Про затвердження Порядку здійснення облікової політики у відділі фінансово господарського забезпечення апарату районної державної адміністраціїСкачати 178.55 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір178.55 Kb.ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


голови районної державної адміністрації
від 28 жовтня 2013 р. м.Теребовля № 363-од
Про затвердження Порядку здійснення

облікової політики у відділі фінансово-

господарського забезпечення апарату

районної державної адміністрації
На виконання вимог Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та виходячи з норм Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 07 жовтня 2013 року № 321-од, та інших законодавчих та інструктивних матеріалів, а також із метою забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку у відділі та своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності з урахуванням особливостей діяльності відділу фінансово-господарського забезпечення:

1. Затвердити Порядок здійснення облікової політики у відділі фінансово-

господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, що додається.

2. Ведення бухгалтерського обліку та контроль за раціональним використанням фінансових, матеріальних і трудових ресурсів покласти на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації на чолі з начальником відділу – головним бухгалтером ТАНЬКА О.Р.

3. Надати право другого підпису на грошових та фінансових документах начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення – головному бухгалтеру апарату райдержадміністрації ТАНЬКА О.Р. та головному спеціалісту, бухгалтеру апарату райдержадміністрації ПАЛАНЮК Г.В.

4. Визнати начальника відділу фінансово-господарського забезпечення – головного бухгалтера ТАНЬКУ О.Р відповідальною за прийняття документації на тимчасове зберігання до архіву відділу фінансово-господарського забезпечення, щодо фінансової забезпеченості апарату та відділів Теребовлянської районної державної адміністрації.


5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації ЯГНИЧА І.Й.

Голова районної державної

адміністрації С.П.БІГУЛЯК


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

районної державної адміністрації

28 жовтня 2013 р. № 363-од


ПОРЯДОК

здійснення облікової політики у відділі фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

1.Здійснювати облікову політику активів та пасивів установи, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до вимог, установлених наказами Державної казначейської служби, Міністерства фінансів України, інших міністерств та відомств, регламентуючі документи яких стосуються відділу фінансово-господарського забезпечення.

2. Організувати ведення бухгалтерського обліку у відділі фінансово-господарського забезпечення виходячи з таких умов:

- організаційно-правова форма господарювання – орган державної влади;

- джерело фінансування – відповідно до кошторису районної державної адміністрації, який складається із загального та спеціального фондів;

- галузева належність установи – Кабінету Міністрів України;

- вид діяльності установи згідно із КВЕД: 84.11 – управління на рівні районів, міст, районів у містах.

3. При веденні рахунків і складанні зовнішньої та внутрішньої звітності керуватись правилами, установленими Держказначейством.

4. Вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність у валюті України.

5. Головним звітним періодом визначити календарний рік. Проміжні облікові періоди визначаються кварталами, місяцями.

6. Звітність за такими періодами складати з наростаючим підсумком із початку звітного року у складі балансу та звіту про виконання кошторису доходів і видатків.

7. В обліку операції відображати в тому звітному періоді, у якому вони були здійснені.

8. Забезпечити повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів діяльності установи; своєчасність відображення фактів діяльності в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності; застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, що повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів установи; відображення в бухгалтерському обліку факторів діяльності не лише виходячи з їх правової форми, а і з урахуванням їх економічного змісту; відображення доходів і витрат у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх

виникнення незалежно від надходження чи сплати грошових коштів; тотожність даних аналітичного обліку з оборотами і залишками по рахунках синтетичного обліку на останній календарний день кожного місяця; раціональне ведення бухгалтерського обліку виходячи з умов діяльності фінансового управління; дотримання вимог бюджетного законодавства про економне та ефективне витрачання бюджетних коштів.

9. Проводити класифікацію витрат згідно з Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Держказначейства від 10.12.1999р. № 114, а саме:

- видатки із загального фонду державного бюджету;

- видатки за спеціальними коштами.

10. Витрачання коштів загального та спеціального фондів проводити згідно з кошторисом доходів та видатків, планами використання, планами фінансування, місячними планами асигнувань та лімітними довідками.

11. Бухгалтерський облік виконання кошторису здійснювати в розрізі джерел фінансування.

12. Діяльність відділу фінансово-господарського забезпечення за всіма джерелами фінансування відображати на єдиному балансі. Внутрішню звітність (меморіальні ордери, накопичувальні відомості тощо) формувати окремо щодо кожного джерела фінансування.

13. Усі меморіальні ордери реєструвати у книзі «Журнал – Головна». Облік у книзі «Журнал – Головна» вести по субрахунках.

14. Аналітичний облік матеріальних цінностей, придбаних за рахунок різних джерел фінансування, вести в окремих регістрах бухгалтерського обліку. Для окремого обліку активів та пасивів, сформованих за рахунок різних джерел фінансування, у плані рахунків бухгалтерського обліку для кожного рахунка запроваджувати субрахунок шляхом додавання до номера рахунка відповідного номера джерела фінансування.


1. Облік основних засобів та інших необоротних активів.
Підсистема обліку необоротних активів охоплює:

  • облік надхождення та руху;

  • облік зносу та ремонту;

  • облік вибуття.

1. Організувати інвентарний облік, закріпити об’єкти необоротних активів за конкретними матеріально відповідальними особами, розробити облікові номенклатури, графіки руху носіїв облікової інформації та робочі інструкції тощо.

2. До основних засобів відносити матеріальні активи, що використовуються установою багаторазово і безперервно у процесі виконання нею основних функцій, надання послуг, очікуваний строк корисної експлуатації


яких становить понад один рік і вартість яких без ПДВ та інших платежів перевищує 1000 грн. за одиницю (комплект).

3. Основні засоби відображати в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження і виготовлення, без податку на додану вартість, що відноситься до витрат установи, а об’єкти, які зазнали переоцінки, - за відновленою вартістю.

Не збільшувати вартість придбаних необоротних активів, а відносити до фактичних витрат установи:


  • витрати на наймання транспорту для перевезення необоротних активів;

  • податки, збори, інші послуги та інші витрати, що сплачуються під час придбання необоротних активів;

  • витрати на поточний та капітальний ремонт необоротних активів;

  • вартість запасних частин при проведенні ремонту необоротних активів у випадках, не пов’язаних із дообладнанням, реконструкцією, модернізацією.

4. Облік необоротних активів вести у повних гривнях без копійок. Суму копійок під час придбання необоротних активів списувати на витрати установи.

5. Для організації обліку та забезпечення контролю за збереженням необоротних активів кожному об’єкту (крім малоцінних необоротних матеріальних активів) присвоювати восьмизначний інвентарний номер.

6. Для малоцінних необоротних матеріальних активів встановлювати семизначні номенклатурні номери. Присвоєні об’єктам необоротних активів інвентарні та номенклатурні номери зберігати за ними на весь період їх перебування в установі. Номери об’єктів, що вибули чи ліквідовані, не присвоювати іншим об’єктам, що надійшли протягом трьох років.

7. Аналітичний облік основних засобів вести в бухгалтерії в Інвентарній картці обліку основних засобів у бюджетних установах за формою № 03-6 (бюджет), затвердженою спільним наказом Держказначейства та Держкомстату від 02.12.1997 р. № 125/70. У картці аналітичного обліку додатково зазначати джерело фінансування, за рахунок якого було придбано цей об’єкт.

8. За місцем зберігання всі необоротні активи повинні перебувати на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб. Дані обліку об’єктів необоротних активів у матеріально відповідальних осіб повинні відповідати даним обліку у бухгалтерії.

9. У меморіальному ордері № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» форми № 438 (бюджет) (затверджена наказом Держказначейства від 27.07.2000 р. № 68) відображати вибуття і переміщення необоротних активів.

10. Створити постійно діючу комісію із проведення інвентаризації в установі. Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна.

11. Терміни обов’язкового проведення інвентаризації встановлюються згідно з Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

12. З метою визначення непридатності майна і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлюваного ремонту, а також для оформлення необхідної документації на його списання створюється постійно діюча комісія.
2. Облік малоцінних і швидкозношувальних предметів (МШП).
1. До МШП відносити предмети, термін корисної експлуатації яких становить менше року і вартість яких за одиницю (комплект) не перевищує 1000 грн. (без урахування ПДВ).

2. При передачі в експлуатацію МШП вартістю до 10 грн. включно за одиницю (комплект) списувати з бухгалтерського обліку відразу на зменшення фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах на підставі документів, що підтверджують їх використання: роздавальних відомостей, актів використання предметів при проведеному ремонті, актів на списання цінностей тощо. В експлуатації такі предмети (крім виготовлених із пластмаси, картону і паперу) повинні перебувати на зберіганні осіб, відповідальних за їх експлуатацію, та обліковуватись у книгах кількісного обліку. Вартість предметів, виготовлених із пластмаси, картону і паперу при передачі в експлуатацію списувати на видатки установи.

3. Списання пально-мастильних матеріалів за подорожніми листами провадити згідно з Нормами витрачання палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 10.02.1998 року № 43.

4. Інвентаризацію МШП проводити один раз на рік перед складанням річної звітності. У меморіальному ордері № 13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів» форми № 396 (бюджет) відображати витрачання матеріалів, а в меморіальному ордері № 10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів» форми № 439 (бюджет) – вибуття та переміщення МШП.


3. Облік операцій із грошовими коштами.
1. Кошти Теребовлянської районної державної адміністрації, обліковувати на реєстраційних рахунках, відкритих в Управлінні державної казначейської служби України в Теребовлянському районі, на рахунках:

- 35213001000269, 35215003004476, 35219001000274, 35211001000302, 35213001000300, 35219001000304, 35215001000289, 25217001000298, 35218001002767 35216001004820 35218062000269– реєстраційні рахунки загального фонду апарату та відділів райдержадміністрації;

- 35221048000269, 35227003002767, 35227002000298 – платні послуги по спеціальному фонду;

- 37114005000298, 37113057000269, 37116005000304, 37111006000289, 37115005002767 – інші рахунки в банку;

- 354510019000269, 35412002000274, 35414002000302, 35412006000300, 35415005000289 – рахунки по обліку операцій загальнодержавних видатків за коштами загального фонду місцевого бюджету;
Нумерацію платіжних документів провадити окремо по кожному реєстраційному рахунку (щодо кожного джерела фінансування). Нумерація єдина для всіх реєстраційних рахунків.

2. Для відображення в обліку операцій із надходження на рахунок Теребовлянської районної державної адміністрації асигнувань та здійснення

видатків загального фонду бюджету застосовувати меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» за формою № 381 (бюджет) (затверджена наказом Держказначейства від 27.07.2000 р. № 68) (за наявності декількох рахунків, відкритих на ім’я фінансового управління, кожний рахунок оформляти окремим меморіальним ордером, який нумерується № 2-1, № 2-2 тощо).

3. Для відображення в обліку операцій із надходження на рахунок управління доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду застосовувати меморіальний ордер № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» форми № 382 (бюджет) (затверджена наказом Держказначейства від 27.07.2000 р. № 68) (за наявності декількох рахунків кожний рахунок оформляти окремим меморіальним ордером, який нумерується № 3-1, № 3-2 тощо).


4. Облік власного капіталу.
1. Для обліку фондів і визначення результатів виконання кошторису Теребовлянської районної державної адміністрації за поточний рік застосовувати рахунок бухгалтерського обліку класу 4 «Власний капітал»:

- 40 «Фонд у необоротних активах»;

- 41 «Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах»;

- 43 «Результати виконання кошторисів»;


5. Облік зобов’язань.
1. Облік зобов’язань Теребовлянської районної державної адміністрації вести за субрахунками рахунків класу 5 «Довгострокові зобов’язання».

2. Облік зобов’язань, що виникають протягом звичайної діяльності управління, тобто під час виконання кошторису, і погашення яких очікується впродовж поточного бюджетного року, вести на субрахунках класу 6 «Поточні зобов’язання».

3. Облік розрахунків із підзвітними особами вести згідно з Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 (зі змінами та доповненнями). При направленні працівника Теребовлянської районної державної адміністрації у відрядження забезпечувати його грошовими коштами (авансом) у межах сум, необхідних для оплати проїзду, наймання житлового приміщення, добових у розмірах, що відповідають нормам, установленим постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями,

які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».

4. Нумерація документів (звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт) здійснювати послідовно за всіма джерелами фінансування. У верхньому лівому кутку форми авансового звіту зазначати найменування джерела фінансування, щодо коштів якого звітує підзвітна особа.

5. Рух підзвітних сум відображати в меморіальному ордері № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» форми № 386 (бюджет) (затверджена наказом Держказначейства від 27.07.2000 р. № 68) позиційним способом. Облік операцій із розрахунків із підзвітними особами, які здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, вести в окремому ордері за такою ж формою.

6. Інвентаризацію розрахунків із підзвітними особами проводити один раз на 3 місяці.

7. Облік розрахунків із дебіторами та кредиторами вести в розрізі рахунків-фактур (договорів). Меморіальні ордери № 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» за формою № 408 (бюджет) та № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за формою № 409 (бюджет) формувати щодо кожного джерела фінансування окремо.

8. Відповідно до наказу Держказначейства від 09.08.2004 р. № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України» здійснювати реєстрацію зобов’язань. При реєстрації в органах Держказначейства зобов’язань застосовувати єдиний порядок подання документів, незалежно від того, коли були взяті зобов’язання: у минулих періодах чи в поточному році. А саме: спочатку для реєстрації зобов’язань подавати реєстр зобов’язань із підтвердними документами, а потім для реєстрації фінансових зобов’язань –

реєстр фінансових зобов’язань разом з оригіналами документів або їх копіями, засвідченими в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов’язань та фінансових зобов’язань.

9. Згідно зі ст.49 Бюджетного кодексу України платежі здійснювати після отримання товарів, робіт та послуг. Підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є первинні документи, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують факт її здійснення (акти виконаних робіт, звіти про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, накладні, товарно- транспортні накладні та рахунки до них, рахунки-фактури тощо).

10. Відділу фінансово-господарського забезпечення відображати в бухгалтерському обліку господарські операції в тому звітному періоді, у якому були отримані відповідні первинні документи, що підтверджують фактичне здійснення таких операцій.

11. Вжити заходів щодо своєчасного отримання первинних документів, обумовлюючи в договорах, угодах терміни надання постачальниками товарів, робіт або послуг, а також первинних документів (накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур тощо), що підтверджують виникнення фінансового зобов’язання. Якщо сума та умови зобов’язання передбачають застосування процедур закупівель, відділу фінансово-господарського забезпечення при реєстрації таких зобов’язань подавати до Держказначейства протягом 7 робочих днів із дати, зазначеної у звіті про результати проведення процедури закупівель, додатково, крім реєстрів бюджетних зобов’язань, оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують проведення закупівель та передбачені законодавством у сфері державних закупівель (звіти про результати проведення процедури закупівлі, листи-погодження уповноваженого органу щодо можливості застосування процедури закупівлі, яка потребує погодження тощо).

12. Меморіальні ордери № 4 та № 6 формувати щодо кожного джерела фінансування окремо.

13. Інвентаризацію розрахунків із дебіторами та кредиторами проводити щокварталу.

14. Оплату праці працівників районної державної адміністрації здійснювати відповідно до:

- Кодексу законів про працю України;

- Закону України від 24.03.1995 р. №108-95-ВР «Про оплату праці»;

- положення про преміювання, яке є складовою колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом і передбачає порядок і види заохочувальних виплат тощо.
6. Облік власних надходжень.
Складовою доходів за власними надходженнями є кошти, які установа отримує згідно зі ст.13 Бюджетного кодексу України.

Згідно із цією статтею власні надходження поділяються на 2 групи:  • перша група – надходження від плати за послуги, що надаються установою згідно із законодавством;

  • друга група – інші джерела власних надходжень установи;

У складі першої групи виділяються такі підгрупи:

- підгрупа 1 – плата за послуги, що надаються установою згідно з її основною діяльністю;

- підгрупа 2 – надходження установи від додаткової (господарської) діяльності;

- підгрупа 3 – плата за оренду майна установи;

- підгрупа 4 – надходження установи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

У складі другої групи виділяються такі підгрупи:

- підгрупа 1 – благодійні внески, гранти та дарунки;

- підгрупа 2 – кошти, що отримує установа від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.

1. Власні надходження установи використовувати на:

- покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, що надаються установою згідно з її основною діяльністю (за рахунок надходжень підгрупи 1 першої групи).

2. При використанні коштів спеціального фонду керуватися нормою п.9 ст.51 Бюджетного кодексу України.

3. Надходження від надання платних послуг формувати за видами, визначеними переліками послуг, що можуть надаватися установою за плату, яка затверджується постановами Кабінету Міністрів України.

4. Наприкінці бюджетного року всі отримані доходи та проведені видатки заключними оборотами списувати на результат виконання кошторису за звітний період. Авансові платежі, отримані за послуги, що будуть надаватися в наступних бюджетних періодах, відносити до фінансових результатів у тому бюджетному періоді, у якому вони отримані.
7. Облік видатків загального та спеціального фондів.
1. Основним напрямком бухгалтерського обліку відділу фінансово-господарського забезпеченні апарату райдержадміністрації визнати облік видатків. Організація обліку видатків є пріоритетною і охоплює такі напрямки:

- визначення нормативної бази;

- класифікація видатків;

- розробка робочої номенклатури видатків;

- організація планування видатків;

- організація облікових номенклатур;

- організація носіїв облікової інформації.

2. Основним нормативним документом, що визначає склад та структуру видатків Теребовлянської районної державної адміністрації, вважати наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами та доповненнями). Відповідно до зазначеного документа вирізняють такі види класифікації видатків бюджету:

- функціональну;

- відомчу;

- програмну;

- економічну.

3. Перші три класифікаційні групи виконують адресну функцію. Коди класифікацій визнати одними з основних реквізитів облікових реєстрів. Кодами економічної класифікації видатків здійснювати планування та облік видатків відділу фінансово-господарського забезпеченні апарату райдержадміністрації.
8. Позабалансові рахунки.
1. На позабалансових рахунках обліковувати матеріальні цінності, інші активи та зобов’язання, що належать Теребовлянській районній державній адміністрації, або перебувають у тимчасовому розпорядженні.
9. Документообіг відділу фінансово-господарського забезпеченні апарату райдержадміністрації.
1. Облік первинних документів в облікових регістрах проводити не пізніше ніж на наступний день після надходження документів до відділу фінансово-господарського забезпечення. Первинні документи на матеріальні цінності, що надійшли або списані, акти приймання робіт тощо мають бути передані до відділу фінансово-господарського забезпечення не пізніше ніж на наступний день після їх надходження до установи. Усі первинні документи, що надходять до відділу фінансово-господарського забезпечення, мають перевірятися на відповідність форми і повноту змісту. Первинні документи, оформлені неналежним чином, не підлягають прийняттю відділом фінансово-господарського забезпечення до обліку і мають бути повернені контрагенту протягом двох днів.

2. Меморіальні ордери – накопичувальні відомості формувати не пізніше 3-го числа місяця, що настає за звітним. Обороти в книзі «Журнал – Головна» формувати не пізніше 5-го числа місяця, що настає за звітним.

3. У разі несвоєчасного складання первинних документів, недостовірного відображення в них даних чи оформлення з порушенням законодавчих та

нормативних вимог працівники притягуються до відповідальності згідно із законодавством України.


Керівник апарату районної

державної адміністрації І.Й.ЯГНИЧ

Начальник відділу – головний

бухгалтер відділу фінансово-

господарського забезпечення

апарату райдержадміністрації О.Р.ТАНЬКАБаза даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка