Повідомлення про скликання Загальних зборів Право на участь у Загальних зборах Порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до Загальних зборівСкачати 320.23 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір320.23 Kb.Зміст

1. Загальні положення …………………………………………………………………………………. 3
 1. Правовий статус Загальних зборів ……………………………………………………………. …. 3

3. Скликання та повідомлення про скликання Загальних зборів .………………………………… . 4


4. Право на участь у Загальних зборах .……………………………………………..………………...5
5. Порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до Загальних зборів ..… 5
6. Представництво акціонерів на Загальних зборах ………………………………………………….6
7. Порядок проведення Загальних зборів …… …………..……………………………………...….. 6
8. Порядок прийняття рішеннь Загальними зборами та підрахунку голосів ………………..……. 7
9. Протокол про підсумки голосування ………………..…………………………………………….10
10. Позачергові Загальні збори ………..…………………………………………….……………… 11
11. Протокол Загальних зборів …………………………..…………………………………………..12
12. Оскарження рішень Загальних зборів ………………..………………………………..…………12
13. Проведенняи Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)……12
14. Заключні положення…………………………………………………………………………...…..12

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Це Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (далі - Банк).

  2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

  3. Положення затверджується Загальними зборами Банку і може бути змінено та доповнено лише ними.
 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1.Загальні збори є вищим органом управління Банку і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, в тому числі й віднесені до компетенції інших органів управління Банку, за умови їх внесення до порядку денного. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами та керівниками Банку.

2.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку належить прийняття рішень щодо:

1) визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

2) внесення змін до статуту Банку;

3) зміни розміру статутного капіталу Банку;

4) обрання та відкликання членів Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Банку, шляхом визначення їх у Положенні про Спостережну раду Банку;

5) розгляду питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;

6) обрання членів лічильної комісії та про припинення їх повноважень;

7) затвердження річних результатів діяльності Банку, у тому числі його дочірніх підприємств, звіту Спостережної ради Банку, Правління Банку, та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту;

8) покриття збитків та розподілу прибутку;

9) затвердження розміру річних дивідендів;

10) затвердження положення про Загальні збори акціонерів Банку та внесення змін до нього;

11) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

12) затвердження інших внутрішніх документів Банку, якщо рішення про таке затвердження прийняте Загальними зборами акціонерів;

13) зміни організаційно-правової форми Банку;

14) розміщення акцій;

15) форми існування акцій;

16) деномінації, дроблення або консолідації акцій;

17) розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;

18) викупу Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій згідно вимог діючого законодавства;

19) анулювання акцій Банку;

20) вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

21) про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

22) припинення Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Банку, затвердження ліквідаційного балансу.

2.3. Повноваження, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів Банку, можуть бути віднесені Загальними зборами до компетенції Спостережної ради Банку, якщо інше не встановлено діючим законодавством України.

2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку. 1. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
  1. Банк щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Банку за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- затвердження річних результатів діяльності Банку, у тому числі його дочірніх підприємств, звіту Спостережної ради Банку, Правління Банку, та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту;

- покриття збитків та розподілу прибутку.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.  1. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про

обрання та відкликання членів Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Банку, шляхом визначення їх у Положенні про Спостережну раду Банку.

  1. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

  2. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Спостережною радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають.

  3. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

  4. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому, зокрема:

3.6.1. пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів;

3.6.2. пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Спостережній раді Банку (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Банку;

3.6.3. Спостережна рада Банку (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів;

3.6.4.пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів;

3.6.5. зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень зміни до порядку денного Загальних зборів;

3.6.6. Банк (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів має повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надіслання листа з повідомленням, телеграми, за допомогою факсимільного зв’язку або шляхом особистого вручення акціонеру, а також надсилати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розмістити на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів може бути опубліковане у офіційному друкованому органі, тому ж самому, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів.

  1. Акціонери Банку, згідно з реєстром акціонерів Банку, складеним на визначену Спостережною радою (або акціонерами, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) дату, повідомляються про проведення Загальних зборів та їх порядок денний персонально у порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом надіслання листа з повідомленням, телеграми, за допомогою факсимільного зв’язку або шляхом особистого вручення акціонеру. Визначена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

  2. Повідомлення про проведення Загальних зборів має бути відіслане/надане у строк, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

  3. Особа, відповідальная за письмове повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів визначається Спостережною радою у рішенні про скликання Загальних зборів .

  4. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену діючим законодавством.

  5. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

   1. повне найменування та місцезнаходження Банку;

   2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

   3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

   4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

   5. перелік питань, що виносяться на голосування;

   6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

  6. Загальні збори проводяться в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
 1. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
  1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник служби внутрішнього аудиту Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

4.2. Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.3. На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік права власності на акції Банку зобов'язані надати інформацію про включення цього акціонера до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.  1. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Банку, після його складення заборонено.

  2. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах Банку встановлюється законодавством.
 1. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
  1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть звернутись до Банку для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні (у робочий час Банку), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, передбачених підпунктами 3, 11, 21 та 22 пункту 2.2 цього Положення, Банк повинний надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, встановленому законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.  1. Зазначені документи можуть надаватися на запит акціонера посадовою особою Банку у електронній формі на вказану акціонером адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером.

  2. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Банк надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.

  3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
 1. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
  1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.  1. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

  2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

  3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

  4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

  5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

  6. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це голову Реєстраційної комісії, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

  1. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.
 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
  1. Головує на Загальних зборах Голова Спостережної ради, або за рішенням Спостережної ради – член Спостережної ради або інша особа, уповноважена Спостережною радою.

  2. Загальні збори Банку не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

  3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

  4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Спостережною радою (або акціонерами, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори).

  5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Банку, зокрема:

  • паспорта, що посвічує особу акціонера або його представника (дані паспорта акціонера мають відповідати його паспортним даним, зазначеним в реєстрі акціонерів Банку, складеному на дату проведення Загальних зборів);

  • належним чином оформленої довіреності на право участі та голосування в Загальних зборах.

  1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

  2. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарної установі або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи або депозитарія.

  3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

  4. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

  5. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.  1. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Банку зобов’язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведення Загальний зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

  1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Банку.

  2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

  3. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

  4. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

7.16. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
 1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ
  1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

  1. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, наведених у п.8.3.

8.3. Рішення Загальних зборів з питань:

- внесення змін до статуту Банку;

- зміни розміру статутного капіталу Банку;

- зміни організаційно-правової форми Банку;

- розміщення акцій;

- анулювання акцій Банку;

- припинення Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Банку, затвердження ліквідаційного балансу

приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.5. Обрання членів Спостережної ради відбувається шляхом кумулятивного голосування.

8.6. При обранні членів органу Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Банку вважаються обраними, а орган Банку вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Банку шляхом кумулятивного голосування.

8.7. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).Наприклад: Згідно із Статутом Банку до складу Спостережної ради входить 5 членів. Акціонер має 100 голосуючих акцій. Відповідно, для голосування з питання порядку денного «Про обрання Спостережної ради» акціонеру надаються 500 голосів (5 місць у складі Спостережної ради х 100 акцій).

Висунуто 6 кандидатів до складу Спостережної ради.

Наявні у нього 500 голосів акціонер може в повному обсязі віддати за одного з кандидатів (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвища кандидата в графі «За» відповідно числа «500»), або розподілити ці 500 голосів між всіма чи декількома кандидатами будь-яким чином, на свій розсуд (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвищ кандидатів в графі «За» відповідного числа голосів).

Обов’язковою умовою при розподілі акціонером своїх голосів є не перевищення загальної суми голосів, зазначених акціонером в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів, над сумою голосів наданих йому для голосування з цього питання (тобто, 500). У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому для голосування з цього питання, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв’язку із неможливістю визначити з нього волевиявлення акціонера.

У разі якщо, в бюлетені акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування з цього питання, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси, враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

Якщо акціонер бажає проголосувати проти усіх кандидатів, він проставляє в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів в графі «За» цифру «0» (нуль).

Якщо акціонер не підтримує жодного з кандидатів, він проставляє відмітку у графі бюлетеня «Утримався щодо усіх кандидатів».

8.8. При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається частка (у відсотках) загальної кількості голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається, відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Загальних зборах з питань обрання членів Спостережної ради Банку.

Результати кумулятивного голосування визначаються таким чином: кількість голосів, поданих «За» кожного кандидата, ділиться на кількість зареєстрованих для участі у Загальних зборах голосів, зазначену в складеному Реєстраційною комісією Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та помножується на 100%. Результат підрахунку округлюється до десятитисячної долі відсотка (чотири знака після коми).

Наприклад: Якщо кандидат отримав 300 голосів, поданих «за», а кількість зареєстрованих голосів згідно Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, складає 1500, то це означає, що такий кандидат набрав 20,0000 % голосів ((300/1500)*100%).

8.9. У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши проти усіх кандидатів або проставивши у бюлетені відповідну відмітку у графі «Утримався щодо усіх кандидатів», то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування (не зменшують кількість голосів, поданих «за»), але при цьому зменшують загальний відсоток голосів, поданих за кандидатів.

8.10. Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки, яку вони складають (у відсотках) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Наприклад: У протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів щодо обрання Спостережної ради буде відображено:

«1 За обрання кандидата А подано ____ голосів (_____%)

2.За обрання кандидата Б подано ____ голосів (_____%)

3.За обрання кандидата В подано ____ голосів (_____%)

4.За обрання кандидата Г подано ____ голосів (_____%)

5.За обрання кандидата Д подано ____ голосів (_____%)

6.За обрання кандидата Е подано ____ голосів (_____%)

Проти усіх кандидатів – ____ голосів (_____%)

Утрималися щодо всіх кандидатів – ____ голосів (_____%)


  1. Обраними до складу органу, що обирається, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів серед кандидатів у кількості що дорівнює кількісному складу органу Банку.

  2. За результатами підрахунку Лічильної комісії (наведеним у прикладі у пункті 8.7) має бути встановлено таке:

«Обраними до складу Спостережної ради Банку є такі особи:

1.Кандидат А

2.Кандидат Б

3.Кандидат В

4. Кандидат Г

5. Кандидат Д

8.13. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Спостережної ради Банку лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени Спостережної ради Банку, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний складу Спостережної ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Спостережної ради - несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Спостережної ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Спостережної ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Спостережної ради - несформованим.

8.14. При кумулятивному голосуванні члени Спостережної ради вважаються обраними до її складу, а Спостережна рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Спостережної ради.

8.15. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного (крім питань, зазначених у п. 8.16) проводитися підняттям рук або бюлетенями (у разі прийняття такого рішення та у випадках передбачених чинним законодавством).


  1. Кумулятивне голосування на Загальний зборах з питань обрання членів Спостережної ради проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

При голосуванні з питань:

- зміни розміру статутного капіталу Банку;

- зміни організаційно-правової форми Банку;

- вчинення Банком значного правочину

використання бюлетенів є обов’язковим.

8.17. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування Банку;

2) дату і час проведення Загальних зборів;

3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

8.18. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Банку;

2) дату і час проведення Загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.


  1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Спостережною радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пунктом 5 цього Положення.

  1. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

  • якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Банком (або акціонерами, що скликають Загальні збори) зразка;

  • на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника);

  • якщо на бюлетені акціонером не зроблено жодної позначки;

  • у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування;

  • у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

У разі якщо акціонер, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися до голови Лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень за умови повернення зіпсованого бюлетеню.

Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.


  1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарної установі або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

  2. Лічильна комісія складається не менш ніж з 2 (двох) осіб. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Спостережної ради та Правління Банку або є кандидатами до складу Спостережної ради Банку.
 1. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
  1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи або депозитарія.

  2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

  • повне найменування Банку;

  • дата проведення Загальних зборів;

  • перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;

  • рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

  1. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Банку.

  1. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

  2. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
 1. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
  1. Позачергові Загальні збори Банку скликаються Спостережною радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу Правління Банку – у разі необхідності вчинення значного правочину або порушення провадження про визнання Банку банкрутом;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;

- на вимогу Національного банку України;- в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

  1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів (окрім скликання позачергових Загальних зборів Банку з ініціативи Спостережної ради), складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Правління Банку протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов’язано передати цю вимогу на розгляд Спостережній раді Банку.

  2. Спостережна рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Банку або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

  3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Банку може бути прийнято тільки у разі:

  • якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;

  • неповноти даних, передбачених пунктом 10.2 цього Положення.

  1. Рішення Спостережної ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Банку (Правлінню, Ревізійній комісії) або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Спостережна рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

  1. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

  2. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Спостережна рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний (який не може включати питання обрання членів Спостережної ради) не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з такою процедурою скликання не проводяться.

  3. У разі якщо протягом 10 днів Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Спостережної ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

  4. Особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Банку, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Спостережної ради Банку.

  5. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам особою, яка веде облік прав власності на акції Банку.
 1. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
  1. Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим, секретарем Загальних зборів та Головою Правління Банку, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку.

  2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

   1. дату, час і місце проведення Загальних зборів;

   2. дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

   3. загальну кількість осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

   4. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

   5. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

   6. головуючого та секретаря Загальних зборів;

   7. склад лічильної комісії;

   8. порядок денний Загальних зборів;

   9. основні тези виступів;

   10. порядок голосування на Загальних зборах;

   11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
 1. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
  1. Оскарження рішень Загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.
 1. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ШЛЯХОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ОПИТУВАННЯ)

13.1. У випадках, коли інтереси Банку вимагають невідкладного прийняття рішення Загальними зборами, якщо кількість акціонерів становить не більш 25 осіб, Спостережна рада може прийняти рішення про прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані Головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.


14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
14.1. Всі питання, що не врегульовані ним Положенням, регулюються законодавством України, нормативно - правовими актами Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

14.2. У разі коли мають місце протиріччя між статтями Положення та законодавством України, Банк в своїй діяльності керується чинним законодавством та підзаконними нормативними актами.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка