Про затвердження проекту договору про пайову участь замовника у створенні І розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури мДата конвертації08.05.2016
Розмір81.4 Kb.
ПРОЕКТ доопрацьовано 09.07.2015р.

Про затвердження проекту договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси між виконавчим комітетом Одеської міської ради та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК ФАМІЛЬНИЙ ДІМ» при будівництві багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Одеса, пров. 2-й Сурикова, 2
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК ФАМІЛЬНИЙ ДІМ» (далі – ТОВ «СК ФАМІЛЬНИЙ ДІМ») щодо затвердження договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси при будівництві багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Одеса, пров. 2-й Сурикова, 2, враховуючи містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 24 березня 2015 року № 01-06/274, надані управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, беручи до уваги надані документи та обґрунтовуючі матеріали, виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити проект договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, укладений між виконавчим комітетом Одеської міської ради та ТОВ «СК ФАМІЛЬНИЙ ДІМ» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.
Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. ОніщенкоВик. Панов

Додаток


до рішення

виконавчого комітету

Одеської міської ради

від


Проект договору

про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси між виконавчим комітетом Одеської міської ради та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК ФАМІЛЬНИЙ ДІМ»
«____»_____________2015 р.

Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Шандрика В’ячеслава Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Статуту територіальної громади міста Одеси, з одного боку та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК ФАМІЛЬНИЙ ДІМ» в особі директора Коврова Дмитра Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого Державним реєстратором 08 лютого 2012 року за № 15271050001000849, та власного волевиявлення (далі – Замовник), з другого боку, разом поіменовані «Сторони», уклали договір про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (далі – Договір) про наступне:


І. Предмет Договору
1.1.  Предметом Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Одеси при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором, в термін до 31 травня 2016 року.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування – будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Одеса, пров. 2-й Сурикова, 2.

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування – житлове будівництво.
ІІ. Розмір пайової участі
2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси у розмірі 968 468 (дев’ятсот шістдесят вісім тисяч чотириста шістдесят вісім) грн відповідно до розрахунку (додаток 1) частинами згідно з графіком (додаток 2).

2.2. Розмір пайової участі визначено на підставі нормативів для одиниці створеної потужності (опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06 травня 2015 року № 96, складає 6 905 (шість тисяч дев’ятсот п’ять) грн.

2.3. Розрахунок розміру пайової участі складений на підставі вихідних даних Замовника щодо потужності об’єкта будівництва та нормативів для одиниці створеної потужності та затверджений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від __________ № _______.

2.4. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси здійснюється у безготівковій формі на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»:код ЄДРПОУ 38016923, МФО 828011, р/р 31513921700007. .

(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів)


ІІІ. Права і обов’язки Сторін, терміни сплати
3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у пункті 2.1 розділу 2 Договору, у термін до 31 травня 2016 року.

3.2. У разі внесення істотних змін (більше ніж 5%) до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується до введення об’єкта в експлуатацію звернутися із клопотанням до виконавчого комітету Одеської міської ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. При зверненні Замовника про подовження терміну будівництва об'єкта комісією з визначення пайової участі замовника в розвитку інфраструктури міста Одеси одночасно з прийняттям рішення про подовження терміну будівництва об’єкта визначається уточнений розмір несплаченої частини пайової участі згідно з опосередкованою вартістю будівництва житла для міста Одеси на момент її засідання.

3.4. Замовник зобов'язується:

- відгородити ділянку будівництва з метою її приведення в естетичний вигляд;

- здійснювати мийку коліс автомашин при їх виїзді з будівельного майданчика;

- під час перевезення сипучих матеріалів автотранспортними засобами покривати тентами матеріали, що перевозяться;

- встановлювати інформаційні позначки про належність автотранспорту забудовнику, якого він обслуговує;

- відновити шляхове покриття, зруйноване внаслідок проведення будівельних робіт;

- забезпечувати в період будівництва належний санітарний та протипожежний стан будинків і споруд, розташованих на відведеній земельній ділянці;

- вчасно вживати заходів щодо усунення аварійних ситуацій або інших обставин, що виникають під час будівництва;

- забезпечувати в період підготовки й здійснення будівництва безперешкодний доступ до земельної ділянки, будинків і споруд, інженерних комунікацій, розташованих на ньому, фахівців експлуатуючих служб і організацій при необхідності проведення ремонтно-будівельних робіт, а також фахівців управління капітального будівництва Одеської міської ради та департаменту комунальної власності Одеської міської ради для контролю будівництва й цільового використання земельної ділянки.

3.5. Після закінчення будівництва об'єкта Замовник оформляє в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради довідку про виконання зобов'язань за цим Договором.
ІV. Відповідальність Сторін та вирішення спорів
4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання Договору в межах чинного законодавства України.

4.2. Усі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі, визначеної пунктом 2.1 розділу 2 Договору, Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неперерахованої суми за кожний день прострочення платежу, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання. Розрахунок суми основного боргу та штрафних санкцій здійснюється з урахуванням індексу інфляції.

Сплата пені здійснюється Замовником у безготівковій формі на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»:код ЄДРПОУ 38016923, МФО 828011, р/р 31513921700007. .

(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів)


4.4. Замовник також сплачує 3% річних від простроченої суми.
V. Інші умови
5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. У разі порушення Замовником умов цього Договору його може бути розірвано виконавчим комітетом Одеської міської ради в односторонньому порядку.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору Сторони одна до другої майнових прав і претензій не мають.

5.4. Договір складено в 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Одеської міської ради, третій – в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Замовником своїх зобов’язань.
VI. Юридичні адреси Сторін, банківські реквізити
Виконавчий комітет Одеської Замовник:

міської ради:


Адреса: 65004, м. Одеса Адреса: 68400, Одеська обл.

Думська пл., 1 Арцизький р-н, м. Арциз

вул. Калмикова, 20, кв. 76

код ЄДРПОУ 37706608


Заступник міського голови Директор

ТОВ «СК ФАМІЛЬНИЙ ДІМ»

_________________В.І. Шандрик __________________Д.А. Ковров

М.П. М.П.

Договір про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси складений, оформлений і зареєстрований в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради від ______________ № _______/кс.


Начальник управліннякапітального будівництва Б.М. Панов

Керуюча справами О. Оніщенко


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка