Про затвердження переліку n 1 наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітСкачати 299.3 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації15.12.2016
Розмір299.3 Kb.
1   2   3

ЖУРНАЛИ
1. Борисфен.
2. Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання.
3. Дивослово.
4. Йылдыз.
5. Мандрівець.
6. Мовознавство.
7. Народознавчі зошити.
8. Проблеми славістики.
9. Русская филология. Украинский вестник.
10. Сіверянський літопис.
11. Слобожанщина.
12. Урок української.
13. Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.
14. Філологічні студії. 
Географічні науки

ЖУРНАЛИ
1. Агрохімія та грунтознавство (Львівський державний університет ім. Ів. Франка).
2. Близькосхідний кур'єр (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ).
3. Вісник геодезії та картографії (Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України).
4. Геологічний журнал (Інститут геологічних наук НАНУ).
5. Економіка АПК.
6. Економіка України (Інститут економіки НАНУ).
7. Культура народов Причерноморья (Кримський науковий центр).
8. Метеорология, климатология и гидрология (Одеський гідрометеорологічний інститут).
9. Морський гідрофізичний журнал (Морський гідрофізичний інститут НАНУ).
10. Нафтова і газова промисловість (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу).
11. Тектоніка і стратиграфія (Інститут геологічних наук НАНУ).
12. Український ботанічний журнал (Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ).
13. Український географічний журнал (Інститут географії НАНУ).
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія: Геологія і географія.
2. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія.
3. Вісник Львівського державного аграрного університету. Агрономія.
4. Вісник Львівського університету.
5. Вісник Харківського державного університету.
6. Геодезія, картографія, аерофотознімання (Державний університет "Львівська політехніка").
7. Геохімія і рудоутворення (Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення НАН України).
8. Економічна та соціальна географія (Київський університет імені Тараса Шевченка).
9. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки.
10. Фізична географія та геоморфологія (Київський університет імені Тараса Шевченка).
11. Ученые записки Симферопольского государственного университета.
Юридичні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми міжнародних відносин (Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка).
2. Актуальні проблеми державного управління (Українська Академія державного управління при Президентові України).
3. Актуальні проблеми політики (Одеська державна юридична академія).
4. Актуальні питання держави та права (Одеська державна юридична академія). Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка (Юридичні науки).
6. Вісник університету внутрішніх справ МВС України.
7. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.
8. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.
9. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Міжнародні відносини.
10. Вісник Львівського університету. Серія: юридична.
11. Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини.
12. Вісник Академії правових наук України (м. Харків).
13. Держава і право (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ).
14. Збірник наукових працю Інституту законодавства Верховної Ради України.
15. Криминалистика и судебная экспертиза (Міністерство юстиції України).
16. Науковий вісник Дипломатичної академії України.
17. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності (Донецький державний університет).
18. Проблеми законности (Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого).
19. Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут внутрішніх справ).
20. Правова держава (Інститут держави та права ім. В. М. Корецького НАНУ).
21. Питання боротьби зі злочинністю. (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Вищого арбітражного суду України.
2. Вісник Академії правових наук України.
3. Вісник Конституційного суду України.
4. Держава і право.
5. Право України.
6. Правничий часопис Донецького державного університету.
7. Українське право (Українська правнича фундація).
8. Юридичний вісник (Одеська державна юридична академія).
Педагогічні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Педагогіка та психологія (Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди).
2. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія: соціально-педагогічна.
3. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса).
4. Херсонський державний педагогічний університет. Серія: педагогічні науки.
5. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія.
6. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти (Рівненський державний педагогічний інститут).
7. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка (м. Івано-Франківськ).
8. Теорія та методика навчання та виховання (Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди).
9. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи (Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди).
10. Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
11. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 
12. Педагогічні науки (Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка).
13. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 
14. Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту.
15. Вісник Львівського державного університету. Серія педагогічна.
16. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка.
17. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки.
18. Збірник наукових праць Черкаського державного університету.
19. Наукові записки (Острозька академія).
20. Соціальні технології (Київський університет імені Тараса Шевченка).
ЖУРНАЛИ
1. Дивослово.
2. Дошкільне виховання.
3. Українська література в загальноосвітній школі.
4. Комп'ютер у школі та сім'ї.
5. Постметодика.
6. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.
7. Зарубіжна література в навчальних закладах.
8. Дефектологія. 
9. Початкова школа.
10. Рідна школа.
11. Вересень.
12. Наша школа.
13. Педагогіка і психологія професійної освіти.
14. Дошкільне виховання.
15. Освіта і управління.
Медичні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики (Луганський державний медичний університет).
2. Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации (Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. Т. М. Сеченова, м. Ялта).
3. Актуальні проблеми нефрології (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця).
4. Гематологія і переливання крові (Київський НДІ гематології та переливання крові).
5. Гигиена населенных мест (Український науковий гігієнічний центр МОЗ України).
6. Дитячі інфекції (Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. І. Громашевського).
7. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика).
8. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології (Луганський державний медичний університет).
9. Проблемы достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения (Кримський медичний університет ім. С. І. Георгієвського, м. Сімферополь). 
10. Серцево-судинна хірургія (Інститут серцево-судинної хірургії АМН України, м. Київ).
11. Современные аспекты военной медицини (Головний військовий клінічний госпіталь МО України, м. Київ).
12. Актуальные проблемы медицины и биологии. (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця).
13. Променева діагностика, променева терапія (Український НДІ онкології та радіології МОЗ України, м. Київ).
14. Проблеми військової охорони здоров'я (Українська військово-медична академія).
15. Медико-социальные проблемы семьи (Донецький державний медичний університет).
16. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина.
ЖУРНАЛИ
1. Архив клинической и экспериментальной медицины (Донецький державний медичний університет).
2. Архів психіатрії (Український НДІ соціальної та судової психіатрії, Київ).
3. Біль, знеболювання та інтенсивна терапія (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика).
4. Буковинський медичний вісник (Буковинська державна медична академія, м. Чернівці).
5. Бюлетень української асоціації нейрохірургів (Інститут нейрохірурги ім. акад. А. П. Ромоданова, м. Київ).
6. Вісник Вінницького державного медичного університету.
7. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України (Український інститут громадського здоров'я, м. Київ).
8. Вісник морфології (Вінницький державний медичний університет).
9. Вісник морської медицини (ДП "Український НДІ морської медицини", м. Одеса).
10. Вестник гигиены и эпидемиологии (Донецький державний медичний університет).
11. Вісник стоматології (Одеський НДІ стоматології).
12. Вісник фармації (Українська фармацевтична академія, м. Харків).
13. Вестник физиотерапии и курортологии (Кримський медичний університет, м. Сімферополь).
14. Галицький лікарський вісник (Івано-Франківська державна медична академія).
15. Довкілля і здоров'я (Український науковий гігієнічний центр МОЗ України, м. Київ).
16. Дерматология, косметология, сексопатология (Дніпропетровська державна медична академія).
17. Експериментальна і клінічна медицина (Харківський державний медичний університет).
18. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія (Львівський державний медичний університет).
19. Ендокринологія (Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України, м. Київ).
20. Экспериментальная онкология (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАНУ).
21. Журнал Академії медичних наук України.
22. Журнал вушних, носових і горлових хвороб (Київський НДІ отоларингології).
23. Журнал дерматологии и венерологии (Український НДІ дерматології та венерології, м. Харків).
24. Журнал психиатрии и медицинской психологии (Донецький державний медичний університет).
25. Інфекційні хвороби (Тернопільська державна медична академія).
26. Імунологія та алергологія (Інститут урології та нефрології АМН України).
27. Клінічна фармація (Українська фармацевтична академія, м. Харків).
28. Лабораторная диагностика (Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. І. Громашевського).
29. Лікарська справа (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика).
30. Ліки України (Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості).
31. Ліки (Інститут фармакології та токсикології АМН України).
32. Львівський медичний часопис. (ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA) (Львівський державний медичний університет).
33. Лікування та діагностика (АМН України).
34. Медичні перспективи (Дніпропетровська державна медична академія).
35. Мікробіологічний журнал (Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАНУ).
36. Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия (Український НДІ медичної реабілітації та курортології, м. Одеса).
37. Медична хімія (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ). 
38. Нейрофизиология (Інститут фізіології  ім. О. О. Богомольця НАНУ). 
39. Одеський медичний журнал (Одеський державний медичний університет).
40. Онкология (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАНУ).
41. Офтальмологічний журнал (Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України).
42. Ортопедия, травматология и протезирование (Харківський НДІ ортопедії та травматології).
43. Педіатрія, акушерство та гінекологія (Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України).
44. Проблеми остеології (Інститут геронтології АМН України).
45. Проблемы старения и долголетия (Інститут геронтології АМН України).
46. Современные проблемы токсикологии (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя МОЗ України).
47. Сучасні інфекції (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ).
48. Таврический журнал психиатрии (Кримський державний медичний університет, м. Сімферополь).
49. Таврический медико-биологический вестник (Кримський державний медичний університет, м. Сімферополь).
50. Урологія (Дніпропетровська державна медична академія).
51. Український вісник психоневрології (Український НДІ клінічної та експериментальної неврології і психіатрії, м. Харків). 
52. Український кардіологічний журнал (Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска АМН України).
53. Український медичний альманах (Луганський державний медичний університет).
54. Український біохімічний журнал (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ).
55. Український пульмонологічний журнал (Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України).
56. Український радіологічний журнал (Харківський НДІ медичної радіології).
57. Український бальнеологічний журнал (Львівський державний медичний університет).
58. Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії (Головне військово-медичне управління МО України).
59. Фотобіологія та фотомедицина (Харківський державний університет).
60. Фізіологічний журнал (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАНУ).
61. Шпитальна хірургія (Тернопільська державна медична академія).
Фармацевтичні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики (Запорізький державний медичний університет).
2. Фізіологічно-активні речовини (Інститут органічної хімії).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник фармації (Українська фармацевтична академія, м. Харків).
2. Клінічна фармація (Українська фармацевтична академія, м. Харків). 
3. Ліки України (Держкомітет України з медичної та мікробіологічної промисловості).
4. Ліки (Інститут фармакології і токсикології АМН України).
5. Фармаком (Державний науковий центр лікарських засобів МОЗ України).
6. Медична хімія (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ).
7. Фармацевтичний журнал (Українська фармацевтична академія, м. Харків).
8. Журнал АМН України.
9. Лікарська справа (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ).
Ветеринарні науки

ЖУРНАЛИ
1. Вісник аграрної науки. (УААН). 
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Аграрний вісник Причорномор'я. Одеський державний сільськогосподарський інститут.
2. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.
3. Вісник Державної агроекологічної академії України.
4. Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту.
5. Вісник Сумського державного аграрного університету. Науково-методичний журнал.
6. Ветеринарна медицина (Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН).
7. Науковий вісник Національного аграрного університету
8. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького.
9. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини (Харківський зооветеринарний інститут).
Мистецтвознавство

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми теорії музики та музичного виховання (Київський державний університет культури і мистецтв).
2. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (Київський університет імені Тараса Шевченка).
3. Збірник наукових праць Академії образотворчого мистецтва і архітектури "Українська академія мистецтва" (м. Київ).
4. Духовний світ бароко (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського).
5. Київське музикознавство (Київське державне вище музичне училище імені Р. М. Глієра).
6. Культура і мистецтво у сучасному світі (Київський державний університет культури і мистецтв).
7. Музичне мистецтво і культура (Одеська державна консерваторія ім. А. В. Нежданової).
8. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.
9. Питання культурології (Київський державний університет культури та мистецтв).
10. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти (Харківський інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського).
11. Проблеми етномузикології (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського).
12. Теоретичні та практичні питання культурології (Мелітопольський державний педагогічний інститут).
13. Українське музикознавство (Національна музична академія імені П. І. Чайковського).
ЖУРНАЛИ
1. Art line (м. Київ).
2. Борисфен.
3. Кіно - Театр.
4. Музика.
5. Народознавчі зошити.
Архітектура

ЖУРНАЛИ
1. Архітектура України. 
2. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури.
2. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель (Київський зональний НДІ експериментального проектування).
3. Сучасні проблеми архітектури та містобудування (Національний технічний університет будівництва та архітектури).
4. Теоретичні основи будівництва (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури).
5. Теорія і практика будівництва (Державний університет "Львівська політехніка"). 
6. Збірник наукових праць Української академії мистецтв.
Психологічні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Збірник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія.
2. Вісник Київського державного лінгвістичного університету.
3. Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Психологія.
4. Вісник Харківського університету. Серія: Психологія.
5. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України.
6. Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Серія: Філософія, соціологія, психологія.
7. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка.
8. Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту МО України.
9. Психологія (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).
10. Соціальні технології (Київський університет імені Тараса Шевченка).
 ЖУРНАЛИ
1. Дошкільне виховання.
2. Педагогіка і психологія (АПН України).
3. Педагогіка і психологія професійної освіти.
Військові науки

ЖУРНАЛИ
1. Наука і оборона.
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Збірник наукових праць науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України.
2. Збірник наукових праць Національної Академії Прикордонних військ України.
3. Збірник наукових праць Харківського військового університету.
4. Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України.
5. Труди Національної Академії оборони України.
Соціологічні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми політики (Одеська державна юридична академія).
2. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка.
3. Вісник Львівського державного університету імені Івана Франка. 
4. Вісник Харківського державного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи.
5. Мультиверсум. Філософський альманах (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ).
6. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.
7. Нова парадигма (Запорізький державний університет). 
8. Соціальні технології. (Київський університет імені Тараса Шевченка).
9. Ученые записки Симферопольского государственного университета.
10. Философия и социология в контексте национальной культуры (Дніпропетровський державний університет).
11. Чорнобиль і соціум. (Інститут соціології НАНУ).
ЖУРНАЛИ
1. Грані (Дніпропетровськ).
2. Вісник Харківського Міжнародного Слов'янського університету.
3. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.
4. Вісник Університету внутрішніх справ.
5. Віче.
Політичні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія.
2. Вісник Харківського державного університету. Серія: Питання політології.
3. Вісник Львівського державного університету. Серія: Міжнародні відносини.
4. Актуальні проблеми міжнародних відносин. (Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка).
5. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Міжнародні відносини.
6. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія, політологія.
7. Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України.
8. Актуальні проблеми державного управління. (Українська Академія державного управління при Президентові України).
9. Актуальні проблеми політики (Одеська державна юридична академія).
10. Нова парадигма (Запорізький державний університет).
11. Збірник наукових праць Інституту законодавства Верховної Ради України.
12. Дослідження світової політики. Проблеми і судження Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ.
13. Науковий вісник Дипломатичної академії України.
14. Вісник Харківського державного університету. Серія: Питання політології.
ЖУРНАЛИ
1. Борисфен. 
2. Віче.
3. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.
4. Людина і політика. 
5. Нова політика. 
6. Політична думка.
7. Політика і час.
8. Правова Держава (Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова).
9. Право України.
10. Трибуна. 
Фізичне виховання і спорт

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Молодіжний науковий вісник (Волинський державний університет імені Лесі Українки).
2. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (Харківський художньо-промисловий інститут).
3. Физическое воспитание студентов творческих специальностей (Харківський художньо-промисловий інститут).
ЖУРНАЛИ
1. Наука в олимпийском спорте.
2. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки.
3. Фізичне виховання в школі.
Державне управління

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми державного управління (Українська Академія державного управління при Президентові України).
2. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. 
3. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.
4. Вісник Університету внутрішніх справ.
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.
2. Освіта і управління. 
3. Юридичний вісник (Одеська державна юридична академія).
4. Командор (Вісник державного службовця України).
5. Філософська думка.
6. Економіка України.
 ____________ 
 
Надруковано:

"Бюлетень ВАК України",N 4, 1999 р.  
 
Каталог: vak
vak -> Президія вищої атестаційної комісії україни постанова від 9 лютого 2000 року n 2-02/2
vak -> Затверджений наказом керівника апарату Ємільчинського районного суду Житомирської області від
vak -> Розпорядженням голови райдержадміністрації від 12 серпня 2016 року №115 -к
vak -> Додаток 3 до наказу след дфс від 20. 10. 2016 №294-к умови проведення конкурсу на посаду завідувача сектору стандартизації І метрології відділу методичного забезпечення, координації І аналізу експертної діяльності след дфс
vak -> Перелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка