Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про вищу освіту»Скачати 91.81 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір91.81 Kb.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція)
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розроблення нового проекту Закону про вищу освіту зумовлено сучасними суспільними запитами щодо зростання людського капіталу задля високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, створення умов для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці і держави у кваліфікованих кадрах, а також модернізації системи вищої освіти з урахуванням процесів європейської інтеграції та розвитку єдиного Європейського простору вищої освіти.

Прийняття нового Закону про вищу освіту передбачено загальнодержавними програмами соціально-економічного розвитку України останніх років і розглядається як завдання стратегічного значення.

Цей проект Закону України підготовлений робочою групою під головуванням ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» М.З. Згуровського і є результатом досягнення суспільного консенсусу щодо визначення концептуальних засад розвитку вищої освіти в Україні.

Робота над законопроектом здійснювалася на засадах відкритості та прозорості для всіх органів державного управління, зацікавлених наукових установ і вищих навчальних закладів України, представників ринку праці, громадських організацій і фахівців у галузі освіти і науки. Протягом періоду розробки проекту Закону до нього було подано понад 4 тисяч пропозицій від більш ніж 100 організацій та установ і великої кількості фахівців у галузі освіти, науки, державного управління та бізнесу. Весь хід розробки законопроекту був відкритим і доступним для його широкого громадського обговорення через Інтернет. У робочій групі з підготовки тексту проекту Закону взяли участь представники низки провідних вищих навчальних закладів України, у тому числі медичних, військових, юридичних та інших, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України, Адміністрації Президента України, Конфедерації роботодавців України, Української асоціації студентського самоврядування, ВМГО «Фундація регіональних ініціатив», ВГО «Громадська Рада освітян і науковців України», Громадської ініціативи «Студентський захист», Громадянського руху «Відсіч», Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України, Національного Темпус-офісу в Україні, Конфедерації недержавних вищих закладів освіти, Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, та інших, що репрезентують різні думки і настрої суспільства. З метою сприйняття проекту Закону широкими верствами професійної громадськості України та унеможливлення виникнення конфліктних ситуацій навколо нього, усі його положення приймалися на основі їх всебічного обговорення й узгодження членами робочої групи шляхом консенсусу.

Таким чином, необхідність прийняття цього проекту Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція) визначається низкою суспільних запитів щодо модернізації вищої освіти відповідно до сучасних реалій, адаптації законодавства у сфері вищої освіти до європейських стандартів, приведення нормативної бази вищої освіти до сучасних потреб економіки та її інноваційного розвитку, а також досягненням суспільного консенсусу стосовно концептуальних засад розвитку вищої освіти, що покладені в основу цього проекту.


2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону спрямований на забезпечення сталого соціально-економічного, високотехнологічного та інноваційного розвитку країни за рахунок якісної підготовки конкурентоздатного людського капіталу та посилення зв’язку суспільства та вищої освіти і науки.

З цією метою проектом Закону пропонується визначити основні правові, економічні та організаційні засади функціонування вищої освіти на принципах інтеграції освіти, науки та інновацій, автономії вищих навчальних закладів, рівного доступу до якісної вищої освіти, співпраці вищих навчальних закладів з бізнесом і державою.

В основу проекту Закону покладено концептуальні засади модернізації вищої освіти, що полягають в наступному.

Інтеграція вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти шляхом реалізації положень та принципів Болонського процесу, зокрема, через запровадження рівневої організації вищої освіти відповідно до Національної рамки кваліфікацій (стаття 5); удосконалення переліку галузей знань і спеціальностей для наскрізної та міждисциплінарної підготовки в системі вищої освіти; забезпечення умов для реалізації міжнародних освітніх і наукових проектів, академічної мобільності викладачів, науковців, студентів; забезпечення рівності перед законом у правах вищих навчальних закладів усіх форм власності та їх професорсько-викладацького складу; розширення гарантій рівного доступу громадян до вищої освіти за рахунок вдосконалення застосування зовнішнього незалежного оцінювання; розвиток студентського самоврядування та покращення соціального забезпечення студентів.

Забезпечення якості вищої освіти і науки шляхом розвитку незалежної системи забезпечення якості вищої освіти через державні колегіальні органи та незалежні агенції у співпраці з міжнародними організаціями; удосконалення змісту і принципів роботи державних колегіальних органів із ліцензування й акредитації вищої освіти та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації; удосконалення засад присвоєння вищим навчальним закладам України статусів національних і дослідницьких, уточнення їх завдань; розширення громадського контролю, зокрема, гарантування доступу фізичних та юридичних осіб до інформації у галузі вищої освіти на засадах відкритості, прозорості, доступності та безоплатності; створення реальної системи противаг і стримувань у сфері управління вищим навчальним закладам між керівником, вченої радою, органами громадського самоврядування, громадськими організаціями.

Інтеграція освіти, науки та інновації через посилення та розвиток зв’язків освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ і високотехнологічних виробництв; запровадження механізмів захисту й управління інтелектуальної власністю, отриманою в результаті діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ; створення умов для залучення іноземних науковців і заохочення повернення в Україну громадян, які отримали освіту за кордоном, шляхом лібералізації механізму визнання іноземних дипломів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання при зарахуванні на навчання та/або прийнятті на роботу.

Автономія вищих навчальних закладів реалізується шляхом створення умов для забезпечення самостійності в прийнятті рішень вищими навчальними закладами щодо освітньо-наукового, інноваційного, організаційного, кадрового, економічного напрямів діяльності та розвитку академічних свобод; через розмежування повноважень органів державного управління, в підпорядкуванні яких знаходяться вищі навчальні заклади, і власне самих вищих навчальних закладів, таким чином, щоб органи державного управління переважно відповідали за розробку і втілення державної політики в галузі освіти, науки та інновацій, а вищі навчальні заклади здійснювали весь обсяг повноважень, пов’язаних з якісною підготовкою кваліфікованих кадрів, виконанням наукових досліджень та інноваційною діяльністю; удосконалення майнових відносин у сфері вищої освіти, зокрема щодо формування матеріально-технічної бази (передача засновниками майна вищим навчальним закладам на праві господарського відання), гарантій права власності вищих навчальних закладів на результати їх науково-інноваційної діяльності.

Співпраця вищих навчальних закладів та бізнесу у сфері вищої освіти і науки шляхом запровадження механізмів інноваційного розвитку країни за рахунок взаємодії освіти, науки, бізнесу і держави; створення умов для залучення роботодавців до формування вимог щодо компетентності випускників вищої освіти, визначення змісту вищої освіти, забезпечення якості вищої освіти, розвитку навчально-лабораторної бази вищих навчальних закладів, забезпечення місць практики, працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.
3. Правові аспекти

Проект Закону підготовлено на заміну прийнятого у 2002 р. Закону України «Про вищу освіту», що неповною мірою відповідає завданням розвитку вищої освіти в умовах сучасних суспільних запитів і пріоритетів.

З метою системного забезпечення реалізації положень проекту Закону пропонується внести відповідні зміни до Земельного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про професійно-технічну освіту», «Про електроенергетику», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про зайнятість населення».

У цій сфері правове регулювання забезпечують такі законодавчі акти:    • Конституція України;

    • Закон України «Про освіту»;

    • Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-III;

    • Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність».


4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не передбачає додаткових фінансових і матеріальних витрат.


5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону попередньо опрацьовано із заінтересованими центральними органами виконавчої влади


6. Регіональний аспект

Проект Закону має загальний характер і не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.


7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.


8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднено на сайті www.kpi.ua. За результатами його оприлюднення та широкого громадського обговорення отримані зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб (понад 3 тис.) були опрацьовані в установленому порядку.


9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону погоджено з представниками Альянсу для розвитку (Global Development Alliance), Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI), Національного Темпус-офісу в Україні, Конфедерації недержавних вищих закладів освіти, Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, Бюро журналістських розслідувань «Свідомо», Української асоціації студентського самоврядування, ВМГО «Фундація регіональних ініціатив», ВГО «Громадська Рада освітян і науковців України», Громадської ініціативи «Студентський захист», Громадянського руху «Відсіч», Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України, Незалежної студентської профспілки "Пряма дія", Студентської профспілкової асоціації м. Києва


10. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону створить належні правові умови щодо забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти та розвитку академічних свобод в Україні, сприяння міжнародному співробітництву та мобільності на Європейському просторі вищої освіти, а також підвищення рівня підготовки кваліфікованих кадрів з вищою освітою для забезпечення інноваційного розвитку суспільства та міжнародного визнання національної вищої освіти.Народний депутат України В.І.Балога


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка