Практикум з курсу «сімейне право україни» для студентів юридичного факультетуСторінка2/4
Дата конвертації07.05.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4
Тема 3. Припинення шлюбу. Режим окремого проживання

1. Поняття та підстави припинення шлюбу. Смерть, оголошення померлим одного з подружжя, розірвання шлюбу.

2. Розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану. Підстави розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя та за заявою одного з подружжя. Порядок прийняття, розгляду та винесення постанови органом реєстрації актів цивільного стану.

3. Розірвання шлюбу судом. Спільна заява подружжя, яке має дітей. Пред’явлення позову про розірвання шлюбу. Підстави та суб’єкти звернення з позовом до суду. Заходи щодо примирення подружжя.

4. Момент припинення шлюбу. Правове значення державної реєстрації розірвання шлюбу.

5. Правові наслідки розірвання шлюбу.

6. Режим окремого проживання (інститут сепарації). Підстави, порядок та правові наслідки встановлення режиму окремого проживання.

І. НОРМАТИВНІ АКТИ:

Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492.

Про органи реєстрації актів громадянського стану: Закон України від 24.12.1993 року № 3807-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14.

Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власне імені, по батькові) фізичної особи: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 915 // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 52. – Ст. 2115.

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року № 1064 // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 65. – Ст. 2516.

Про затвердження Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану: Наказ Міністерства юстиції України від 26.09.2002 року № 86/5 (у редакції наказу від 10.12.2007 року № 1227/5) // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 95. – Ст. 3475.

Про затвердження Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні: Наказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000 року № 52/5 (у редакції наказу від 22.11.2007 року № 1154/5) // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 90. – Ст. 3320.

ІІ. СУДОВА ПРАКТИКА:

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1.

Застосування судами сімейного законодавства України // Вісник
Верховного Суду України. – 2003. – № 1.

ІІ. ЛІТЕРАТУРА:

Глиняна К. М. Правове регулювання розлучення за сімейним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / К. М. Глиняна. – Одеса, 2006. – 20 с.

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / пер. с франц. В. Захватаев / отв. ред. А. Довгерт. – К. : Истина, 2006. – 1008 с.

Гражданское уложение Германии / науч. редакторы А. Л. Маковский и др., пер. с нем. – [2-е изд., доп.]. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 816 с.

Дністрянський С. Право подружнє / Дністрянський С. – Львів : Кружок Правників, 1900. – 196 с.

Дністрянський С. Право родинне після викладів проф. д-ра С. Дністрянського / Дністрянський С. – Львів : Кружок Правників, 1901. – 648 с.

Жилинкова И. В. Расторжение брака / Жилинкова И. В. – Харьков : Ксилон, 2006. – 88 с.

Лепех С. М. Інститут сепарації: проблеми застосування / С. М. Лепех // Право України. – 2003. – № 3.

Лепех С. Недійсність та розірвання шлюбу за сімейним законодавством України = Lepekh S. Annulment and Dissolution of Marriage in Ukrainian Family Law / S. Lepekh // Selected Problems in the Area of Family Law and Civil Status Registration. – Lublin, 2007.

Матвеева Н. А. Сравнительное брачное право России, Украины и Беларуси : учеб. пособ. / Н. А. Матвеева. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 216 с.

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / за ред. Ю. С. Червоного. – К. : Істина, 2003. – 464 с.Нечаева А. М. Семейное право : актуальные проблемы теории и практики / А. М. Нечаева. – М. : Юрайт-Издат, 2007. – 280 с.

Райчук А. Розірвання шлюбу органом реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя / А. Райчук // Юридична Україна. – 2008. – № 6.

Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с.

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар. – [3-тє вид., перероб. і доп.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 с.

Сафончик О. І. Правове регулювання припинення шлюбу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / О. І. Сафончик. – Одеса, 2004.

Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1248 с.


ЗАВДАННЯ

І. Складіть проекти

- заяви про розірвання шлюбу до суду;

- позовної заяви про розірвання шлюбу;

- позовної заяви про встановлення режиму окремого проживання;

- договорів, які подружжя має подати разом із заявою про розірвання шлюбу судом в окремому провадженні.

ІІ. Складіть таблицю порівнянь щодо підстав та порядку розірвання шлюбу судом в позовному та окремому провадженні, а також підстав, порядку та наслідків встановлення сепарації та розірвання шлюбу.

ІІІ. Складіть таблицю порівнянь щодо підстав, порядку та правових наслідків недійсності та розірвання шлюбу.


ЗАДАЧА 1. Кононов перебуває в зареєстрованому сепарованому шлюбі з Радченко, але фактично більше п’яти років проживає зі Сніжною, має з нею дітей. Чи вважаються Кононов, Сніжна та їхні спільні діти сім’єю ? Чи матимуть право спадкувати Сніжна та її діти в разі смерті Кононова ? Чи може Кононов та Радченко розірвати шлюб, не припиняючи попередньо саме сепарації ? Чи має право Радченко в разі народження нею дитини вказати в актовому записі про її народження Кононова як батька без його згоди ? Якщо б Радченко вирішила усиновити дитину, чи потрібна згода Кононова на це? Чи зміниться вирішення питання, якщо Радченко захоче стати опікуном (прийомною матір’ю) цієї дитини?
ЗАДАЧА 2. Степанов та Килинова уклали шлюб. Дітей у них не було. Степанов подав до суду позов про розлучення, мотивуючи своє прохання тим, що останнім часом між подружжям виникають сварки через те, що відповідачка не хоче жити окремо від її батьків і самостійно вести хатнє господарство. На засіданні суду Килинова представила довідку про вагітність і пояснила, що у неї депресія і виникають сварки лише через те, що Степанов не хоче народження дитини. Суд надав подружжю строк для примирення. На наступне судове засідання відповідачка не з’явилась без поважної причини і суд розглянув справу у її відсутності, позов задовольнив.

Дайте правову оцінку ситуації.


ЗАДАЧА 3. Ноткін пред’явив позов до Красицької про розірвання шлюбу, в якому вказував, що шлюб вони уклали 15 травня 2009 року, а в червні того ж року вони припинили шлюбні відносини через ненормальні відносини з відповідачкою і втручання в сімейне життя її матері. Посилаючись на неможливість продовження шлюбних відносин, позивач просив шлюб розірвати.

Красицька пред’явила зустрічний позов про визнання шлюбу недійсним, обґрунтовуючи його тим, що у Ноткіна не було наміру створювати з нею сім'ю, бо вже в червні 2009 року він припинив з нею шлюбні відносини, задовольнившись пропискою у неприватизованій квартирі у м. Києві та вселенням у квартиру.

Вирішіть спір.
ЗАДАЧА 4. Рішення суду про розірвання шлюбу між Петровим та Романовою винесене в 1994 році, дітей у них не було. Жоден з них не звертався до органів РАЦСу для отримання Свідоцтва про розірвання шлюбу. З 1995 року Петров фактично проживав з Нікітіною, мав з нею двох дітей, щодо яких батьківство визнав. На утриманні Петрова перебували його батьки, хоча проживали окремо. У 2010 році Петров помер.

Хто спадкуватиме за законом? Чи виникла сім’я у Петрова з Нікітіною?


ЗАДАЧА 5. Два чоловіки подали до суду позови про розірвання своїх шлюбів в один день – 20.10.2003 року (Орлов до Новосадової, Процайло до Кіянової). Рішення суду про розірвання шлюбу між Орловим та Новосадовою було проголошене в судовому засіданні 23.12.2003 року, а між Процайлом та Кіяновою – 20.01.2004 року. На норми якого з кодексів (Кодексу про шлюб та сім’ю України 1969 року чи Сімейного кодексу України 2002 року) слід посилатися в даних судових рішеннях? З якого моменту ці шлюби вважатимуться припиненими?
Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття та назвіть підстави припинення шлюбу. Яке співвідношення понять припинення та розірвання шлюбу? Чи передбачена законодавством реєстрація припинення шлюбу в разі смерті чи оголошення померлим одного із подружжя?

2. З яких підстав та в якому порядку шлюб розривається державним органом реєстрації актів цивільного стану? З якого моменту в такому випадку шлюб вважається припиненим?

3. З яких підстав шлюб розривається судом у порядку окремого провадження? Які договори подружжя додаються до такої заяви?

4. З яких підстав шлюб розривається судом у порядку позовного провадження? Хто має право на звернення з таким позовом? В яких випадках не може бути пред’явлений позов про розірвання шлюбу? Які є винятки з цього правила? Які є можливі причини припинення шлюбу шляхом його розірвання?

5. Які є правові наслідки розірвання шлюбу?

6. З якого моменту шлюб вважається припиненим у разі його розірвання судом?

7. З яких підстав, у якому порядку та з якими правовими наслідками встановлюється режим окремого проживання подружжя?


Тема 4. Особисті немайнові правовідносини подружжя. Правовідносини подружжя щодо майна

1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав та обов’язків подружжя.

2. Види особистих немайнових прав та обов’язків подружжя.

3. Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя.

4. Поняття та види правових режимів майна подружжя.

5. Законний режим майна подружжя

5.1. Поняття та види законних режимів майна подружжя.

5.2. Особиста приватна власність подружжя. Підстави набуття та особливості реалізації права власності на особисте майно подружжям.

5.3. Спільна сумісна власність подружжя. Презумпція спільності набутого майна. Особливості правового режиму окремих об’єктів. Визначення моменту виникнення права спільної сумісної власності подружжя.

5.4. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. Укладення подружжям договорів між собою, а також з іншими особами щодо спільного майна.

5.5. Поділ спільного майна подружжя. Способи, порядок поділу та визначення розміру часток.

5.6. Борги подружжя.

6. Договірний режим майна подружжя.

6.1. Поняття та правова природа шлюбного договору.

6.2. Сторони шлюбного договору.

6.3. Порядок укладення та форма шлюбного договору.

6.4. Зміст шлюбного договору.

6.5. Зміна умов та припинення дії шлюбного договору.

6.6. Визнання шлюбного договору недійсним.
І. НОРМАТИВНІ АКТИ:

Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.

Житловий кодекс УРСР від 30.06.1983 року № 5464-Х // Вісник Податкової служби України. – 2009. – № 11.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 року № 2866-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 52. – Ст. 561.

Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 року № 3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39.

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 року № 1382 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Cт. 232.

Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 02.06.2005 року № 2623-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Cт. 354.

Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 року № 2789-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Cт. 70.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 року № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власне імені, по батькові) фізичної особи: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 915 // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 52. – Ст. 2115.

Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України: Наказ Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України від 27.12.2004 року № 142/5/310 // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 52. – Ст. 3492.

Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року № 20/5 // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 10. – Ст. 639.ІІ. СУДОВА ПРАКТИКА:

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1.

Лист Міністерства юстиції України від 25.07.2006 року № 19-50-556 «Щодо отримання згоди органів опіки та піклування»

Застосування судами сімейного законодавства України // Вісник


Верховного Суду України. – 2003. – № 1.

ІІ. ЛІТЕРАТУРА:

Антошкіна В. К. Договір про поділ майна подружжя, що є об’єктом права спільної власності / В. К. Антошкіна // Право України. – 2005. – № 8.

Антошкіна В. К. Договірне регулювання майнових відносин подружжя / В. К. Антошкіна // Право України. – 2005. – № 3.

Ариванюк Т. О. До питання про укладення угод за участю подружжя / Т. О. Ариванюк // Право України. – 2001. – № 9.

Ариванюк Т. О. Правове регулювання відносин власності між подружжям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / Т. О. Ариванюк. – К., 2002.

Атрохова Е. С. Брачный контракт. Гарантия семейного счастья / Е. С. Атрохова, А. С. Гаспарян. – Ростов на Дону : Феникс, 2004. – 288 с.

Гонгало Б. М. Брачный договор. Комментарий семейного и гражданского законодательства. – [3-е изд., перераб. и доп.] / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников. – М. : Статут, 2006. – 128 с.

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / пер. с франц. В. Захватаев / отв. ред. А. Довгерт. – К. : Истина, 2006. – 1008 с.Гражданское уложение Германии / науч. редакторы А. Л. Маковский и др., пер. с нем. – [2-е изд., доп.]. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 816 с.

Дворецкий В. Р. Всё о брачном договоре / В. Р. Дворецкий. – М. : ГроссМедиа : РОСБУХ, 2008. – 96 с.

Дзера О. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України / О. Дзера // Юридична Україна. – 2003. – № 1.

Дністрянський С. Право подружнє / Дністрянський С. – Львів : Кружок Правників, 1900. – 196 с.

Дністрянський С. Право родинне після викладів проф. д-ра С. Дністрянського / Дністрянський С. – Львів : Кружок Правників, 1901. – 648 с.

Дністрянський С. Родинно-маєткове право / Дністрянський С. – Львів : Кружок Правників, 1900. – 164 с.

Єрух А. Окремі питання щодо укладення правочинів із спільним майном подружжя / А. Єрух // Нотаріат для Вас. – 2004. – № 5.

Жилинкова И. Личные неимущественные права и обязанности супругов : парадоксы нового СК : Непредвзятый профессиональный анализ некоторых норм Семейного кодекса Украины // Юридическая практика. – 2004. – № 24.

Жилинкова И. Условия брачного договора, определяющие правовой режим имущества супругов / И. Жилинкова // МЕН. – 2006. – № 1 (25).

Жилинкова И. В. Брачный договор / Жилинкова И. В. – Харков : Ксилон, 2005. – 174 с.

Жилинкова И. В. Право собственности супругов : [монография] / Жилинкова И. В. – Xарьков : Ксилон, 1997. – 236 с.

Жилинкова И .В. Правовой режим имущества членов семьи : [монография] / Жилинкова И. В. – Xарьков : Ксилон, 2000. – 398 с.

Жилінкова І. Проблема визначення часток у праві спільної часткової власності / І. Жилінкова // Право України. – 2005. – № 5.

Жилінкова І. Укладення шлюбного договору / І. Жилінкова // Нотаріат для Вас. – 2005. – № 3.

Жилінкова І. В. Імперативне і диспозитивне регулювання майнових
відносин в сім’ї / І. В. Жилінкова // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 1 (20).

Жилінкова І. В. Проблеми правового режиму майна членів сім’ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / І. В. Жилінкова. – Харків, 2000. – 39 с.

Звенигородская Н. Ф. Брачный контракт : Договорное регулирование имущественных отношений в семье : учеб. пособ. / Звенигородская Н. Ф. – М., 2006.

Калітенко О. М. Особисті відносини подружжя та відносини подружжя стосовно їх майна: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / О. М. Калітенко. – Харків, 2001. – 20 с.

Козлов С. Шлюбний договір : прагматизм чи необхідність / С. Козлов // Юридична газета. – 2005. – № 6.

Коли домовляються двоє... (шлюбний контракт) // Нотар. – 2000. – № 4.Кондратова В. Деякі практичні аспекти, пов’язані з укладенням шлюбного договору / В. Кондратова // Юридичний журнал. – 2004. – № 7.

Левківський Б. К. Особисті немайнові права та обов’язки членів сім’ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / Б. К. Левківський. – К., 2004. – 20 с.

Лепех С. М. Виникнення грошових зобов’язань за сімейно-правовими договорами / С. М. Лепех // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХІІ регіональної наук.-практ. конф. (9–10 лютого 2006 р.) – Львів : Юрид. ф-т ЛНУ ім. Івана Франка, 2006.

Лепех С. М. Переваги та недоліки договірного регулювання майнових відносин за Сімейним кодексом України 2002 року / Молодь у юридичній науці : зб. тез доповідей Міжн. наук. конф. [«Треті осінні юридичні читання»] / С. М. Лепех. – Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2004.

Лепех С. М. Підстави, порядок та правові наслідки відмови від договору / С. М. Лепех // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної наук.-практ. конф. (3–4 лютого 2005 р.) – Львів : Юрид. ф-т ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.

Лепех С. М. Проблеми реалізації прав на укладення та розірвання шлюбного договору / С. М. Лепех // Вісник Львівського національного університету. – 2008. – № 47.

Лепех С. М. Особливості укладення одним із подружжя банківських договорів / С. М. Лепех // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної наук.-практ. конф. (8–9 лютого 2010 р.) – Львів : Юрид. ф-т ЛНУ ім. Івана Франка, 2010.

Луць В. Окремі аспекти регулювання відносин спільної власності за цивільним та сімейним законодавством України / В. Луць, А. Гриняк // Юридична Україна. – 2008. – № 8.

Максимович Л. Б. Брачный договор в российском праве / Л. Б. Максимович. – Москва, 2003.

Митрофанова О. Захист прав та інтересів дітей при вчиненні правочинів щодо нерухомого майна / О. Митрофанова // Юридичний журнал. – 2007. – № 11.

Ромовская З. В. Неужели непонятно? Объясняю! Продолжение дискуссии о сущности некоторых норм Семейного кодекса Украины / З. В. Ромовская // Юридическая практика. – 2004. – № 31 (345).

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар. – [3-тє вид., перероб. і доп.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 с.

Савченко Л. А. Особисті права та обов’язки батьків і дітей за сімейним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / Л. А. Савченко. – К., 1997. – 25 с.

Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1248 с.Скловский К. Права учредителя хозяйственного общества и правовой режим супружеского имущества / К. Скловский // Хозяйство и право. – 2003. – № 3.

Слепакова А. В. Правоотношения собственности супругов / А. В. Слепакова. – Москва : Статут, 2005. – 444 с.

Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : [монографія] / відп. ред. Я. М. Шевченко / Р. О. Стефанчук. – К. : КНТ, 2008. – 626 с.

Ульяненко О. Шлюбний договір у сімейному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. О. Ульяненко. – К., 2003. – 22 с.

Функ Я. И. Брачный договор. Имущественные отношения супругов, их участие в хозяйственных обществах и товариществах / Я. И. Функ. – Минск, 2003. – 160 с.

Чефранова Е. А. Имущественные отношения супругов : научно-практ. пособ. / Е. А. Чефранова. – М. : Эксмо, 2008. – 272 с.

Щеренко М. В. Имущественные отношения в гражданском и официальном браке / М. В. Щеренко. – М. : Информцентр ХХІвека, 2005. – 52с.

Явор О. А. Функції шлюбного контракту в сімейному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. А. Явор. – Харків, 1996. – 14 с.
Завдання

І. Складіть проекти

- позовної заяви про поділ спільного майна подружжя;

- позовної заяви про визнання певного спільного майна особистою власністю одного із подружжя;

- позовної заяви про визнання особистої власності одного із подружжя щодо певного спільного майна;

- шлюбного договору;- договору про поділ майна подружжя
ЗАДАЧА 1. На час приватизації квартири подружжям Гірових їхня повнолітня дочка перебувала в зареєстрованому шлюбі з Даниловим і проживала в його помешканні, однак, залишалась зареєстрованою у квартирі батьків, а тому приватизована ця квартира була на трьох осіб (батьки та їхня донька). Чи став Данилов співвласником житла Гірових?

ЗАДАЧА 2. За кошти, отримані в подарунок на день народження від колег, Сказко придбав коштовності для дружини. Який правовий режим цих коштовностей? Чи змінився б він, якщо б Сказко придбав комп’ютер, норкову шубу, піаніно для доньки, меблевий гарнітур, пральну машину, іншу побутову техніку? Чи однозначним є застосування пункту 3 частини 1 статті 57 Сімейного кодексу України?
ЗАДАЧА 3. Подружжя Степанкових протягом п’яти років заощаджені кошти щомісяця вносили на депозитний рахунок, відкритий на ім’я чоловіка. Коли чоловік внаслідок ДТП потрапив до лікарні і перебував не при свідомості, дружина для придбання медикаментів вирішила зняти кошти з цього рахунку. Звернувшись до відділення банку, вона отримала відмову, мотивовану тим, що право на розпорядження вкладом належить лише вкладникові. Чи може дружина звернутись без довіреності до банку з вимогою про дострокове розірвання договору та повернення половини вкладу, зробленого за рахунок спільних коштів під час шлюбу, якщо вкладником є її чоловік? Чи може вимагати цього її чоловік як вкладник? Чи потрібна на це згода його дружина, чи повідомить її банк про такі дії чоловіка? Проаналізуйте частину 3 статті 65 Сімейного кодексу України. Як Ви вважаєте, чи є сума 100 000 гривень, яку чоловік передає банку на вклад, цінним майном?
ЗАДАЧА 4. Чоловік взяв кредит на туристичну поїздку для всієї сім’ї, однак, через деякий час його звільнили, дружина не працювала і кредитний борг вони погасили не повністю, спільного майна у них не було. Чи може бути звернене стягнення на особисте майно дружини? Проаналізуйте частину 4 статті 65 Сімейного кодексу України.
ЗАДАЧА 5. Михайленко погодився бути поручителем свого колеги при отриманні споживчого кредиту, однак, дружину про це не повідомив. Які можливі варіанти розвитку даної правової ситуації?
ЗАДАЧА 6. За шлюбним договором були визначені підстави та розміри стягнення аліментів на користь дружини в разі розірвання шлюбу. Чи може дружина звертатися про стягнення аліментів в судовому порядку? За цим же шлюбним договором на випадок розірвання шлюбу подружжя домовились про поділ майна в нерівних частках: 1/7 – чоловікові, 6/7 – дружині. Які саме нерівні частки можуть стати підставою для висновку про надзвичайно невигідне матеріальне становище одного із подружжя?
ЗАДАЧА 7. Дізнавшись про те, що дружина звернулась до суду з позовом про розірвання шлюбу, чоловік продав її особисті речі (шубу, золотий годинник), побутову техніку, яка за шлюбним договором мала належати дружині на випадок розірвання шлюбу, незнайомим людям по занижених цінах. Як дружині захистити свої права?
ЗАДАЧА 8. При звернення до банку з метою отримання кредиту Ольхова представила шлюбний договір, за яким уся нерухомість, яка набуватиметься під час шлюбу на її ім’я, належатиме їй на праві особистої приватної власності. При передачі в іпотеку такої квартири нотаріус та банк згоди чоловіка не вимагали. Через деякий час Ольхова повідомила банк, що її шлюб визнано недійсним. Чи матиме ця обставина правові наслідки для банку?
ЗАДАЧА 9. Під час шлюбу подружжя Маркових придбало трьохкімнатну квартиру, співвласниками якої, крім них, були вказані троє неповнолітніх дітей. У зв’язку із розірванням шлюбу Маркова звернулася до Маркова з позовом про поділ майна і про припинення права власності на його частку в квартирі взамін на грошову компенсацію, оскільки квартира їй потрібна більше, бо з нею залишаються проживати діти, натомість мати Маркова має власний будинок і син міг би переїхати до неї. Марков на судові засідання не з’являвся і суд, розглянувши справу в його відсутності, позов задоволив.

Чи правомірне рішення суду?ЗАДАЧА 10. Дві сестри отримали в спадок житловий будинок в рівних частках. Через деякий час одна із сестер – Клименко вирішила свою частину будинку подарувати чоловікові. Дізнавшись про оформлення такого договору, друга сестра – Костенко звернулась до суду з позовом про визнання його недійсним, вважаючи, що сестра порушила її переважне право на купівлю частки і до того ж не мала права розпоряджатися спільною власністю без її згоди.

Чи підлягає такий позов задоволенню?ЗАДАЧА 11. Андріїв у 2010 році звернувся з позовом до Андрієвої про розірвання шлюбу і поділ набутого за час шлюбу майна, зокрема, автомобіля ВАЗ-21063. Андріїва вважала, що ця машина не повинна включатися до складу спільного майна подружжя як подарована їй особисто, оскільки була виділена їй на роботі як передовику виробництва у 1992 році за пільговою ціною, що складала на той час одну четверту її реальної вартості. Андріїв у суді пояснив, що кошти на оплату пільгової вартості автомобіля позичав у банку на своє ім’я і борг виплачувався ним. Андріїва запропонувала виплатити чоловікові половину сплаченої у 1992 році суми. Водійські права були лише у Андріїва. Яке рішення має винести суд ?

ЗАДАЧА 12. Петренко у 2010 році звернувся з позовом до своєї дружини про розірвання шлюбу і поділ майна, набутого в шлюбі, зокрема, акцій, зареєстрованих на ім’я дружини. На компенсацію Петренко не погоджувався, оскільки на його думку їхня вартість значно зросла з 1993 року, коли вони були набуті. Дружина заперечувала проти поділу акцій і пояснила в суді, що інші акціонери теж проти прийняття її чоловіка як акціонера до товариства. Зваживши на пояснення дружини та за відсутності іншої оцінки акцій, суд присудив Петренкові відшкодування половини вартості акцій за ціною їх набуття у 1993 році. Чи обґрунтованим є рішення суду ?

ЗАДАЧА 13. Подружжя Карпових розірвало шлюб у 2003 році, однак, продовжувало проживати спільно, вести спільне господарство, у 2004 році у них народилася донька. У 2010 році Карпова звернулась до суду з позовом до Карпова про поділ квартири, набутої в 2002 році, а також земельної ділянки, придбаної теж з чоловіком у 2000 році.

Суд відмовив в задоволенні вимоги про поділ майна, мотивуючи тим, що з моменту винесення рішення суду про розірвання шлюбу минуло більше трьох років. Чи обґрунтоване рішення суду ? Вирішіть спір.ЗАДАЧА 14. Максимів пред’явив позов до Драч про визнання права на 1/2 частину суми грошового вкладу. Позивач зазначив, що близько 35 років він перебував у фактичному шлюбі з сестрою відповідачки, вів з нею спільне господарство і на її рахунок в ощадкасі вносилися як її пенсія, так і одержувана ним зарплата. Оскільки після її смерті свідоцтво про право на спадщину одержала відповідачка, позивач просив визнати за ним право на половину вкладу. Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 15. Костів та Липова уклали шлюб у 1995 році. У 1999 році за спільно зароблені кошти вони купили квартиру. З кінця 2000 року до кінця 2001 року Костів не проживав з своєю дружиною, не вів з нею господарства і на словах просив розлучитися. На початку січня 2001 року Костів повернувся до Липової. У 2000 році Липова придбала меблевий гарнітур, а Костів - квартиру, куди й переїхало подружжя після примирення і перевезли з іншими речами гарнітур.

Квартиру, куплену ними в 1999 році, вони у січні 2010 року продали, і за кошти був зроблений вклад у банку на ім’я Костіва. У лютому 2010 року Костів зняв гроші з вкладу (без відома дружини) і купив квартиру, зазначивши у договорі єдиним покупцем свою матір. Ще через півмісяця подружжя посварилося, і Костів звернувся з позовом про розірвання шлюбу і поділ майна.

Дайте юридичну оцінку ситуації.

ЗАДАЧА 16. Назаров звернувся з позовом до Назарової про покладення частини відшкодування боргу за договором позики. У судовому засіданні було встановлено, що Назаров, перебуваючи у шлюбі з Назаровою, у 2006 році позичив у Білоноса 90 000 гривень строком на 3 роки. Цього ж року між Назаровою та Філімоновим було укладено договір про відступлення права вимоги на отримання квартири, яке належало Філімонову на підставі договору про дольову участь у будівництві житла, укладеному із асоціацією „Світбуд". За цим договором Назарова передала Філімонову 90 000 гривень. Через деякий час подружжя Назарових вирішило розлучитись. Назарова без відома чоловіка розірвала договір цесії і отримала назад від Філімонова 90 000 гривень.

Суд відмовив в задоволенні вимоги Назарова, мотивуючи своє рішення тим, що хоч на момент укладення договорів сторони й перебували в шлюбі, але могли кожен окремо укласти договори, розірвати їх, ці договори не мають правового режиму спільно набутого майна, тому вимоги Назарова про покладення на Назарову відшкодування частини позики Білоносу є незаконними.

Проаналізуйте законність винесеного рішення.
ЗАДАЧА 17. Нотова звернулась до Степанова з позовом про розірвання шлюбу і поділ спільного майна. До такого майна, на думку Нотової, зокрема, належали: 1. меблевий гарнітур;

2.вклад у банк у у сумі 9 тис. грн. (5 тис.грн. Степанов вклав до укладення шлюбу, а далі поповнював вклад після одруження);

3.цегляний житловий будинок, побудований за час шлюбу на основі вдвічі меншого за площею, який належав Степанову до укладення шлюбу;

4.зарплата чоловіка за останні півроку, яку Степанов ще не отримав як і всі інші працівники підприємства, де він працював.

Нотова також вважала , що її особистою власністю є таке майно:

1. телевізор, куплений нею під час шлюбу за позичені у матері кошти. Проти купівлі телевізора чоловік категорично заперечував, але надалі ним часто користувався;

2. норкова шуба, зі слів Нотової, подарована їй чоловіком на другий день після весілля;

3. дача, яку вона успадкувала після смерті матері.

Нотова з 5 років подружнього життя 4 роки не працювала, перебуваючи на утриманні чоловіка, 2 з них займалася доглядом за дитиною, а останній рік працювала, отримуючи зарплату втричі більшу, ніж чоловік. Натомість Степанов усі 5 років працював. За період шлюбу нічого не успадкував.

Як суд має поділити назване майно ?


ЗАДАЧА 18. На весіллі Софія та Костянтин одержали як подарунки 400 000 гривень. За ці гроші була придбана на ім’я дружини квартира. Через рік відносини між подружжям змінилися, у зв’язку з чим чоловік зажадав розподілу майна на рівні частини. Батько Софії стверджував, що 2000 дол. США він подарував особисто дочці, а не їм обом, тому частка дочки має бути більшою.

Вирішіть спір.


Питання для самоконтролю:

 1. Які ознаки характерні для особистих немайнових прав подружжя?

 2. Назвіть види особистих немайнових прав подружжя.

 3. Дайте визначення поняття материнства, батьківства. Чи є народження дітей конститутивною ознакою сім’ї?

 4. Дайте визначення понять індивідуальності, уподобання, звички.

 5. Розкрийте сутність духовного та фізичного розвитку.

 6. Який порядок реалізації права дружини, чоловіка на зміну прізвища?

 7. Як реалізується право на свободу та особисту недоторканість у сфері сімейних відносин? Розкрийте сутність поняття насильства в сім’ї та назвіть його види.

 8. Назвіть види майнових правовідносин подружжя.

 9. Дайте визначення поняття правового режиму майна подружжя та в загальних рисах розкрийте співвідношення законного та договірного режимів.

 10. Назвіть види законного режиму майна подружжя. У чому полягають відмінності між ними?

 11. Яке майно на лежить до особистої приватної власності кожного із подружжя? З яких підстав і в якому порядку майно, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності, може бути визнане особистою приватною власністю одного з них? Чи має один із подружжя враховувати інтереси другого в разі розпорядження своїм особистим майном?

 12. У чому сутність презумпції спільності майна подружжя? З якого моменту вона застосовується? З якого моменту виникає право спільної сумісної власності подружжя на конкретне майно, набуте за час шлюбу? Яке майно може бути об’єктом права спільної сумісної власності подружжя? З яких підстав і в якому порядку особиста приватна власність одного із подружжя може бути перетворена в спільну сумісну? Які особливості розпорядження спільним майном подружжя?

 13. Охарактеризуйте порядок поділу майна подружжям добровільно та за рішенням суду.

 14. Які є види боргів подружжя?

 15. Дайте визначення поняття та розкрийте правову природу шлюбного договору.

 16. Які особи мають право на укладення шлюбного договору?

 17. В якому порядку та в якій формі укладається шлюбний договір?

 18. Які умови можуть становити зміст шлюбного договору?

 19. З яких підстав та в якому порядку умови шлюбного договору можуть бути змінені?

 20. Які підстави, порядок та правові наслідки припинення дії та визнання недійсним шлюбного договору?


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка