Правила прийому на навчання до асистентури-стажування Харківського національного університету мистецтв імені І. П. КотляревськогоДата конвертації08.05.2016
Розмір59.2 Kb.
ПРАВИЛА

прийому на навчання до асистентури-стажування

Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського

у 2016 році
До асистентури-стажування на конкурсній основі приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» або ступінь «магістр».

Для проведення прийому до асистентури-стажування створюється приймальна комісія, головою якої є ректор Університету. До складу приймальної комісії входять:

заступник Голови Приймальної комісії;

відповідальний секретар Приймальної комісії;

члени Приймальної комісії (проектори, декани факультетів);

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором Університету на початку календарного року.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до асистентури-стажування виноситься з урахуванням письмового висновку передбачуваного творчого керівника, про що вступник повідомляється у тижневий термін.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до асистентури-стажування у зв’язку із неподанням у встановлений термін відповідних документів або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

Вступники до асистентури-стажування складають вступні іспити:

з фаху (в обсязі навчальної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або ступеня «магістр», що відповідає обраній спеціальності);

однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, італійської, французької, для іноземців – української або російської) в обсязі, що відповідає рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

додатковий іспит з філософії, призначений Вченою радою ХНУМ, в обсязі типової навчальної програми для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОН України.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в асистентурі-стажуванні за державним замовленням або достроково відраховані за вчинення противоправних дій чи невиконання навчального плану, не мають права повторного вступу на місця за держаним замовленням.

Результати вступних іспитів до асистентури-стажування дійсні протягом календарного року.

Вступники, які на час вступу до асистентури-стажування склали кандидатські іспити з філософії та/або іноземної мови, звільняються від відповідних вступних іспитів і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Прийом вступних іспитів проводиться предметними комісіями (3-5 осіб), до складу яких включаються доктори філософії та доктори наук, передбачувані творчі керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знань вступника.

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського здійснює набір до асистентури-стажування за напрямом «Культура і мистецтво» (спеціальність «Музичне мистецтво», спеціальність «Театральне мистецтво»). Термін навчання 2 роки.

Вступники подають до відділу аспірантури наступні документи:

Заява на ім’я ректора з зазначенням шифру, найменування спеціальності та кафедри.

Службова записка на ім’я ректора, написана майбутнім творчим керівником за результатами співбесіди з вступником.

Особистий листок з обліку кадрів (завірений у відділі кадрів за останнім місцем роботи).

Чотири фотокартки 3*4.

Докладна автобіографія.

Копії диплома спеціаліста або магістра (завірена в нотаріальній конторі).

Копії додатків до диплома з оцінками (завірені в нотаріальній конторі).

Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у.

Копії дипломів та афіш, реферат з обраної спеціальності (з відгуком творчого керівника).

Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за їх наявністю).

Дві копії ідентифікаційного коду.

Копія трудової книжки (завірена у відділі кадрів за останнім місцем роботи).

Копія паспорту.

Паспорт та диплом про вищу освіту (оригінал) подаються вступником особисто.Для випускників 2016 року обов’язкова рекомендація вищого навчального закладу, затверджена на Вченій раді за рекомендацією Державної екзаменаційної комісії.

Термін подання документів: з 01.06.2016 року по 30.06.2016 року.

Вступні іспити: з 01 до 31 липня 2016 року.
Іспитові умови за спеціальністю 025 «музичне мистецтво»:

фах (виконання сольної програми);

колоквіум (захист поданого реферату та співбесіда з питань методики, історії та теорії обраної спеціальності).

Іспити складаються в один день

Система оцінок з фаху двонадцятибальна .
Іспитові умови за спеціальністю 026 «сценічне мистецтво»:

фах (для акторів – майстерність актора; для режисерів – практична режисура);

колоквіум (захист поданого реферату та співбесіда з питань методики, історії та теорії обраної спеціальності).

Система оцінок з фаху двонадцятибальна .

Програми фахових випробувань для вступу до асистентури-стажування розробляються й затверджуються Університетом не пізніші ніж за три місяці до прийому документів.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Апеляція на результати вступних випробувань, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселенці з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня 1994 року №112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року №271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» від 11 вересня 2013 року №684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 «Деякі питання організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Строки проведення співбесіди, вступних іспитів за спеціальністю та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до Університету відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами, визначаються приймальною комісією.При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за №614/27059.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка