Про затвердження Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату районної державної адміністрації та посадової інструкції завідувача секторуСкачати 342.19 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір342.19 Kb.
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


голови районної державної адміністрації

від 01 квітня 2013 р. м.Теребовля № 111-одПро затвердження Положення про

сектор взаємодії з правоохоронними органами,

оборонної, мобілізаційної та режимно –

секретної роботи апарату районної

державної адміністрації та посадової інструкції

завідувача сектору

Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 587 «Про затвердження Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу», від 08 грудня 2009 р. № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади», Регламенту Теребовлянської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 листопада 2011 року № 695 та Положення про апарат Теребовлянської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27 січня 2009 року № 48:

1. Затвердити Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно – секретної роботи апарату районної державної адміністрації та посадову інструкцію завідувача сектору (додаються).

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 30.10.2007 р. № 647 «Про затвердження Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно – секретної роботи апарату райдержадміністрації».


Голова районної державної

адміністрації С.П.БІГУЛЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

районної державної адміністрації


01.04.2013 р. № 111-од

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

1. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації є самостійним структурним підрозділом у складі апарату райдержадміністрації, який утворюється головою райдержадміністрації та підпорядковується йому безпосередньо.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, прийнятими в межах їх компетенції, а також Положенням про сектор.

3. Утримання сектору здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання державного органу.

4. Основними завданнями сектору є здійснення повноважень в галузі забезпечення законності і правопорядку, прав і свобод громадян, оборонної роботи, організації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням у відповідній сфері управління на території району, запобігання та виявлення корупції і забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:I. З питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи:

організовує виконання і забезпечує контроль за виконанням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими органами, установами, підприємствами і організаціями незалежно від форм власності, законів України, указів, розпоряджень і доручень Президента України; постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України; розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій з питань діяльності правоохоронних органів;

здійснює повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян відповідно до законів України, організовує виконання і забезпечує контроль за виконанням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими органами і установами району комплексних програм боротьби із злочинністю;

здійснює збір, узагальнення і аналіз статистичної та іншої інформації щодо діяльності правоохоронних органів, готує інформації з пропозиціями голові районної державної адміністрації за результатами роботи правоохоронних органів в районі;

розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань діяльності правоохоронних органів, організовує їх виконання;

всебічно сприяє поліпшенню якості роботи по підбору, навчанню кадрів правоохоронних органів, а також матеріально-технічному забезпеченню правоохоронних органів;

забезпечує на території району виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами і громадянами Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади з питань оборони, а саме:

здійснює планування і координацію дій з підготовки та ведення територіальної оборони;

організовує надання підприємствами, установами та організаціями комунальних-побутових послуг і ресурсів, виробництво та постачання продукції, електро- і теплоенергії Збройним Силам України та іншим військовим формуванням на договірних засадах;

організовує надання у визначеному законодавством порядку частинам, установам та організаціям Збройних Сил України та іншим військовим формуванням службових приміщень і житлової площі як у мирний так і у воєнний час;

організовує військовий облік і підготовку громадян України до військової служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпечує їх призов на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації;

забезпечує реалізацію права на соціально-економічний та соціально-правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;

організовує і контролює роботу, пов’язану з шефською допомогою Військово-Морським Силам України;

здійснює контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень в сфері оборонної роботи, забезпечення законності і правопорядку на території адміністративно-територіальної одиниці;

здійснює обробку персональних даних окремих категорій громадян в базі персональних даних «Житло».

З питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи сектор має право:

готувати і доводити іншим структурним підрозділам райдержадміністрації обов’язкові для виконання вказівки щодо впровадження рішень з питань планування заходів правоохоронної та оборонної роботи;

вносити на розгляд керівництва райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів та інших документів з питань компетенції сектору в обсязі своїх повноважень;

залучати представників громадськості, спеціалістів управлінь, відділів, секторів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду зазначених питань;

одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів, секторів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на сектор завдань з питань правоохоронної та оборонної діяльності.

II. З питань мобілізаційної роботи:

бере участь у реалізації державної політики мобілізаційної підготовки та мобілізації на території району;

організовує виконання структурними підрозділами райдержадміністрації законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

розробляє та подає голові райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення відповідної сфери управління, території району на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів;

координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;

подає пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо участі в організації управління державою в особливий період;

організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців;

бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);

подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;

подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях;

здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях;

бере участь у визначенні потреби у постачанні матеріально-технічних ресурсів за рахунок міждержавної кооперації;

подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування відповідної сфери управління, галузей національної економіки на території району в умовах особливого періоду;

організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

організовує роботу з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

готує і доводить іншим структурним підрозділам райдержадміністрації вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації керівного складу та працівників мобілізаційного підрозділу з питань мобілізаційної підготовки, у тому числі шляхом проведення навчань і тренувань;

забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

бере участь у здійсненні контролю за створенням і підготовкою спеціальних формувань до передачі під час мобілізації до складу Збройних Сил України, інших військових формувань, а також спеціальних формувань, які призначені для забезпечення стійкої роботи (функціонування) галузей національної економіки, окремих господарських об’єктів на території району в умовах воєнного стану;

організовує планування та підготовку до організації нормованого забезпечення населення району продовольчими та непродовольчими товарами в особливий період;

взаємодіє з сектором з питань надзвичайних ситуацій у питаннях узгодження планів цивільної оборони та евакуації з мобілізаційними планами, довготерміновими і річним програмами мобілізаційної підготовки;

організовує під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням відповідно до мобілізаційних планів;

готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

здійснює обробку та захист персональних даних працівників райдержадміністрації та окремих категорій громадян, які містяться в мобілізаційних планах (документах).

Забороняється об'єднання мобілізаційного підрозділу райдержадміністрації з іншими структурними прідрозділами райдержадміністрації та сумісництво працівників з питань мобілізаційної роботи, а також покладання на них функцій, які не пов'язані з розв'язанням поточних проблем мобілізаційної підготовки (ч. 7 ст. 5 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).З питань мобілізаційної роботи сектор має право:

одержувати від інших структурних підрозділів райдержадміністрації в установленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати в установленому порядку експертів та консультантів для опрацювання окремих питань з мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також спеціалістів інших структурних підрозділів для розгляду питань, що належать до компетенції сектору з зазначених питань;

перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності;

подавати голові райдержадміністрації пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки, а також про накладення стягнень на осіб, які допустили порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами, секторами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

Взаємодіє у встановленому порядку з працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій району, відповідальних за обробку персональних даних працівників в базі персональних даних працівників апарату, керівників та спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, кадрового резерву, кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату та структурних підрозділів Теребовлянської райдержадміністрації та їх захист з метою отримання персональних даних про фізичну особу.

Сектор очолює завідуючий, який має вищу освіту, стаж роботи, пов’язаний з мобілізаційною підготовкою не менш як три роки, стаж роботи у сфері охорони державної таємниці не менш як 2 роки та допуск до державної таємниці із ступенем секретності «таємно». Завідуючий сектору організовує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

На посади працівників сектору призначаються особи, які мають відповідний посаді освітньо-кваліфікаційний рівень, загальний стаж роботи не менш як 3 роки та яким надано допуск до державної таємниці із ступенем секретності «таємно».

Права, обов’язки та конкретні освітньо-кваліфікаційні вимоги до начальника і працівників сектору визначаються положенням про сектор та посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

ІІІ. З питань запобігання та виявлення корупції

Розробляє, здійснює та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

надає іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб райдержадміністрації та її структурних підрозділів, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо їх усунення;

надає допомогу у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Бере участь у проведенні:

в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в апараті райдержадміністрації, її структурних підрозділах з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства;

повідомляє у письмовій формі голову райдержадміністрації та спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами райдержадміністрації та її структурних підрозділів;

веде облік працівників апарату райдержадміністрації, її структурних підрозділів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та протидії корупції інших органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Покладання на сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, а також обмежують виконання покладених на нього завдань, не допускається. (п.7 Постанови КМУ від 8 грудня 2009 р. № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади».З питань запобігання та виявлення корупції сектор має право:

одержувати від інших структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, її структурних підрозділів інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

одержувати від працівників апарату райдержадміністрації, її структурних підрозділів усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

ініціювати перед головою райдержадміністрації, питання щодо надсилання запитів суб'єктам господарювання, учасникам цивільно-правових договорів з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів.

Працівники сектору під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень та територій, закріплених за райдержадміністрацією та її структурними підрозділами до документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

На посади керівника та спеціаліста сектору призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних

характеристик посад державних службовців.

Голова районної державної адміністрації, створює умови для виконання сектором на належному рівні покладених на нього завдань.IV. З питань охорони державної таємниці:

в питаннях організації режимно-секретної роботи сектор виконує функції згідно «Положення про режимно-секретний орган (РСО) Теребовлянської районної державної адміністрації», розробленого з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

Основними завданнями РСО є:

недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;

своєчасне розроблення та реалізація разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації заходів, що забезпечують охорону державної таємниці;

запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї;

виявлення та закриття каналів просочення секретної інформації в процесі діяльності райдержадміністрації;

забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею, та під час здійснення зовнішніх відносин;

організація та ведення секретного діловодства;

здійснення контролю за станом режиму секретності в райдержадміністрації, та на підпорядкованих їй об’єктах;

організація роботи щодо обробки персональних даних секретоносіїв райдержадміністрації та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

РСО має право:

вимагати від усіх працівників райдержадміністрації, а також відряджених неухильного виконання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці;

брати участь у розгляді проектів штатних розписів райдержадміністрації та підвідомчих їй установ, підприємств у частині, що стосується РСО, вносити пропозиції щодо структури та чисельності працівників цих органів;

брати участь у проведенні атестації працівників, що виконують роботи, пов’язані з державною таємницею, а також у розгляді пропозицій щодо виплати в установленому нормативними актами порядку компенсації за роботу в умовах режимних обмежень;

залучати спеціалістів райдержадміністрації до здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

здійснювати перевірки стану й організації роботи з питань захисту державної таємниці і забезпечення режиму секретності у структурних підрозділах райдержадміністрації, а також у підвідомчих їй установах та підприємствах, давати відповідні рекомендації;

здійснювати перевірки додержання режиму секретності на робочих місцях працівників, що мають допуск до державної таємниці, вмісту спецсховищ (приміщень, сейфів, металевих шаф, спецпапок тощо), наявності документів, та інших матеріальних носіїв секретної інформації;

порушувати перед головою райдержадміністрації питання про призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму секретності та секретного діловодства, про притягнення осіб до відповідальності згідно з законом, а також давати рекомендації щодо обов’язкових для виконання вказівок керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та підвідомчих їй установ, підприємств з питань забезпечення режиму секретності;

брати участь у службових розслідуваннях, у встановленому порядку вимагати від працівників райдержадміністрації, письмових пояснень щодо фактів розголошення ними секретних відомостей, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності;

вносити пропозиції голові райдержадміністрації про припинення робіт, пов’язаних з державною таємницею, в структурних підрозділах, якщо умови для їх виконання не відповідають вимогам режиму секретності; опечатувати приміщення, де ведуться такі роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації;

одержувати від громадян, яким оформляються документи на допуск до державної таємниці, відомості про себе, передбачені переліком питань, на які пропонується надати відповідь для оформлення допуску до державної таємниці;

використовувати засоби зв’язку та вести в установленому порядку поштово-телеграфне листування з іншими державної органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та їх РСО з питань забезпечення режиму секретності;

мати печатку з найменуванням РСО, а також інші печатки та штампи установленої форми.

Передача функцій РСО будь-яким іншим підрозділам райдержадміністрації або включення РСО до їх складу забороняється. Покладати на РСО ведення несекретнеого діловодства, за винятком діловодства з охорони держаавної таємниці, а також інші види діяльності, що не пов'язані з охороною державної таємниці, не допускається (пункт 36 розділу 3 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1561-12 із змінами).


Керівник апарату районної

державної адміністрації І.Й. ЯГНИЧ
Завідувач сектору взаємодії з

правоохоронними органами, оборонної,

мобілізаційної та режимно-секретної

роботи апарату райдержадміністрації І.С. МАРЦИНІВ
О.М.Жмурко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

районної державної адміністрації


« ___» ________2013 р. № ___-од


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

У своїй діяльності завідувач сектору керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, прийнятими в межах їх компетенції, а також Положенням про сектор.

Утримання завідувача сектору здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання державного органу.

Завідувач сектору безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації, здійснює свої повноваження та функції під його безпосереднім керівництвом.

Основними завданнями завідувача сектору є здійснення повноважень в галузі забезпечення законності і правопорядку, прав і свобод громадян, оборонної роботи, організації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням у відповідній сфері управління на території району, запобігання та виявлення корупції і забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності в райдержадміністрації, виконання робіт щодо обліку персональних даних працівників райдержадміністрації в базі персональних даних працівників апарату, керівників та спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, кадрового резерву, кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату та структурних підрозділів Теребовлянської райдержадміністрації в частині функцій, покладених на сектор.

Основні обов’язки завідувача сектору:I. З питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи:

організовує виконання і забезпечує контроль за виконанням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими органами, установами, підприємствами і організаціями незалежно від форм власності, законів України, указів, розпоряджень і доручень Президента України; постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України; розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій з питань діяльності правоохоронних органів;

здійснює повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян відповідно до законів України, організовує виконання і забезпечує контроль за виконанням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими органами і установами району комплексних програм боротьби із злочинністю;

забезпечує збір, узагальнення і аналіз статистичної та іншої інформації щодо діяльності правоохоронних органів, готує інформації з пропозиціями голові районної державної адміністрації за результатами роботи правоохоронних органів в районі;

організовує розроблення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань діяльності правоохоронних органів, організовує їх виконання;

всебічно сприяє поліпшенню якості роботи по підбору та навчанню кадрів правоохоронних органів, а також матеріально-технічному забезпеченню правоохоронних органів;

організовує забезпечення запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів в районі;

забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями району;

сприяє військовому комісаріату у його роботі в мирний час та у разі оголошення мобілізації;

планує та організовує здійснення заходів, пов’язаних із діяльністю на території району військових частин Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

контролює додержання відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими державними органами законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також пільг і допомоги сім’ям військовослужбовців строкової служби;

сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову службу та альтернативну (невійськову) службу;

організовує і контролює роботу, пов’язану з реформуванням Збройних Сил України, виділенням військовим частинам Збройних Сил України службових приміщень, житлової площі, земельних ділянок, надання комунально-побутових послуг;

контролює виконання підприємствами на території району замовлень Збройних Сил України, інших військових формувань на виробництво і поставку їм продукції, електро,-і теплоенергії в мирний час;

організовує і контролює роботу, пов’язану з шефською допомогою Військово-Морським Силам України;

забезпечує контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень в сфері оборонної роботи забезпечення законності і правопорядку;

бере участь в організації виконання завдань територіальної оборони, здійснює керівництво підготовкою до територіальної оборони сил, засобів, об’єктів, що належать до сфери управління райдержадміністрації та підпорядкованих органів виконавчої влади. Організовує взаємодію з цих питань з іншими державним органами.

II. З питань мобілізаційної роботи:

бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації на території району;

організовує виконання структурними підрозділами райдержадміністрації законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

розробляє та подає голові райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення відповідної сфери управління, території адміністративно-територіальної одиниці на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів;

координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;

подає пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо участі в організації управління державою в особливий період;

організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців;

бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);

подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;

подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях;

здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях;

бере участь у визначенні потреби у постачанні матеріально-технічних ресурсів за рахунок міждержавної кооперації;

подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування відповідної сфери управління, галузей національної економіки на території адміністративно-територіальної одиниці в умовах особливого періоду;

організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

організовує роботу з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

готує і доводить іншим структурним підрозділам райдержадміністрації вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації керівного складу та працівників мобілізаційного підрозділу з питань мобілізаційної підготовки, у тому числі шляхом проведення навчань і тренувань;

забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.ІІІ. З питань запобігання та виявлення корупції

Розробляє, здійснює та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

надає іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб райдержадміністрації та її структурних підрозділів, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо їх усунення;

надає допомогу у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Бере участь у проведенні:

в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в апараті райдержадміністрації, її структурних підрозділах з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства;

повідомляє у письмовій формі голову райдержадміністрації та спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами райдержадміністрації та її структурних підрозділів;

веде облік працівників апарату райдержадміністрації, її структурних підрозділів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та протидії корупції інших органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Покладання на сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, а також обмежують виконання покладених на нього завдань, не допускається. (п.7 Постанови КМУ від 8 грудня 2009 р. № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади».IV. З питань охорони державної таємниці:

недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;

своєчасне розроблення та реалізація разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, заходів, що забезпечують охорону державної таємниці;

запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї;

виявлення та закриття каналів просочення секретної інформації в процесі діяльності райдержадміністрації;

забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею, та під час здійснення зовнішніх відносин;

організація та ведення секретного діловодства;

здійснення контролю за станом режиму секретності в райдержадміністрації та на підпорядкованих їй об’єктах;

здійснення контролю за дотриманням працівниками сектору законодавства України з питань персональних даних фізичних осіб (секретоносіїв) та встановленого в райдержадміністрації порядку обробки персональних даних.

Завідуючий сектору має право:З питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи:

готувати і доводити іншим структурним підрозділам райдержадміністрації обов’язкові для виконання вказівки щодо впровадження рішень з питань планування заходів правоохоронної та оборонної роботи;

вносити на розгляд керівництва райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів та інших документів з питань компетенції сектору в обсязі своїх повноважень;

залучати представників громадськості, спеціалістів управлінь, секторів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду зазначених питань;

одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів, секторів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на сектор завдань з питань правоохоронної та оборонної роботи.

З питань мобілізаційної підготовки та мобілізації:

одержувати від інших структурних підрозділів райдержадміністрації в установленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати в установленому порядку експертів та консультантів для опрацювання окремих питань з мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також спеціалістів інших структурних підрозділів для розгляду питань, що належать до компетенції сектору з зазначених питань;

перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними підрозділами райдержадміністрації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності;

подавати голові райдержадміністрації пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки, а також про накладення стягнень на осіб, які допустили порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

готувати і доводити іншим структурним підрозділам райдержадміністрації обов’язкові для виконання вказівки щодо впровадження рішень з питань планування мобілізаційної підготовки;

вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів та інших документів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, а також нарад з питань, що стосуються роботи сектору;

готувати та подавати голові райдержадміністрації для затвердження Положення про сектор та структуру сектору в мирний час, Положення, структуру та штатний розпис сектору в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників на особливий період.З питань запобігання та виявлення корупції:

одержувати від інших структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, її структурних підрозділів інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

одержувати від працівників апарату райдержадміністрації, її структурних підрозділів усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

ініціювати перед головою райдержадміністрації, питання щодо надсилання запитів суб'єктам господарювання, учасникам цивільно-правових договорів з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів.

Працівники сектору під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень та територій, закріплених за райдержадміністрацією та її структурними підрозділами до документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

На посади керівника, та спеціаліста сектору призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

Голова районної державної адміністрації, створює умови для виконання сектором на належному рівні покладених на нього завдань.

З питань охорони державної таємниці:

вимагати від усіх працівників райдержадміністрації, а також відряджених неухильного виконання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці;

брати участь у розгляді проектів штатних розписів райдержадміністрації та підвідомчих установ, підприємств у частині, що стосується РСО, вносити пропозиції щодо структури та чисельності працівників цих органів;

брати участь у проведенні атестації працівників, що виконують роботи, пов’язані з державною таємницею, а також у розгляді пропозицій щодо виплати в установленому нормативними актами порядку компенсації за роботу в умовах режимних обмежень;

залучати спеціалістів райдержадміністрації до здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

здійснювати перевірки стану й організації роботи з питань захисту державної таємниці і забезпечення режиму секретності у структурних підрозділах райдержадміністрації, а також у підвідомчих установах та підприємствах, давати відповідні рекомендації;

здійснювати перевірки додержання режиму секретності на робочих місцях працівників, що мають допуск до державної таємниці, вмісту спецсховищ (приміщень, сейфів, металевих шаф, спецпапок тощо), наявності документів, та інших матеріальних носіїв секретної інформації;

порушувати перед головою райдержадміністрації питання про призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму секретності та секретного діловодства, про притягнення осіб до відповідальності згідно з законом, а також давати рекомендації щодо обов’язкових для виконання вказівок керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та підвідомчих їм установ, підприємств з питань забезпечення режиму секретності;

брати участь у службових розслідуваннях, у встановленому порядку вимагати від працівників райдержадміністрації, письмових пояснень щодо фактів розголошення ними секретних відомостей, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності;

вносити пропозиції голові райдержадміністрації про припинення робіт, пов’язаних з державною таємницею, в структурних підрозділах, якщо умови для їх виконання не відповідають вимогам режиму секретності; опечатувати приміщення, де ведуться такі роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації;

одержувати від громадян, яким оформляються документи на допуск до державної таємниці, відомості про себе згідно переліку питань, на які пропонується надати відповідь для оформлення допуску до державної таємниці;

використовувати засоби зв’язку та вести в установленому порядку поштово-телеграфне листування з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та їх РСО з питань забезпечення режиму секретності;

мати печатку з найменуванням РСО, а також інші печатки та штампи установленої форми.

Завідувач сектору повинен мати вищу освіту з освітньо – кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр», стаж роботи, пов’язаний з мобілізаційною підготовкою не менш як три роки, стаж роботи у сфері охорони державної таємниці не менш як 2 роки та допуск до державної таємниці із ступенем секретності «таємно». Завідувач сектору організовує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.Покладання на завідувача сектору обов’язків, які не стосуються розв’язання поточних проблем мобілізаційної підготовки та охорони державної таємниці, не допускається.

Керівник апарату районної

державної адміністрації І.Й.ЯГНИЧ

Завідувач сектору взаємодії з

правоохоронними органами, оборонної,

мобілізаційної та режимно-секретної

роботи апарату райдержадміністрації І.С. МАРЦИНІВ


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка