Проект про затвердження проекту договору про пайову участь замовника у створенні І розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури мСкачати 132.8 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір132.8 Kb.
ПРОЕКТ

Про затвердження проекту договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси між виконавчим комітетом Одеської міської ради та Південним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України при будівництві багатоповерхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями соціально-побутового призначення та паркінгом за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 47
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши звернення Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України щодо затвердження договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси при будівництві багатоповерхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями соціально-побутового призначення та паркінгом за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 47, беручи до уваги надані документи та обґрунтовуючі матеріали, виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити проект договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

Вик.: Панов
Додаток

до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради

відПроект договору

про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси


«____»_____________2015 року

Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Шандрика В’ячеслава Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Статуту територіальної громади міста Одеси, з одного боку та Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України в особі начальника Косіка Сергія Миколайовича, що діє на підставі Положення про регіональне управління Державної прикордонної служби України, зареєстрованого наказом адміністрації Державної прикордонної служби України від 17 жовтня 2003 року № 173 (далі – Замовник), з другого боку, разом поіменовані Сторони, уклали договір про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (далі – Договір) про наступне:


І. Предмет Договору
1.1. Предметом Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Одеси при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, визначених цим Договором, в строк до 31 грудня 2015 року.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування – при будівництві багатоповерхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями соціально-побутового призначення та паркінгом за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 47.

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування – житлове будівництво.
ІІ. Розмір пайової участі
2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси у розмірі 330 489 (триста тридцять тисяч чотириста вісімдесят дев’ять) грн відповідно до розрахунку (додаток 1) частинами згідно з графіком (додаток 2).

Підстава: протокол засідання комісії з визначення пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Одеси від 14 вересня 2015 року № 29.
2.2. Розмір пайової участі визначено на підставі нормативів для одиниці створеної потужності (опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 серпня 2015 року № 194, складає 7 166 (сім тисяч сто шістдесят шість) грн.

2.3. Розрахунок розміру пайової участі складений на підставі вихідних даних Замовника щодо потужності об’єкта будівництва та нормативів для одиниці створеної потужності та затверджений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від __________ № _______.

2.4. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси здійснюється у безготівковій формі на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»:

код ЄДРПОУ 38016923, МФО 828011, р/р 31513921700007 .

(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів)


ІІІ. Права і обов’язки Сторін, терміни сплати
3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у пункті 2.1 розділу 2 Договору, у строк до 31 грудня 2015 року.

3.2. У разі внесення істотних змін (більше ніж 5 %) до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується до введення об’єкта в експлуатацію звернутися із клопотанням до виконавчого комітету Одеської міської ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. При зверненні Замовника про продовження терміну будівництва об'єкта комісією з визначення пайової участі замовника в розвитку інфраструктури міста Одеси одночасно з прийняттям рішення про продовження терміну будівництва об’єкта визначається уточнений розмір несплаченої частини пайової участі згідно з опосередкованою вартістю будівництва житла для міста Одеси на момент її засідання.

3.4. Замовник зобов'язується:

- відгородити ділянку будівництва з метою її приведення в естетичний вигляд;

- здійснювати мийку коліс автомашин при їх виїзді з будівельного майданчика;

- під час перевезення сипучих матеріалів автотранспортними засобами покривати тентами матеріали, що перевозяться;

- встановлювати інформаційні позначки про належність автотранспорту забудовнику, якого він обслуговує;

- відновити шляхове покриття, зруйноване внаслідок проведення будівельних робіт;

- забезпечувати в період будівництва належний санітарний та протипожежний стан будинків і споруд, розташованих на відведеній земельній ділянці;

- вчасно вживати заходів щодо усунення аварійних ситуацій або інших обставин, що виникають під час будівництва;

- забезпечувати в період підготовки й здійснення будівництва безперешкодний доступ до земельної ділянки, будинків і споруд, інженерних комунікацій, розташованих на ньому, фахівців експлуатуючих служб і організацій при необхідності проведення ремонтно-будівельних робіт, а також фахівців управління капітального будівництва Одеської міської ради та департаменту комунальної власності Одеської міської ради для контролю будівництва й цільового використання земельної ділянки.

3.5. Після закінчення будівництва об'єкта Замовник оформляє в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради довідку про виконання зобов'язань за цим Договором.
ІV. Відповідальність Сторін та вирішення спорів
4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання Договору в межах чинного законодавства України.

4.2. Усі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі, визначеної пунктом 2.1 розділу 2 Договору, Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неперерахованої суми за кожний день прострочення платежу, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання. Розрахунок суми основного боргу та штрафних санкцій здійснюється з урахуванням індексу інфляції.

Сплата пені здійснюється Замовником у безготівковій формі на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»:код ЄДРПОУ 38016923, МФО 828011, р/р 31513921700007 .

(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів)


4.4. Замовник також сплачує 3% річних від простроченої суми.
V. Інші умови
5.1. Зміни і доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є його невід’ємною частиною, або в судовому порядку.

5.2. У разі порушення Замовником умов Договору його може бути розірвано виконавчим комітетом Одеської міської ради в односторонньому порядку.

5.3. Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору Сторони одна до другої майнових прав і претензій не мають.

5.4. Договір складено в 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Одеської міської ради, третій – в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Замовником своїх зобов’язань.

5.6. Додатки до Договору:

- 1 – розрахунок розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності;

- 2 – графік оплати пайової участі.


VI. Юридичні адреси сторін, банківські реквізити
Виконавчий комітет Одеської Замовник:

міської ради:


Адреса: 65004, м. Одеса Адреса: 65014, м. Одеса

Думська пл., 1 вул. Жуковського, 1

код ЄДРПОУ 14321802

Заступник міського голови Начальник

Південного регіонального управління

Державної прикордонної служби

України

___________________В.І.  Шандрик ________________С.М. КосікМ.П. М.П.

Договір про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси складений, оформлений і зареєстрований в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради від ______________ № _______/кс.

Начальник управління

капітального будівництва Б.М. Панов

Керуюча справами О. Оніщенко

Додаток 1

до проекту Договору

відРозрахунок

розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності
Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Шандрика В’ячеслава Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Статуту територіальної громади міста Одеси, з одного боку та Південним регіональним управління Державної регіональної служби, в особі начальника Косіка Сергія Миколайовича, що діє на підставі Положення про регіональне управління Державної прикордонної служби України, зареєстрованого наказом адміністрації Державної прикордонної служби України від 17 жовтня 2003 року № 173, з другого боку, разом поіменовані «Сторони», відповідно до умов Договору від «___»________ 20____ року № _______ склали розрахунок розміру пайової участі по об’єкту містобудування – при будівництві багатоповерхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями соціально-побутового призначення та паркінгом за адресою: м Одеса, Французький бульвар, 47.
1. Розрахунок здійснено на підставі висновка управління архітектури та містобудування Одеської міської ради від 28 жовтня 2011 року № 01-15/3116 та нормативів для одиниці створеної потужності (опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 серпня 2015 року № 194, а також, на підставі рішення комісії з визначення пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Одеси від 14 вересня 2015 року № 29, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від «____»_________ 20__ р. № _________.

2. Згідно з наданими Замовником вихідними даними та виходячи з показників створеної потужності, пайова участь при будівництві багатоповерхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями соціально-побутового призначення та паркінгом за адресою: м Одеса, Французький бульвар, 47, становить 330 489 (триста тридцять тисяч чотириста вісімдесят дев’ять) грн.

3. Розрахунок розміру пайового внеску Замовника будівництва об’єктів здійснюється за формулою:

Р = Рж + Рп, де

Рж = ((Sзаг.кв. – Sвід) х 4 %) х Вбуд, де

Рж – розмір пайової участі при будівництві об’єкта житлового призначення у грошовому виразі (грн);

Sзаг.кв. – загальна площа квартир об’єкта (м2);

Sвід – загальна площа, необхідна для відселення громадян, згідно зі списком, погодженим відповідною районною адміністрацією Одеської міської ради (м2);

4 % – граничний розмір залучення коштів для житлових будинків згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Вбуд – опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 серпня 2015 року № 194.Рп= (Sзаг – Sзаг.нжп) х 10 % ) х Вбуд х Кф, де

Рп – розмір пайової участі об’єкта нежитлового призначення (грн);

Sзаг – загальна корисна площа об’єкта (м2);

Sзаг.нжп – загальна корисна площа нежитлових приміщень, які є власністю замовника, розташовані на території забудови та підлягають знесенню (м2);

10 % – граничний розмір залучення коштів для об’єктів нежитлового призначення згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Вбуд – опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 серпня 2015 року № 194;

Кф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта (додається).

4. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору від «____»_________ 20___ р. № ____________.

Виконавчий комітет Замовник:

Одеської міської ради:

Заступник міського голови Начальник

Південного регіонального управління

Державної прикордонної служби

України


_________________ В.І. Шандрик _______________ С.М. Косік

М.П. М.П.

Начальник управління

капітального будівництва Б.М.Панов Додаток 2

до проекту Договору

відГРАФІКоплати коштів пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси

Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Шандрика В’ячеслава Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Статуту територіальної громади міста Одеси, з одного боку та Південним регіональним управління Державної прикордонної служби України, в особі начальника Косіка Сергія Миколайовича, що діє на підставі Положення про регіональне управління Державної прикордонної служби України, зареєстрованого наказом адміністрації Державної прикордонної служби України від 17 жовтня 2003 року № 173, що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, разом поіменовані «Сторони», відповідно до умов Договору від «___»________ 20___ року № _______ домовилися про наступне:


1. Оплату за договором у розмірі 330 489 (триста тридцять тисяч чотириста вісімдесят дев’ять) грн. буде здійснено окремими частинам згідно з наступним графіком:

- 50 000,00 грн – на протязі 30 робочих днів з моменту реєстрації договору про пайову участь;

- 280 489 грн – до 31 грудня 2015 року.
2. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору від «____»_________ 20___ р. № ____________.

Виконавчий комітет Замовник:

Одеської міської ради:


Заступник міського голови Начальник

Південного регіонального управління

Державної прикордонної служби

України

_________________ В.І. Шандрик ______________ С.М. Косік

М.П. М.П.

Начальник управліннякапітального будівництва Б.М. Панов
Каталог: images -> File -> DODATKI 2015 -> PROEKTI Ispolkom
PROEKTI Ispolkom -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
PROEKTI Ispolkom -> Про затвердження проекту договору про пайову участь замовника у створенні І розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м
PROEKTI Ispolkom -> Проект доопрацьовано 14. 04. 2015р. Про хід виконання у 2014 році заходів Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка