Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установСторінка4/4
Дата конвертації03.11.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4

ЗАХОДИ

щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування

Таблиця 7.1Код

виробничого

та

технологіч-ного

процесу,


технологіч-

ного


устаткуван-

ня

(установки)Найменування заходу

Код

заходу


Загальний обсяг

витрат за

кошторисною

вартістю,

тис.грн.


Очікуване зменшення

викидів


забруднюючих

речовин в

атмосферне повітря

після впровадження

заходу, т/рік


1

2

3

4

5Примітка.

Таблиця 7.1 заповнюється з використанням Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень за станом атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону атмосферного повітря", затвердженої наказом Держкомстату України від 30.12.2004 N 674 та зареєстрованої у Мін'юсті України 25.01.2005 за N 98/10378.Директор Департаменту екологічної

безпеки та поводження

з небезпечними хімічними

речовинами та відходами


Є.М.Маторін

Додаток 8

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з встановленими нормативами на викиди

Таблиця 8.1Номер

джерела


викиду

Код

забруд-


нюючої

речови-


ни

Наймену-

вання


забрудню-

ючої


речовини

Фактичний викид

Норматив

граничнодопустимого викидумасова

концентрація

в

газопиловомупотоці,

мг/куб.м


величина

масового


потоку в

газах, що

відходять,

кг/год.

масова

концентрація

в

газопиловомупотоці,

мг/куб.м


величина

масового


потоку в

газах, що

відходять,

кг/год.


1

2

3

4

5

6

7

Виробничий, технологічний процес, технологічне устаткування

Директор Департаменту екологічної

безпеки та поводження

з небезпечними хімічними

речовинами та відходами


Є.М.Маторін

Додаток 9

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі ____________________________

Місце розташування джерела викиду ____________________________

Максимальна витрата викиду, куб.м/с ____________________________

Висота викиду, м _______________________________________________

Таблиця 9.1Найменування

забруднюючої

речовини


Граничнодо-

пустимий


викид

відповідно

до

законодав-ства,

мг/куб.м


Затверджений

граничнодопус-

тимий викид


Термін досягнення

затвердженого значеннямг/

куб.м


г/с

1

2

3

4

5

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів:

Таблиця 9.2

Найменування

забруднюючої

речовини


Граничнодо-

пустимий


викид

відповідно

до

законодав-ства,

мг/куб.м


Затверджений

граничнодопус-

тимий викид,

мг/куб.м


Термін досягнення

затвердженого

значення


1

2

3

4

Примітка.

1. Стаціонарні джерела, з яких здійснюються залпові викиди забруднюючих речовин, позначаються знаком "*". Дозволений обсяг залпових викидів не повинен перевищувати 3-х кратне значення граничнодопустимого викиду відповідно до законодавства.

2. Пропозиції щодо дозволених граничнодопустимих викидів надаються з урахуванням поетапності скорочення викидів, тривалості кожного етапу та терміну, з якого дозволяється певний обсяг викидів.

Директор Департаменту екологічної

безпеки та поводження

з небезпечними хімічними

речовинами та відходами


Є.М.Маторін

Додаток 10

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

ЗАХОДИ

щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Таблиця 10.1Код

виробничого

та

технологічногопроцесу,

технологічного

устаткування

(установки)Найменування

заходу


Термін

виконання

заходу


Номер джерела

викиду на

карті-схемі


Загальний

обсяг витрат

за кошторисною

вартістю,

тис.грн.


Очікуване

зменшення викидів

забруднюючих

речовин в

атмосферне

повітря після

впровадження

заходу, т/рік1

2

3

4

5

6

Примітка.

Таблиця наводиться окремо для кожного із типу заходів відповідно до переліку, зазначеного у пункті 2.14 цієї Інструкції.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця 10.2Найменування

потенційно

небезпечного

об'єкта


Місце

розташування

потенційно

небезпечного

об'єкта


Найменування,

маса, категорія

небезпечної

речовини чи групи

речовин, що

використовуються

або

виготовляються,переробляються,

зберігаються чи

транспортуються на

об'єкті


Найменування або

категорія

небезпечної

речовини чи

групи

небезпечнихречовин, за

якими


проводилася

ідентифікація

об'єкта


Найменування

забруднюючих

речовин, які у

випадку


виникнення

надзвичайної

ситуації

техногенного або

природного

характеру можуть

надійти в

атмосферне

повітря


Найменування

заходів щодо

охорони

атмосферногоповітря на

випадок


виникнення

надзвичайної

ситуації


Найменування

заходів щодо

ліквідації

наслідків

забруднення

атмосферного

повітря у разі

виникнення

надзвичайної

ситуації


1

2

3

4

5

6

7Директор Департаменту екологічної

безпеки та поводження

з небезпечними хімічними

речовинами та відходами


Є.М.Маторін

Додаток 11

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

Аналіз потоків коштів

Таблиця 11.1Додаткові потоки

грошових коштівГривні

Початок

Квартал

Квартал

......

......

......

Витрати (відтік):

Інвестиції (за раху-

нок кредиту на 1 рік)

Вихідна допомога ро-

бітнику,

що звільнився

Навчання 1 працівника


Усього вихідні

потоки (1)Надходження/економія

(прибуток)Економія матеріалів

(коагулянт), енергії

і транспортних витрат

Економія заробітної

плати від скорочення

одного робочого місця

Економія на вартості

оборотного капіталу

Економія за рахунок

скорочення платежів

за забруднення


Усього

надходження/

економія (2)


Додатковий чистий

прибуток


коштів (2)-(1)

Графік виплати

за позикою:

Виплати відсотків

Погашення основного

боргу


Усього виплат за

позикою
Директор Департаменту екологічної

безпеки та поводження

з небезпечними хімічними

речовинами та відходами


Є.М.Маторін

Додаток 12

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

ЗАХОДИ

щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин

Таблиця 12.1Номер/

номери


джерел

викидів


Наймену-

вання


забрудню-

ючої


речовини

Затвердже-

ний


граничнодо-

пустимий


викид,

мг/куб.м


Періодичність

вимірюванняМетодика виконання

вимірюваньМісце

відбору


проб

1

2

3

4

5

6Директор Департаменту екологічної

безпеки та поводження

з небезпечними хімічними

речовинами та відходами


Є.М.Маторін

Додаток 13

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

СУМАРНІ ПОТЕНЦІЙНІ ОБСЯГИ

викидів забруднюючих речовин та груп речовин в атмосферне повітря від підприємства

Таблиця 13.1Код забруднюючої

речовини


Найменування

забруднюючої речовиниПотенційний викид

забруднюючої

речовини, тонн, з

трьома десятковими

знаками


1

2

3

00000

Усього для

підприємства:

Примітка.

Перелік забруднюючих речовин та груп речовин наведено в додатку 2 до Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень за станом атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону атмосферного повітря", затвердженої наказом Держкомстату України від 30.12.2004 N 674 та зареєстрованої у Мін'юсті України 25.01.2005 за N 98/10378).

Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) _________________________ код ___________

Таблиця 13.2

Код забруднюючої

речовини


Найменування

забруднюючої речовиниПотенційний викид

забруднюючої

речовини, тонн, з

трьома десятковими

знаками


1

2

3

00000

Усього за виробничим

та технологічним

процесом,

технологічним

устаткуванням

(установкою)

Примітка.

Викиди відображаються за окремими виробничими та технологічними процесами, технологічним устаткуванням (установкою) відповідно до Переліку виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок), наведеного в додатку 1 до Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень за станом атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону атмосферного повітря", затвердженої наказом Держкомстату України від 30.12.2004 N 674 та зареєстрованої в Мін'юсті України 25.01.2005 за N 98/10378.Директор Департаменту екологічної

безпеки та поводження

з небезпечними хімічними

речовинами та відходами


Є.М.Маторін
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка