Правової освіти населення Миколаївського району на 2012 рік І. Загальні положенняСкачати 96.92 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір96.92 Kb.

ПРОГРАМА

правової освіти населення Миколаївського району

на 2012 рік

І. Загальні положення:

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення.

Потребують вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян у одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення.

Програма правової освіти населення Миколаївського району на 2012 рік (надалі – Програма) передбачає подальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення області правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.Метою програми є підвищення рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення області, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.
Основними завданнями Програми є :

 • підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнів та молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін;

 • створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;

 • широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;

 • забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

 • удосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.


Мету програми передбачається досягти шляхом:

 • утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;

 • визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства;

 • активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами і установами;

 • органічного поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-технічною освітою;

 • розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності;

 • надання правової освіти навчальними закладами району на платній або безоплатній основі;

 • поліпшення умов для здійснення творчої благодійної та іншої суспільно-корисної діяльності у сфері правової освіти ;

 • залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти;

 • сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;

 • забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до їх джерел;

 • систематичного і безперервного поширення серед населення знань про право і державу;

 • безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань;

 • виховання молодого покоління на духовно-патріотичних засадах.


Реалізація Програми сприятиме:

 • підвищенню рівня правової культури населення області;

 • формуванню у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;

 • поліпшенню якості підготовки викладачів правових дисциплін та підвищенню ефективності викладання цих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах;

 • підвищенню рівня правової поінформованості населення району;

 • вихованню національно патріотичної свідомості у молоді;

 • налагодження співпраці з представниками церков, громадськими організаціями на місцях.


ІІ. Основні напрями реалізації Програми:

Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами області обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків.

Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.

Надання правової освіти має здійснюватися у всіх дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах району.

Початкова правова освіта здобувається у дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, людей похилого віку тощо.

У дошкільних навчальних закладах правове навчання і виховання здійснюється на основі програм, рекомендацій і методичних вказівок, які затверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством юстиції України.

Надалі правова освіта надається загальноосвітніми навчальними закладами району.

У загальноосвітніх закладах здійснюється широка позакласна робота з правового навчання і виховання, до якої залучаються вчені, представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних органів, інші фахівці галузі права.

Типові програми вивчення правових дисциплін затверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством юстиції України.

Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань права і держави.

Правова освіта здійснюється із застосуванням сучасних інформаційних технологій, зокрема елементів дистанційного навчання.

З метою розвитку правової освіти населення місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції вживають заходів до розширення мережі спеціалізованих навчальних закладів, бібліотек, збільшення кількості друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації правового спрямування в районі.

Засоби масової інформації району систематично інформують населення про національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, а також про стан правопорядку, боротьби з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх, профілактику їх вчинення тощо.

Для подальшого вдосконалення правової освіти населення району запроваджуються сторінки, рубрики та інші популярні форми надання правової інформації.

Державні заклади, підприємства, організації культури району проводять відповідну право освітню та право виховну діяльність.

З цієї метою за участю органів виконавчої влади, відповідних управлінь юстиції, навчальних закладів і наукових установ області на громадських або договірних засадах створюються лекторії, кінолекторії, проводяться виставки друкованої продукції правового спрямування, зустрічі з фахівцями-юристами, читацькі конференції та інші заходи.


III. Основні заходи із забезпечення виконання Програми:

1. Систематично аналізувати стан правової освіти населення та вносити пропозиції щодо його поліпшення.

Миколаївське районне управління юстиції,

Миколаївська районна МКМР

з правової освіти населення,

Миколаївська райдержадміністрація

Постійно

2. Організовувати проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо з питань підвищення рівня правової культури населення району.

Відділ освіти Миколаївської райдержадміністрації

Миколаївське районне управління юстиції,

Постійно3. Вирішити питання щодо надання підтримки у виданні посібників з правознавства, популярних юридичних посібників, збірників актів законодавства, а також у комплектуванні правовою літературою бібліотечних фондів.
Відділ освіти Миколаївської райдержадміністрації,

Відділ культури та туризму

Миколаївської райдержадміністрації

Миколаївське районне управління юстиції,

Упродовж 2012 року
4. Забезпечити проведення навчально-методичних семінарів для викладачів правових дисциплін загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів області із залученням наукових працівників та фахівців-практиків у галузі права.

Відділ освіти Миколаївської райдержадміністрації,

Миколаївське районне управління юстиції,

Упродовж 2012 року

5. Забезпечувати висвітлення в друкованих засобах масової інформації, та радіопередачах актуальних правових питань, приділивши особливу увагу роз'ясненню відповідних актів законодавства та практики їх застосування.
Миколаївська районна радіоредакція,

Редакція газети «Громада»

Постійно


6. Залучати до проведення правороз’яснювальної роботи найбільш кваліфікованих учених, фахівців-практиків у галузі права. Розробити систему заохочень активних учасників правоосвітнього процесу.

Відділ освіти Миколаївської райдержадміністрації,

Миколаївське районне управління юстиції,

Постійно

7. Проводити в області напередодні Дня юриста заходи з поширення серед населення знань про державу і право, інформування громадян про правову політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини. Проводити конкурс серед юрисконсультів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району на кращі методичні матеріали на правову тематику.

Миколаївське районне управління юстиції,

Миколаївська районна МКМР

з правової освіти населення,

Миколаївська райдержадміністрація

Щорічно

8. Забезпечити постійне інформування населення області через засоби масової інформації про хід виконання Програми.
Миколаївська райдержадміністрація,

Миколаївська районна радіоредакція,

Редакція газети «Громада»

Постійно

9. Сприяти підвищенню правової освіти населення шляхом організації у бібліотеках області книжкових виставок, створення куточків з правознавства та своєчасно поновлювати бібліотечні фонди актуальною літературою. Проводити в загальноосвітніх навчальних закладах району години права, зустрічі за „круглим столом", Дні інформування, зустрічі, діалоги, конкурси правознавства, Дні милосердя, уроки доброти години цікавих повідомлень тощо.

Відділ освіти Миколаївської райдержадміністрації,

Відділ культури та туризму

Миколаївської райдержадміністрації

Миколаївське районне управління юстиції,

Постійно

10. З метою виховання національно патріотичної свідомості у молоді, налагоджувати співпрацю з представниками церков, громадськими організаціями на місцях та забезпечити проведення спільних правоосвітніх заходів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Миколаївське районне управління юстиції,

Миколаївська районна МКМР

з правової освіти населення,

Миколаївська райдержадміністрація

Постійно


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка