Практикум з курсу «сімейне право україни» для студентів юридичного факультетуСторінка3/4
Дата конвертації07.05.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4
Тема 5. Визначення походження дітей

1. Походження дитини як підстава виникнення правовідносин між батьками та дітьми. Реєстрація народження дитини.

2. Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції материнства та батьківства.

3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.

3.1. Добровільне визнання батьківства.

3.2. Судове визнання батьківства. Підстави, суб’єкти звернення та особливості визнання батьківства в судовому порядку.

3.3. Встановлення факту батьківства, материнства.

4. Оспорювання батьківства, материнства. Суб’єкти права на оспорювання батьківства, материнства. Особливості судового розгляду справ про оспорювання батьківства, материнства. Спір про батьківство, материнство. Застосування позовної давності.


І. НОРМАТИВНІ АКТИ:

Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року (дата набуття чинності для України – 27.09.1991 року).

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492.

Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

Про затвердження Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 76. – Ст. 2561.

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року № 1064 // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 65. – Ст. 2516.

Про затвердження Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні: Наказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000 року № 52/5 (у редакції наказу від 22.11.2007 року № 1154/5) // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 90. – Ст. 3320.

Про затвердження Умов та порядку штучного запліднення та імплантації ембріона (ембріонів) та методів їх проведення: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.02.1997 року № 24 // Офіційний Вісник України. – 1997. – №10.

ІІ. СУДОВА ПРАКТИКА:

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 року «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 7.ІІ. ЛІТЕРАТУРА:

Алименты. – Харьков : Харьков юридический, 2006. – 208 с.Антокольская М. В. Семейное право : учебник [изд. 2-е, перераб. и доп.] / М. В. Антокольская. – М. : Юристъ, 2003. – 333 с.

Афанасьева И. В. Правовое регулирование суррогатного материнства / И. В. Афанасьева // Медицинское право. – 2007. – № 2.

Баллаева Е. А. Гендерная експертиза законодательства РФ: репродуктивные права женщин в России / Е. А. Баллаева. – Москва : Эслан, 1998. – 135с.

Ватрас В. Суб’єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці із генетичного матеріалу подружжя / В. Ватрас // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ІХ регіональної наук.-практ. конф. (13–14 лютого 2003 р.). – Львів : Юрид. ф-т ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.

Гурська Т. Охорона здоров’я і репродуктивні права жінок (цивільно-правовий аспект) / Т. Гурська // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 2.

Гурська Т. Право жінок на охорону репродуктивного здоров’я / Т. Гурська // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 2.

Гусак П. Моральні та правові аспекти допоміжних репродуктивних технологій / П. Гусак // Вісник Інституту родини і подружнього життя Львівської Богословської Академії. – 2001. – № 2.

Дронова Ю. А. Что нужно знать о суррогатном материнстве / Дронова Ю. А. – М. : Издательский дом «Городец», 2007. – 112 с.

Иваева Э. Регулирование института суррогатного материнства в зарубежных странах / Э. Иваева // Право и жизнь. – 2003. – № 12 (64).

Ильина О. Ю. Права отцов: де-юре и де-факто / Ильина О. Ю. – М. : Издательский дом «Городец», 2007. – 192 с.

Козлов С. С. Усыновление и установление отцовства : Сам себе адвокат. Выпуск № 23 / Козлов С. С. – М. : Юрайт-Издат, 2006. – 153 с.

Козловская А. Э. Правовые аспекты суррогатного материнства / А. Э. Козловская // Гражданское право. – 2006. – № 2.

Красицька Л. Визнання батьківства за рішенням суду / Л. Красицька // Юридична Україна. – 2008. – № 6.

Красицька Л. Визначення походження дитини при застосуванні форм репродуктивної медицини за законодавством України / Л. Красицька // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – С. 31–33.

Красицька Л. Визначення походження дітей за новим сімейним законодавством України / Л. Красицька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ІХ регіональної наук.-практ. конф. (13–14 лютого 2003 р.) – Львів : Юрид. ф-т ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.

Красицька Л. Оспорювання батьківства / Л. Красицька // Юридична Україна. – 2008. – № 7.

Михальчук О. Правове регулювання сурогатного материнства в Україні / О. Михальчук // Юридичний журнал. – 2007. – № 11.

Пестрикова А. А. Проблемы договора о суррогатном материнстве / А. А. Пестрикова // Гражданское право. – 2006. – № 2.

Пчелинцева Л. М. Семейное право России : учеб. для вузов / Л. М. Пчелинцева. – [5-е изд., перераб.]. – М. : Норма, 2007. – 704 с.

Родочинская О. И. Правовое регулирование статуса «суррогатной матери» / О. И. Родочинская // Право и образование. – 2007. – № 7.

Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с.

Ромовская З. В. Неужели непонятно? Объясняю! Продолжение дискуссии о сущности некоторых норм Семейного кодекса Украины / З. В. Ромовская // Юридическая практика. – 2004. – № 31 (345).

Ромовская З. В. Защита в советском семейном праве / З. В. Ромовская. – Львов : Вища школа, 1985. – 180 с.

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар. – [3-тє вид., перероб. і доп.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 с.

Сеник С. Визнання батьківства за законодавством України / С. Сеник // Актуальні питання в галузі сімейного законодавства та реєстрації актів цивільного стану. – Люблін, 2007.

Сімейне право України : підручник / [Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В.Жилінкова та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – [2-е вид., перероб. і допов.] – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 288 с.

Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1248 с.

Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : [монографія] / відп. ред. Я. М. Шевченко / Р. О. Стефанчук. – К. : КНТ, 2008. – 626 с.

Шишова Т. Суррогатное материнство : вопреки естеству ? / Т. Шишова // Няня. – 2002. – № 10.

Завдання

І. Складіть проекти

- договору про визначення місця проживання дитини;

- позовної заяви про позбавлення батьківських прав;

- позовної заяви про визначення місця проживання дитини

ЗАДАЧА 1.

01.02.2003 року суд виніс рішення про розірвання шлюбу між Лорейко та Дробовою. У той же день Лорейко виїхав за кордон працювати за трудовим договором. 02.02.2004 року він повернувся і отримав судову повістку у справі про позбавлення батьківських прав і стягнення аліментів на користь сина Антона. У судовому засіданні 01.03.2004 року Лорейко дізнався, щоДробова народила 27.12.2003 року хлопчика Антона, батьком якого записано Лорейко. Розгляд справи було відкладено до 15.03.2004 року, але 05.03.2004 року Лорейко загинув. Дробова звернулася із позовом до суду про стягнення аліментів з батьків Лорейка на користь її сина Антона. Батьки Лорейко заперечували проти позову і проти визнання Антона спадкоємцем свого сина і звернулись до юриста за порадою.Прокоментуйте ситуацію відповідно до положень Сімейного кодексу України.

до органу РАЦСу із заявою про добровільне визнання батьківства. Колишній чоловік Григорової теж написав заяву про те, що не вважає себе батьком цієї дитини. Працівник органу РАЦСу відмовився прийняти заяви від обох чоловіків і пояснив, що може зареєструвати батьком дитини лише колишнього чоловіка Григорової.

Григорова звернулась за порадою до адвоката, вважаючи, що її права та права її дитини порушені.

Прокоментуйте ситуацію.

ЗАДАЧА 5.

Матейко звернулась до суду з позовом про виключення запису про батька дитини і про встановлення факту батьківства іншої особи, посилаючись на те, що батьком її доньки Каті є не її чоловік, а Порізний, з яким вона вже кілька років підтримувала фактичні шлюбні відносини, перебуваючи також в шлюбі з Матейко. Порізний помер і тепер Матейко хоче встановити факт батьківства Порізного для призначення доньці пенсії у зв'язку із втратою годувальника.

Вирішіть спір.
Питання для самоконтролю:


 1. В якому порядку засвідчується походження дитини від батьків? Які документи подають для реєстрації народження дитини?

 2. Як визначають походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою? Розкрийте добровільний порядок визнання батьківства. Які особи мають право звертатися із позовом про визнання батьківства, материнства до суду? З яких підстав визнається батьківство, материнство за рішенням суду? Які особливості судового розгляду даної категорії справ?

 3. В яких випадках у судовому порядку встановлюється факт батьківства, материнства та факт визнання батьківства, материнства?

 4. З яких підстав та в якому порядку може бути оспорене батьківство, материнство?


Тема 6. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна

1. Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей.

2. Види особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей.

2.1. Обов’язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я.

2.2. Обов’язок батьків зареєструвати народження дитини та право дитини на ім’я. Порядок визначення та зміни прізвища, імені та по батькові дитини.

2.3. Право дитини на виховання (право та обов’язок батьків щодо виховання і розвитку дитини).

2.4. Право батьків на визначення місця проживання дитини. Право батьків на відібрання дитини.

2.5. Право дитини на захист та право батьків по захисту дитини.

3. Відповідальність батьків за невиконання чи неналежне виконання обов’язків щодо дитини.

3.1. Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав.

3.2. Поновлення батьківських прав.

3.3. Відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав.

4. Роздільне та спільне майно батьків і дітей.

5. Управління батьками майном дітей. Дозвіл органу опіки та піклування щодо вчинення окремих видів правочинів. Використання доходу від майна дітей.І. НОРМАТИВНІ АКТИ:

Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року (дата набуття чинності для України – 27.09.1991 року).

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 року № 1382 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Cт. 232.

Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 02.06.2005 року № 2623-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Cт. 354.

Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 року № 2789-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Cт. 70.

Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власне імені, по батькові) фізичної особи: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 915 // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 52. – Ст. 2115.

ІІ. СУДОВА ПРАКТИКА:

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 5.Лист Міністерства юстиції України від 25.07.2006 року № 19-50-556 «Щодо отримання згоди органів опіки та піклування»

ІІ. ЛІТЕРАТУРА:

Антокольская М. В. Семейное право : учебник [изд. 2-е, перераб. и доп.] / М. В. Антокольская. – М. : Юристъ, 2003. – 333 с.

Гопанчук В. С. Позбавлення батьківських прав: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / В. С. Гопанчук. – К., 1991. – 19 с.

Гузь Л. Е. Гражданско-правовая защита судом прав и интересов несовершеннолетних / Л. Е. Гузь. – Харьков: Харьков юридический, 2004. – Кн. 1 – 436 с.

Ильина О. Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации / Ильина О. Ю. – М. : Издательский Дом «Городец», 2006. – 192 с.

Ильина О. Ю. Об определении интересов ребенка как семейно-правовой категории / О. Ю. Ильина // Государство и право. – 2005. – № 11.

Ильина О. Ю. Права отцов: де-юре и де-факто / Ильина О. Ю. – М. : Издательский дом «Городец», 2007. – 192 с.

Кидалова А. Обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми / А. Кидалова // Право України. – 2004. – № 3.

Кравчук Н.В. Защита прав ребенка в судебном порядке / Н. В. Кравчук // Государство и право. – 2004. – № 6.

Левківський Б. К. Особисті немайнові права та обов’язки членів сім’ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / Б. К. Левківський. – К., 2004. – 20 с.

Мироненко В. П. Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей за сімейним та цивільним законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / В. П. Мироненко. – К., 2001. – 19 с.

Митрофанова О. Захист прав та інтересів дітей при вчиненні правочинів щодо нерухомого майна / О. Митрофанова // Юридичний журнал. – 2007. – № 11.

Ольховик Л. А. Особисті немайнові права дитини за цивільним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / Л. А. Ольховик. – Харків, 2006. – 22 с.

Пчелинцева Л. М. Семейное право России : учеб. для вузов / Л. М. Пчелинцева. – [5-е изд., перераб.]. – М. : Норма, 2007. – 704 с.

Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с.

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар. – [3-тє вид., перероб. і доп.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 с.

Савченко Л. А. Особисті права та обов’язки батьків і дітей за сімейним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / Л. А. Савченко. – К., 1997. – 25 с.

Сімейне право України : підручник / [Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В.Жилінкова та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – [2-е вид., перероб. і допов.] – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 288 с.

Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1248 с.

Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : [монографія] / відп. ред. Я. М. Шевченко / Р. О. Стефанчук. – К. : КНТ, 2008. – 626 с.

Управління чи розпорядження майном дітей // Нотар. – 2004. – № 3–4 .Чорна Ж . Л. Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Ж. Л. Чорна. – Львів, 2005. – 17 с.
Завдання

І. Складіть проекти

- договору про визначення місця проживання дитини;

- позовної заяви про позбавлення батьківських прав;

- позовної заяви про визначення місця проживання дитини

ЗАДАЧА 1.

Відділ освіти Н-ї районної адміністрації звернувся з позовом до Багрій про позбавлення її батьківських прав. В ході судового засідання з'ясувалось, що неодружена Багрій у 1999 році народила дочку. Відомості про батька дитини іііписані в актовому записі про народження відповідно до статті 55 КпШтаС 1969 року. Ще будучи вагітною і після народження дитини Багрій вживала наркотики. Дитині належної уваги не приділяла, а з липня 2000 року залашила її сусідці Гнатовій і поїхала за кордон на роботу. Повернувшись у квітні 2002 року, дала згоду на оформлення Гнатовою опіки над дитиною і знову виїхала за кордон, де перебуває і на даний час. Тричі Багрій надсилала своїй дочці подарунки, але з грудня 2002 року жодних контактів з дочкою чи її опікуном не підтримує.

З'ясуйте, чи є підстави для задоволення позову, які докази можуть бути представлені позивачем, чи обов'язковою є присутність в судовому засіданні Ьагрій та її дочки ?

ЗАДАЧА 2.

Під час сварки батьків 3-річна Мар'янка стояла за дверима кімнати. її батько Савченко, перебуваючи у нетверезому стані, погрожував дружині рушницею і вистрелив у двері. Савченко засудили за вбивство своєї доньки з необережності. Його дружина звернулась до суду з позовом про позбавлення чоловіка батьківських прав щодо їхньої старшої 7-річної доньки Наталі, керуючись пунктом 6 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу України.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 3.

Опікунська рада Н-ї районної адміністрації звернулась до суду з позовом в інтересах малолітньої Соломійки про позбавлення її батька Степаненка батьківських прав. В судовому засіданні мати дитини, колишня дружина Степаненка пояснила, що батько цікавиться дочкою, навідується, допомагає матеріально, приносить подарунки, однак, її чоловік у другому шлюбі бажає усиновити Соломійку. Степаненко проти позову не заперечував, мотивуючи тим, що в другому шлюбі він уже має сина.

Суд позов задоволив. Проаналізуйте обґрунтованість та законність судового рішення.

ЗАДАЧА 4.

Відділ освіти Н-ї районної адміністрації звернувся до суду з позовом про позбавлення батьківських прав Сорейко щодо її малолітнього сина Василя В судовому засіданні було з'ясовано, що Сорейко залучає дитину до жебракування, зловживає спиртними напоями, створює в помешканні антисанітарні умови. За місяць до судового розгляду Сорейко зверталась до відділу освіти з письмовим проханням помістити дитину в будинок дитини Однак, з'явившись на слухання справи, вона пояснила, що матеріальні труднощі є тимчасовими, а спиртні напої вживає іноді через переживання у зв'язку зі смертю чоловіка, проти позову заперечувала.

Дитину в судове засідання не викликали.

Яке рішення має прийняти суд ? Чи є обов'язковою участь прокурора по такій категорії справ?ЗАДАЧА 5.

Білогрудова звернулась до Білогрудова з позовом про розірвання шлюбу. В суді також виникло питання про визначення місця проживання їх сина Олега Було з'ясовано, що Білогрудов пішов зі спільної квартири і тимчасово винаймає житло. До того ж після перебування у Чечні в якості військовослужбовця він змінився, став більш різким, часто завдавав дружині тілесних ушкоджень Робота Білогрудова пов'язана із постійними відрядженнями. В суді Олег висловив бажання проживати з батьком, однак, мати стверджувала, що син зробив це лише зі страху перед батьком.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 1.

Максиму та його батькам на праві спільної сумісної власності належала квартира. У 2002 році, коли хлопцеві виповнилось 12 років, квартира була відчужена. Від імені Максима договір підписала його мати зі згоди органу опіки та піклування. У 2003 році за отримані кошти батьки хлопця придбали іншу квартиру, однак, сина в договорі як нового співвласника не вказали, однак, зареєстрували його місце проживання за новою адресою.

У 2004 році відділ освіти за місцем розташування нової квартири звернувся до суду з позовом до батьків Максима про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу як такого, що порушує права дитини.

Вирішіть спір і з'ясуйте правові наслідки.


Питання для самоконтролю:

 1. Дайте загальну характеристику особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей.

 2. На кого покладається обов’язок забрати дитину з пологового будинку?

 3. Який порядок реалізації права дитини на ім’я та обов’язку батьків зареєструвати народження дитини?

 4. У чому полягає право та обов’язок батьків щодо виховання дитини?

 5. Як визначається місце проживання дитини?

 6. В якому порядку вирішують спори між батьками щодо виховання, визначення місця проживання дитини?

 7. Які підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав? Який орган приймає рішення про застосування такої санкції? Чи можливим є їх поновлення?

 8. Які підстави, порядок та правові наслідки відібрання дитини без позбавлення батьківських прав?

Дайте загальну характеристику правовідносин батьків і дітей щодо майна.

 1. Чи мають діти права щодо майна батьків? Який порядок управління батьками майном дітей?

 2. Які документи подають батьки для отримання дозволу органу опіки та піклування у визначених законом випадках? Чи визначені законом підстави для відмови у наданні такого дозволу?

 3. В якому порядку вирішують спори між батьками щодо управління майном дітей?

Тема 7. Зобов’язання щодо утримання членів сім’ї та родичів

1. Поняття та особливості зобов’язань щодо утримання.

2. Види зобов’язань щодо утримання та підстави їх виникнення.

3. Добровільний порядок надання утримання. Поняття, правова природа, порядок укладення та форма, сторони, зміст договору про утримання.

4. Примусовий порядок сплати аліментів. Розмір аліментів. Обставини та доходи, які враховуються при визначенні розміру аліментів. Зміна розміру аліментів. Момент, з якого присуджуються аліменти.

5. Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами. Порядок визначення та звільнення від сплати заборгованості.

6. Відповідальність за прострочку сплати аліментів.

7. Припинення права на утримання. Договори про припинення права на утримання (аліменти).І. НОРМАТИВНІ АКТИ:

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492.

Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 року № 3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39.

Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 року № 606-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року № 20/5 // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 10. – Ст. 639.

Про затвердження Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року № 146 // Право України. – 1994. – № 7–8.

Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року № 1203 // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 34.ІІ. СУДОВА ПРАКТИКА:

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 року «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 7.


ІІ. ЛІТЕРАТУРА:

Алименты. – Харьков : Харьков юридический, 2006. – 208 с.Антокольская М. В. Семейное право : учебник [изд. 2-е, перераб. и доп.] / М. В. Антокольская. – М. : Юристъ, 2003. – 333 с.

Антошкіна В. К. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям) / В. К. Антошкіна // Право України. — 2004. – № 11.

Афанасьєва Л. В. Аліментні зобов’язання інших членів сім’ї та родичів / Л. В. Афанасьєва // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2002. – № 1.

Афанасьєва Л. В. Аліментні зобов’язання свояків, фактичних вихователів та вихованців / Л. В. Афанасьєва // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2002. – № 17.

Афанасьєва Л. В. Проблеми законодавчого визначення оптимального розміру аліментів на неповнолітніх дітей / Л. В. Афанасьєва // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2001. – № 1.

Гузь Л. Е. Гражданско-правовая защита судом прав и интересов несовершеннолетних / Л. Е. Гузь. – Харьков: Харьков юридический, 2004. – Кн. 1 – 436 с.

Казаков С. В. Алиментные отношения / Казаков С. В. – М. : ГроссМедиа, 2005. – 256 с.

Костенко Л. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину / Л. Костенко // Юридичний журнал. – 2005. – № 7.

Лепех С. М. Елементи договору про сплату аліментів на дитину / С. М. Лепех // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної наук.-практ. конф. (8–9 лютого 2007 р.) – Львів : Юрид. ф-т ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.

Майданик Р. А. Договори про утримання подружжя та дітей / Р. А. Майданик // Аномалії в цивільному праві України : навч.-практ. посіб. / відп. ред. Р. А. Майданик. – К. : Юстініан, 2007. – 912 с.

Маломуж О. Аліментні зобов’язання / О. Маломуж // Юридичний вісник України. – 2004. – № 18–19.

Мічурін Є. Особливості реалізації прав та обов’язків подружжя з надання утримання / Є. Мічурін // Юридичний журнал. – 2004. – № 7 (25).

Пахомова И. Он мне должен! Алименты, рента и пожизненное содержание / И. Пахомова. – М. : Эксмо, 2008. – 128 с.

Пергамент А. И. Алиментные обязательства / А. И. Пергамент. – М., 1951.

Примак В. Підстави й умови виникнення аліментних зобов’язань за новим Сімейним кодексом України / В. Примак // Юридична Україна. – 2003. – № 1.

Пчелинцева Л. М. Семейное право России : учеб. для вузов / Л. М. Пчелинцева. – [5-е изд., перераб.]. – М. : Норма, 2007. – 704 с.

Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с.

Ромовська З. В. Аліментні зобов’язання / З. В. Ромовська. – Львів, 1973.

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар. – [3-тє вид., перероб. і доп.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 с.

Сапейко Л. В. Визначення розміру аліментів на неповнолітніх дітей за новим Сімейним кодексом України / Л. В. Сапейко // Проблеми законності. – 2003. – № 63.

Сапейко Л. В. Загальна характеристика аліментного зобов’язання батьків щодо неповнолітніх дітей / Л. В. Сапейко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск.

Сапейко Л. В. Право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей / Л. В. Сапейко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – № 18.

Сеник С. В. Право дітей на аліменти / С. В. Сеник // Нотар. – 2004. – № 2 .

Сімейне право України : підручник / [Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В.Жилінкова та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – [2-е вид., перероб. і допов.] – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 288 с.

Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1248 с.

Тимчук Г. Аліментні зобов’язання за новим Сімейним кодексом / Г. Тимчук // Юридичний журнал. – 2004. – № 7 (25).

Щеренко М. В. Алименты / М. В. Щеренко. – М. : Информцентр ХХІ века, 2005. – 80 с.

Завдання

І. Складіть проекти

- позовної заяви про стягнення аліментів на користь одного із подружжя;

- позовної заяви про стягнення аліментів на користь дитини;

- договору про сплату аліментів на дитину;

- договору про припинення права на утримання взамін набуття нерухомості

- договору про утримання між особами, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою.

Завдання 1. Дайте визначення поняття та охарактеризуйте особливості аліментного зобов'язання. Поясніть співвідношення понять "утримання" та "аліменти" за Сімейним кодексом України 2002 року.

Завдання 2. Випишіть підстави виникнення різних видів зобов'язань по утриманню (аліментних зобов'язань).

Завдання 3. Випишіть підстави зміни розміру аліментів.

Завдання 4. Порівняйте відповідні положення Кодексу про шлюб та сім'ю УРСР 1969 року і Сімейного кодексу України 2002 року щодо аліментних зобов'язань подружжя і випишіть новели.

ЗАДАЧА 1.

Степова та Кириленко зареєстрували шлюб, також уклали шлюбний договір, в якому передбачили, що з моменту розірвання шлюбу дружина Степова має право на утримання від чоловіка Кириленка в розмірі третини від його заробітку протягом двох років.

У них народилися діти - сини Роман та Максим. Через сім років подружнього життя Степова звернулась до суду із позовною заявою, в якій просила встановити для неї та Кириленка режим окремого проживання, залишити дітей проживати з нею, а з Кириленка стягнути аліменти на себе та на дітей, виселити Кириленка з квартири, придбаної за час шлюбу за спільні кошти, але зареєстрованої на ім'я Степової, заборонити побачення Кириленкові із синами протягом трьох місяців (для уникнення психологічного тиску на них з боку батька).

Заробіток Степової становить 1000 гривень на місяць, а Кириленка - 350 гривень. На утриманні Кириленка перебуває непрацездатна матір.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 2.

Малахова та Нетрів зареєстрували шлюб і уклали шлюбний договір, в якому передбачили, що Нетрів зобов'язується надавати Малаховій як дружині щомісяця утримання в розмірі 100 гривень на її особисті потреби. Через деякий час Нетрі? звільнився з роботи і не міг працевлаштуватися протягом трьох місяців. Протягом цього часу він не надавав дружині утримання. Малахова звернулась до суду із позовною заявою про розірвання шлюбу і стягнення заборгованості У розмірі 300 гривень, а також неустойки за прострочку у виконанні нього зобов'язання, а також про стягнення аліментів на її користь на майбутнє, оскільки на час подання позову перебувала у стані вагітності.

Нетрів заперечував проти усіх позовних вимог Малахової і представив суду довідку про те, що згідно з результатами медичного обстеження він не може мати дітей.

Вирішіть спір.ЗАДАЧА 3.

За рішенням суду для подружжя Христенко було встановлено режим окремого проживання. Христенко переїхав проживати до Крилової, яка через рік народила дитину. Христенко визнав своє батьківство.

Через 11 років спільного проживання Христенко та Крилової сталась дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього Крилова стала інвалідом 1 групи. Христенко переїхав проживати до своїх батьків і матеріально не підтримував Крилову та дитину. Крилова звернулась до нього із позовом про стягнення аліментів на себе та на їх дитину.

Вирішіть спір.ЗАДАЧА 4.

Через півроку після укладення шлюбу Матвіїв звернулась до суду з позовом про розірвання шлюбу із Матвіївни та стягнення аліментів на її користь на підставі пункту 4 статті 76 Сімейного кодексу. Матвіїв звернувся до РАЦСу із заявою про анулювання актового запису про анулювання актового запису про його шлюб із Матвієвою, оскільки на момент реєстрації шлюбу він уже перебував у зареєстрованому шлюбі з Романовою.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 5.

у 2005 році Байкова, 1955 р.н., звернулась з позовом до колишнього чоловіка Байкова 1949 р.н., про стягнення аліментів на її утримання. В шлюбі вони пробили більше 25 років. Байкова пояснила, що через хворобу вона змушена часто лікуватися, її доходів на проживання не вистачає, а її колишній чоловік має щомісячну зарплату 1000 гривень. Байков проти позову заперечував і вважав, що байкова має на меті утримувати за ці виплати Рябкова, з яким вона уже три роки проживає у фактичних шлюбних відносинах. Вирішіть спір.ЗАДАЧА 6.

Пенсіонер Леонов звернувся з позовом до колишньої дружини Леонової про стягнення аліментів, посилаючись на те, що в період шлюбу він став непрацездатним, йому встановлена II група інвалідності. Леонова проти позову заперечувала, пояснивши, що має на утриманні доньку - ученицю ПТУ, малолітню онуку, а її колишній чоловік Леонов в шлюбі поводився негідно, часто зловживаючи спиртними напоями і зчиняючи бійки. Ці поясненняЛеонової були підтвердженя письмовими заявами свідків.

Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 2.

Ісаков звернувся з позовом до своєї повнолітньої дочки Ісакової про стягнення аліментів в розмірі 100 гривень щомісяця. В обгрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що є пенсіонером, інвалідом 3-ї групи, розмір його пенсії складає 528 гривень, з яких щомісяця стягують 100 гривень на утримання колишньої дружини, частина грошей витрачається на ліки, тому коштів недостатньо, донька не допомагає.

Ісакова пояснила, що її заробіток становить 636 гривень, на утриманні має малолітню дочку, допомагає матері, а батько хоче стягнути з неї аліменти, щоб компенсувати витрати на утримання колишньої дружини.

Вирішіть спір.ЗАДАЧА 3.

Бурова звернулася до суду з позовом до колишнього чоловіка про збільшення розміру аліментів на утримання двох дітей до 50 % його заробітку. Вона пояснила, що аліменти в розмірі 1/3 заробітку є недостатніми, оскільки діти хворіють, необхідно купити їм ліки, додаткове харчування, забезпечити їм санаторно-курортне лікування.

Батьки Бурова теж звернулись до сина з позовом про стягнення аліментів, оскільки теж хотіли б поїхати до санаторію.

Вирішіть спір.ЗАДАЧА 4.

Калюжна звернулася з позовом до свого колишнього чоловіка про стягнення 16 000 гривень на освіту їх сина Дениса. На обгрунтування позову вона вказала, що їх спільний син Денис, 1980 р.н., поступив на платне навчання до інституту. Оскільки ні вона, ні син достатніх коштів для оплати навчання не мають, то вважають, що відповідач міг би долучитись до цих витрат, бо працює і отримує високу зарплату.

Суд позов задоволив.

Проаналізуйте ситуацію.ЗАДАЧА 5.

Після розлучення Бринівський зареєстрував інший шлюб, в якому у нього народився син. Бринівський вирішив піти у відпустку по догляду За дитиною і за весь час відпустки аліментів на утримання доньки від першого шлюбу не сплачував. Коли Бринівський через три роки повернувся на роботу, колишня дружина звернулась до нього з позовом про стягнення заборгованості За аліментами протягом цих трьох років.

Вирішіть спір.

Питання для самоконтролю:


 1. Дайте визначення поняття зобов’язань щодо утримання.

 2. Які особливості характерні для зобов’язань щодо утримання?

 3. Назвіть види зобов’язань щодо утримання та підстави їх виникнення.

 4. В яких випадках надання утримання є добровільним? Охарактеризуйте поняття, правову природу, суб’єктний склад, порядок укладення, форму та умови договору про надання утримання.

 5. Які особливості судового розгляду справ про стягнення аліментів? З якого моменту присуджуються аліменти? Які обставини враховує суд при визначенні розміру аліментів? З яких підстав його може бути зменшено чи збільшено?

 6. Які види доходів враховують при визначенні розміру аліментів? З яких доходів утримання аліментів не провадиться?

 7. Як вирішується питання щодо сплати аліментів на дитину в разі виїзду одного з батьків за кордон для постійного проживання?

 8. Чи можуть стягуватись аліменти за минулий час? Який порядок стягнення заборгованості за аліментами?

 9. Які підстави та порядок припинення зобов’язань щодо утримання?


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка