Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів баСторінка1/6
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

О

дним із визначальних аспектів ба- креслень; для геометричного моделюван-
гатьох процесів інформатизації су- ня виробу та моделювання його функ-
спільства є широке застосування авто- ціональних і динамічних характеристик;
матизованих систем у різноманітних для розв'язування комплексу проблем,
галузях життєдіяльності людини. Тому пов'язаних зі складанням специфікацій,
одним із напрямів сучасної професій- технологічних карт; для складання про-
ної освіти є підготовка фахівців, здат-
грам до верстатів з ЧПК та їх запису
них застосовувати певні автоматизовані або ж виготовлення певних програмо-
системи і відповідні технології для ефек- носіїв; для розробки необхідної супро­
тивного розв'язання завдань власної ви- воджувальної документації до керуючих
робничої діяльності. програм. Кожна із задач потребує ство-

Автоматизоване проектування озна- рення відповідних САПР, які можуть

чає проектування за допомогою спеці- інтегруватися в одну багатофункціональ-

альних систем, у процесі якого відбу- ну САПР з єдиною інформаційною ос-

вається взаємодія людини або колективу новою та організованим внутрішнім об-

людей з комп'ютерною системою про- міном інформацією,

ектування чи з системою автоматизова- Неправильною є думка, що САПР

ного проектування (САПР). призначені для заміни праці людини у

САПР — це інструментальні комп'ю- сфері проектування. Навпаки, автомати-

терно-інформаційні системи, які призна- зоване проектування передбачає обов'яз-

чені для автоматизованого опрацювання кову творчу участь людини у процесі

різноманітної символьної, графічної та проектування, а САПР ставлять вищі

геометричної інформації, необхідної для вимоги до кваліфікації проектувальників

проектування, конструювання певних і вимагають від них певного рівня підго-

виробів та розробки й забезпечення тех- товки з різних галузей знань, зокрема, з

нологічних процесів їх виготовлення. багатьох розділів математики та інфор-

САПР призначені для виконання матики. Звичайно, такі фахівці повинні

різноманітних обчислень у процесі про- мати також достатній рівень фахової

ектування; для розробки й випуску кон- підготовки і практичний досвід проек-

структорської документації, зокрема, тування, а також вільно володіти інстру-

©Ю.Дорошенко, 2006

ментальними програмними засобами та виробництва простих параметризованих

електронними пристроями, які застосо- виробів у середовищі професійної сис-

вуються у певній САПР. теми автоматизованого проектування.

Упровадження у виробничі процеси Базовою САПР для реалізації цього

САПР має на меті полегшити працю про- курсу обрано систему AutoCAD, оскільки

ектувальника, підвищити продуктивність вона належить до потужних промислових

його діяльності, звільнити людину від багатофункціональних інструментальних

великого обсягу чисто технічних, рутин- програмних засобів, містить розвинуті за-

них видів робіт, надаючи можливість і соби реалізації різних інформатичних тех-

залишаючи більше часу для творчої ро- нологій, включаючи внутрішнє програму-

боти. Водночас, поширення і ефективна вання мовою AutoLISP, має відкритий

експлуатація САПР визначаються насам- характер, що забезпечило створення на її

перед підготовленістю до сприйняття цих основі (як програмного ядра) значної

засобів з боку широкого кола фахівців, кількості проблемно-орієнтованих автома-

які застосовують комп'ютери та інфор- тизованих систем різноманітного призна-

маційні системи як своєрідні інструмен- чення, є досить поширеною і має багато

тальні засоби у своїй діяльності. функціонально узгоджених версій, що дає

Системи автоматизованого проекту- змогу навчальному закладу обирати пев-

вання набувають все більшого значення ну версію програми відповідно до своїх

у сфері промислового виробництва. За- фінансових можливостей та наявного парку

стосування комп'ютерів та відповідних комп'ютерної техніки. Для реалізації' ди-

інформатичних технологій певним чи- дактичних цілей і завдань курсу можна

ном впливає на конструювання і техноло- використати будь-яку версію AutoCAD,

гію виробництва, що зумовлює відпові- починаючи з 10-ї.

дні структурні зміни в змісті та організації Під час вивчення цього курсу учні

робіт у цих сферах діяльності. Інформа- ознайомлюються з методами і допоміж-

тика та породжувані нею інформатичні ними засобами, які застосовуються вході

технології підвищують ступінь інтеграції автоматизованих процесів проектування

усіх складових єдиного продуктивно- і конструювання виробів і технологічної

виробничого процесу й приводять до підготовки їх виробництва. Передбачаєть-

значного розширення поля діяльності ся опанування учнями основ електрон-

конструкторів і технологів. ної обробки даних та основ організації

Курс за вибором «Інформаційні техно- даних, зокрема, поданих у графічній
логії проектування» рекомендується ви- формі; вивчення математичного апара-
вчати паралельно з основним курсом ту, алгоритмів і технологій опрацюван-
інформатики в 10-х—11-х класах. Ви- ня графічної і геометричної інформації;
вчається він за рахунок годин варіативної ознайомлення з основами геометрично-
складової навчального плану із розрахун- го моделювання та з теорією парамет-
ку 2—4 год на тиждень (всього 70 год), ризації; з'ясування можливостей засто-
тобто впродовж одного навчального року сування електронних засобів (програмних
чи одного півріччя (одного семестру). і апаратних) для конструювання і тех-

Метою курсу за вибором «Інфор- нологічної підготовки виробництва. Учні

маційні технології проектування» є фор- ознайомляться з рекомендаціями щодо

мування в учнів загального уявлення про впровадження САПР у промислове ви-

автоматизовані процеси проектування, робництво та з перспективами їхнього

конструювання та підготовки виробниц- розвитку, який супроводжується комп-

тва у різних галузях діяльності. Учні опа- лексним впливом на традиційні методи

новують певний обсяг знань та вчаться організації конструювання і технологіч-

виконувати нескладні операції автома- ної підготовки виробництва. Цілеспря-

тизованого проектування і підготовки моване вдосконалення техніки САПР

тісно пов'язане із систематизацією, стан- дитися до 30 хв, а на другому уроці — до

дартизацією та інтенсифікацією її за- 20 хв навчального часу.

стосування у сучасному виробництві. Лабораторний практикум з реаліза-

Загальновідомо, що найбільш ефек- цією в ньому завдань із реальним зміс-

тивним і результативним є таке навчан- том, який узгоджується з виробничою

ня, коли воно відбувається у процесі роз- практикою, виявляється найбільш ефек-

в'язання деякого практичного завдання, тивною формою організації навчально-

шо має певну суспільну користь і є зна- го процесу з інформаційних технологій

чущим для учня-виконавця. При цьому проектування. А відповідно до вимог

відбувається закріплення і систематиза- сучасної модернізації освіти, такий прак-

ція набутих раніше знань, активізується тикум повинен відзначатися певною

і стимулюється самостійний пошук і здо- фундаментальністю змісту, мати модуль-

буття нових знань та формуються умін- ну структуру, забезпечувати контрольо-

ня і навички щодо актуалізації та при- вану якість навчання, бути практично-

кладання наявних знань для розв'язання корисним, відображати певні аспекти

поставлених завдань, тобто відбувається майбутньої професійної діяльності і пе-

процес активного, дієвого практичного редбачати самостійну навчально-пізна-

застосування теоретичних знань та на- вальну діяльність учня,

буття власного досвіду продуктивної Пропонований у цій програмі лабора-

діяльності, що загалом формує і розви- торний практикум є системним поєднан-

ває певну компетенцію (або їх групу). ням практичних і лабораторних робіт як

Тому курс має практичну спрямо- самостійних видів (організаційних форм)

ваність, час, відведений на викладання навчальних занять і обов'язково має про-

теоретичного матеріалу, повинен не пе- водитися у комп'ютерному класі,

ревищувати 30 %. Передбачено проведен- Практичне заняття полягає у фрон-

ня 22 практичних робіт лабораторного тальному виконанні усіма учнями одного

практикуму і 15 лабораторних (загалом й того самого завдання, вправи чи сукуп-

37). Уся навчальна діяльність учнів за ності вправ за певним описом (алгорит-

комп'ютерами полягатиме в індивідуаль- мом, сценарієм) з метою набуття та удос-

но-пошуковому виконанні лабораторних коналення певних умінь та навичок

робіт та фронтально-індивідуальному ви- реалізації простих або найпоширеніших дій

конанні практичних робіт, вправ і зав- (операцій), з яких утворюватимуться

дань з опрацювання аналітичної, графіч- складні багатоопераційні технології' під час

ної чи геометричної інформації, побудови виконання лабораторних робіт,

комп'ютерних моделей геометричних Дидактичною метою лабораторного за-

об'єктів та їх візуалізації — отриманні няття є практичне підтвердження окремих

певних графічних зображень, Теоретич- теоретичних положень, набуття учнями

"in- ' О1И З ІІСВ-

но-закінченими порціями, переважно на ним устаткуванням чи обладнанням, із апа-

початку заняття. Затим має відбуватися ратними і програмними засобами інформа-

виконання вправ, практичних і лабора- ційних технологій, з методикою підготовки,

торних робіт з метою закріплення на прак- проведення, аналізу та узагальнення резуль-

тиці набутих знань, формування необхід- татів пошуково-експериментальних дослі-

них умінь і навичок та опанування певних джень у конкретній предметній галузі

інформатичних технологій. Майже на професійної діяльності людини.

кожному уроці передбачається певна ро- Лабораторна робота, на відміну від

бота учнів за комп'ютерами. Вивчення практичної, має пошуковий, дослідниць-

курсу рекомендується організувати на кий характер і не виконується за жорст-

спарених уроках, де на першому уроці ким описом (сценарієм). Зазвичай, пе-

для роботи за комп'ютером може відво- ред виконавцями ставиться конкретне

завдання й повідомляється кінцева мета робіт та сформувати в учнів уявлення

роботи (бажаний результат) та виділя- про цілісність процесів проектування,

ються певні узагальнені етапи виконан- конструювання і технологічної підготов-

ня лабораторної роботи. Складання кон- ки виробництва,
кретного алгоритму виконання роботи
Програма складається з:

залишається за учнем-виконавцем. пояснювальної записки, в якій ви-

Кожне заняття (робота) з лаборатор- значено мету і завдання курсу, знання,

ного практикуму включає: попередній уміння та навички, яких мають набути

(вхідний) контроль підготовленості учнів учні, особливості організації навчально-

до виконання конкретної практичної чи го процесу, перелік програмно-технічних

лабораторної роботи; виконання постав- засобів, необхідних для успішної реалі-

лених завдань відповідно до запропоно- зації курсу, та критерії оцінювання рівня

ваної теми; аналіз одержаних результатів; навчальних досягнень учнів;
формулювання висновків та рекомен- змісту навчального матеріалу та

дацій; оформлення індивідуального звіту; вимог до навчальних досягнень учнів;
захист роботи перед учителем; оціню- спискурекомендованоїлітератури.

вання результатів роботи учня вчителем. Зважаючи на відсутність спеціалізо-

Оцінювання успішності навчальної ваної навчальної літератури з профільного
діяльності учнів рекомендується прово- навчання інформаційних технологій про­
дити переважно за результатами виконан-
ектування у старшій загальноосвітній
ня ними робіт з лабораторного практику- школі, список рекомендованої літератури
му. Поточне оцінювання може відбуватися є досить ґрунтовним. Тому від учителя,
у різних його формах як під час прове- окрім фахового володіння змістовим ма-
дення теоретичної частини курсу, так і у теріалом курсу, вимагається уміння сис-
процесі виконання вправ та на початку тематизувати й узагальнити літературний
практичних і лабораторних робіт. Рубіж- матеріал з метою його раціонального за-
ними етапами оцінювання рівня навче- стосування у процесі викладання,
ності учнів є тематичний контроль знань. До теоретичних знань, яких мають
Форму проведення тематичного обліку набути учні, належать:
знань визначає вчитель. • призначення, можливості і сфери

Незважаючи на численні міжпред- застосування інформаційних технологій

метні зв'язки, курс має автономний ха- проектування, їх апаратні та програмні

рактер і орієнтований на його викладан- засоби;

ня незалежно від наявності в учнів знань • основи комп'ютерно-інтегрованого

із суміжних дисциплін. Вивчення час- виробництва;

тини матеріалу курсу на заняттях з інших • основи графічного моделювання

дисциплін сприятиме підвищенню рівня тривимірного простору;
навченості учнів, прискорить процес опа- • основи графічного і геометричного

нування теоретичним матеріалом курсу і моделювання та параметризації об'єктів;
дасть змогу виділити більше навчально- • основи пасивної (пакетної) та інтер-

го часу для практичної роботи за ком- активної комп'ютерної графіки;
п'ютером (відповідно до чинних сані- • призначення і можливості САПР

тарно-гігієнічних норм). AutoCAD;

Більшість практичних завдань курсу • принципи створення креслень ви-

взаємопов'язані і мають узгоджено-на- робів у середовищі САПР AutoCAD;
скрізний характер. Тобто, результати ви- • основи твердотільного моделюван-

конання попередньої роботи стають ба- ня об'єктів у середовищі САПР AutoCAD;
зою для виконання наступної роботи. • основи підготовки геометричної

Цим вдається зекономити навчальний інформації для програмної обробки ви-

час на етапі підготовки до виконання робів на верстатах з ЧПК;

 • принципи унаочнення та реалістич- • унаочнення, включаючи реалістич
  ної візуалізації тривимірних об'єктів за ну візуалізацію, тривимірних об'єктів
  їх моделями; за їх моделями;

 • принципи читання креслень пред- • читання креслень предметів, робо
  метів, робочих креслень деталей, скла- чих креслень деталей, складальних крес-
  дальних креслень виробів; лень виробів та схем;

 • математичні основи геометрично- • використання математичного апа-
  го моделювання та інформаційних тех- рату геометричного моделювання та
  нологій проектування; інформаційних технологій проектуван-

 • принципи побудови розгорток і ня у процесі розв'язання завдань лабо-
  згорток поверхонь гранних і криволіній- раторного практикуму;

І них тіл; • побудова розгорток і згорток по-

 • основи програмування мовою Auto- верхонь гранних і криволінійних тіл;
  LISP. • програмування мовою AutoLISP;
  І До вмінь і навичок, які мають сформу- • робота у середовищі VisualLISP;
  ватися в учнів у результаті опанування • розробка простих програм з побу-
  змісту курсу, належать: дови параметризованих геометричних

 • запуск та робота у середовищах об'єктів мовою AutoLISP.

САПРAutoCAD, КОМПАС-ЗБ, T-FLEX Програму цього курсу можна вважати

CAD3D; базовою для розробки аналогічних курсів

розв'язування позиційних і метричних з меншою або більшою кількістю норма-


задач графічного моделювання тривимірного тивно відведеного навчального часу (го-
простору у середовищі САПР AutoCAD; дин). Практично-ознайомлювальний курс

« математична обробка зображення та обсягом 35 год не міститиме допоміжного

розробка математичної (геометричної) матеріалу з креслення і математики. У цьо-

моделі об'єкта; му разі вважається, що увесь матеріал,

 • складання та реалізація графічних ал- необхідний для успішного виконання прак-
  горитмів створення й редагування зобра- тичних і лабораторних робіт, учні опано-
  жень, зокрема, технічних креслень, інстру- вують під час вивчення відповідних на-
  ментальними засобами САПР AutoCAD; вчальних дисциплін. Поглиблений курс

 • використання можливостей середо- обсягом 140 год потребує при збереженні
  вища САПР AutoCAD щодо побудови того самого змістового наповнення підси-
  технічних креслень; лення вимог до рівня навчальних досяг-

налаштування параметрів середови- нень учнів. Конструювання спеціалізо-
ща САПР AutoCAD і створення шаб- ваного курсу профільного навчання (певної

лонів креслень; спеціалізації у межах інформаційно-тех-

 • виконання графічних побудов, зок- нологічного профілю старшої 12-річної
  рема, побудова спряжень, засобами школи) обсягом 210 год вимагатиме
  САПР AutoCAD; збільшення й конкретизації навчального

 • розробка креслень виробів у середо- матеріалу та підвищення вимог до рівня
  вищі САПР AutoCAD; теоретичної і практичної підготовки учнів

 • розробка твердотільних моделей як майбутніх фахівців у галузі інформа-
  об'єктів у середовищі САПР AutoCAD; ційних технологій проектування.

 • створення сценарних файлів САПР Для навчально-методичного забезпе-
  AutoCAD; чення курсу, крім відповідних підручників

 • створення бібліотек графічних ком- і навчальних посібників, потрібні такі
  понентів у САПР AutoCAD; технічні й програмні засоби:

 • підготовка геометричної інформації 1. Комп'ютерний клас, в якому опе-
  для програмної обробки простих виробів раційна система з графічним інтерфей-
  на верстатах з ЧПК; сом установлена на кожному комп'ютері.

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

Рівень навчальних досягнень

Бал

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учня
1

Учень:

уявляє призначення і сфери застосування інформаційних технологій проектуван­ня, розпізнає задачі, для розв'язання яких можна застосовувати креслярські графічні редактори та САПР, називає принаймні дві САПРІ. Початковий

2

Учень:

описує поняття про процеси проектування, конструювання і підготовки виробниц­тва та їх автоматизацію, характеризує проектування за допомогою ЕОМ; • має уявлення про призначення й можливості комп'ютерних графічно-інформаційних технологій, місце і роль у них комп'ютерної графіки; • має уявлення про графічне моделювання тривимірного простору та про геомет­ричне моделювання й параметризацію об'єктів; • відрізняє принципи побудови, зберігання й обробки геометричних моделей об'єктів, створених у середовищі САПР, й отримання їх графічних зображень від принципів побудови, зберігання й обробки растрових і векторних зображень, ство­рених у відповідних графічних редакторах ілюстративної комп'ютерної графіки


3

Учень:

має уявлення про стадії розробки проекту та про принципи оформлення конструк­торської документації; • має уявлення про організацію роботи та про об'єкти, що створюються і обробля­ються у середовищі САПР; • має уявлення про інтерфейс САПР AutoCAD, КОМПАС-Зй, T-FLEX CAD 3D та виділяє й описує функціональне призначення і структуру робочих вікон, меню і кнопкових панелей цих систем


4

Учень:

має початкові знання про можливості САПР AutoCAD щодо створення креслень, твердотільних моделей та програмування; • з допомогою вчителя уміє завантажувати, редагувати та зберігати креслення; • уміє вибирати з меню та інструментальних панелей і вводити з клавіатури команди та опції САПР AutoCAD; • описує поняття математичної обробки плоского лінійного зображення та парамет-зизації геометричного об'єкта; • описує поняття графічного алгоритмуII. Середній

5

Учень:

описує призначення команд меню, кнопок основних панелей інструментів у САПР AutoCAD; • за допомогою вчителя орієнтується в роботі з САПР AutoCAD. Уміє самостійно від­кривати, редагувати та зберігати креслення в середовищі САПР AutoCAD; • має уявлення про властивості геометричних об'єктів та можливості їх зміни; • має уявлення про побудову графічних примітивів лінійних об'єктів і тіл із застосу­ванням інструментальних засобів, систем координат та режимів роботи САПР AutoCAD; • з допомогою вчителя уміє скласти графічний алгоритм побудови креслення плос­кої деталі та реалізувати його у середовищі САПР AutoCAD; • з допомогою вчителя уміє проаналізувати геометричну структуру простого об'єкта, скласти графічний алгоритм побудови твердотільної моделі цього об'єкта та реалізу­вати їїу середовищі САПР AutoCAD


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка