Посадова інструкція методиста І. Загальні положенняСкачати 87.18 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір87.18 Kb.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕТОДИСТА

І. Загальні положення

Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність методиста.

Методист відноситься до категорії фахівців.

Методист призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника освітньої установи.

Посадове підпорядкування:


Пряме підпорядкування

Начальнику відділу освіти;

завідувачу районного методичного кабінетуДодаткове підпорядкування

заступнику керівника

 

 

Кваліфікаційні вимоги до методиста
Освіта

вища професійна

Стаж педагогічної діяльності

від 2 років

Повинен знати

Конституцію України.

Закони України, постанови і рішення Уряду України й органів управління освітою з питань освіти.

Конвенцію про права дитини.

Принципи дидактики.

Основи педагогіки і вікової психології.

Загальні і приватні технології викладання.

Методики володіння і принципи методичного забезпечення навчального предмета чи напрямку діяльності.

Систему організації освітнього процесу в установі.

Принципи і порядок розробки навчально-програмної документації, навчальних планів із спеціальностей, освітніх програм, типових переліків навчального устаткування й іншої навчально-методичної документації.

Методику виявлення, узагальнення і поширення ефективних форм і методів педагогічної роботи в установах.

Принципи організації і зміст роботи методичних об'єднань працівників педагогічних установ.

Основи роботи з видавництвами.

Принципи систематизації методичних і інформаційних матеріалів.

Основні вимоги до аудіовізуальних і інтерактивних засобів навчання, організації їх прокату.

Зміст фонду навчальних посібників.

Основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.Додаткові вимоги

Володіння комп’ютером

 
І. Документи, які регламентують діяльність методиста
Зовнішні документи: законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

Внутрішні документи: Статут районного методичного кабінету, накази начальника відділу освіти; Положення про районний методичний кабінет, Посадова інструкція методиста, Правила внутрішнього трудового розпорядку.Організація діяльності методиста ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту", зокрема: демократизму і гуманізму; рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу; безперервності фахового вдосконалення; науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами; незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.


ІІ. Функції

 1. Враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямовує на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій.

 2. Надає педагогічним працівникам інформацію, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти.

 3. Корегує й оновлює інформацію, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

 4. Відбирає і методично опрацьовує сучасні наукові досягнення у галузі освіти, надає рекомендації щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів.

 5. Здійснює систематичний моніторинг навчально-виховного
  процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах,
  їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня
  педагогічних працівників.

 6. Моделює зміст, форми і методи підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників.

 7. Вивчає й узагальнює перспективний педагогічний досвід для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів.

 8. Координує діяльність циклових методичних комісій (об'єднань) району, навчальних закладів.

 9. Сприяє створенню належного психологічного клімату,
  вивченню і розв'язанню конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.

ІІІ. Посадові обов’язки

 1. Здійснює:

  • науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти з питань викладання музичного мистецтва у 5-8 класах;

  • контрольно-аналітичну діяльність, спря­мовану на визначення ефективності використання ППЗ у навчально-виховному процесі;

  • методичну допомогу вчителям, керівникам шкіл, керівникам районних, шкільних методичних об'єднань в організації і проведенні методичної роботи, в удосконаленні навчально-виховного процесу, розвитку творчої особистості учнів через використання та впровадження нових інформаційних технологій в педагогічний процес.

 1. Трансформує наукові ідеї у педагогічну практику, забезпечує науково-методичну підтримку інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальну роботу, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району.

 2. Забезпечує консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

 3. Сприяє створенню умов для розвитку педагогічної майстерності,
  творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і
  методів підвищення їх кваліфікації.

 4. Здійснює моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 5. Здійснює організацію апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.

 6. Вивчає потреби і надає практичну допомогу молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації.

 7. Бере участь у роботі атестаційних комісій, надає, на звернення відділу освіти, оцінку якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються.

 8. Впроваджує у практику власної діяльності сучасні освітні системи і технології,інтерактивні методи організації навчання і виховання.

 9. Бере участь в організації та проведенні I етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надає переможцям допомогу щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань.

 10. Взаємодіє з шкільними осередками наукового відділення Малої академії наук та іншими учнівськими товариствами, бере участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організовує підготовку команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.

 11. Вивчає, узагальнює та впроваджує в педагогічну практику досвід використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу.


ІV. Права методиста

Методист має право: 1. На здорові,безпечні, належні для високопродуктивної роботи умови праці.

 2. На соціальний та правовий захист відповідно до чинного законодавства.

 3. На атестацію з встановленням / підвищенням / кваліфікаційної категорії.

 4. На підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років.

 5. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

 6. Отримувати в установленому порядку від навчально-виховних закладів інформацію, статистичні дані та інші документи , необхідні для виконання покладених на нього обов’язків.

 7. Подавати пропозиції щодо удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

 8. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності методичного кабінету, виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків, вносити пропозиції щодо їх усунення та ефективної організації діяльності РМК, відділу освіти.

 9. Здійснювати у межах наданих повноважень особистий прийом громадян з питань, що належать до діяльності відділу освіти.

10.Вносити пропозиції про заохочення педагогічних працівників.
V. Відповідальність

Методист несе відповідальність: 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

 2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

 3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

VІ. Заохочення

За якісну роботу, високий рівень результативності можуть застосовуватись такі види заохочення: оголошення подяки,


нагородження грамотою, виплата грошової премії, цінний подарунок. Заохочення може бути здійснене профспілковим комітетом, районною державною адміністрацією, управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та Міністерством освіти і науки України.


VІІ. Умови роботи методиста

Режим роботи методиста визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими у відділі освіти.

 

VІІІ. Кінцеві положення

 Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у керівника структурного підрозділу, інший — у працівника.

Функції, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу, робочого місця.

 Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом начальника відділу освіти. 


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка