Посадова інструкція сестри медичноїСкачати 79.26 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір79.26 Kb.

Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
___________ О.А. Єфімова

(підпис)
___________

(дата)ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

сестри медичної
_____________________________________________________________________
№ __________________________

(реєстраційний номер документа) 1. Загальні положення

  1. Сестра медична призначається на посаду та звільняється з неї директором (далі — навчальний заклад).

  2. Сестра медична підпорядковується безпосередньо директору навчального закладу та головному лікарю місцевого закладу охорони здоров’я.

  3. Сестра медична забезпечує організацію медичного обслуговування у навчальному закладі, охорону здоров’я учнів, виконання належних санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчально-виховного процесу.

  4. У своїй роботі сестра медична керується чинним законодавством України про охорону здоров’я, Законами України «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» та іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів освіти, охорони здоров’я, а також наказами, розпорядженнями по навчальному закладу, статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу. 1. Завдання та обов’язки

  1. Бере участь у проведенні обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів початкових класів у навчальному закладі у встановленому законодавством порядку. Контролює своєчасність проходження обов’язкових медичних оглядів інших учнів у лікувально-профілактичних закладах. Отримує від батьків або осіб, які їх замінюють, довідку лікувально-профілактичного закладу про результати проведеного обов’язкового медичного профілактичного огляду.

  2. Фіксує та узагальнює інформацію про здійснення медичного обслуговування учнів навчального закладу, забезпечує її зберігання у навчальному закладі.

  3. Передає лікувально-профілактичному закладу за місцем проживання учня інформацію про результати обов’язкових медичних профілактичних оглядів (учнів початкових класів) та проведені профілактичні щеплення.

  4. Доводить до відома педагогічного персоналу узагальнену інформацію про результати обов’язкових медичних профілактичних оглядів та загальний стан здоров’я учнів щороку.

  5. Аналізує стан здоров’я учнів за результатами медичних оглядів.

  6. Бере участь у проведенні профілактичних щеплень учнів навчального закладу після лікарського огляду.

  7. Здійснює прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури.

  8. Готує і застосовує дезінфекційні розчини.

  9. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

  10. Заповнює бланки довідок за формою 26 за результатами обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів.

  11. Проводить антропометрію, термометрію, плантографію, перевірку гостроти зору та слуху, інші скринінгові дослідження.

  12. Проводить ізоляцію учнів, що захворіли, а також спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним хворим.

  13. Бере участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України.

  14. Проводить просвітницьку роботу серед педагогічного колективу, батьків та учнів навчального закладу щодо здорового способу життя, збереження фізичного та психічного здоров’я, виховання здорової дитини.

  15. Організовує проведення поточної дезінфекції.

  16. Здійснює профілактичні та оздоровчі заходи під час навчально-виховного процесу.

  17. Надає невідкладну медичну допомогу учням, працівникам навчального закладу в разі гострого захворювання або травми.

  18. Організовує госпіталізацію учнів за наявності показань та інформує про це батьків або осіб, які їх замінюють.

  19. Проводить роботу з профілактики травматизму, здійснює облік та аналіз випадків травмування.

  20. Контролює організацію та якість харчування у навчальному закладі.

  21. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму.

  22. Регулярно спостерігає за диспансерною групою хворих дітей, проводить їх оздоровлення, зокрема безпосередньо в навчальному закладі, за потреби супроводжує групи для оздоровлення в табори, санаторії тощо.

  23. Веде облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримується правил і термінів їх зберігання й використання, своєчасно їх поповнює.

  24. Веде обліково-звітну та медичну документацію.

  25. Дотримується принципів медичної деонтології.

  26. Контролює своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками навчального закладу, наявність у них особистих медичних книжок під час прийому на роботу.

  27. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

  28. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

  29. Проходить періодичні медичні огляди.
 1. Права

Має право:

  1. Ознайомлюватися з документами, що містять оцінку її роботи, давати пояснення стосовно їх змісту.

  2. У межах своєї компетенції повідомляти керівництво навчального закладу про виявлені недоліки у діяльності навчального закладу та подавати пропозиції щодо їх усунення.

Отримувати від керівництва навчального закладу та працівників підтримку у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

Проходити в установленому порядку атестацію на отримання чергової кваліфікаційної категорії.

Вимагати від керівництва навчального закладу (письмово та усно) дотримання положень нормативних документів з охорони здоров’я учнів та санітарно-гігієнічного режиму.

Отримувати від керівництва навчального закладу інформацію нормативно-правового й організаційного характеру, ознайомлюватися з відповідними документами.


4. Відповідальність

Несе відповідальність за:

Невиконання чи неналежне виконання без поважних причин посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою.

Правопорушення, скоєні у процесі своєї діяльності.

Завдання матеріальної шкоди навчальному закладу.

Неналежне виконання вимог, визначених статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.


5. Повинен знати

Сестра медична повинна знати:

Вимоги чинного законодавства про охорону здоров’я та нормативних документів, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, освіти.

Нормальну та патологічну анатомію та фізіологію людини.

Сучасні методи лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження.

Лікування хворих.

Фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення.

Методики дезінфекції і стерилізації інструментарію та перев’язувальних засобів.

Організацію санітарно-протиепідемічного режиму.

Основні принципи лікувального харчування.

Правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням.

Правила оформлення медичної документації.

Сучасну фахову літературу.

Статут і правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.

Порядок і строки складання звітності.

Порядок проведення обліку витрачених матеріалів.


6. Кваліфікаційні вимоги

Сестра медична має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Без вимог до стажу роботи.

Сестра медична II кваліфікаційної категорії має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад п’ять років.

Сестра медична І кваліфікаційної категорії має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад сім років.

Сестра медична вищої кваліфікаційної категорії має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.
7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Сестра медична взаємодіє з:

Керівництвом навчального закладу.

Працівниками навчального закладу.

Класними керівниками, учнями, їхніми батьками.

Місцевими закладами охорони здоров’я та органами їх управління.


Інструкцію розробив ______________

(підпис)


Посадову інструкцію отримав
_________________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_______________

(дата)

ПОГОДЖЕНО


Голова профспілкового комітету
_________________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)_______________

(дата)


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка