Порядок ведення претензійної роботи в органах виконавчої влади та місцевого самоврядуванняДата конвертації08.05.2016
Розмір92.6 Kb.
Міністерство юстиції України Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області Славутське міськрайонне управління юстиції Методичні рекомендації на тему: «Порядок ведення претензійної роботи в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування»

Розроблено сектором правової роботи, правової освіти, державної реєстрації нормативно-правових актів Славутського міськрайонного управління юстиціїЗатверджено Протокол оперативної наради Славутського міськрайонного управління юстиції №24 від 09 червня 2015 року


СЛАВУТА - 2015 План 1. Вступ 2. Організація претензійної роботи та порядок пред’явлення претензій 3. Строк розгляду претензій та підготовки відповіді на них 4. Реєстрація, облік та зберігання претензійних матеріалів 5. Висновок 6. Список використаних джерел Вступ Претензія – це ефективний засіб стимулювання порушників прав до виконання своїх зобов’язань, оскільки вона є своєрідним психологічним впливом на них, а також інструментом, за допомогою якого можна врегулювати конфлікт без звернення до суду, і вагомим доказом недобросовісності порушника, якщо спір розглядається в суді. За допомогою пред’явлення претензії можна врегулювати конфлікт чи позбутись непорозумінь у співпраці без звернення до судових інстанцій. Врегулювання спорів через пред’явлення претензії до порушника прав чи інтересів являється не лише зручним, а й доволі швидким та надійним видом їх розв’язання. Організація претензійної роботи та порядок пред’явлення претензій Подання претензій державними організаціями, підприємствами, установами є одним із найбільш дієвих способів захисту їх інтересів. Шляхом подання претензій (за домовленістю сторін) та позовів до своїх контрагентів з приводу порушення тих чи інших зобов’язань організація захищає свої законні інтереси, вимагає поновлення порушених прав. Претензійна робота повинна сприяти:

 • забезпеченню виконання договірних зобов'язань у всіх сферах діяльності;

 • економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових та інших видів ресурсів;

 • зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх спричинили;

 • забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, що охороняються законом;

 • забезпеченню відповідальності порушників договірних зобов'язань;

До претензійної роботи відноситься:

 • підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій;

 • пред'явлення і розгляд претензій;

 • здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправка претензійних матеріалів);

 • забезпечення контролю за претензійними провадженнями;

 • розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійної роботи;

 • підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійної роботи.

Правовою формою, в якій знаходить вираз претензійна робота, є претензія - письмове звернення з вимогою безпосередньо відновити порушене право і законні інтереси без втручання юрисдикційних органів. Претензія - вимога про усунення недоліків в кількості і якості поставленого товару, відшкодування збитків, сплати боргів і штрафів. У комерційній практиці пред’явлення претензії є зазвичай першим кроком у вирішенні суперечок, що виникають між контрагентами. І лише після відмови в задоволенні претензії (або отримання відповіді на неї у встановлені терміни) пред’являється позов. Останній є зверненням в судові органи за захистом порушеного права або іншого інтересу, що охороняється законом. В органах виконавчої влади та місцевого самоврядування при наявності підстав та обґрунтованості вимог матеріали для пред'явлення претензії готує структурний підрозділ відповідно до його функцій. У претензії зазначаються:

 • повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, якому вона пред'являється;

 • номер і дата;

 • обставини, на підставі яких пред'явлена претензія і докази, що їх підтверджують; посилання на відповідні нормативні акти;

 • вимоги заявника;

 • сума та розрахунок претензії, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;

 • платіжні реквізити заявника претензії;

 • перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах або належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога - доручення на суму претензії. Претензія після правової оцінки юридичної служби підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку. Структурний підрозділ та юридична служба реєструють претензію в журналі обліку, здійснюють контроль за своєчасним надходженням відповідей від підприємств, установ, організацій яким були пред'явлені претензії. У разі необхідності може бути надіслано лист - нагадування про прискорення надання відповіді на претензію, яке підписується в тому ж порядку, що і сама претензія. Про фактичне виконання претензії структурний підрозділ та юридична служба здійснюють відповідний запис в журналі обліку претензій, пред'явлених органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 1. Порядок, строк розгляду претензій та підготовки відповіді на них

Дуже важливим питанням є строки висунення і розгляду претензій. Відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 Рекомендацій Міністерства юстиції України «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації» від 23.01.2007 № 35-14/7 при перевірці матеріалів претензії слід з'ясувати такі обставини:

 • наявність всіх документів, що підтверджують обґрунтованість претензії;

 • правильність складання розрахунку;

 • наявність правових підстав для визнання чи відхилення претензії.

Якщо до претензії не додані всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребовуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. При цьому перебіг строку розгляду претензії зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення строку їх подання. При розгляді претензії в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування в разі необхідності повинні звірити розрахунки, провести судову експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору. Якщо витребувані документи у встановлений строк не надійшли, претензія розглядається за наявними документами. Витребувані додаткові документи повинні бути такими, що дійсно необхідні для розгляду претензії і відсутні у підприємства, що розглядає претензію. Після первинної правової оцінки претензійні матеріали у визначений строк передаються юридичною службою у відповідні підрозділи для надання висновку по суті претензійних вимог. Матеріали передаються під розписку. Структурний підрозділ, який отримав претензійні матеріали, повинен у встановлений строк перевірити їх, у разі необхідності провести звірку розрахунків, службову перевірку та інші дії, що забезпечують врегулювання спору в претензійному порядку. Після перевірки, структурний підрозділ надає письмовий висновок щодо обгрунтованості претензійних вимог, який повинен бути підтверджений відповідними документами. Висновок з претензійними матеріалами в передбачений строк передається в юридичну службу. Юридична служба з урахуванням висновку готує проект відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) претензії. У випадку відсутності юридичної служби проект відповіді готує структурний підрозділ, якому передано на перевірку претензію. Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у письмовій формі. У відповіді на претензію зазначаються: а) повне найменування і поштові реквізити органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства чи організації, що дають відповідь та яким надсилається відповідь; дата і номер відповіді; дата і номер претензії, на яку дається відповідь; б) коли претензію визнано повністю або частково, - визнана сума, назва, номер і дата розрахункового документа на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці; в) коли претензію відхилено повністю або частково, - мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обґрунтовують відхилення претензії; г) перелік доданих до відповіді документів та інших доказів. Керівнику підприємства, установи чи організації надається письмовий висновок структурного підрозділу, який перевіряв претензію та необхідні документи, що підтверджують підстави задоволення (часткового задоволення) чи відмови у задоволенні претензійних вимог. Відповідь на претензію підписується повноваженою особою підприємства після візування її керівником структурного підрозділу, головним бухгалтером, юридичною службою та надсилається рекомендованим листом, листом з оголошеною цінністю чи вручається під розписку. Претензія з копією відповіді та доказами її відправлення (квитанція про рекомендований лист, лист з оголошеною цінністю чи розписка про вручення) залишаються в юридичній службі. Коли претензію відхилено повністю або частково, заявникові повинно бути повернуто оригінали документів, одержаних з претензією, а також надіслано документи, що обґрунтовують відхилення претензії, якщо їх немає у заявника претензії. Реєстрація, облік та зберігання претензійних матеріалів В органах виконавчої влади та місцевого самоврядування мають бути забезпечені належна реєстрація і облік претензій, що, по - перше, забезпечує зберігання документів, а по - друге, дає змогу періодично аналізувати стан справ: встановлювати причини висунення претензій, рівень їх задоволення і, з огляду на це, розробляти заходи щодо їх усунення. Претензійні матеріали реєструються в журналі вхідної кореспонденції, а ті, що надсилаються безпосередньо органом виконавчої влади чи місцевого самоврядування - у журналі вихідної кореспонденції. Особа, відповідальна за реєстрацію вхідної (вихідної) кореспонденції, повинна до претензійних матеріалів додати конверт, який має штамп пошти з датою відправки, що може бути єдиним доказом своєчасної чи несвоєчасної їх відправки. При реєстрації претензій перевіряється наявність всіх документів, зазначених в додатку до них. При відсутності або невідповідності документів, зазначених в додатку, працівниками канцелярії складається акт за підписом не менше 3-х осіб. Після реєстрації претензії та проставлення резолюції керівником певного підрозділу або його заступника в той же день ці документи передаються до юридичної служби (при її відсутності - структурному підрозділу, якому доручено перевірку претензії або підготовку відзиву на позовну заяву), яка здійснює їх реєстрацію в журналі обліку і дає первинну правову оцінку, формує претензійну справу, готує відзив на позовну заяву. Претензійні та позовні матеріали органів виконавчої влади та місцевого самоврядування і ті, що надійшли до них зберігаються в окремих папках (незакінчені претензії; закінчені претензії). Закінчені претензійні матеріали зберігаються юридичною службою протягом трьох років до передачі їх на збереження в архів. Ці матеріали підшиваються у відповідні папки в тій послідовності, у якій вони були зареєстровані. Висновок Отже, претензійна робота являє собою комплекс юридичних дій, спрямованих на упорядкування правових відносин, відновлення порушених майнових і особистих немайнових прав органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вдало проведена в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування претензійна робота сприяє забезпеченню виконання договірних зобов'язань у всіх сферах діяльності, економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових та інших видів ресурсів, зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх спричиняють, забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів, забезпеченню відповідальності порушників договірних зобов'язань, ефективному використанню законодавства для поліпшення економічних показників правової діяльності та запобіганню його порушенням. Список використаної літератури

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року зі змінами та доповненнями;

 2. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 року зі змінами та доповненнями;

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. №1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації» зі змінами та доповненнями;

 4. Рекомендації Міністерства юстиції України «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації» від 23.01.2007  № 35-14/7;

 5. Айзін С.М., Тихомиров М.Ю. Юридична служба на підприємстві: настільна книга юрисконсульта. - М.: Вид. Тихомирова М.Ю., 2006 р.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка