматизоване робоче місце платника податків, робота в якому здійснюється он-лайн (через мережу Інтернет у режимі реального часу) без використання спеціально встановленого клієнтського застосування.

Електронний кабінет платника податків є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який забезпечує безконтактну взаємодію платників податків та контролюючих органів з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з питань, що виникають у зв’язку із реалізацією прав та обов’язків платника податків та/або контролюючого органу, визначених цим Кодексом;

14.1.275. помилка у програмному забезпеченні, у вихідному програмному коді для цілей статті 421 цього Кодексу - некоректна робота програмного забезпечення, яка змушує його виробляти неправильний або несподіваний результат, або призводить до непередбачених режимів роботи”.

4. Пункт 18.1 статті 18 доповнити реченням такого змісту:

“Податковим агентом вважається також особа, яка здійснює виплату в грошовій чи матеріальній формі без ідентифікації особи, на користь якої здійснюється така виплата”.

5. Перше речення пункту 19.1 статті 19 доповнити словами “податкового консультанта, що може бути юридичною або фізичною особою”.

6. У статті191:

1) підпункт 191.1.1. доповнити словами “за процедурами визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики”;

2) підпункт 191.1.6. доповнити словами “за процедурами визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики”;

3) у підпункті 191.1.7 слова “проводять диференціацію платників податків” виключити;

4) у підпункті 191.1.25. слова “затверджують порядки, інструкції, положення, форми розрахунків, звітів, декларацій, інших" замінити словами "надають пропозиції щодо нормативних”;

5) підпункт 191.1.26 виключити;

6) підпункт 191.1.27 викласти в такій редакції:

“191.1.27. реалізують впровадження та технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур, зокрема, в межах компетенції та за процедурами, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, здійснюють контроль за повнотою та правильністю виконання митних формальностей, впроваджують електронні сервіси для суб'єктів господарювання”;

7) підпункти 191.1.31, 191.1.40, 191.1.41 виключити.

7. Доповнити статтею 192 такого змісту:

“Стаття 192. Функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики в частині забезпечення формування та реалізації податкової політики

192.1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, в частині забезпечення формування та реалізації податкової політики виконує такі функції:

192.1.1. здійснює загальне керівництво, контроль та координацію діяльності контролюючих органів;

192.1.2. затверджує процедури, регламенти, порядки, інструкції, положення, форми розрахунків, звітів, декларацій, інших документів з питань, що належать до компетенції контролюючих органів;

192.1.3. прогнозує, аналізує надходження податків, зборів, платежів, визначених Податковим та Митним кодексами України, Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників, законодавства, угод про вступ до міжнародних організацій, інших міжнародних договорів України на надходження податків, зборів, платежів, надає пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;

192.1.4. забезпечує розвиток, організує впровадження та технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур, зокрема, контроль за повнотою та правильністю виконання митних формальностей, організовує впровадження електронних сервісів для суб'єктів господарювання контролюючими органами;

192.1.5. узагальнює практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляє проекти нормативно-правових актів;

192.1.6. організовує інформаційно-аналітичне забезпечення, включаючи визначення форм та обсягів податкового і митного контролю, та автоматизацію процесів адміністрування контролюючими органами;

192.1.7. забезпечує виконання функцій та повноважень, покладених на підрозділи Служби фінансових розслідувань;

192.1.8. затверджує процедури та регламенти функціонування баз даних, що належать до компетенції контролюючих органів;

192.1.9. видає узагальнюючі податкові консультації відповідно до цього Кодексу”.

8. У пункті 20.1 статті 20:

1) абзац перший пункту 20.1 викласти в такій редакції:

“20.1. Контролюючі органи, крім державних податкових інспекцій, що здійснюють виключно функції сервісного обслуговування платників податків, мають право:”;

2) підпункт 20.1.6 пункту 20.1 статті 20 доповнити словами “виключно в межах предмету відповідної перевірки”;

3) підпункті 20.1.20 після слів “Єдиного реєстру податкових накладних” доповнити словами “Єдиного реєстру акцизних накладних”;

4) підпункт 20.1.42 викласти в такій редакції:

"20.1.42. проводити аналіз з метою забезпечення виконання функцій, визначених цим Кодексом";

5) підпункти 20.1.43 і 20.1.44 викласти в такій редакції:

“20.1.43 здійснювати перевірку операцій з використання коштів неприбуткових організацій;

20.1.44 здійснювати перевірку своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств. Така перевірка проводиться на підставі даних, визначених платником податків у фінансовій звітності, та документів платника податків щодо прийняття рішення про розподіл прибутку, виплату дивідендів, розрахунку прирівняних до розподілу прибутку платежів і операцій. Проведення перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку та/або правильності і повноти визначення фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком та/або формування показників фінансової звітності забороняється”.

9. У статті 39:

1) у пункті 39.2:

у підпункті 39.2.1:

у підпункті 39.2.1.3:

абзац перший доповнити словами “з використанням діапазону цін на такі товари, що склалися на товарній біржі”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Зазначений діапазон цін використовується лише у разі можливості забезпечення зіставності комерційних та фінансових умов контрольованої операції з умовами операцій на такій біржі. У разі неможливості застосування біржових котирувань для цілей встановлення відповідності умов операцій, визначених в цьому підпункті, принципу “витягнутої руки” платник податків має право використовувати методи згідно підпунктів 39.3.1.1 - 39.3.1.5 на основі інших джерел інформації, зазначених у підпункті 39.5.3.1 цього Кодексу. Перелік товарів, що мають біржове котирування визначається Кабінетом Міністрів України. Діапазон цін розраховується згідно з порядком, визначеним в абзаці четвертому підпункту 39.3.2.3 цієї статті, на підставі біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує проведенню контрольованої операції”;

абзац п’ятий перед словом "інформація" доповнити словом "Така";

абзац другий підпункту 39.2.1.7 викласти в такій редакції:

“чистий річний дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) платника податків, що визначається за даними фінансової звітності, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік”;

підпункт 39.2.2 доповнити підпунктом 39.2.2.8 такого змісту:

“39.2.2.8. Аналіз контрольованих операцій проводиться щодо кожної окремої контрольованої операції або сукупності контрольованих операцій у разі, коли такі операції є настільки взаємопов'язаними або безперервними, що не можуть бути обґрунтовано оцінені окремо, та здійснюються платником податків як єдиний комплекс операцій в межах своєї господарської діяльності.

Сукупність контрольованих операцій може включати операції платника податків з декількома контрагентами у випадку, якщо такі операції відповідають критеріям, визначеним в цьому підпункті”;

2) підпункт 39.3.2 доповнити підпунктами 39.3.2.8 - 39.3.2.10 такого змісту:

“39.3.2.8. Для цілей визначення ринкового діапазону рентабельності при розрахунку значення відповідних показників використовується фінансовий результат, отриманий непов’язаними особами у зіставних операціях, а в разі відсутності таких операцій - фінансовий результат юридичних осіб, діяльність яких зіставна з діяльністю платника податків в межах контрольованої операції.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка