Постанова №73-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперівДата конвертації14.12.2016
Розмір98.3 Kb.
ПОСТАНОВА № 73-ЗП

про накладення санкції за правопорушення

на ринку цінних паперів

м. Запоріжжя 23 червня 2010
Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Запорізького територіального управління ДКЦПФР, Здоронок Галина Іванівна, на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо товариства з обмеженою відповідальністю “ЛюЗа” (скорочене найменування: ТОВ "ЛюЗа місцезнаходження: пр-т Леніна, 81, м. Запоріжжя, 69002, п/р № 26004310022801 в філії АБ "Південний" в м. Запоріжжі, МФО 313753, код ЄДРПОУ: 19366502, тел. (061) 2130510) в присутності представника товариства за довіреністю від 15.06.2010 Тітаренко Т.М. та начальника відділу розслідування та правозастосування Пшеничної Ольги Анатоліївни,

В С Т А Н О В И Л А:
На підставі аналізу особливої інформації ТОВ "ЛюЗа", наданої до Запорізького територіального управління 19.05.2010 за вх. № 1173/02 уповноваженою особою ДКЦПФР, провідним спеціалістом відділу корпоративних фінансів та звітності ЗТУ ДКЦПФР Колот І.В., яка діє на підставі доручення від 17.05.2010 № 21/д, виданого начальником Запорізького теруправління ДКЦПФР Здоронок Г.І., виявлений факт правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ТОВ "ЛюЗа”, а саме:
ТОВ "ЛюЗа" не оприлюднило в строк у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів особливу інформацію про зміни у складі посадових осіб емітента, які відбулись згідно рішення загальних зборів учасників товариства від 14.04.2010, протокол № 01-2010 (оприлюднена 13.05.2010), а саме: про звільнення з посади генерального директора Тернового Володимира Сергійовича та призначення на посаду генерального директора Гончарова Володимира Вікторовича.

Таким чином ТОВ "ЛюЗа" порушило вимоги ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та п. 1 гл. 3 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006 (зі змінами та доповненнями) (далі – Положення-1591).

10.06.2010 складений акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 74-ЗП у відношенні ТОВ "ЛюЗа”. Дане правопорушення скоєно вперше.

Під час складання акту про правопорушення надані пояснення генеральним директором Гончаровим В.В., згідно до яких товариство пояснило наступне.

Відповідно до п. 3 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, емітенти цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням, зобов’язані розкривати на фондовому ринку у такій послідовності інформацію шляхом:

-розміщення на безоплатній основі в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або в її інформаційному ресурсі, поновлюваному у режимі реального часу,

-опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії,

-подання до Комісі.

Несвоєчасне розміщення у стрічці новин Інформації про зміни у складі посадових осіб (на підставі рішення загальних зборів учасників від 14.04.2010 року) відбулося за об’єктивних технічних причин, а саме Адміністратором сайту, уповноваженим на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній бази даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних був заблокований. Змінити самостійно реєстраційні дані Емітент не мав змоги.

Численні перемови з представниками уповноваженої особи з приводу відсутності доступу до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії пройшли без позитивного результату. 30.04.2010 року уповноваженій особі був направлений електронною поштою лист з проханням надати доступ та роз’яснення з приводу відсутності доступу до баз даних. Відповідь не отримана.

13.05.2010 року уповноваженою особою була надана Емітенту тимчасова можливість розмістити особливу інформацію у стрічці новин, після чого, згідно з вимогами пункту 3 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, Емітент опублікував в офіційному друкованому виданні та подав до Комісії вказану особливу інформацію.

Крім цього, відповідно до п. 13 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, Емітент листом від 18.05.2010 року повідомив Комісію з цінних паперів про несвоєчасне розкриття інформації з обґрунтуванням причин, що призвели до несвоєчасного розкриття інформації.

Таким чином товариство вважає, що оприлюднення особливої інформації щодо змін у складі посадових осіб відбулося з порушенням встановлених законодавством строків з незалежних від ТОВ “ЛюЗа” причин.
Постановою, винесеною начальником Запорізького теруправління ДКЦПФР Здоронок Г.І. 14.06.2010, дату розгляду справи призначено на 23.06.2010. Товариство було своєчасно повідомлено про дату, час та місце розгляду справи, що підтверджується особистим підписом директора товариства Гончарова В.В. на постанові про розгляд справи про її отримання 14.06.2010.

Під час розгляду справи було встановлено наступне.


Згідно до ч. 1 ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” до особливої інформації належать відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Також, ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” містить положення про те, що строки, порядок та форми подання особливої інформації про емітента встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття особливої інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

Згідно до вимог п. 1 глави 3 розділу II Положення-1591, згідно до якого розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії, розкриття інформації здійснюється у такі строки:


  • у стрічці новин – протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, з дня вчинення дії;

  • в офіційному друкованому виданні – протягом п’яти робочих днів з дати вчинення дії;

  • подання до Комісії – протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії.

Зміни у складі посадових осіб ТОВ “ЛюЗа” відбулись за рішенням загальних зборів учасників 14.04.2010 (протокол № 01-2010). Згідно до вимог Положення-1591, особливу інформацію товариство повинно було розкрити у стрічці новин – протягом двох робочих днів з дати вчинення дії.

ТОВ “ЛюЗа” розкрило цю інформацію у стрічці новин 13.05.2010, отже не розкрило особливу інформацію у встановлені законодавством строки.

Щодо пояснень генерального директора необхідно зазначити наступне.

18.05.2010 листом № 03/01/952 Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР звернулося до ДУ “АРІФРУ” з метою надати інформацію про блокування доступу до Індивідуальної сторінки емітента, якщо інформація, що підлягає розміщенню, надсилається з електронної адреси, яка не відповідає адресі, визначеній в Ідентифікаційному бланку.

Згідно до листа за вих. № 1179 від 28.05.2010, ДУ “АРІФРУ” повідомило наступне.

Дії по блокуванню реєстраційних кодів ДУ “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України” здійснюються в рамках забезпечення виконання п. 3.5 Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати інформацію на фондовому ринку з особою, уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 21.12.2006 № 1658 (далі – Положення-1658), та п. 1 Рішення Колегії ДУ “АРІФРУ” № 4 від 04.03.2010 з метою запобігання використання реєстраційного коду третіми особами до моменту вжиття суб’єктами розкриття заходів щодо нерозголошення Реєстраційного коду третім особам та надання безпосередньо від суб’єктів розкриття інформації – емітентів цінних паперів підтверджуючих даних про відповідальних осіб за взаємодію з Уповноваженою особою.

Згідно до п. 3.5. Положення-1658 Уповноважена особа та Суб'єкт розкриття вживають всіх необхідних заходів щодо нерозголошення Реєстраційного коду з метою запобігання використанню Реєстраційного коду третіми особами. У випадку виникнення сумніву щодо правомірності використання Реєстраційного коду уповноважена особа має право вживати додаткових заходів щодо ідентифікації Суб'єкта розкриття (письмові та усні запити тощо).

Згідно п. 5.3. Положення-1658 Суб’єкт розкриття направляє Уповноваженій особі Інформацію шляхом відправлення її з індивідуальної сторінки (веб-сайта) Уповноваженої особи або відправлення її електронною поштою на адресу, визначену Уповноваженою особою. Для доступу та відправлення Інформації зі сторінки (веб-сайта) Уповноваженої особи суб’єкт розкриття використовує Реєстраційний код. Суб’єкт розкриття відправляє інформацію електронною поштою тільки з адреси електронної пошти суб’єкта розкриття, вказаної в пункті 15 Ідентифікаційного бланка, вказуючи Реєстраційний код. Уповноважена особа приймає інформацію електронною поштою лише за одною адресою, що визначена та оприлюднена на сторінці (веб-сайті) Уповноваженої особи. Уповноважена особа надсилає суб’єкту розкриття на адресу електронної пошти, вказану в пункті 15 Ідентифікаційного бланка, відповідне повідомлення про час отримання інформації.

Якщо інформація, що підлягає розміщенню, надсилається емітентом з електронної адреси, яка не відповідає адресі, вказаній в Ідентифікаційному бланку, то така інформація не береться до уваги. Ніякого блокування доступу до Індивідуальної сторінки такого емітента не здійснюється.

На підставі зазначеного, якщо товариство розкриває інформацію у стрічці новин у відповідності до вимог Положення-1591 та з урахуванням Положення-1658 блокування реєстраційних кодів не відбувається.

05.05.2010 до Запорізького територіального управління ДКЦПФР від ДКЦПФР надійшов перелік суб’єктів з адресами електронної пошти щодо яких у особи, уповноваженій ДКЦПФР на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів, виникли сумніви щодо правомірності використання реєстраційного коду. ТОВ "ЛюЗа" наявне в цьому переліку. Отже це дає підстави вважати, що товариство розкривало інформацію не у відповідності до Положення-1658.

Таким чином, це дає підстави вважати, що в діях товариства наявна вина, а отже і склад правопорушення.

При цьому товариством не надано жодних доказів щодо вжиття заходів для розкриття інформації у встановлені строки.

Під час розгляду справи представником товариства за довіреністю Тітаренко Т.М. надані додаткові наступні пояснення.

Відповідно до пунктів 1.5.-1.7. Розділу XVII "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", пунктами 5-7 статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", правопорушеннями на ринку цінних паперів вважаються зокрема:


  • неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації,

  • - нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів,

  • неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Комісії.

В даному випадку має місце тільки несвоєчасне розкриття особливої інформації, відповідальності за яке діючим законодавством не передбачено.

Відповідно до частини 1 статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю з причин відсутності події і складу адміністративного правопорушення. У зв'язку з цим товариство просить закрити провадження по справі.

Необхідно зазначити наступне.

Згідно до Інструктивного листа ДКЦПФР "Щодо застосування санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, передбачених статтею 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 26.02.2009 № 265 у випадку несвоєчасного подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів інформації, яка визначена статтею 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", уповноважені особи Комісії за результатами розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів повинні застосовувати фінансову санкцію як за неподання інформації.

На підставі зазначеного факт нерозміщення особливої інформації у встановлені строки кваліфікується, як факт нерозміщення інформації.
Тобто ТОВ “ЛюЗа”, порушило вимоги ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та п. 1 гл. 3 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006 (зі змінами та доповненнями) не оприлюднило (нерозмістило) в строк у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів особливу інформацію про зміни у складі посадових осіб емітента
Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п. 1.6. р. XVII Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007 № 2272,

П О С Т А Н О В И Л А:
За нерозміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів накласти на ТОВ “ЛюЗа” штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.

Штраф стягується в доход Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 21081100, на рахунок № 31110106700003 в Управлінні Держказначейства в Запорізькій області, МФО 813015, одержувач: державний бюджет Жовтневого району Запорізької області, код ЄДРПОУ: 34677124.

Постанова набирає чинності з моменту її винесення.

Штраф може бути добровільно сплачений у 15-денний термін з дня отримання даної постанови, про що товариство повинно повідомити Запорізьке теруправління ДКЦПФР у 5-денний термін.

Надіслати дану постанову особі, щодо якої її винесено.

Рішення може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.Начальник теруправління Г.І. Здоронок


Постанову мені оголошено 23.06.2010. З правами особи, до якої застосовано санкцію ознайомлена 23.06.2010

Постанову отримав 23.06.2010.______________(Тітаренко Т.М.)


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка